Powikłania oddechowe u pacjentów z uzależnieniem od nikotyny

advertisement
PRACE KAZUISTYCZNE
Barbara Tamowicz
Adam Mikstacki
Powikłania oddechowe u pacjentów
z uzależnieniem od nikotyny
Respiratory complications in patients with nicotine
addiction
Anaesthesiology and Intensive Care
Department, Regional Hospital
Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
Kierownik Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii:
Dr n. med. Adam Mikstacki
Dodatkowe słowa kluczowe:
palenie papierosów
nikotyna
intensywna terapia
POChP
Additional key words:
cigarette smoking
nicotine
intensive care
COPD
Adres do korespondencji:
Barbara Tamowicz
Anaesthesiology and Intensive Care
Department, Regional Hospital,
Juraszów 7/19, 60-479 Poznań,
phone number: +48 618 205 221,
fax number +48 618 205 221,
email address: [email protected]
1170
Przewlekła obturacyjna choroba
płuc (POChP) jest jedną z głównych
przyczyn przewlekłej chorobowości i
umieralności w Polsce oraz na świecie. Do najlepiej udokumentowanych
czynników ryzyka wystąpienia POChP
należy palenie tytoniu. U krytycznie
chorych objawy zespołu odstawienia
szczególnie jaskrawo występują podczas procesu odzwyczajana od respiratora. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta leczonego w oddziale
anestezjologii i intensywnej terapii, z
powodu niewydolności oddechowej w
przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu, zaostrzenia POChP oraz powikłań
septycznych, z udokumentowanym
zespołem zależności nikotynowej w
wywiadzie.
Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) is one of major causes
of chronic morbidity and mortality both
in Poland and throughout the world.
Tobacco smoking is one of the best
documented risk factors for COPD. In
critically ill patients symptoms associated with the withdrawal syndrome
are particularly evident during the
process of weaning from mechanical
ventilation. The present study outlines
the case of a patient treated in the
anaesthesiology and intensive therapy
unit due to respiratory failure secondary to ischaemic stroke, exacerbation
of COPD and septic complications,
with a documented history of nicotine
dependence syndrome.
Wstęp
Palenie tytoniu zajmuje pierwsze miejsce na świecie na liście nałogów. Na świecie
jest aktualnie 1,2 biliona osób uzależnionych
od nikotyny. Szacuje się, że ponad 500
milionów osób z populacji światowej umrze
z powodu chorób związanych z paleniem
tytoniu [8]. Palacze papierosów są częściej
niebecni w pracy, generują wyższe koszty
leczenia, są częściej przyjmowani do szpitala niż populacja pacjentów niepalących [3].
Produkty tytoniu są wysoko uzależniające. Abstynencja u krytycznie chorych
- aktywnych palaczy wiąże się z wystąpieniem zespołu odstawienia [8]. Kliniczna
manifestacja ciężkiego stanu chorego może
maskować objawy zespołu odstawienia,
które nasilone są w pierwszym tygodniu
nagłej abstynencji, ale mogą też trwać
tygodniami i miesiącami. Wśród czynników
ryzyka wystąpienia delirium u pacjentów
leczonych w oddziałach intensywnej terapii
(OIT) uzależnienie od nikotyny oraz alkoholu
wymieniane jest na pierwszym miejscu
[13]. Mimo dużej liczby aktywnych palaczy,
mało jest doniesień na temat prewencji i
leczenia zespołu odstawienia u krytycznie
chorych [1].
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
(POChP) jest jedną z głównych przyczyn
przewlekłej chorobowości i umieralności
w Polsce oraz na świecie. Szacuje się, że
w Polsce choruje na nią 2 450 mln osób, a
rocznie umiera 17 tys. POChP zajmuje 4
miejsce wśród przyczyn zgonów. Znaczenie jej będzie rosło w miarę starzenia się
populacji i ciągłego narażenia na czynniki
ryzyka zachorowania. Według prognoz
WHO, POChP będzie w 2020 r. trzecią
przyczyną zgonów na świecie i piątą – inwalidztwa [4,11].
Nadal najważniejszą przyczyną POChP
jest palenie tytoniu i zawodowa ekspozycja
na zanieczyszczenia powietrza. Coraz
częściej uwzględnia się też znaczenie nieprawidłowo leczonej astmy oskrzelowej jako
ważnego czynnika etiologicznego. Choroba
ta pozostaje bardzo ważnym problemem
społecznym i zdrowotnym.
Jedną z metod profilaktyki POChP jest
walka z nałogiem palenia tytoniu [10]. Lekarz
powinien służyć pomocą, korzystając ze
wszystkich dostępnych metod farmakologicznych i niefarmakologicznych pomocnych
w procesie odstawienia papierosów. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że odstawienie palenia jest jedynym sposobem, który
pozwala na zahamowanie typowego dla
POChP dużego obniżenia FEV1 [2,14]. Nie
ma innego postępowania, które pozwoliłoby zahamować pogorszenie parametrów
wentylacyjnych u pacjentów chorujących
na POChP.
Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10
Opis przypadku
W pracy przedstawiono przypadek pacjenta leczonego w oddziale anestezjologii
i intensywnej terapii, z powodu niewydolności oddechowej w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu, POChP oraz sepsy,
z udokumentowanym zespołem zależności
nikotynowej w wywiadzie.
Pacjent lat 62 został przyjęty do szpitalnego oddziału ratunkowego szpitaB. Tamowicz i wsp.
la powiatowego z powodu podejrzenia
udaru niedokrwiennego mózgu. Chory
zgłaszał silny ból głowy z uczuciem niedowładu prawej połowy ciała, wymioty,
zaburzenia równowagi, zawroty głowy.
W wywiadzie ustalono przebyty zawał serca, trzepotanie przedsionków, nadciśnienie
tętnicze, hipercholesterolemię, zespół
zależności alkoholowej oraz nikotynowej.
Chory był przytomny, wydolny oddechowo
i krążeniowo. W CT głowy stwierdzono
obszar niedokrwienny w lewym płacie potylicznym. Pacjenta przekazano do oddziału
udarowego szpitala wojewódzkiego.
W pierwszej dobie pobytu po zastosowaniu typowego leczenia nastąpiło krótkotrwałe nagłe zatrzymanie krążenia. Po
skutecznej resuscytacji chorego przekazano
do oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii (AiIT).
Podczas przyjęcia chory był pod
wpływem sedacji, wentylowany mechanicznie, wydolny krążeniowo. Zastosowano leczenie farmakologiczne, kontynuowano wentylację mechaniczną.
W kontrolnym CT głowy stwierdzono ogniska niedokrwienne w prawej półkuli móżdżku oraz hipotensyjne naczyniopochodne
ogniska w jądrach podkorowych. W drugiej
dobie leczenia nastąpił wzrost temperatury
do 38,4oC. W obrazie radiologicznym klatki
piersiowej stwierdzono zmiany zapalne w
środkowym polu płuca lewego. W gazometrii
tętniczej obserwowano hiperkapnię (pCO2
64 mm Hg). Po pobraniu krwi oraz aspiratu
do badań mikrobiologicznych włączono
antybiotykoterapię empiryczną (piperacylina/tazobactam). W trzeciej dobie podczas
zmniejszania sedacji chory nawiązywał
logiczny kontakt. Z pobranego materiału nie
izolowano drobnoustrojów.
W następnych dobach leczenia kontynuowano wentylacje mechaniczną ze
względu na utrzymujące się zmiany zapalne
w obrazie radiologicznym płuc oraz hiperkapnię. Z kolejnego aspiratu izolowano A.
Baumanii, włączono imipenem zgodnie z
antybiogramem. W siódmej dobie rozpoczęto proces odzwyczajania od respiratora, w
ósmej dobie podjęto próbę ekstubacji. Po 3
godzinach samodzielnego nieefektywnego
oddechu chorego ponownie zaintubowano i
wentylowano w trybie SIMV. Po 5 kolejnych
dobach odłączono respirator. W piętnastej
dobie ponownie usunięto rurkę intubacyjną.
Chory był przytomny, wydolny krążeniowo
i oddechowo. W obrazie radiologicznym
płuc opisano niewielkie zagęszczenia w
środkowym polu lewego płuca. W gazometrii
krwi tętniczej utrzymywała się hiperkapnia
(pCO2 52 mm Hg).
W dziewiętnastej dobie leczenia wystąpiły cechy niewydolności oddechowej.
Chorego zaintubowano i wdrożono wentylacje mechaniczną w trybie SIMV. W obrazie
radiologicznym płuc stwierdzono cechy tworzącego się ropnia w środkowym polu płuca
lewego. Diagnozę potwierdzono w badaniu
CT klatki piersiowej (naciek zapalny 60 mm
x 50 mm z jamą powietrzną z poziomem
płynu). Pobrano krew oraz aspirat do badań
mikrobiologicznych. Po konsultacji torakochirurgicznej nie stwierdzono wskazań do
interwencji zabiegowej. Włączono szerokospaktralną antybiotykoterapię: meropenem,
Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10
linezolid, flukonazol. Z aspiratu izolowano
P. areuginosa oporny na meropenem, który
odstawiono. Zgodnie z antybiogramem
włączono cefepim. W dwudziestej drugiej
dobie leczenia wykonano tracheotomię
przezskórną. Kontynuowano wentylację
mechaniczną. W obrazie radiologicznym
płuc obserwowano cechy resorbującego się
ropnia oraz zmian zapalnych.
W kolejnych dobach zmniejszano sedację. Stosowano wentylację mechaniczną w trybie SIMV, następnie PSV. Chory
wybudzał się. W gazometrii utrzymywała
się hiperkapnia 52 mm Hg. W trzydziestej
pierwszej dobie odłączono respirator. Chory
był przytomny, z zachowanym logicznym
kontaktem, wydolny krążeniowo, oddychał
samodzielnie przez rurkę tracheotomijną.
W trzydziestej piątej dobie leczenia w
obrazie radiologicznym płuc opisano stan
po ewakuacji ropnia. Z aspiratu izolowano
P. aeruginosa i A. Baumanii oporne na
karbapenemy. Włączono colistin zgodnie z
antybiogramem.
W kolejnych dobach stan ogólny chorego ulegał systematycznej poprawie.
W czterdziestej siódmej dobie leczenia
usunięto rurkę tracheotomijną. Z aspiraut
nie izolowano drobnoustrojów. Po 2 dniach
samodzielnej wentylacji nastąpiła nagła
utrata przytomności. Chorego zaintubowano, wentylowano mechanicznie w trybie
SIMV. W kontrolnym CT głowy stwierdzono
zmiany udarowe na różnym etapie organizacji w obu półkulach móżdżku oraz drobne
ogniska niedokrwienne w jądrach podkorowych obustronnie. W następnej dobie
chory był przytomny, z logicznym kontaktem.
Konsultujący neurolog zalecił intensywną
rehabilitację.
W pięćdziesiątej pierwszej dobie chorego ekstubowano. W pięćdziesiątej trzeciej
dobie leczenia chory w stanie zadowalającym, przytomny , wydolny krążeniowo i
oddechowo został przekazany do oddziału
udarowego celem dalszego leczenia.
Po 1 dobie leczenia w oddziale udarowym chorego przekazano ponownie do
oddziału AiIT z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Chorego zaintubowano
i wentylowano mechanicznie. Z powodu
cech niewydolności krążenia włączono katecholaminy. W obrazie radiologicznym płuc
stwierdzono okołownękowe zmiany zapalne
w płucu lewym. Pobrano materiał do badań
mikrobiologicznych i włączono antybiotykoterapię empiryczną – unasyn.
W trzeciej dobie leczenia chory był pod
wpływem sedacji, wentylowany mechanicznie, nadal wymagał wlewu katecholamin.
Wykonano retracheotomię klasyczną na
bloku operacyjnym. W kontrolnym obrazie
radiologicznym nie stwierdzono zmian
ogniskowych. W szóstej dobie leczenia
odstawiono sedację oraz katecholaminy.
Chory był przytomny, nawiązywał logiczny
kontakt. W gazometrii utrzymywała się tendencja do hiperkapni: pCO2 49 mm Hg. Z
aspiratu izolowano P. aeruginosa, włączono
ceftazydym.
W jedenastej dobie leczenia odłączono
respirator. Chory oddychał samodzielnie
przez rurkę tracheotomijną. Wdrożono
opiekę psychologa.
W szesnastej dobie leczenia chory był
przytomny, wydolny krążeniowo i oddechowo (oddech własny przez rurkę tracheotomijną bez mankietu). Pacjenta przekazano
do oddziału udarowego celem dalszego
leczenia, skąd po 14 dniach został wypisany
do domu.
Omówienie
Wpływ palenia tytoniu na choroby
przewlekłe jest dobrze udokumentowany w
piśmiennictwie w przeciwieństwie do jego
niekorzystnego oddziaływania w stanach
krytycznych. Nałóg nikotynowy może zwiększyć ryzyko takich powikłań, jak ciężkie
zapalenia płuc, zawał serca, sepsa, delirium,
udar mózgu, zatorowość płucna, uchyłkowatość jelit oraz pooperacyjne komplikacje
po planowych zabiegach chirurgicznych
[6]. Wykazano, że nikotynizm może modyfikować fizjologiczną odpowiedź w stanach
krytycznych. Wśród licznych mechanizmów
należy wymienić niedożywienie, dysfunkcję
śródbłonka, immunosupresję, dysfunkcję
mięśnia sercowego, nadaktywność autonomiczną.
W pracy przedstawiono przypadek zaostrzenia przewlekłej postaci POChP oraz
jej powkłań septycznych wymagających
leczenia w oddziale intensywnej terapii, w
przebiegu rozwiniętego zespołu zależności
nikotynowej.
Niewiele jest doniesień na temat związku palenia tytoniu z wynikami leczenia
krytycznie chorych. Na postawie wielu
randomizowanych badań nikotynizm jest
rozważany jako mało ważny czynnik determinujący wyniki leczenia krytycznie chorych,
z wyłączeniem pacjentów z przewlekłymi
powikłaniami palenia tytoniu w postaci
COPD [6].
W 6 oddziałach intensywnej terapii w
Australii i Nowej Zelandii przeprowadzono
wieloośrodkowe, randomizowane badanie,
którego celem była ocena, czy intensywność
palenia ma wpływ zależny od dawki, na
śmiertelność krytycznie chorych [6]. Autorzy potwierdzili, po uwzględnieniu innych
czynników zakłócających, zależny od dawki
wpływ palenia tytoniu na śmiertelność krytycznie chorych pacjentów.
Zaburzenia zachowania u krytycznie
chorych, takie jak delirium i pobudzenie
zdarzają się z dużą częstotliwością (15%
do 80% pacjentów) i są związane ze wzrastającą chorobowością i ryzykiem śmierci.
Wielu autorów podaje czynniki ryzyka takie,
jak nadciśnienie, alkoholizm, ciężkość stanu chorego, kliniczny efekt sedacji i leków
analgetycznych [8].
Lucidarme i wsp. przedstawili wyniki badania oceniającego wpływ nagłego zespołu
odstawienia nikotyny na wystąpienie pobudzenia i delirium oraz na wyniki leczenia krytycznie chorych pacjentów wentylowanych
mechanicznie [8]. Do badania włączono
150 pacjentów z dwu oddziałów intensywnej
terapii we Francji. W badaniu wykorzystano skalę SAS (Sedation-Agitation Scale
– skala sedacji – pobudzenia) oraz skalę
ICDSC (Intensive Care Delirium Screening
Checklist – lista sprawdzająca pobudzenie
w IT). Palacze w stosunku do grupy niepalącej byli młodsi i przeważała u nich płeć
męska. Często byli przyjęci do oddziału
IT z powodu wstrząsu septycznego i byli
1171
uzależnieni od alkoholu. Częstość występowania zespołu pobudzenia była istotnie
większa w grupie palaczy niż w grupie
niepalących chorych. Odstawienie nikotyny było związane z wysoką częstością
samoistnego usunięcia rurki intubacyjnej
oraz cewnika centralnego, z koniecznością
zwiększenia dawek leków sedacyjnych
i neuroleptycznych. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że aktywne palenie oraz zespół odstawienia nikotyny są niezależnymi
czynnikami ryzyka pobudzenia krytycznie
chorych.
Michel i wsp. opisali dwa przypadki nie
leczonej gruźlicy u immuno-kompetentnych
pacjentów z wywiadem uzależnienia nikotynowego oraz alkoholowego, powikłane
wstrząsem septycznym, zespołem ostrych
zaburzeń oddechowych oraz zespołem
niewydolności wielonarządowej [9]. U obu
pacjentów mimo wdrożenia inwazyjnych
pozaustrojowych metod leczenia nastąpił
zgon.
Postuluje się współistniejący udział
czynników genetycznych w patogenezie
1172
POChP, które mogą modyfikować odpowiedź organizmu na szkodliwe substancje
[7]. Hallberg i wsp. przeprowadzili badanie,
które miało na celu odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek między czynnikami
genetycznymi odpowiedzialnymi za rozwój
POChP oraz za uzależnienie od nikotyny [5].
Na podstawie uzyskanych wyników badania
ustalono istnienie niezależnych czynników
genetycznych dla nałogu palenia oraz rozwoju POChP.
Członkowie Konsorcjum Tytoniu i Genetyki (The Tobacco and Genetics Consortium) opublikowali wyniki metaanalizy
kilku fenotypów wśród palaczy papierosów.
Zidentyfikowano trzy miejsca (loci) związane
z liczbą wypalanych dziennie papierosów.
Najsilniejszy związek miał synonim 15q25
SNP w genie receptora nikotynowego
CHRNA3. Dla rozpoczęcia palenia ustalono
znaczenie ośmiu SNPs na chromosomie 11.
Istotnie związany z procesem odstawienia
palenia papierosów był jeden SNP na chromosomie 9 [12].
Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10
Niezbędne są dalsze badania interakcji
między uzależnieniem nikotynowym i czynnikami genetycznymi rozwoju przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc oraz jej ciężkich,
zagrażających życiu powikłań.
Piśmiennictwo
1. Afessa B., Keegan M.: Critical care support of
patients with nicotine addiction. Crit Care 2010,
14, 155.
2. Doherty D.E.: A review of the role of FEV1 in the
COPD paradigm. COPD 2008, 5, 310.
3. Ferro T.N., Goslar P.W., Romanovsky A., Petersen
S.R.: Smoking in trauma patients: the effects on the
incidence of sepsis, respiratory failure, organ failure
and mortality. J. Trauma 2010, 69, 308.
4. GOLD The Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Available from:
http://www.goldcopd.org/.
5. Hallberg J., Dominicus A., Eriksson U.K. et al.:
Interaction between smoking and genetic factors in
the development of chronic bronchitis. Am. J. Respir.
Crit. Care Med. 2008, 177, 486.
6. Ho K.M., Hart G., Austin D. et al.: Dose-related
effect of smoking on mortality in critically ill patients:
a multicentre cohort study. Intensive Care Med.
2011, 37, 981.
B. Tamowicz i wsp.
Download