Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Kierunek studiów

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Moduł / przedmiot: Zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa/ Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
16w
Studia niestacjonarne
IV
14w
WYKŁADOWCA
Dr hab. Ryszard Szynowski, Dr hab. Lech Korzeniowski
FORMA ZAJĘĆ
Wykład
CELE PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów:
 z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem określonego podmiotu
(jednostki, organizacji, grupy społecznej, państwa i grupy państw);
 ze specyfiką zarządzania bezpieczeństwem jednostki, organizacji, grupy społecznej,
państwa i grupy państw, jako szczególnego rodzaju zarządzania w ogóle;
 z różnymi dziedzinami zarządzania bezpieczeństwem oraz wykazanie znaczenia wiedzy i
umiejętności w tym zakresie w osiąganiu celów organu zarządzającego.
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 potrafi wykorzystać podstawowe kategorie teoretyczne z obszaru wiedzy o
zarządzaniu do wyjaśniania oraz analizy problematyki zarządzania
bezpieczeństwem (BN_W01);
 zna podstawowe reguły i prawidłowości rządzące organizowaniem i
kierowaniem strukturami społecznymi związanymi z bezpieczeństwem
(BN_W03, BN_W10, BN_W12);
 ma podstawową wiedzę o strukturach instytucji i organizacji społecznych
związanych z różnymi rodzajami bezpieczeństwa (BN_W03, BN_W12);
 zna główne zależności między podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa
oraz ich otoczeniem (BN_W05);
 rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego
filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne,
polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we
współczesnym świecie (BN_W06, BN_W11);
Umiejętności:
Student:
 umie zastosować posiadaną wiedzę do rozpoznawania i identyfikacji źródeł
władzy i wpływu w procesie zarządzania z uwzględnieniem procesów
zarządzania w sytuacjach zagrożeń (BN_U02);

potrafi identyfikować zjawiska społeczne związane z zarządzaniem
bezpieczeństwem (BN_U01);
 na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnej technologii potrafi prowadzić
Wiedza:


egzamin zaliczeniowy z case
study;
pytania otwarte
Umiejętności:


praca w grupach;
analiza przypadków;


analizy i określać przyczyny i skutki zachodzących procesów społecznych
związanych z bezpieczeństwem (BN_U03, BN_U08);
potrafi określać problemy związane z poszczególnymi rodzajami zarządzania
bezpieczeństwem, ich skutki oraz możliwe działania zapobiegawcze i
interwencyjne (BN_U07, BN_U08);
potrafi wykorzystać wiedzę do dostrzegania dylematów związanych z
funkcjonowaniem i rozwojem poszczególnych rodzajów zarządzania
bezpieczeństwem (BN_U10);
Kompetencje społeczne:
Student:
 zna przyczyny konieczności uczenia się przez całe życie, rozumie tę
potrzebę oraz potrafi argumentować o jej słuszności (BN_K01);
 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie
formułuje propozycje ich rozwiązania (BN_K04);
 potrafi oceniać i ustalać wiodące wyzwania i zagrożenia oraz priorytety
dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem (BN_K05);
 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w związanej z
bezpieczeństwem sferze życia społecznego (BN_K06);
 potrafi samodzielnie wyszukiwać nowe źródła informacji i zdobywać wiedzę
szczególnie z obszaru nauk o bezpieczeństwie (BN_K07);
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 16h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 10h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 12h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 40h
Liczba punktów ECTS: 1,5
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
Kompetencje społeczne:

ocena postaw podczas zajęć
i pracy w grupach;
Niestacjonarne
udział w wykładach = 14h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 10h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 14h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 40h
Liczba punktów ECTS: 1,5
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Brak
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
 Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot poznania nauk o bezpieczeństwie i element
praktycznej działalności człowieka.
 Zarządzanie bezpieczeństwem jako specyficzny rodzaj zarządzania.
 Funkcje zarządzania i prakseologiczny wymiar zarządzania bezpieczeństwem podmiotu.
 Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania bezpieczeństwem podmiotu.
 Podstawy prawne zarządzania, kompetencje i organizacja aparatu zarządzającego
bezpieczeństwem.
 Dziedziny zarządzania bezpieczeństwem
 Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym (państwa), pojęcie, istota i zakres.
 Kompetencje organów władzy publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem RP.
 Analiza porównawcza koncepcji teoretycznych zarządzania bezpieczeństwem narodowym
RP
 Analiza porównawcza koncepcji strategicznych i praktycznych rozwiązań w kierowaniu
bezpieczeństwem narodowym RP po 1989 r.
 Analiza porównawcza modeli zarządzania bezpieczeństwem narodowym w wybranych
państwach.
 Planowanie jako funkcja zarządzania bezpieczeństwem – analiza porównawcza założeń
metodycznych i treści planów w zakresie bezpieczeństwa.
 Podsumowanie przedmiotu.
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
LITERATURA
 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
OBOWIĄZKOWA
AON, Warszawa 2011.
 M.Z. Kulisz, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
Racjonalność działań głównych organów władzy wykonawczej w procesie zapewniania
bezpieczeństwa, Radom 2010.
 System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, tom I-IV, J. Gryz, S. Koziej, J.
Wojnarowski, R. Kulczycki, AON, Warszawa 2004.
LITERATURA
 Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. G. Sobolewski, D.
UZUPEŁNIAJĄCA
Majchrzak, AON, Warszawa 2011.
 System reagowania kryzysowego, red. nauk. J. Gryz, W. Kitler, Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2007.
 „Zeszyty Naukowe AON”, nr 2(83), Warszawa 2011.
 W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w
czasie pokoju, kryzysu i wojny, TWO, Warszawa 2010.
 J. Adair, Kształtowanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolności przywódczych,
Warszawa 2010.
 M.D. Abrashoff, Ty tu dowodzisz. Najskuteczniejsze metody kierowania załogą, Warszawa
2009.
 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Warszawa 2007.
 T.K. Kowalik, Działalność dydaktyczno-wychowawcza akademii sił lądowych Stanów
Zjednoczonych w West Point w latach 1802-2002. Warszawa 2007.
METODY NAUCZANIA W formie bezpośredniej:
(z podziałem na
 Wykład, dyskusja
zajęcia w formie
bezpośredniej i eW formie e-learning: nie dotyczy
learning)
POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna
PROJEKT
Nie dotyczy
(o ile jest realizowany
w ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA Egzamin
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
Pisemny egzamin zaliczeniowy z pytaniami otwartymi i case study.
Download