statut żłobka - Szczęśliwa Gwiazdeczka

advertisement
STATUT ŻŁOBKA
„ŻŁOBEK Szczęśliwa Gwiazdeczka”
Rozdział I
Informacje ogólne
§1
1.
2.
3.
„Żłobek Szczęśliwa Gwiazdeczka”, zwany dalej Żłobkiem prowadzony jest przez osobę fizycznąKatarzynę Łazarewicz – Dyrektora Żłobka, zwaną dalej Dyrektorem. Miejsce prowadzenia Żłobka
– ul. Hallera 10/8b, 05-850, Ożarów Mazowiecki.
W Żłobku, opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 r.ż., a w szczególnych
przypadkach do 4 r.ż. zgodnie z zapisami art. 2 pkt 3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. (Dz.U.
nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele i dzienni opiekunowie.
§2
1.
2.
3.
4.
Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.0018.00 z uwzględnieniem zapisów zawartych w Rozdziale III § 6 pkt 1-2.
Żłobek zatrudnia nauczycieli i opiekunki posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w
ustawie z dn. 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235, z późn.
zm.) oraz działa w oparciu o wykorzystanie tzw. „dobrych praktyk”.
Żłobek spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dn. 25.03.2011 r. (Dz. U. nr 69, poz. 367)
Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna. Wysokość opłat określa cennik ustalany przez
Dyrektora, w podziale na opłatę stałą oraz opłatę żywieniową, których wysokość zawarta jest w
Umowie o świadczenie usług.
Rozdział II
Cele i zadania Żłobka
§3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi, odpowiednio do ich
wieku i potrzeb.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wsparcie Rodziców w procesie jego
usamodzielniania.
Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zaspokojenie potrzeby
miłości, ciepła, akceptacji i zrozumienia.
Ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i
przyrodniczym, nauka i kształtowanie właściwych postaw współżycia w grupie i wobec
dorosłych.
Zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu odpowiedniego wyżywienia.
Wprowadzenie dziecka w proces edukacyjny, przygotowanie do przedszkola.
1
§4
1.
Do zadań Żłobka należy:







2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej
przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka,
prowadzenie
zajęć
opiekuńczo-wychowawczych
i
edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku,
wyuczenie nawyków sanitarno-higienicznych i samoobsługi,
promocja zdrowotna,
kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych
zachowań społecznych,
zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia, zawierającego niezbędne
składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi.
Szczegółowy zakres i sposób organizacji określa niniejszy Statut.
§5
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:
W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę sprawują
nauczyciele oraz dzienni opiekunowie.
Wszyscy pracownicy Żłobka podlegają obowiązkowemu przeszkoleniu w zakresie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia nauczycieli lub opiekunów o
chorobie zakaźnej dziecka, w razie wystąpienia jej objawów.
Każde dziecko korzystające ze świadczeń Żłobka powinno być zdrowe i przyprowadzane oraz
odbierane przez Rodziców/Opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, wyszczególnioną w Karcie kwalifikacyjnej
stanowiącej załącznik do Umowy o świadczenie usług w Żłobku
Dzieci nie będą wydawane Rodzicom lub Opiekunom będącym w stanie nietrzeźwym oraz
osobom niepełnoletnim.
Rodzice i Opiekunowie zobowiązani są do bezpośredniego przekazania dziecka nauczycielowi lub
opiekunowi w momencie przyprowadzenia do placówki i wraz z bezpośrednim odbiorem
przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka.
1.
2.
Rozdział III
Organizacja Żłobka
§6
Placówka funkcjonuje w systemie stacjonarnym przez cały rok kalendarzowy od
poniedziałku do piątku, oprócz sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w
godzinach 7.00-18.00, zaś 24 grudnia i 31 grudnia do godziny 14.00.
W okresach międzyświątecznych przewiduje się możliwość zamknięcia placówki, w
przypadku, gdy liczba zadeklarowanych do opieki dziennym opiekunom dzieci będzie
mniejsza niż 3 lub też w przypadku nieobecności nauczycieli i dziennych opiekunów z
powodu choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających opiekę nad dziećmi.
Powiadomienie Rodziców/Opiekunów pranych dzieci o tym fakcie następuje drogą mailową
lub/i telefoniczną oraz poprzez pisemne ogłoszenie na ogólnej tablicy ogłoszeń.
2
3.
Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem
ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
4. Liczba dzieci w grupie: do 24. Liczba grup:2.
5. Do Żłobka uczęszczają dzieci od 20. Tygodnia życia do 3 lat, a w szczególnych przypadkach do
4 r.ż. zgodnie z zapisami art. 2 pkt 3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. (Dz.U. nr 45, poz.
235, z późn. zm.)
6. Żłobek prowadzi zajęcia edukacyjne i wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe zgodnie z
corocznie ustalanym planem zajęć.
7. Plan zajęć oraz wszelkie ważne informacje przedstawiane są na bieżąco na ogólnodostępnej
tablicy ogłoszeń.
8. Organizację zajęć edukacyjnych i wychowawczych oraz zajęć dodatkowych określa ramowy
rozkład dnia ustanowiony przez Dyrektora oraz tygodniowe rozkłady zajęć ustalane przez
nauczyciela/opiekuna, któremu powierzono opiekę nad daną grupą. Powyższe ustalane są z
uwzględnieniem podstawowych zasad higieny pracy umysłowej i zasad ochrony zdrowia.
9. Dzieci uczęszczające do Żłobka są objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną
10. Dzieci uczęszczające do Żłobka objęte są opieką pielęgniarską lub położniczą, w przypadku,
gdy liczba dzieci uczęszczających do Żłobka przekroczy 20.
11. Dzieci podczas pobytu w Żłobku spożywać będą 3 posiłki (śniadanie, II danie, zupę,
podwieczorek) oraz przekąski, owoce i napoje według indywidualnych potrzeb , jak również
– na życzenie Rodzica – posiłki przynoszone codziennie świeże przez Rodzica oraz podawane
dziecku we wskazanych porach. Za jakość przynoszonych samodzielnie posiłków odpowiada
Rodzic.
Rozdział IV
Organa Żłobka
§7
1.
2.
Żłobkiem zarządza Dyrektor.
Do obowiązków Dyrektora należy:










kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju zgodnie z założeniami
regulaminu placówki
podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie
roku szkolnego przy wsparciu nauczycieli i opiekunów.
organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Żłobka,
współpraca z rodzicami, nauczycielami, opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi,
kierowanie polityką kadrową Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i
opieunów oraz innych pracowników placówki,
gromadzenie informacji o pracy nauczycieli i opiekunów w celu dokonywania oceny
ich pracy
zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami
kodeksu pracy, bhp i ppoż,
prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
współpraca z nauczycielami i opiekunami w opracowywaniu rocznego planu rozwoju
placówki z wykorzystaniem wyników badania jakości pracy z lat ubiegłych
Rozdział V
Prawa i obowiązki dziecka w Żłobku
§8
3
1.
2.
1.
Żłobek zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie ich
godności osobistej oraz życzliwie i podmiotowe traktowanie.
Wychowankowie Żłobka ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§9
Dziecko ma prawo do:
 Edukacji w warunkach poszanowania godności osobistej
 Właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego,
 Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa
 Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym
 Uzyskania pomocy w przypadku trudności edukacyjnych i wychowawczych
Rozdział VI
Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów prawnych
§10
1. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i edukację
swoich dzieci.
§ 11
2.
Rodzice/Opiekunowie mają prawo do:
 Znajomości podstawowych dokumentów regulujących pracę Żłobka - Statutu
 Kontaktów z nauczycielami i Dyrekcją
 Informacji na temat postępów edukacyjnych i wychowawczych swojego dziecka
 Uczestnictwa w działalności kulturalnej Żłobka
§12
3.
Do podstawowych obowiązków Rodziców/Opiekunów należą:
 Uczenie własnych dzieci samodzielności m.in./ podczas jedzenia, ubierania się,
korzystania z toalety,
 Dbanie o estetyczny wygląd i higienę osobistą dziecka
 Wspomaganie placówki i wychowawcy w organizowaniu życia grupy
 Uczenie własnych dzieci szacunku do nauczycieli i zatrudnionego personelu placówki
 Współpraca z nauczycielami i opiekunami w zakresie konsekwentnego i efektywnego
procesu wspomagania wychowywania dzieci
Rozdział VII
Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka
§13
1.
2.
3.
4.
Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje po podpisaniu umowy przez
Rodziców/Opiekunów i wpłaceniu opłaty wpisowej, zgodnie z zapisami umowy.
O przyjęciu dziecka do placówki decyduje kolejność zgłoszeń.
Preferencję mają dzieci uczęszczające do Żłobka oraz dzieci posiadające rodzeństwo w
placówce.
Przed przyjęciem dziecka do Żłobka Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do:
 Zapoznania się ze Statutem, Zasadami Organizacji Żłobka , cennikiem,
 Wypełnienia Karty kwalifikacyjnej
 Wypełnienia Karty Informacyjnej Malucha
4
5.
stanowiącymi załączniki do Umowy o świadczenie usług opiekuńczych,
wychowawczych i dydaktycznych.
Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc.
Rozdział VIII
Sposób uzyskania środków finansowych na działalność Żłobka
§14
1.
2.
3.
4.
Środki finansowe na działalność placówki pochodzą z czesnego wpłacanego przez Rodziców
dzieci oraz dotacji celowych, o ile takie będą przekazywane.
Żłobek ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację
poszerzonego planu opieki i działalności dydaktyczno-wychowawczej od Rodziców, innych
osób fizycznych i prawnych oraz instytucji
Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za Żłobek w
terminach wynikających z postanowień umowy.
W przypadku zalegania Rodziców z opłatami powyżej 30 dni, Dyrektor może – po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do uregulowania należności – podjąć decyzję o skreśleniu dziecka
z listy.
Rozdział IX
1.
2.
Postanowienia końcowe
§15
Dyrektor nadaje Żłobkowi Statut, który jest integralną częścią umowy o świadczeniu usług
oraz ma prawo do wprowadzania zmian do Statutu.
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.
Aktualizacja: 07.05.2015 r.
………………………………………………..
Podpis Dyrektora
5
Download