Nowa polska migracja do Niemiec w

advertisement
Nowa polska migracja do Niemiec w
pogranicznych społecznościach lokalnych
– perspektywa migrantów
dr Hanna Bojar
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Projekt realizowany we współpracy z:
Cele i metodologia badania
Pogłębiona i wieloaspektowa analiza nowej polskiej emigracji w
niemieckich społecznościach lokalnych regionu Meklemburgia-Pomorze
Przednie
 Wzory strategii migracyjnych Polaków, charakterystyczne dla
pogranicza
 Sposoby wchodzenia migrantów w przestrzeń niemieckich
społeczności lokalnych
 Wymiary, w których ujawnia się potencjał lub pojawiają się
trudności integracji imigrantów z Polski w niemieckich
społecznościach lokalnych
20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z Polakami, którzy przybyli
na niemieckie pogranicze po 2004 roku
Specyfika nowej migracji na pograniczu niemieckim
Nowi migranci - z reguły nie mają wcześniejszych doświadczeń migracyjnych w innych krajach
(poza kategorią reemigrantów z Niemiec Zachodnich)
Wcześniejsze doświadczenie życia na pograniczu polsko-niemieckim
•
•
•
Większość migrantów pochodzi z regionu Pomorza i miała wcześniej kontakty z Niemcami
Często nie oznacza to jednak posiadania wysokich kompetencji międzykulturowych i
znajomości kultury sąsiada. Wielu nowych migrantów nie zna języka niemieckiego lub zna go
słabo
Dobra znajomość języka niemieckiego i niemieckiej kultury wynika zwykle z edukacji w
niemieckiej lub polsko-niemieckiej szkole lub ze studiów w Niemczech
Warunki na pograniczu po otwarciu granic – to czynnik przyciągający przede wszystkim w
wymiarze lokalnym
Migracja na pograniczu ma charakter ekonomiczny, ale nie zawsze zarobkowy
Wzory migracji na pograniczu
Niskie koszty „wyjścia-wejścia” - minimalizacja dolegliwości, które są uznawane za
negatywne konsekwencje i koszty migracji
 decyzja nie wymaga dokonywania radykalnych wyborów dotyczących zmiany życia i
całkowitej zmiany otoczenia
 utrzymanie stałych bliskich kontaktów z rodziną, znajomymi, z kulturą polską
 korzystanie z możliwości, jakie stwarza nowe otoczenie – rozwiązanie istotnych problemów
ekonomiczno-bytowych, realizacji cenionych wartości (pożądany styl życia, naturalne
środowisko, międzykulturowe kompetencje dzieci)
wiele różnych wzorów migracji - reprodukowane przez kolejnych migrantów
wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości migrantów z Polski: migracja pełna i częściowa
Migracja pełna
I. Profesjonaliści - pracują i mieszkają na stałe w niemieckim rejonie przygranicznym
 na etatach, rzadziej - własna firma (dominują osoby zatrudnione w instytucjach administracji publicznej)
oraz lekarze; wyższe wykształcenie, profesje poszukiwane na niemieckim rynku pracy
 biegła znajomość języka niemieckiego i kultury niemieckiej
II. Reemigranci - po latach emigracji w Niemczech Zachodnich osiedlają się na pograniczu
 dojrzali, wykształceni (zawody cenione i poszukiwane w Niemczech - lekarze, architekci, inżynierowie,
właściciele firm) lub na emeryturze; biegła znajomość języka niemieckiego, niemieckiej kultury i duże
doświadczenie migracyjne
 aktywny sposób funkcjonowania w otoczeniu zarówno polskim, jak i niemieckim - bardzo widoczni w
przestrzeni lokalnej
III. Migranci „socjalni” - z rodzinami
 stosunkowo niskie wykształcenie i niewielkie kwalifikacje zawodowe
 niski status ekonomiczny i trudności ze znalezieniem pracy w Polsce
 słaba znajomość języka niemieckiego
Postrzegani niekiedy jako „pasażerowie na gapę, którzy chcą czerpać profity z niemieckiego systemu opieki
socjalnej
Migracja częściowa
Dla badanego regionu, obok „tradycyjnej” migracji pełnej, charakterystyczny jest wzór migracji częściowej, w
którym istotne sfery życia (jak praca czy życie rodzinne) są dzielone między krajem pochodzenia i krajem
migracji. Taki wzór migracji oznacza codzienne przemieszczanie się migrantów między Polską i Niemcami
I. Polska klasa średnia - wykształcone młode małżeństwa z dziećmi
 dom w miejscowości o charakterze wiejskim
 pracują w Polsce (przynajmniej jedno z małżonków) lub wykonują wolny zawód
 dzieci w lokalnej szkole niemieckiej
Posiadanie własnego domu - realizacja pożądanego i wysoko wartościowanego elementu stylu życia klasy
średniej w Polsce
Są tacy, co nie muszą tu pracować, bo nie przyjeżdżają z biedy, tylko po to, żeby kupić tu dom. [14]
II. Polacy pracujący w Niemczech, ale mieszkający na stałe w Polsce
•
Specjaliści, z dobrą znajomością języka niemieckiego, zatrudnieni w niemieckich instytucjach, przede
wszystkim urzędach i służbie zdrowia
•
Prowadzący własną działalność gospodarczą – zwykle o charakterze usługowym, jak warsztat rzemieślniczy,
firma budowlano-remontowa, sklep lub restauracja
Hybrydowa migracja
Od początku chcieliśmy się tu otworzyć na ludzi, by tu mieć „centrum interesów życiowych”. To bardzo
problematyczny termin dla ludzi z terenów pogranicza. Bo nie wiadomo za bardzo, co to jest! Pracujemy tam,
pochodzenie, język – wszystko w Szczecinie. Ale tutaj mieszkanie. Tutaj chcemy też się otworzyć. Gdzie jest to
„centrum interesów życiowych”? Rozwlekło się trochę. [15]
Możliwość łączenia korzyści wynikających z funkcjonowania na granicy dwóch systemów społecznoekonomicznych przy jednoczesnym braku fizycznej granicy między tymi systemami
•
W zależności od posiadanego kapitału społeczno-kulturowego i ekonomicznego migranci wybierają
poszczególne elementy z obu systemów, budując z nich własne strategie życiowe
•
Gdy migranci uczestniczą jednocześnie w ekonomicznej, politycznej i społeczno-kulturowej przestrzeni
więcej niż jednego państwa powstają szczególnie sprzyjające warunki powstawania lokalnych
transnarodowych pól społecznych (transnational social fields) (N. Glick-Schiller, 1997)
Część Polaków na niemieckim pograniczu żyje jednocześnie w dwóch systemach społeczno-ekonomicznych,
ale tylko w jednej przestrzeni społeczno-kulturowej, nie otwierając się na nową społeczność i nową kulturę. To
wywołuje istotne konsekwencje dla sposobu wchodzenia w relacje społeczne z otoczeniem niemieckim w
społecznościach lokalnych
Zderzenie perspektyw: aktywni Polacy w tradycyjnych, bezpiecznych
socjalnie społecznościach
Sytuacja ekonomiczna regionu i jego mieszkańców
•
Obecność Polaków, którzy kupują domy i inwestują w ich remonty, a także wykształceni Polacy, którzy
znajdują pracę w Niemczech i zakładają firmy, może wywoływać w niemieckich społecznościach lokalnych
niechęć i poczucie marginalizacji na własnym terenie
•
Niechęć może wywoływać także obecność Polaków, którzy przeprowadzając się na stałe do Niemiec,
korzystają z systemu wsparcia socjalnego
Style życia Niemców
•
System socjalny utrwala wśród mieszkańców postawy mało aktywne , sprzyjając „nie braniu spraw w
swoje ręce” i wzmacniając oczekiwania pomocy ze strony państwa
•
Polacy są aktywni, otwierają firmy, wiele wysiłku wkładają w poprawę standardu swoich domów oraz
aktywnie zabiegają u lokalnych władz o polepszenie infrastruktury
Homogeniczność regionu, która sprzyjała utrwalaniu powszechnie podzielanych i akceptowanych wzorów
kulturowych
•
Stabilny, oczywistego dla mieszkańców i podzielany przez nich porządek normatywno-kulturowy dotyczący
reguł współżycia zakłóciło pojawienie się w społecznościach lokalnych przybyszów z Polski
Postawa zamknięta i brak kompetencji międzykulturowych
•
Łamanie reguł współżycia społecznego (podstawowe formy grzeczności: przedstawianie się
sąsiadom i witanie się z nimi, segregowanie śmieci, zakłócanie przyjętego rytmu dnia
codziennego i świątecznego) wynika najczęściej z braku kompetencji międzykulturowych, a
czasami – z braku potrzeby wejścia w relacje z najbliższym otoczeniem
Nie wiedzą, jakie tu są obyczaje. [...] My się tego już nauczyliśmy, to dla nas naturalne, ale ci Polacy z zewnątrz
to ciągle chyba nie wiedzą, jak tu się poruszać. [14]
Ci Polacy, którzy traktują ten region tylko jako sypialnię Szczecina, mają swój stary, szczeciński krąg znajomych,
dlatego nie widzą powodów, by się integrować. [5]
•
•
Reakcje w formie prób wymuszenia przestrzegania zasad
Z kolei migranci na tej podstawie formułują opinię, że Niemcy są nastawieni niechętnie lub że
są nadmiernie wścibscy i kontrolujący
Nawet do śmieci zaglądają. Sport lokalny. Bo się niektórym nie podoba i twierdzą, że jak ktoś nie sortuje, to na
pewno Polacy. [13]
• Istotna bariera – nieznajomość języka
Brak kompetencji międzykulturowych, niedostatki wiedzy o kulturze i obyczajach sąsiadów oraz
regułach współżycia w ramach małych społeczności lokalnych są konsekwencją braku
wcześniejszych kontaktów między społecznościami po obu stronach słabo przenikalnej przed
1989 rokiem granicy
Postawa otwarta i osobiste kontakty
•
Podstawowe znaczenie dla przełamywania wzajemnych stereotypów i zwiększania kompetencji
międzykulturowych mają bezpośrednie, osobiste kontakty między przybyszami i mieszkańcami lokalnych
społeczności
•
Istotnym warunkiem nawiązania pozytywnych relacji społecznych jest znajomość języka lub podejmowanie
próby porozumiewania się w języku niemieckim
•
Migranci, którzy nawiązali osobiste stosunki z mieszkańcami swojej miejscowości, mają bardzo pozytywną
opinię o Niemcach
•
Nawiązanie bliskich kontaktów sąsiedzkich modyfikuje początkowe stereotypowe nastawienie i nieufność
po obu stronach i sprzyja wzajemnemu zainteresowaniu kulturą gospodarzy i migrantów. Buduje także
relacje wzajemności i współpracy, z których przybysze i lokalni mieszkańcy odnoszą wzajemne korzyści
Mąż już nawet rozmawia po niemiecku. Uczymy się niemieckiego z sąsiadami. Przychodzą do nas dwie panie
Niemki z sąsiedztwa, które chcą się uczyć polskiego, i tak się wymieniamy – one się uczą polskiego, a my –
niemieckiego. [15]
•
Bardzo dobre relacje sąsiedzkie między mieszkańcami i migrantami najczęściej tworzą się w małych
społecznościach wiejskich i lokatorskich społecznościach miejskich kamienic, zamieszkiwanych tradycyjnie
przez starsze pokolenie Niemców, darzone przez migrantów sympatią i szacunkiem
Stereotyp Niemca bardzo mnie pozytywnie zaskoczył – Niemca zamkniętego i zdystansowanego. Na początku,
jak się tu wprowadziliśmy, to firanki w sąsiednich domach były pozasłaniane. Ale mówiliśmy każdemu „dzień
dobry”, zatrzymywaliśmy się, żeby pogadać. Raz zorganizowaliśmy sąsiedzkiego grilla. I na drugi dzień po tym,
jak przechodziliśmy, to firanki zaczęły się rozsuwać: „Hallo, hallo!” – mówili. Nie sprawdził się stereotyp Niemca.
[17]
Urzędy administracji publicznej - sformalizowane i sprawne w działaniu
•
•
•
Migranci z Polski postrzegają instytucje niemieckie, jako silnie sformalizowane, jednocześnie jednak
znacznie sprawniejsze w działaniu niż polskie. Trudności związane z formalizacją procedur postrzegają
raczej jako typową cechę niemieckiego systemu niż wyraz niechęci urzędników do przybyszów z Polski
Trudności w relacjach z niemieckimi instytucjami doświadczają przede wszystkim migranci, którzy nie znają
języka i nie rozumieją specyfiki oraz złożoności niemieckich procedur
Pozytywną rolę pośrednika w kontaktach z instytucjami niemieckimi odgrywają punkty konsultacyjnodoradcze, sieci migracyjne złożone z polskich krewnych i niemieckich znajomych oraz zatrudniani coraz
częściej w niemieckich instytucjach publicznych i komercyjnych urzędnicy ze znajomością języka polskiego
Dla Polaków zaskoczeniem może być fakt, że urzędnik zamiast się na niego złościć, że przychodzi i truje po raz
dziesiąty, mówi spokojnie: „Nie spełnia pan punktu nr 4”. Trzeba dokładnie wywiązywać się z formalności, bo
„na boku” nic się tu nie załatwi. [1]
Dosłownie parę minut w każdym urzędzie nam to zabrało. W jedno przedpołudnie załatwiliśmy sprawy w pięciu
urzędach w dwóch czy trzech różnych miastach. W Polsce to byłoby niemożliwe, ale Niemcy mają naprawdę
wszystko super zorganizowane. [18]
Atrakcyjność oferty mieszkaniowej – najsilniejszy czynnik przyciągający
Znacznie niższe niż w Polsce ceny nieruchomości , duży wybór ofert w powiązaniu z korzyściami wynikającymi z
niewielkiej odległości od rodzinnego kraju
Wynajem mieszkania
•
Możliwość znaczącej poprawy warunków lokalowych rodziny
•
Atrakcyjne warunki wynajmu oferowane przez spółdzielnie mieszkaniowe – pewność wynajmu, rezygnacja
z pobierania kaucji czy pomoc w remoncie
•
Istotna rola świadczeń związanych ze stałym zameldowaniem na terenie Niemiec
Zakup domu
•
Finansowa atrakcyjność oferty także odgrywa pierwszoplanową rolę:
•
Preferencje dotyczące stylu życia: posiadanie własnego domu, możliwość zamieszkania poza wielkim
miastem; przyrodnicze walory otoczenia
Pozafinansowe motywacje mają duże znaczenie, ponieważ kupowane domy często wymagają poważnych i
nierzadko kosztownych remontów
Dom czekał dwa lata na klienta. Stał pusty, był zarośnięty zielskami, a spod fundamentów wyrastało już
drzewko. Było przeraźliwie zimno. Rynny były poobrywane, więc dom był zawilgocony. Ale i tak nam się tu
podobało. Dom jest stary i ciągle w remoncie, więc nie wystarczyło nam pieniędzy, żeby go „odstawić” od razu.
[15]
System świadczeń – istotny element wsparcia dla migrantów z Polski
Opieka socjalna
•
Dla migrantów „socjalnych”, czynnik ten stanowi istotny element budujący poczucie bezpieczeństwa
•
Dla Polaków, którzy uzyskują dochody z pracy lub emerytury świadczenia socjalne nie stanowią
najważniejszej motywacji ich decyzji migracyjnych, ale korzystają oni z niemieckiego systemu socjalnego,
dzięki czemu osiągają – w ich ocenie – standard życia wyższy niż w Polsce
Opieka zdrowotna
•
Wysoko oceniana (szczególnie na tle polskiego systemu opieki zdrowotnej): dostęp do lekarza i badań
medycznych, wysoka jakość sprzętu medycznego, wyższe refundacje badań i leków dla dorosłych oraz
bezpłatne leki dla dzieci
•
Brak istotnych utrudnień formalnych
•
Obecność polskich lekarzy - dodatkowym czynnikiem zachęcającym (zwłaszcza dla migrantów ze słabą
znajomością języka niemieckiego)
Pozytywny bilans kosztów życia Polaków w niemieckich regionach przygranicznych
•
przy regularnych dochodach z pracy lub emerytury - lepszy niż w Polsce standard życia
•
optymalizowanie kosztów utrzymania dzięki możliwości robienia zakupów i korzystania z usług w Polsce
Migranci na rynku pracy
•
Możliwości wchodzenia migrantów na niemiecki rynek pracy na pograniczu są dość
ograniczone.
1. Zatrudnianie, przede wszystkim w instytucjach publicznych i lokalnych urzędach, wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z dobrą znajomością języka niemieckiego,
2. Rozwój lokalnej infrastruktury usług adresowanych do Polaków,
3. Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w postaci niewielkich firm handlowych,
rzemieślniczych lub usługowych (rzadziej zakładów produkcyjnych).
Działalność gospodarcza jest sposobem przełamania trudności z wchodzeniem na trudny
niemiecki rynek pracy; nie wymaga uczestnictwa w procesie rekrutacji i uzyskania etatu w
niemieckiej firmie – stwarza możliwość pracy w Niemczech osobom stosunkowo gorzej
wykształconym i bez perfekcyjnej znajomości języka niemieckiego
• Bezrobocie w regionie i wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych utrudnia
znalezienie pracy Polakom z niskimi kwalifikacjami i słabą znajomością języka niemieckiego
•
Niemiecki program szkoleń zawodowych dla uczniów polskich szkół zawodowych nie stał
się dotychczas ważnym kanałem rekrutacji pracowników
Dzieci migrantów w niemieckim systemie edukacji
Niemieckie i polsko-niemieckie szkoły i przedszkola stają się coraz ważniejszą przestrzenią
budowania nowych pozytywnych wzorów relacji społecznych między Polakami i Niemcami.
Uwarunkowania pozytywnych doświadczeń migrantów z niemieckim systemem edukacji
•
•
Edukacja w niemieckiej szkole, jako element strategii wychowawczych rodzin migrantów
Wysoki kapitał społeczno-kulturowy oraz wysokie kompetencje międzykulturowe rodziców
Uwarunkowania doświadczeń negatywnych
•
•
Brak znajomości języka niemieckiego i niska znajomość kultury kraju przyjmującego barierą
współpracy rodziców w środowisku szkolnym
Wysokie oczekiwania związane z dostosowaniem działań szkoły do potrzeb polskich uczniów i
ich rodziców wynikają często z niezrozumienia lub trudności w dostosowaniu się do zasad
obowiązujących w niemieckim systemie szkolnym
Wyzwania dla systemu edukacyjnego wynikające ze wzrastającej liczby polskich dzieci w
niemieckich szkołach
Obecność migrantów w przestrzeni publicznej
Polacy o dużych kompetencjach międzykulturowych - inicjatorami samoorganizacji społeczności
migrantów. Budują – często poza formalnymi strukturami – pomosty między środowiskiem
migrantów i lokalną społecznością
Polacy realizujący wzór migracji częściowej uczestniczą w ograniczonym zakresie w takich
działaniach
• brak potrzeby stowarzyszania się i działania na rzecz polskiej społeczności i kultury w
Niemczech, ze względu na to, że „polskość” jest w Niemczech „w zasięgu ręki” na co dzień
• traktowanie miejsca zamieszkania jedynie jako fizyczną przestrzeni, w oderwaniu od
kulturowego wymiaru otoczenia
• codzienne przemieszczanie się między dwoma światami nie pozostawia czasu na działalność
społeczną
Migranci „socjalni” tworzą zbiorowość, która pozostaje na marginesie takich działań
Wsparcie ze strony władz lokalnych
• głównym czynnikiem decydującym o sile wsparcia dla różnych inicjatyw migrantów jest
pozytywne nastawienie konkretnych przedstawicieli władz lokalnych jest
Polacy w niemieckiej przestrzeni politycznej
Dotychczasowe zaangażowanie polityczne jest ograniczone
• W opinii Polaków wchodzenie w przestrzeń polityczną w regionie, który znajduje
się w tak trudnej sytuacji ekonomicznej i gdzie ujawniają się wewnętrzne napięcia
polityczne (widoczne na przykład w popularności, jaką cieszy się w tym regionie
radykalna Narodowodemokratyczna Partia Niemiec), nie jest obecnie właściwym
sposobem budowania lepszych relacji między Polakami i Niemcami
• Słabe rezultaty dotychczasowych prób wejścia Polaków to dowód, że choć istnieją
zachęty ze strony części niemieckich władz i polityków lokalnych, to nie ma jeszcze
politycznego i społecznego klimatu, który sprzyjałby takiej aktywności.
Na emigracji trzeba się dostosować. Niektórzy próbują jednak wchodzić ze zbyt dużymi
butami w specyficzne środowisko. Trzeba się przyzwyczaić do mentalności i małymi
kroczkami działać. [20]
Skutki obecności migrantów na niemieckim pograniczu
Korzyści ekonomiczne
•
Zagospodarowanie i rekapitalizacja infrastruktury mieszkaniowej
•
Zasilanie budżetów lokalnych społeczności dochodami z wynajmowanych i kupowanych nieruchomości
oraz podatków firm prowadzonych przez Polaków.
•
Wypełnianie przez polskich wykwalifikowanych pracowników luki na rynku pracy
Aspekty demograficzne
•
Utrzymanie infrastruktury szkolnej dzięki dzieciom migrantów z Polski
•
Utrzymanie infrastruktury służby zdrowia dzięki lekarzom z Polski - starzejące się społeczeństwo w coraz
większym zakresie wymaga różnych usług medycznych
Budowanie relacji opartych na kompetencjach międzykulturowych
•
Przełamywanie stereotypów – w wyniku znacznie bliższych i częstszych niż w okresie socjalizmu kontaktów
między Polakami i Niemcami oraz lepszego poznawania obu kultur
•
Współdziałanie i samopomoc, z których korzyści mogą odnosić zarówno przybysze, jak i starsi mieszkańcy
tych regionów
•
Młodzież wychowująca się w dwóch kulturach będzie decydować o przyszłości tego regionu
Zmiany w stylach życia
•
Przywiązywanie większej wagi do standardu mieszkania, większej aktywności na rzecz poprawy
infrastruktury domów i swojej miejscowości, pokładaniu mniejszych nadziei w opiekuńczości państwa, a
większej – we własnych możliwościach dzięki obecności aktywnych i przedsiębiorczych Polaków i ich rodzin
w lokalnych społecznościach
•
Zmiany w niemieckich wzorach życia rodzinnego i wychowania dzieci na skutek obecności polskich rodzin
Integracja w niemieckich społecznościach lokalnych –
wnioski dla polityki integracyjnej
Istotne mentalne bariery społecznej integracji
•
wzory migracji, które stwarzają możliwość funkcjonowania na granicy nowego świata bez konieczności i potrzeby
społecznego i kulturowego wchodzenia w jego strukturę
•
brak kompetencji międzykulturowych przybyszów i lokalnych mieszkańców; posługiwanie się w relacjach
stereotypami
Potencjał
•
istotna rola bezpośrednich, osobistych kontaktów między przybyszami i mieszkańcami lokalnych społeczności w
przełamywaniu stereotypów i zwiększaniu kompetencji międzykulturowych
Cel
•
budowanie wspólnej przestrzeni społeczno-kulturowej, w której kultura polska nie zamyka się w granicach
środowiska polskiego, a kultura niemiecka staje się zrozumiała i akceptowana przez przybyszów
•
tworzenie wspólnej przestrzeni życiowej, w której jest miejsce i dla kultury niemieckiej, i dla kultury polskiej, a
mieszkańcy działają według reguł czytelnych i akceptowanych przez wszystkich
Środki
•
wsparcie działań sprzyjających tworzeniu jak największej przestrzeni do nawiązywania bezpośrednich kontaktów
•
wzmacnianie działań, które służą lepszemu wzajemnemu poznawaniu języka i kultury rodzimych mieszkańców
pogranicza i migrantów z Polski.
a/ programy działań systemowych, które nie tylko (choć jest to bardzo ważne) pomagają nowym migrantom w zdobyciu
kompetencji językowych, ale także dostarczają wiedzy o kulturze środowiska, w jakim ludzie ci się znaleźli
b/ programy przybliżające kulturę i język migrantów, kierowane do mieszkańców społeczności lokalnych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Download