Katowice, 1 lipca 2015 r. CRIIa.805.3.8.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI

advertisement
Katowice, 1 lipca 2015 r.
CRIIa.805.3.8.2015
WOJEWODA ŚLĄSKI
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
Umowa o dofinansowanie nr: 8/2014/M2 z 4 lipca 2014 r.
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-32 Katowice
1. I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli
Zachowanie trwałości projektu nr 8/2014 zrealizowanego na
podstawie umowy nr 8/2014/M2 w ramach „Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch”.
Jednostka kontrolowana
Urząd Miasta w Bielsku – Białej, Plac Ratuszowy 1,
43 – 300 Bielsko- Biała
Miejsce realizacji projektu
Żłobek Miejski w Bielsku – Białej, ul. Brodzińskiego 22,
43 – 300 Bielsko - Biała
Kierownik jednostki
kontrolowanej
Jacek Krywult - prezydent Bielska - Białej
Okres objęty kontrolą
od 1 stycznia 2015 r. do dnia przeprowadzenia kontroli na
miejscu realizacji projektu.
Zespół kontrolerów i nr
upoważnienia
Bogusława Krzywdzińska - inspektor wojewódzki
w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach (kierownik zespołu
kontrolerów).
Upoważnienie nr 35/2015 z 4 maja 2015 r.
Dawid Słupik - inspektor wojewódzki w Wydziale
Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach.
Upoważnienie nr 36/2015 z 4 maja 2015 r.
Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli
Termin kontroli
1) art. 175 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
2) art. 6 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.
1092),
3) § 9 umowy o dofinansowanie nr 8/2014/M2 z 4 lipca
2014. r.
Od 6 do 19 maja 2015 r.
II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna
Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z
zakresu objętego kontrolą
Ustalenia stanowiące podstawę do
oceny
Osoby odpowiedzialne za
wykonywania zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości
Prezydent Miasta Bielsko-Biała,
Żłobek Miejski w Bielsku - Białej
Główna księgowa Żłobka Miejskiego w Bielsku - Białej
Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych
obszarów objętych kontrolą.
Kontrola wykazała, iż beneficjent utrzymuje podmiotową,
rzeczową oraz finansową trwałość projektu.
Nd
III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem
ustaleń, na których zostały oparte.
A. Obszar kontroli: podmiotowa i rzeczowa trwałość projektu
Ocena cząstkowa danego obszaru
Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z
obszaru objętego kontrolą
Żłobek Miejski w Bielsku - Białej
Instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. Żłobek
Miejski w Bielsku-Białej jest jednostką organizacyjną gminy
Bielska-Białej.
Przeprowadzone czynności wykazały, iż do dnia
przeprowadzenia kontroli beneficjent nie zaprzestał
działalności instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ustalenia stanowiące podstawę do
oceny
Beneficjent utrzymuje miejsca opieki nad dziećmi w liczbie
zadeklarowanej w ofercie konkursowej. Zgodnie
z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Żłobka
Miejskiego w Bielsku-Białej, żłobek dysponuje 193
miejscami dla dzieci, w tym 103 miejscami w budynku przy
ul. Brodzińskiego 22 w Bielsku-Białej.
Z oględzin przeprowadzonych na miejscu realizacji zadania
w dniu 14 maja 2015 r. , sporządzono protokół podpisany
przez kontrolujących oraz Grażynę Piszczałka - dyrektora
Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej. Przeprowadzone
oględziny potwierdziły, iż żłobek jest w posiadaniu
zakupionego w ramach projektu wyposażenia.
Zgodnie z § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie z dnia 4 lipca
2014 r. beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia
sprawozdania z trwałości projektu do 15 stycznia 2016 r.
W związku z powyższym na dzień przeprowadzenia kontroli
beneficjent nie był jeszcze zobowiązany do jego
sporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za
wykonywania zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości
Nd
B. Obszar kontroli: finansowa trwałość projektu
Ocena cząstkowa danego obszaru
Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z
obszaru objętego kontrolą
Prezydent Miasta Bielsko-Biała,
Główna księgowa Żłobka Miejskiego w Bielsku - Białej
Ewidencja księgowa
realizowanego projektu jest
prowadzona w Żłobku Miejskim w Bielsku – Białej. W
związku z czym dokumenty potwierdzające otrzymanie
środków finansowych (dotacji) i dokumenty potwierdzające
poniesione wydatki (oryginały faktur, listy płac, przelewy
oraz inne dokumenty potwierdzające wydatki) są
przechowywane w żłobku.
Ustalenia stanowiące podstawę do
oceny
Informacje zawarte w zestawieniu faktur będące częścią
sprawozdania z realizacji projektu są zgodne z danymi z
oryginałów dokumentacji projektowej.
Beneficjent tj. Miasto Bielsko - Biała w oświadczeniu
złożonym 6 maja 2015 r. stwierdził, iż nie ma możliwości
odzyskania podatku VAT, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(dokument w aktach kontroli).
Na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów
ustalono, iż beneficjent nie odzyskał podatku VAT.
Osoby odpowiedzialne za
wykonywania zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości
Nd
2. IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne
Mając na uwadze powyższe oceny oraz to, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym
zakresie, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.
3. V. Pouczenie
Nie dotyczy
Wojewoda Śląski
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
Piotr Litwa
- podpis elektroniczny –
Download