Wyniki przeprowadzonego badania funkcjonowania katalogu usług

advertisement
Wyniki przeprowadzonego badania funkcjonowania katalogu usług w
Urzędzie Gminy w Boronowie
W ramach kontynuacji społecznej akcji Przejrzysta Polska zostało zrealizowane zadanie
dotyczące przejrzystości:
Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług, którego
celem było zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu usług pod kątem potrzeb i
oczekiwań klientów Urzędu Gminy.
Zarządzeniem Wójta został powołany zespół zadaniowy do opracowania i przeprowadzenia
badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy.
Badanie funkcjonowania katalogu usług zostało przeprowadzone w dwóch formach:
- zebrano opinie pracowników o zgłaszanych przez klientów uwagach do kart usług,
badaniem objęto wszystkich pracowników urzędu
- przeprowadzono anonimowe wywiady z klientami Urzędu, dotyczące oceny dostępności do
usług
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że:
- zakres przedmiotowy załatwianych w Urzędzie Gminy spraw w całości obejmują istniejące
karty usług.
- nie zgłaszano uwag co do treści i dostępności kart usług
- jako możliwe udoskonalenie pojawiał się wniosek o uzupełnienie kart usług o telefon oraz
adres e – mail pracownika odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy.
65 % badanych klientów Urzędu Gminy wiedziało o istnieniu kart usług, przy jej pomocy
swoją sprawę załatwiało 40 % badanych. 15 % pobierało kartę ze strony internetowej,
pozostali korzystali z kart udostępnianych na miejscu.
W wyniku przeprowadzonego badania uzupełniono karty usług, na stronie głównej, gdzie
podane są nazwy działów Urzędu Gminy o telefony oraz adresy e – mail pracowników
odpowiedzialnych za przedmiotowy dział.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards