Zewnątrzszpitalne zapalenia płuc obecne standardy

advertisement
+
POChP u chorych powyżej 65. rż
Ewa Jassem
Klinika Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
+ Epidemiologia POChP
stopień I-IV –15,3%
stopień II-IV – 8,8%
Gibson GJ i wsp. Eur Respir J 2013, 42, 559-564
+ Wiek chorych na POChP
średni wiek chorych
badanie
TORCH
Calverley PM i wsp. NEJM
2007, 356, 775-789
liczba chorych
wiek chorych
6112
65
1323
64
5993
65
7376
63
INSPIRE
Wedzicha JA i wsp. AJRCCM
2008, 177, 19-26
UPLIFT
Tashkin DP i wsp. NEJM
2008, 359, 1543-1554
POET
Vogelmeier C i wsp. NEJM
2011, 364, 1093-1103
+ Wiek chorych na POChP
175 chorych na zaawansowaną POChP (FEV1 < 50%)
69 (40%)
67(38%)
26 (15%)
11 (6%)
2 (1%)
<50
50-59
60-69
70-79
>80
Vincent van Gogh
>65 rż – 135 chorych (77%)
dane niepublikowane Model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP
A
B
MRC <2
CAT <10
GOLD 2014
OBJAWY
MRC >2
CAT >10
RYZKO
zaostrzeń
1 lub 0
D
>2
C
lub 1
szpitalne
RYZKO
stadium wg GOLD 2010
1
2
3
4
+ Kategorie (grupy) zaawansowania POChP
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
ryzyko w POChP
 pogorszenie POChP
 zaostrzenia POChP
 zgon
GOLD 2014
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
pogorszenie przebiegu – roczny spadek FEV1, n=2163
średnio 33 mL/rok (max. 59mL)
38%
31%
23%
8%
>20mL
>20mL
<20mL
21mL
40mL
Vestbo J i wsp. NEJM 2011, 365, 1184-1192
>40m
L
palenie tytoniu
rozedma
odwracalność obturacji
częste zaostrzenia
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
pogorszenie przebiegu
Vestbo J i wsp. NEJM 2011, 365, 1184-1192
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
pogorszenie przebiegu – roczny spadek FEV1, n=5993
Kesten S i wsp. Respir Res 2011, 12, 129
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
pogorszenie przebiegu – roczny spadek FEV1, n=5993
Kesten S i wsp. Respir Res 2011, 12, 129
+
najpewniej
wiek
chorych
nie wpływa na przebieg POChP
wyrażony spadkiem FEV1
Pogorszenie czynności płuc
+
FEV1
4.0 L
zaostrzenie
zaostrzenie
zaostrzenie
zaostrzenie
20%
0.98 L
0
1
2
3
4
5
Budwieser S i wsp. Respir Med. 2007, 8, 109; Croft M. Brit J Gen Pract 2005, 55, 234-235
lata
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
ryzyko zaostrzeń
hospitalizacje 50/1000
100 000 hospitalizacji rocznie w Polsce
Gibson GJ i wsp. Eur Respir J 2013, 42, 559-564
600 000 000 PLN
+ Częstość zaostrzeń w POChP, n=7376
57%
Beeh KM i wsp. Respir Med 2013, 14, 116-136
Czynniki ryzyka zaostrzenia w POChP
+
wiek
płeć
obturacja oskrzeli
BMI
wKS
czas trwania POChP
paczkolata
zaostrzenia
Beeh KM i wsp. Respir Med 2013, 14, 116-136
„Błędne koło” w POChP
rys. Adam Jassem
+ Ryzyko zaostrzenia w POChP
po pierwszym ciężkim zaostrzeniu
73 10 chorych na POChP
hospitalizowanych
pomiędzy 1990-2005 rokiem
Suissa S i wsp. Thorax 2012, 67, 957-963
średnia wieku 75 lat
+
Przebieg POChP
po pierwszym ciężkim zaostrzeniu
Suissa S i wsp. Thorax 2012, 67, 957-963
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
ryzyko zaostrzeń
Suissa S i wsp. Thorax 2012, 67, 957-963
+
najpewniej
wiek
chorych
niekorzystnie
wpływa
na
ryzyko zaostrzeń w POChP
(wpływ ten może być zrównoważony
przez zwiększone ryzyko zgonu)
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
rokowanie - COCOMICS study, n=3633 chorych
Almagro P i wsp. PLOSone 2014, 9, e89866
+ Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP
czynniki ryzyka zbliżającej się śmierci
Curtis JR. Eur Respir J 2008, 32, 796-803
+ Ryzyko zgonu
Ryzyko zgonu w ciągu 5 lat
(współczynnik ryzyka)
liczba współistniejących chorób
trzy
dwie
jedna
bez
III/IV
II
Mannino DM i wsp. 2008, 32, 962-969
I
N
+ Choroby współistniejące
zespół
metaboliczny
choroba
wieńcowa
cukrzyca
zastoinowa
niewydolność
serca
zakażenia
migotanie
przedsionków
osteoporoza
Edward Munch
nadciśnienie
rak płuca
choroby
sercowonaczyniowe
lęk i depresja
+ Przeżycie w POChP
Prawdopodobieństwo przeżycia
w zależności od BODE
1,0
0 –2 pkt
0,8
3 –4 pkt
5 –6 pkt
0,6
0,4
0,2
7-10 pkt
p < 0,001
0,0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
miesiące
Cote CG i wsp. ERJ 2008, 102, 27-35
Celli BR i wsp. NEJM 2004, 350, 1005-1012
+ Przeżycie w POChP
w zależności od COTE
1664 chorych
stwierdzono
zmarło 666 chorych
40%/mediana 36
mediana obserwacji 51 miesięcy
76 chorób współistniejących
żyje 998 chorych
p=0.001
60%/mediana 62
określone przyczyny
283/42%
niewydolność
oddychania 328/49%
nowotwór 144
POChP 268
ch.sercowo-naczyniowe
51
Divo M i wsp. AJRCCM 2012, May 4
+
Choroby współistniejące w POChP
wskaźnik COTE
 onkologiczne (1rak płuca, 2trzustki, 3przełyku, 4piersi)
 płucne (5włóknienie płuc)
 sercowe (6migotanie przedsionków,
7zastoinowa niewydolność krążenia, 8choroba wieńcowa)
 pokarmowe (9ch. wrzodowa żołądka i/lub XII-cy,
10marskość wątroby)
 endokrynologiczne (11cukrzyca z neuropatią)
 psychiczne (12lęk)
Divo M i wsp. AJRCCM 2012, May 4
+ Przyczyny zgonu w POChP
czy tylko zaostrzenia?
300 chorych na POChP, hospitalizowanych z powodu zaostrzenia (2006-2007)
średnia wartość FEV1
37.6%
42.3%
średni wiek
72 lata serca
niewydolność
choroby
Odsetek zgonów
rak płuca
i naczyń
oddychania
25.5%
4.7%
w szpitalu
4.5%
po miesiącu
po roku
Eriksen N,
VestboSA
J. iClin
Respir
2010,330,
4, 208-214
Murray
wsp.
BMJ J2005,
1007-10011
ponowna hospitalizacja
w czasie pierwszego roku
+
Podsumowanie
wiek najpewniej nie wpływa na tempo spadku FEV1
wiek >65 rż wiąże się z gorszym rokowaniem
w odniesieniu do zaostrzeń i przeżycia
ryzyko to jest w dużym stopniu modyfikowane
przez choroby współistniejące,
zwłaszcza choroby układu sercowo-naczyniowego
Download