związki pomiędzy wzrostem gospodarczym i przepływami kapitału w

advertisement
Prace IMŻ 1 (2011)
40
Marcin MICZKA
Instytut Metalurgii Żelaza
ZWIĄZKI POMIĘDZY WZROSTEM GOSPODARCZYM
I PRZEPŁYWAMI KAPITAŁU W WARUNKACH
WYSTĘPOWANIA PRZEMIAN STRUKTURALNYCH –
ZARYS PROBLEMATYKI
Artykuł jest zarysem problematyki związanej z analizą związków występujących pomiędzy wzrostem gospodarczym
i przepływami kapitału, w warunkach występowania przemian strukturalnych. Są to zagadnienia będące przedmiotem najnowszych badań w dziedzinie ekonomii i ekonometrii. Przedstawiono krótką analizę danych dla gospodarki
na poziomie zagregowanym oraz dla sekcji przetwórstwa przemysłowego w Polsce, której częścią jest hutnictwo. Wskazano kierunki dalszego rozwoju badań. Analiza danych dla sekcji przetwórstwa przemysłowego pokazuje, że w okresie
1998–2008 wraz ze wzrostem wydajności pracy, współistniały: wzrost poziomu kapitału własnego i obrotowego oraz
przemiany strukturalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw. Stanowi to punkt wyjścia do dokładniejszej analizy
przyczynowości pomiędzy tymi zjawiskami.
Słowa kluczowe: formy kapitału, transformacja gospodarki, przemysł
RELATIONSHIPS BETWEEN THE ECONOMIC GROWTH
AND CAPITAL FLOWS UNDER CONDITIONS OF STRUCTURAL
CHANGES – AN OUTLINE OF THE ISSUES
This article is an outline of the issues related to the analysis of relationships between the economic growth and capital flows under conditions of structural changes. These issues are the subject of the latest research in economy and
econometrics. A short analysis of data for the economy on aggregated level and for the industrial processing section
in Poland the iron and steel industry is a part of was presented. Directions for further development of the research
were indicated. The analysis of data for the industrial processing section shows the following co-existed with increase
in productivity in the years 1998–2008: increase in equity and working capital as well as structural changes related
to the privatisation of enterprises. This is the starting point for more thorough analysis of causality between these
phenomena.
Key words: forms of capital, economic transformation, industry
1. FORMY KAPITAŁU WE WSPÓŁCZESNEJ
GOSPODARCE RYNKOWEJ
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego kapitał to
„majątek trwały i aktywa finansowe osoby prywatnej,
przedsiębiorstwa, instytucji itp., mające wartość pieniężną”. Aż do końca XX wieku, kapitał zwykle, przez
dłuższy okres był związany z określonym miejscem,
gdzie zainstalowano aparat wytwórczy. Rynek finansowy pełnił rolę wspomagania rzeczywistych procesów
gospodarczych.
Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło gwałtowne
zmiany pod tym względem. Rozwój informatyki, liberalizacja i globalizacja rynków finansowych spowodowały, że przemieszczanie kapitału stało się bardzo łatwe.
Rynki finansowe powinny zatem odgrywać kluczową
rolę w analizie gospodarki, gdyż „kapitał jest sednem
kapitalizmu: nic więc dziwnego, że w niedomaganiach
rynku kapitałowego powinniśmy poszukiwać wyjaśnienia (…) istotnych wahań w produkcji i zatrudnieniu
cechujących całą historię kapitalizmu” [1].
Relacje pomiędzy posiadanym kapitałem, a procesem wytwarzania dóbr i usług opisywane są najczęściej
w postaci zależności, w której sprzedaż przedstawiana
jest jako potęgowa funkcja kapitału i pracy. Identyfikacja tej zależności wiąże się z coraz większymi trudnościami [2], ponieważ zmiany zachodzące w formach
występowania podstawowych czynników produkcji,
utrudniają pomiar tych wielkości. Pierwotnie pojęcie
kapitału było ograniczane do kapitału fizycznego (rzeczowego) i finansowego. Można jednak mówić również
o kapitale ludzkim, społecznym czy kapitale praw autorskich.
Kapitalistyczna gospodarka rynkowa przejawia się
w wielu formach, ale w każdym przypadku, podstawowym celem funkcjonowania przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz instytucji publicznych jest inwestowanie i zwiększanie wartości posiadanego kapitału [3]. Tak więc rynki dóbr kapitałowych oraz procesy
inwestycyjne przebiegające na tych rynkach odgrywają
fundamentalną rolę w zrozumieniu zjawiska rozwoju
gospodarczego [4].
Prace IMŻ 1 (2011)
Związki pomiędzy wzrostem gospodarczym i przepływami kapitału...
Najbardziej klasyczną formą kapitału jest kapitał fizyczny (rzeczowy), którego podstawowym miernikiem,
zgodnie z systemem rachunków narodowych, jest wartość brutto środków trwałych. Oprócz wartości takich
składników jak: budynki i budowle, maszyny i urządzenia oraz środki transportu obejmuje on również wartości niematerialne i prawne.
Za podstawową formę kapitału uważany jest kapitał ludzki, ponieważ to jego wysoki poziom gwarantuje utrzymanie wysokiego tempa postępu technicznego
oraz efektywne wykorzystanie posiadanego majątku.
Może on być definiowany w wąskim lub szerokim sensie. W wąskim znaczeniu ograniczany jest do poziomu
wykształcenia jednostki czy grupy jednostek. W szerokim sensie obejmuje „wszystkie cechy psychofizyczne
jednostki, takie jak wrodzone zdolności, zasób wiedzy,
poziom wykształcenia, umiejętności i doświadczenie
zawodowe, stan zdrowotny, poziom kulturalny, aktywność społeczno-ekonomiczna, światopogląd itp., które
wpływają bezpośrednio lub pośrednio na wydajność
pracy i które są nierozerwalnie związane z człowiekiem
jako nośnikiem owych wartości” [5].
Kapitał społeczny określany jest jako „potencjał wynikający ze spoistości relacji międzyludzkich, siłę więzi
społecznych, które służą interesom społecznym, a nie
wyłącznie interesom grupowym lub indywidualnym”
[6]. Do podstawowych mierników tego rodzaju kapitału
zaliczane są miary zaufania do innych ludzi, zróżnicowanie dochodów, poziom przestępczości czy poziom
frekwencji wyborczej. Szczególnym rodzajem kapitału
społecznego jest rodzinny kapitał społeczny. W rodzinie
kształtowane są takie cechy człowieka jak: rzetelność,
uczciwość, solidarność, zdolność do współpracy i poświęceń, pracowitość czy zamiłowanie do porządku.
Najlepiej zbadaną formą kapitału jest kapitał finansowy, którego pomiar na poziomie gospodarki jest
jeszcze utrudniony, ze względu na niepełną informację statystyczną. Podjęto próbę jego kwantyfikacji [7],
zgodnie z którą, obejmuje on przede wszystkim: podaż
pieniądza, zobowiązania instytucji monetarnych wobec
NBP i pozostałych instytucji monetarnych, zadłużenie
budżetu państwa oraz kapitalizację różnego rodzaju instrumentów finansowych.
W analizie finansowej na poziomie przedsiębiorstwa
problem kapitału jest od dawna przedmiotem szczegółowych analiz. Zgodnie z ustawą o rachunkowości
jest on podzielony na kapitał własny i kapitał obcy.
Na przykładzie bilansu przedsiębiorstwa uwidacznia
się różnica pomiędzy majątkiem i kapitałem, często ze
sobą utożsamianych. Wartość majątku trwałego i obrotowego zawsze jest równa wartości źródeł jego finansowania, czyli kapitałowi finansowemu. Teoretycznie
kapitał stały (głównie własny), powinien być źródłem
finansowania majątku trwałego, a kapitał obcy – majątku obrotowego. Praktycznie proporcje te prawie nigdy nie są zachowane. Używane jest również pojęcie
kapitału obrotowego lub majątku obrotowego netto,
inaczej kapitału pracującego (working capital). Jest
to różnica pomiędzy majątkiem obrotowym i zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wysoki poziom tej miary kapitału świadczy o wysokiej płynności finansowej
i wyższej skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Jest to zatem kategoria istotna nie tylko ze
względu na bieżącą działalność, ale również ze względu
na długoterminowy rozwój gospodarczy.
41
2. TRANSFORMACJA GOSPODARKI
RYNKOWEJ W KIERUNKU GOSPODARKI
OPARTEJ NA WIEDZY
Transformacja systemowa gospodarki Polski przebiega równolegle do intensywnych procesów globalizacyjnych i przemian strukturalnych występujących w skali
całego świata. Tradycyjnie przemiany strukturalne
analizuje się na poziomie trzech sektorów: rolnictwa,
przemysłu i budownictwa oraz usług [8]. Przemiany takie powodują relatywnie szybki wzrost znaczenia usług
przy zmniejszaniu się roli pozostałych dwóch [9].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych
przez GUS.
Rys. 1. Udział sektorów gospodarki w wytwarzaniu wartości dodanej gospodarki (linia ciągła – wartość dodana
brutto, wykres słupkowy-udział sektorów)
Fig. 1. Contribution of economic sectors to the generation
of economic value added (solid line – gross value added,
bar chart – contribution by sectors)
Przemiany strukturalne dotyczą długookresowych
zmian w wydajności pracy, które powodują wzrost
dochodów oraz zmiany w strukturze popytu. Zgodnie
z prawem Engla: „wraz ze wzrostem dochodów ludności
coraz mniejszy udział w wydatkach mają produkty zaspokajające potrzeby niższego rzędu.” W związku z tym
postęp organizacyjno-techniczny, przyczyniający się do
podwyższania stopy życiowej ludności, powoduje zmiany struktury popytu, a tym samym struktury produkcji
w kierunku produktów zaspokajających potrzeby wyższego rzędu.
Dominująca w wieku XX gospodarka przemysłowa,
przeistacza się w gospodarkę opartą na wiedzy. Wiąże
się to z nowymi problemami w dziedzinie ekonometrii
i statystyki, które dotyczą wzrastającego znaczenia
form kapitału innych od kapitału rzeczowego i finansowego. Chodzi przede wszystkim o kapitał ludzki oraz
kapitał wiedzy [10]. Punktem wyjścia prowadzonych
badań są procesy absorpcji kapitału wiedzy oraz warunki w jakich wiedza powstaje i jest transferowana
pomiędzy regionami geograficznymi i sektorami gospodarki. Uwaga koncentrowana jest na tzw. przemysłach
wysokich technologii w tym przemyśle informatycznym
i odpowiednich usługach.
W celu przyspieszenia procesów transformacyjnych
i zmniejszenia różnic regionalnych, Unia Europejska
stworzyła system funduszy, których celem jest dokonanie przemian strukturalnych w gospodarkach charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju. Jest to
działanie świadome, oparte na istniejącym już, bardziej
skomplikowanym mechanizmie rynkowym. Mechanizm ten wymaga lepszego opisu formalnego. Daje to
42
Marcin Miczka
Prace IMŻ 1 (2011)
podstawy do konstrukcji sprzężenia zwrotnego, które
powoduje rozwój obiektu gospodarczego (rys. 2).
Źródło: opracowanie własne.
Rys. 2. Hipotetyczne sprzężenie zwrotne
Fig. 2. Hypothetical feedback
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez
GUS.
Sprzężenie takie opisuje zjawisko rozwoju gospodarczego tak, jak rozumiał to J.A. Schumpeter [11]. Zarówno przepływy kapitału, jak i postęp organizacyjnotechniczny często są wielkościami bezpośrednio nieobserwowalnymi i trudno mierzalnymi. Natomiast przejawem tych dwóch zjawisk są przemiany strukturalne.
Na rysunkach przedstawiono przebiegi przykładowych miar tych wielkości dla gospodarki Polski. Za
miarę kapitału przyjęto poziom oficjalnych aktywów
rezerwowych w USD. Za wskaźnik struktury przyjęto
udział eksportu w PKB (rys. 3). Jest to również pośrednio miara stopnia udziału Polski w gospodarce globalnej. Wzrost popytu zagranicznego wpływa na wzrost
wydajności, dochodów pracowników firm eksportujących, a co za tym idzie zmiany w strukturze popytu
krajowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych
przez GUS.
Rys. 4. Wydajność pracy i kapitał w postaci oficjalnych aktywów rezerwowych (ceny bieżące)
Fig. 4. Productivity and capital in the form of official reserve assets (current prices)
zwykle spowodowanego utratą zaufania inwestorów
do prowadzonej polityki gospodarczej [12]. W związku
z tym poziom rezerw walutowych może być uważany za
jeden z czynników determinujących długoterminowy
wzrost gospodarczy.
W odróżnieniu od kapitału spekulacyjnego, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, szczególnie z krajów
wysoko rozwiniętych, są formą kapitału bardzo pożądaną przez gospodarki rozwijające się. Są one jednym
z kanałów absorpcji wiedzy z zagranicy (rys. 5).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych
przez GUS.
Rys. 3. Wydajność pracy i udział eksportu w PKB jako
wskaźnik struktury (ceny bieżące)
Rys. 5. Wydajność pracy i wartość napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) (ceny
bieżące)
Fig. 3. Productivity and contribution of export to GDP as
a structure indicator (current prices)
Fig. 5. Productivity and value of capital inflow from foreign direct investments (FDI) (current prices)
Tempo zmian strukturalnych i wzrostu wydajności
pracy w gospodarce, są obecnie silnie uzależnione od
przepływów kapitału finansowego w skali globalnej.
Nierzadko jest to kapitał spekulacyjny. W związku
z tym w gospodarkach obserwowany jest wzrost aktywów rezerwowych (rezerw walutowych) (rys. 4).
Ich wysoki poziom jest gwarancją utrzymania płynności finansowej w razie gwałtownego odpływu kapitału1,
1
Zwykle przyjmowane jest, że przepływy kapitału zależą od różnicy w stopach procentowych pomiędzy gospodarkami. Różnica ta
może być skorygowana o oczekiwaną aprecjację waluty krajowej
oraz premię za ryzyko.
3. ZWIĄZKI POMIĘDZY PRZEMIANAMI
STRUKTURALNYMI, A WZROSTEM
GOSPODARCZYM
Pomimo tego, że długoterminowy wzrost gospodarczy na poziomie zagregowanym zachowuje się stabilnie, rozwój gospodarczy związany jest ze zmianami
w strukturze produkcji i zatrudnienia na niższym poziomie agregacji. Poczyniono już próby włączenia zjawiska przemian strukturalnych rozpatrywanych na
poziomie trzech sektorów: rolnictwa, przemysłu oraz
Prace IMŻ 1 (2011)
Związki pomiędzy wzrostem gospodarczym i przepływami kapitału...
usług, do formalnego opisu wzrostu gospodarczego
[13]. Zmiany strukturalne w gospodarce spowodowane
są przede wszystkim:
– różnicami we wzroście efektywności produkcji pomiędzy sektorami gospodarki,
– różnicami w elastyczności dochodowej popytu pomiędzy sektorami gospodarki.
Strona popytowa uważana jest za wyznacznik kierunku przemian strukturalnych. W miarę wzrostu dochodów gospodarstw domowych, w pierwszej kolejności
nasyceniu ulega popyt na dobra wytwarzane w rolnictwie, następnie w przemyśle i budownictwie. Popyt na
dobra wytwarzane w sektorze usług nie ulega nasyceniu [14]. Z przeprowadzonych badań wynika również, że
nowe na rynku, luksusowe produkty charakteryzujące
się wysoką elastycznością dochodową popytu, ewoluują
w kierunku produktów powszechnego użytku, które
charakteryzuje niska elastyczność dochodowa. Proces
ten jest przyczyną cykliczności w gospodarce oraz występujących w niej przemian strukturalnych [15].
Dochody przeznaczone na konsumpcję mogą być silnie uzależnione od stopnia zadłużenia gospodarstw domowych oraz skłonności do inwestowania na rynkach
kapitałowych. Przykładem tego jest ostatni kryzys gospodarczy. Wśród przyczyn, które go wywołały, szczególne znaczenie przypisywane jest zjawiskom mającym
miejsce pomiędzy rynkiem nieruchomości, kredytowym
i walutowym.
Wychodząc od koncepcji J.A. Schumpetera, od strony
podażowej, kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma proces wprowadzania innowacji prowadzący
do przemian strukturalnych rynku. J.E. Stiglitz zwrócił uwagę na to, że wprowadzenie innowacji zależy od
sprawności funkcjonowania rynków kapitałowych,
których zadaniem jest szybkie przenoszenie informacji, w celu dokonania rzetelnej wyceny aktywów, a co
za tym idzie alokacja kapitału w kierunku najbardziej
efektywnych obszarów gospodarki. Jeżeli założenie
o efektywności rynków kapitałowych nie jest spełnione, wprowadzenie innowacji może nie dojść do skutku. Jeżeli natomiast, rynek kapitałowy jest efektywny, a w systemie gospodarczym występuje pozytywne
sprzężenie zwrotne pomiędzy innowacjami i wzrostem,
to skutkiem tego jest powstanie wielu nowych, potencjalnych stanów równowagi. Wybór jednego z nich jest
równoznaczny z dokonaniem przemiany strukturalnej,
a to jest powodem występowania zjawiska cykliczności
w systemie gospodarczym [16]2.
Związki pomiędzy wzrostem gospodarczym, a przemianami strukturalnymi są bardzo widoczne w przypadku gospodarki Polski znajdującej się w fazie transformacji. Rosnący udział zatrudnienia sektora prywatnego w ogólnym zatrudnieniu przyczynił się istotnie do
wzrostu efektywności produkcyjnej w sektorach przemysłu, mierzonej (przy zastosowaniu funkcji wydajności pracy) [17]:
– elastycznością wydajności pracy względem technicznego uzbrojenia pracy,
– łączną produktywnością czynników produkcji.
Wzrost znaczenia sektora prywatnego w rozwoju gospodarki zwykle wiąże się z dopływem kapitału, przede
wszystkim finansowego. Tak więc przemiany struktu2
Problem wyceny aktywów kapitałowych i przepływu informacji
miał istotne znaczenie w procesie powstawania ostatniego kryzysu gospodarczego. Innowacje w tym przypadku dotyczyły rynku
finansowego (kredytowe instrumenty pochodne).
43
ralne, dzięki którym wzrost gospodarczy na poziomie
zagregowanym zachowuje się stabilnie, nieodłącznie
związane są z przepływami kapitału. Przepływy te
z jednej strony wpływają na przebieg procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, a z drugiej na poziom
i strukturę wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych.
4. ZWIĄZKI POMIĘDZY ROZWOJEM
RYNKÓW KAPITAŁOWYCH, A WZROSTEM
GOSPODARCZYM
Związki pomiędzy rozwojem rynku kapitału fizycznego, a długoterminowym wzrostem gospodarczym są
przedmiotem badań w dziedzinie analizy klasycznej
funkcji produkcji. J.A. Schumpeter zwrócił uwagę na
istotną rolę rynku finansowego, który ograniczył do
rynku bankowego. W jego teorii rozwój gospodarczy
był napędzany kredytem bankowym czyli kapitałem
finansowym w bardzo wąskim znaczeniu. W dziedzinie
endogenicznego wzrostu gospodarczego istotną rolę odgrywa kapitał ludzki i kapitał społeczny.
Można jednak postawić tezę, że przepływy kapitału
finansowego mają kluczowe znaczenie w rozwoju pozostałych rynków kapitałowych. Działalność rynków
finansowych, powstawanie nowych instrumentów i instytucji obniża koszty transakcyjne i koszty informacji.
W związku z tym system finansowy może wpłynąć na
stopę oszczędności, skłonność do podejmowania ryzyka
inwestycyjnego, wprowadzanie innowacji technologicznych, a co za tym idzie na długoterminowy wzrost gospodarczy [18].
Od lat 1930 znana jest również koncepcja przenoszenia przez rynki finansowe wstrząsów do gospodarki realnej. I. Fisher [19], H.P. Minsky [20] oraz C.P. Kindleberger [21] zwrócili uwagę na to, że z punktu widzenia
krótkoterminowych fluktuacji, istotnymi przyczynami
powstawania kryzysów finansowych i gospodarczych,
są nagłe wzrosty wartości udzielanych kredytów oraz
cen nieruchomości (szerzej można mówić o tzw. „bąblach spekulacyjnych”). Problem ten opisuje J. Toporowski [22], który stwierdził, że „inflacja rynku kapitałowego (akcji) sprawia, że polityka pieniężna rządów
staje się mniej efektywna, ponieważ większa płynność
wielkich korporacji powoduje, że ich wydatki inwestycyjne (główna siła napędowa cykli koniunkturalnych)
stają się mniej podatne na wzrost bankowych stóp procentowych, które kształtowane są pod wpływem banku
centralnego” [23]. W związku z założeniem przyjętym
w modelu Modiglianiego-Millera koncepcja ta przez
długi czas nie była rozwijana, ale w ostatnich latach
stała się przedmiotem badań nad zjawiskiem „akceleratora finansowego” [24, 25]. Przyczyną tego zjawiska jest
występowanie niedomagań na rynku kredytowym [26].
5. ANALIZA DANYCH DLA SEKCJI
PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
W POLSCE3
W literaturze przyjęto, że wzrost gospodarczy obserwowany jest w długim okresie czasu (kilkunastu, kil3
GUS publikuje dane w podziale według sekcji, działów, grup
i klas PKD 2004.
44
Marcin Miczka
kudziesięciu lat), a wahania koniunkturalne w okresie krótkim (kilku lat). Prace badawcze w ostatnich latach, skoncentrowano na zależnościach pomiędzy tymi
zjawiskami, a zmianami zachodzącymi w systemie
finansowym, co było przed długi czas bagatelizowane
[27]. Taki punkt widzenia, wywodził się z pracy F. Modiglianiego i M. Millera opublikowanej w 1958 roku,
gdzie stwierdzono, że przy bardzo ostrych założeniach
dotyczących przede wszystkim systemu finansowego,
struktura kapitałowa firmy nie ma znaczenia ekonomicznego. Decyzje zależą w tym przypadku wyłącznie
od gustów konsumentów oraz dostępnych technologii
i czynników produkcji. W ostatnim czasie zauważono
jednak, że instytucje finansowe mają znaczenie dla
wzrostu i fluktuacji produkcji, zatrudnienia oraz inwestycji [28]. Zależność ta ujawniła się bardzo silnie podczas kryzysu, jaki miał miejsce w latach 2007–2009.
Zgodnie z poglądami J.A. Schumpetera rozwój gospodarczy jest spowodowany sprzężeniem zwrotnym
pomiędzy przepływami kapitału, przemianami strukturalnymi i postępem organizacyjno-technicznym. Kapitał mierzony jest w różny sposób. W biznesie określany jest jako suma kapitału obrotowego i trwałego [29].
Kapitał obrotowy jest to różnica pomiędzy aktywami
obrotowymi, a zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Na rysunku pokazano poziomy kapitału własnego i obrotowego.
Prace IMŻ 1 (2011)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych
przez GUS.
Rys. 7. Poziom zatrudnienia i wydajność w sekcji przetwórstwo przemysłowe
Fig. 7. Employment level vs. productivity in the industrial
processing section
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych
przez GUS.
Rys. 8. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w sekcji przetwórstwo przemysłowe
Fig. 8. Private and public sector enterprises in the industrial processing section
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych
przez GUS.
Rys. 6. Wartość poszczególnych rodzajów kapitału w sekcji
przetwórstwo przemysłowe
Fig. 6. Value of individual types of capital in the industrial
processing section
Przepływy kapitału mogą przyczyniać się do wzrostu
tempa postępu organizacyjno-technicznego. Wysoki
poziom kapitału finansowego skłania do inwestowania
w kapitał rzeczowy i kapitał ludzki. Postęp organizacyjno-techniczny jest w długim okresie czasu przyczyną wzrostu wydajności pracy, co w najprostszy sposób
mierzone jest wskaźnikiem wartości dodanej na zatrudnionego (rys. 7).
Przemiany strukturalne przemysłu w ostatnich latach dotyczyły głównie prywatyzacji. Na rysunku 8
pokazano liczbę przedsiębiorstw sektora publicznego
i prywatnego.
Przedstawiona analiza pokazuje, że wzrost wydajności pracy w sekcji przetwórstwa przemysłowego,
współistnieje z przyrostem poziomu kapitału w postaci
kapitału trwałego i obrotowego oraz wzrastającą koncentracją tego kapitału w przedsiębiorstwach sektora
prywatnego. Przepływ kapitału w kierunku przedsię-
biorstw sektora prywatnego, może zatem przyczyniać
się do przyspieszenia postępu organizacyjno-technicznego, co wpływa na wzrost wydajności pracy w gospodarce, a to powoduje wzrost dochodów ludności i zmianę struktury popytu w kierunku produktów zaspokajających potrzeby wyższego rzędu.
Siłę i kierunek zależności pomiędzy wybranymi miarami opisującymi wzrost gospodarczy, przepływy kapitału i przemiany strukturalne, zmierzono przy pomocy
współczynnika korelacji liniowej. Wyniki dla poziomów
zmiennych przedstawiono w tablicy 1:
Wyniki dla przyrostów zmiennych przedstawiono
w tablicy 2:
Z prostej analizy korelacji wynika, że silne związki
pomiędzy wybranymi zmiennymi występują w długim
okresie czasu, w tym przypadku 10 lat. Natomiast
w okresach krótkich (rocznych) zależności te są słabsze.
Może to świadczyć o tym, że w krótkim okresie, zmiany
wybranych miar są powodowane innymi czynnikami.
W przypadku zmiennej mierzącej przemiany strukturalne współczynnik korelacji zmienia znak na ujemny.
Można na tej podstawie wnioskować, że w krótkim
okresie spadek wydajności pracy i kapitału powoduje
Prace IMŻ 1 (2011)
Związki pomiędzy wzrostem gospodarczym i przepływami kapitału...
45
Tablica 1. Współczynnik korelacji liniowej obliczony dla poziomów wybranych zmiennych opisujących sekcję przetwórstwa
przemysłowego
Table 1. Linear correlation coefficient calculated for the levels of selected variables describing the industrial processing
section
Wydajność pracy
Kapitał obrotowy
Kapitały własne
Wydajność pracy
1,00
Kapitał obrotowy
0,92
1,00
Kapitały własne
0,96
0,97
1,00
Udział sektora prywatnego w liczbie
przedsiębiorstw
0,94
0,81
0,89
Udział sektora
prywatnego
1,00
Tablica 2. Współczynnik korelacji liniowej obliczony dla przyrostów wybranych zmiennych opisujących sekcję przetwórstwa
przemysłowego
Table 2. Linear correlation coefficient calculated for growths of selected variables describing the industrial processing section
Wydajność pracy
Kapitał obrotowy
Kapitały własne
Wydajność pracy
1,00
Kapitał obrotowy
0,52
1,00
Kapitały własne
0,46
0,89
1,00
Udział sektora prywatnego w liczbie
przedsiębiorstw.
-0,51
-0,34
-0,35
wzrost udziału sektora prywatnego w liczbie przedsiębiorstw, które są przekształcane z mniej efektywnych
przedsiębiorstw państwowych w bardziej efektywne
przedsiębiorstwa prywatne. W długim okresie czasu
daje to zarówno wzrost wydajności pracy jak i wzrost
kapitału, który może być źródłem finansowania inwestycji.
Ze względu na stosunkowo krótki okres czasu dla
którego dostępne są dane, analiza ta może być jedynie
punktem wyjścia do dalszych badań.
6. PODSUMOWANIE
Przedstawiony przegląd najnowszej literatury świadczy o tym, że problem związków pomiędzy rozwojem
rynków kapitałów, a wzrostem gospodarczym przy
uwzględnieniu przemian strukturalnych, jest istotnym
kierunkiem badań współczesnej ekonomii i ekonometrii. Nowoczesna teoria wzrostu gospodarczego stała
się podstawą budowy najnowszych modeli ekonometrycznych gospodarki narodowej w Polsce. Przyjmowane jest założenie, że długookresowy wzrost determinowany jest głównie przez inwestycje w kapitał ludzki
oraz endogenicznie traktowany postęp organizacyjnotechniczny. Rozbudowywane są przy tym bloki opisujące system finansowy, a szczególnie rynki kapitałowe.
Wpływ systemu finansowego na rozwój gospodarczy
wymaga innego podejścia na poziomie zagregowanym
gospodarki, a innego na poziomie przedsiębiorstwa
czy grupy przedsiębiorstw. W związku z tym, analiza
Udział sektora
prywatnego
1,00
prowadzona z punktu widzenia hutnictwa powinna
uwzględniać powiązania występujące na poziomie gospodarki jako całości. Można to osiągnąć przy wykorzystaniu wielosektorowych modeli ekonometrycznych
gospodarki narodowej.
Analiza danych dla sekcji przetwórstwa przemysłowego pokazuje, że w okresie 1998–2008 wraz ze wzrostem wydajności pracy, współistniały: wzrost poziomu
kapitału własnego i obrotowego oraz przemiany strukturalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw. Stanowi do punkt wyjścia do dokładniejszej analizy przyczynowości pomiędzy tymi zjawiskami.
Przedstawione problemy są przedmiotem prac
prowadzonych w ramach projektu rozwojowego
własnego nr N R 11 0043 10, pt.: Budowa wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych
i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju gałęzi
przemysłu w warunkach transformacji systemu
w kierunku gospodarki opartej na wiedzy”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
Presented issues, are one of the subjects on the
project no. N R 11 0043 10. titled: ”Construction
of multicectoral economic-ecological models and
their application in modeling of industry development, under the conditions of system’s transformation in diection of knowledge based economy”, co-funded by National Center of research
and Development.
46
Marcin Miczka
Prace IMŻ 1 (2011)
LITERATURA
1. J.E. Stiglitz: Capital markets and economic fluctuations
in capitalist economies, European Economic Review, t. 36,
1992.
2. A.S. Barczak: Nowa ekonomia, ekonometria i świat wirtualny, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, AE Kraków, Kraków 2003.
3. CH. Humpden-Turner, A. Trompenaars: Siedem kultur kapitalizmu, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
4. W. Milo, G. Szafrański, Z. Wośko, M. Malaczewski: Rynki inwestycyjne, a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
5. W. Florczak: Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane
z kapitałem ludzkim, Ekonomista, nr 5, 2007.
6. J.J. Sztaudynger: Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, Ekonomista, nr 2, 2009.
7. W. Milo, G. Szafrański, Z. Wośko, M. Malaczewski: Rynki inwestycyjne, a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
8. E. Kwiatkowski: Teoria trzech sektorów, PWN Warszawa
1980.
9. R. Barczyk: Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w
Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Gospodarka polska w procesie światowych przemian, red. W. Jakubik,
WSHP Warszawa 2006.
10. Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
11. M. Miczka: Strukturalne modelowanie ekonometryczne ewolucji obiektu gospodarczego, Wiadomości Statystyczne, nr 7,
2008
12. M.A. Dąbrowski: Akumulacja rezerw walutowych przez kraje na średnim poziomie rozwoju – przezorność czy merkantylizm?, w: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach
finansowych, red. A. Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
13. L. Rachel Ngai, Ch. A. Pissarides: Structural change in a multisectoral model of growth, The American Economic Review,
no. 97, 2007.
14. A. Dietrich, J.J. Krüger: Long-run sectoral development. Time
series evidence for the German economy, Structural Change
and Economic Dynamics, no. 21, 2010.
15. R. Foellmi, J. Zweimüller: Structural change, Engel’s consumption cycles and Kaldor’s fact of economic growth, Journal
of Monetary Economics, 55, s. 1317-1328, 2008.
16. J.E. Stiglitz: Endogenous growth and cycles, NBER Working
Paper Series, Working Paper no. 4286, 1993.
17. J.J. Sztaudynger: Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności
pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
18. R. King, R. Levine: Finance, entrepreneurship, and growth:
Theory and Evidence, Journal of monetary economics, 32,
1993.
19. I. Fisher: The debt-deflation theory of great depressions,
Econometrica, vol. 1, 1933.
20. H.P. Minsky: A theory of systemic fragility, in Altman E.I. and
Sametz A.W. (eds.), Financial Crises: Institutions and Markets in a Fragile Environment, New York: Wiley 1997.
21. C.P. Kindleberger, R. Aliber: Manias, Panics and Crashes,
a history of financial crises, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken,
New Jersey, 2005.
22. J. Toporowski: Theories of Financial Disturbance. An Examination of Critical Theories of Finance from Adam Smith to the
Present Day. Edward Elgar, 2005.
23. J. Żyrzyński: System finansowy a gospodarka realna: między
służebnością a wyobcowaniem, Ekonomista, nr 4, 2006.
24. B. Bernanke, M. Gertler and S. Gilchrist: „The financial accelerator in a quantitative business cycle frame-work”, in J.B.
Taylor and M. Woodford (eds), Handbook of Macroeconomics, vol 1C, Amsterdam, Elsevier North-Holland, pp 1341–93,
1999.
25. N. Kiyotaki, J. Moore: Credit cycles, Journal of Political Economy, vol 105, pp. 211–48, April 1997.
26. M. Antonio F.H. Cavalcanti: Credit market imperfections and
the power of the financial accelerator: a theoretical and empirical investigation, Journal of Macroeconomics, no. 32, 2010.
27. W. Milo, M. Malaczewski, G. Szafrański, M. Ulrichs, Z. Wośko:
Stabilność rynków kapitałowych, a wzrost gospodarczy, PWN,
Warszawa 2010.
28. R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewskie: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006, s. 62
29. C. Woelfel: Encyclopedia of Banking and Finance, PROBUS
P.C., Chicago 1994.
Recenzent: prof. dr hab. Józef Paduch
Download