WPROWADZENIE W 2016 r. w całym środkowym rejonie Morza

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII
DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
Bruksela, dnia 25.1.2017 r.
JOIN(2017) 4 final
WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY
EUROPEJSKIEJ I RADY
Migracja na szlaku środkowośródziemnomorskim
Zarządzanie przepływami, ratowanie życia
PL
PL
WPROWADZENIE
W 2016 r. w całym środkowym rejonie Morza Śródziemnego na europejskie brzegi usiłowała się
przedostać rekordowo wysoka liczba uchodźców i migrantów. W 2016 r. na szlaku do Europy
wykryto ponad 181 000 osób, z których ogromna większość dotarła do Włoch. Był to też rekordowy
rok pod względem liczby ofiar na morzu – podczas próby przepłynięcia na drugi brzeg utonęło ponad
4 500 osób1. Szlak środkowośródziemnomorski jest dziś ponownie najważniejszą trasą dla migrantów
i uchodźców próbujących dotrzeć do Europy, tak jak to miało miejsce zanim na przełomie 2015 i 2016
r. nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób na szlaku wschodniośródziemnomorskim. Spowodowane
tym cierpienie i ofiary są nie do przyjęcia.
Istnieje
wiele
możliwych
przyczyn
wzrostu
napływu
migrantów
szlakiem
środkowośródziemnomorskim, w tym niestabilna sytuacja w Libii, lecz także bardziej ogólne
czynniki, takie jak krwawe konflikty czy sytuacja gospodarcza w Afryce Subsaharyjskiej. Mało
prawdopodobne, by wpływ tych czynników w najbliższej przyszłości stracił na znaczeniu, co z kolei
prowadzi do stałego napływu migrantów i zwiększa presję na najbardziej na niego narażone państwa
członkowskie UE, czyli Włochy i Maltę.
Libia leży w węzłowym punkcie szlaku środkowośródziemnomorskiego i jest punktem wyjazdowym
dla 90 %2 osób pragnących przedostać się do Europy3. Przemytnicy i handlarze ludźmi wykorzystują
niestabilną sytuację polityczną oraz fakt, że kontrola nad terytorium i granicami tego państwa jest
fragmentaryczna. Ich działania i łamanie praw człowieka przyczyniają się do niestabilności w kraju,
tym samym pogarszając niekorzystną sytuację migrantów. Zasadnicze znaczenie dla zapewnienia
stabilnej przyszłości Libii i całego regionu ma postęp na drodze do osiągnięcia stabilnej sytuacji
politycznej. Wypracowanie trwałego rozwiązania problemów dotyczących sprawowania rządów i
bezpieczeństwa w kraju jest w dalszym ciągu priorytetem dla samej Libii, UE, jej państw
członkowskich i partnerów międzynarodowych, a przy tym jest niezbędne dla zapewnienia skutecznej
i zrównoważonej długoterminowej reakcji na wyzwania związane z migracją. W związku z tym UE
nadal będzie wspierać rząd jedności narodowej i Radę Prezydencką jako prawowite władze Libii4 i
kluczowych partnerów w tym przedsięwzięciu.
UE i jej państwa członkowskie stopniowo wprowadzają coraz bardziej zdecydowane i jasno określone
działania polityczne w odpowiedzi na konieczność zarządzania przepływami migracyjnymi i
ratowania życia ludzkiego w środkowym rejonie Morza Śródziemnego. Na posiedzeniu w grudniu
2013 r. Rada Europejska stwierdziła, że „[j]ednym z priorytetów powinna być ściślejsza współpraca z
państwami trzecimi służąca zapobieganiu sytuacjom, w których migranci wyruszają w niebezpieczną
podróż w kierunku Unii Europejskiej”. W 2015 r. Komisja przedstawiła szeroko zakrojony europejski
program w zakresie migracji5. Po tym jak w wyniku zatonięcia łodzi u wybrzeży Lampedusy straciły
życie setki ludzi, w kwietniu 2015 r. Rada Europejska stwierdziła, że UE „uruchomi wszystkie środki,
jakie ma do dyspozycji, by zapobiec kolejnym ofiarom na morzu i zająć się pierwotnymi przyczynami
kryzysu humanitarnego” i dodała: „postanowiliśmy zwiększyć naszą obecność na morzu”. W
rezultacie ustanowiono stałą obecność jednostek UE na morzu, dzięki której udało się uratować
dziesiątki tysięcy ludzi. W październiku 2015 r. UE rozpoczęła etap intensywnej współpracy z
partnerami w Afryce, która przyjęła formę działań następczych po szczycie w sprawie migracji w
1
2
3
4
5
Źródło: https://missingmigrants.iom.int/mediterranean.
Źródło: włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Szacunkowa liczba migrantów w Libii wynosi od 700 000 do 1 mln. Około 350 000 z nich uznaje się za
osoby wewnętrznie przesiedlone (dane Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)), które
pragną/zamierzają powrócić do domu albo pozostać w Libii.
Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2259.
COM(2015) 240 final z 13.5.2015.
2
Valletcie w tym samym roku6. W czerwcu 2016 r. uruchomiono na mocy ram partnerstwa
ukierunkowaną współpracę z najważniejszymi krajami będącymi miejscami pochodzenia migrantów i
krajami, przez które przebiegają szlaki tranzytowe7. W grudniu 2016 r. Rada Europejska podkreśliła,
że „należy zwiększyć wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej – w tym poprzez operację
EUNAVFOR MED Sophia” oraz że „należy podjąć inicjatywy w celu zaoferowania migrantom
przebywającym w Libii możliwość wspomaganego dobrowolnego powrotu i w celu ograniczenia
niebezpiecznych podróży”.
Wydaje się oczywiste, że jeśli nie zostaną podjęte dalsze działania, wiosną 2017 r. nastąpią kolejne
niekontrolowane
i
nieuregulowane
przepływy
migracyjne
wzdłuż
szlaku
środkowośródziemnomorskiego. W swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim premier Malty
Joseph Muscat stwierdził: „Z nadejściem wiosny Europa będzie musiała zmierzyć się z dużym
napływem migrantów przez środkową część Morza Śródziemnego. […] Nie widzę, w jaki sposób
jedno państwo członkowskie miałoby samo poradzić sobie z tą kolejną falą lub ją przyjąć. Dlatego,
jeżeli nie zareagujemy teraz, istota podstawowych zasad Unii Europejskiej zostanie poddana poważnej
próbie”8.
W związku z tym jeszcze przed nadejściem wiosny i lata UE i jej państwa członkowskie muszą
określić i podjąć działania operacyjne, które mogą przynieść wymierne efekty. Skoordynowane
działania Unii muszą być realizowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, a tam, gdzie
państwa członkowskie, zwłaszcza Włochy i Malta, podejmują własne działania, wysiłki UE będą
zaplanowane tak, by osłaniać i wspierać te działania poprzez uruchomienie wszystkich instrumentów
dostępnych na szczeblu unijnym w ramach spójnego i wspólnego podejścia do tego zagadnienia.
Libijski rząd jedności narodowej jest kluczowym partnerem w tych wysiłkach, a wszystkie działania
muszą być przeprowadzane w pełnej współpracy z nim i przy jego pełnym wsparciu. UE będzie
dokładać większych starań, by poprawić zdolność rządu jedności narodowej.
W niniejszym wspólnym komunikacie określono szereg najważniejszych działań, które mogłyby mieć
bezpośredni wpływ na sytuację, skupiając się na tych, które mogą być uruchomione w stosunkowo
krótkim czasie i które dotyczą poszczególnych odcinków szlaku środkowośródziemnomorskiego. Są
one częścią ogólnej strategii koncentrującej się wyraźnie na szlaku biegnącym przez Libię, ale
uwzględniającej także szerszy kontekst regionalny (w szczególności Tunezję, Egipt i Algierię), z
myślą o zapobieganiu przesunięciom szlaku oraz unikaniu ewentualnych negatywnych skutków dla
krajów ościennych. Komunikat uwzględnia również znaczenie zaangażowania gmin libijskich oraz
ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi działającymi w tym kraju, takimi jak
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) i Biuro Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).
Innym ważnym elementem jest praca wewnątrz UE w zakresie zarządzania migracją, w szczególności
poprzez stosowanie wydajnych procedur i pełnej rejestracji migrantów w momencie przybycia do UE
oraz poprzez zapewnianie skutecznego powrotu osób, które nie wymagają ochrony międzynarodowej.
Przede wszystkim wiarygodna polityka powrotowa musi jasno dawać do zrozumienia, że przeprawa
przez Morze Śródziemne nie jest warta związanego z nią ryzyka. W świetle nowych potrzeb w
najbliższych tygodniach Komisja zaktualizuje plan działania UE w zakresie powrotów9 w celu
niezwłocznego zapewnienia skutecznej reakcji. W szczególności Komisja określi w oparciu o
6
7
8
9
Konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2016 r. Zob. wspólna deklaracja polityczna i plan działania z
Valletty. Kolejnym krokiem w tym procesie będzie posiedzenie urzędników wysokiego szczebla w dniach 8–
9 lutego.
COM(2016) 960 final z 14.12.2016 r., Drugie sprawozdanie z postępów: Pierwsze wyniki prac nad realizacją
ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. Kolejne
sprawozdanie zostanie przyjęte w marcu 2017 r.
https://www.eu2017.mt/en/news/Pages/Speech-by-Prime-Minister-Joseph-Muscat-at-the-EP-PlenarySession-on-the-Presidency-Priorities.aspx
Obecny plan działania UE w zakresie powrotów został przyjęty w 2015 r. (COM(2015) 453 final z 9.9.2015).
3
obowiązujące przepisy unijne, jak doprowadzić do lepszego egzekwowania decyzji nakazujących
powrót, korzystając z elastyczności tych przepisów, a także przedstawi jasne wytyczne w tym
zakresie.
1.
WYZWANIE,
JAKIM
JEST
MIGRACJA
ŚRODKOWOŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO
WZDŁUŻ
SZLAKU
W 2016 r. na szlaku środkowośródziemnomorskim wykryto ponad 181 000 migrantów o
nieuregulowanym statusie, z których ogromna większość dotarła do Włoch. Włochy zgłosiły wzrost
liczby przybywających osób o 18 % w porównaniu z 2015 r., co oznacza przekroczenie nawet
poprzedniego poziomu szczytowego z 2014 r. W porównaniu do Włoch napływ migrantów na Maltę
jest stosunkowo niski. Głównym punktem wyjazdowym (prawie 90 % migrantów) była Libia, a w
dalszej kolejności Egipt (7 %), Turcja (1,9 %), Algieria (0,6 %) i Tunezja (0,5 %)10.
Powyższe dane wskazują, że w 2016 r. szlak środkowośródziemnomorski był główną trasą przyjazdu
migrantów o nieuregulowanym statusie do Europy. Rekordową liczbę 885 000 wykrytych przypadków
nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano co prawda w 2015 r. we wschodniej części regionu
Morza Śródziemnego, jednak od czasu oświadczenia UE–Turcja z 18 marca 2016 r.11 liczba ta
gwałtownie spadła (zob. rys. 1). Tym bardziej zatem rzuca się w oczy stale rosnąca liczba migrantów
na szlaku środkowośródziemnomorskim (rys. 2).
250 000
200 000
150 000
2015
2016
100 000
50 000
0
sty
lut mar kwi maj cze
lip
sie wrz paź
lis
gru
Rysunek 1. Liczba osób, które w latach 2015–2016 dostały się do Europy szlakiem wschodniośródziemnomorskim (Źródło:
Frontex – stan na listopad 2016 r.)
10
11
Źródło: włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
4
30000
25000
20000
2015
15000
2016
10000
5000
0
sty
lut mar kwi maj cze
lip
sie wrz paź
lis
gru
Rysunek 2. Liczba osób, które w latach 2015–2016 dostały się do Europy szlakiem środkowośródziemnomorskim (Źródło:
włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – łącznie w 2015 r.: 153 842; łącznie w 2016 r.: 181 436)
Skład pod względem obywatelstwa wskazuje na konsekwentny napływ migrantów z Afryki
Subsaharyjskiej. W 2016 r. osoby, które zeszły na ląd we Włoszech, były obywatelami głównie 10
państw: Nigerii (21 %), Erytrei (11 %), Gwinei (7 %), Wybrzeża Kości Słoniowej (7 %), Gambii
(7 %), Senegalu (6 %), Mali (6 %), Sudanu (5 %), Bangladeszu (4 %) i Somalii (4 %). Pozostałe 22 %
stanowili obywatele innych krajów.
Nieco ponad połowa osób, które przybyły do Włoch, złożyła wniosek o azyl. Choć migracje zawsze
miały miejsce, tym razem przepływy z Afryki Subsaharyjskiej zdają się mieć charakter strukturalny i
nic nie wskazuje na to, aby te tendencje mogły ulec zmianie, dopóki nie nastąpi poprawa sytuacji
gospodarczej i politycznej lub w zakresie bezpieczeństwa w krajach pochodzenia.
Niepokojący jest fakt, że rośnie liczba migrantów wymagających szczególnego traktowania,
zwłaszcza kobiet i osób małoletnich. Wśród 181 000 migrantów, którzy zeszli na ląd we Włoszech,
około 24 000 stanowiły kobiety (13 %, z czego prawie połowa z Nigerii), a około 28 000 to osoby
małoletnie (15 %), z czego przeważająca większość (91 %) bez opieki. Oznacza to wzrost w stosunku
do 2015 r. (10 %) i rosnący odsetek małoletnich bez opieki (75 % w 2015 r.). Osoby małoletnie bez
opieki to przede wszystkim obywatele następujących krajów: Erytrea (15 %), Gambia (13 %), Nigeria
(12 %), Egipt (10 %) i Gwinea (10 %).
2.
ZMNIEJSZANIE LICZBY PRZEPRAW, RATOWANIE ŻYCIA NA MORZU
Reagowanie na tragedie na morzu
Od początku obecnego dziesięciolecia podczas próby przeprawienia się do Europy szlakiem
środkowośródziemnomorskim straciło życie ponad 13 000 migrantów o nieuregulowanym statusie.
Włochy i Malta dołożyły znacznych starań, aby ograniczyć ryzyko ofiar śmiertelnych i wszczynać
działania poszukiwawczo-ratownicze w odpowiedzi na wezwania w sytuacji zagrożenia na morzu. W
2013 r. rząd włoski rozpoczął realizację operacji morskiej i powietrznej „Mare Nostrum”, która jest
pierwszym dużym skoordynowanym działaniem mającym na celu ratowanie ludzi na morzu.
Od końca 2014 r. znaczny wkład wnosi współpraca unijna, realizowana w pełnym poszanowaniu praw
człowieka i prawa międzynarodowego. Dzięki operacjom „Tryton” i „Sophia” udało się uratować na
morzu ponad 200 000 migrantów.
Kluczowe inicjatywy UE na wodach środkowej części Morza Śródziemnego
Operacja wojskowa Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza
Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) została ustanowiona w czerwcu 2015 r., w
5
rekordowo krótkim czasie, z myślą o rozpoznawaniu, przejmowaniu i unieszkodliwianiu statków i
sprzętu używanych lub prawdopodobnie używanych przez przemytników migrantów lub handlarzy
ludźmi w celu zakłócenia ich działalności w południowym rejonie środkowej części Morza
Śródziemnego oraz zapobieżenia dalszym ofiarom na morzu. W październiku 2015 r. przystąpiono do
drugiej fazy operacji, która obejmuje wchodzenie na pokład, przeszukania, zajęcia i zawrócenia na
pełnym morzu statków, co do których podejrzewa się, że są używane do przemytu ludzi lub handlu
ludźmi. Obecny mandat będzie realizowany do lipca 2017 r. W trakcie trwania operacji 25 państw
członkowskich12 wniosło w nią łączny wkład w postaci niemal 1 800 personelu i środków trwałych.
Obecnie w operacji bierze udział 6 jednostek pływających i 6 powietrznych. W ramach operacji
„Sophia” unieszkodliwiono do tej pory około 372 statków przemytniczych, przyczyniono się do
aresztowania około 101 domniemanych przemytników i uratowano prawie 32 000 osób na pełnym
morzu. W czerwcu 2016 r. jej mandat został rozszerzony o dwa zadania wspierające: szkolenie
libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej oraz pomoc w egzekwowaniu na pełnym morzu u
wybrzeży Libii embarga na broń nałożonego przez ONZ. Obecnie operacja „Sophia” przewiduje
działania na pełnym morzu w pobliżu Libii, a więc nie obejmuje działań na libijskim morzu
terytorialnym.
Operacja „Tryton”, uruchomiona przez Frontex w listopadzie 2014 r., skupia się przede wszystkim
na ochronie granic, ale także na wspieraniu operacji poszukiwawczo-ratowniczych. W lipcu 2015 r. jej
obszar operacyjny został rozszerzony w kierunku południowym, co ułatwia zapewnianie wsparcia w
operacjach poszukiwawczo-ratowniczych również w rejonach położonych dalej na południe.
Funkcjonariusze oddelegowani przez Frontex wspierają organy włoskie w rejestracji przybywających
migrantów. Zakres przedmiotowy operacji „Tryton” został rozszerzony o przestępczość
transgraniczną, taką jak przemyt ludzi, handel narkotykami, nielegalne połowy i zanieczyszczanie
mórz. Operacja prowadzona jest pod przewodnictwem włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Uczestniczy w niej łącznie 28 państw europejskich13, które oddają do dyspozycji sprzęt techniczny lub
funkcjonariuszy straży granicznej.
Równolegle od końca 2014 r. w środkowej części Morza Śródziemnego działania poszukiwawczoratownicze prowadzi również niewielka lecz rosnąca liczba organizacji pozarządowych. Obecnie taką
działalność prowadzi około 9 organizacji pozarządowych, korzystających w tym celu z około 14
jednostek pływających. Ich działania koncentrują się na obszarze w pobliżu Libii, przy czym większe
statki prowadzą pełne akcje poszukiwawczo-ratownicze, przejmują migrantów, a następnie przewożą
ich do włoskich portów. Mniejsze organizacje pozarządowe skupiają się wyłącznie na akcjach
ratunkowych, rozdawaniu kamizelek ratunkowych i zapewnianiu opieki medycznej w nagłych
przypadkach w pobliżu libijskiego wybrzeża, a następnie przekazują migrantów większym statkom,
które transportują ich do włoskich portów. W 2016 r. udział włoskiej straży przybrzeżnej i marynarki
wojennej, operacji „Tryton” i „Sophia” oraz organizacji pozarządowych w liczbie uratowanych osób
był mniej więcej zbliżony.
Działania patrolowe, w tym wspieranie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, przesunęły się stopniowo
z wód w pobliżu terytorium Włoch na wody bliżej wybrzeży Libii. Bezpośrednią konsekwencją tego
przesunięcia była zmiana w modelu działalności przemytników, którzy coraz częściej umieszczają
uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie na tanich i całkowicie nienadających się do
pływania po morzu pontonach, które nie mają szans na dopłynięcie do wybrzeży Włoch, zakładając,
że pasażerowie zostaną przejęci jeszcze na libijskim morzu terytorialnym lub w jego pobliżu. Fakt, że
takie pontony stanowią obecnie 70 % wszystkich łodzi odbijających od brzegów Libii, przyczynia się
12
13
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja,
Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo.
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Litwa,
Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Zjednoczone Królestwo.
6
do rosnącego niebezpieczeństwa związanego z takimi podróżami i do wzrostu liczby ofiar na morzu.
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europol powinny ściśle monitorować linie
dostaw takich pontonów do Libii i współpracować z władzami libijskimi w celu przerwania dostaw
dla przemytników.
UE podtrzymuje realizację swojego humanitarnego obowiązku ratowania życia na morzu. Operacja
„Sophia” przewiduje obecnie działania do na pełnym morzu w pobliżu Libii, ale nie obejmuje działań
na libijskim morzu terytorialnym. W obecnych warunkach ścisła współpraca operacyjna ze
wzmocnioną libijską strażą przybrzeżną, polegająca na zapewnianiu szkoleń i środków trwałych i
prowadzona w pełnym porozumieniu z uznawanymi władzami Libii, pomogłaby zmaksymalizować
liczbę uratowanych osób, zwiększyć szanse na przechwycenie i powstrzymanie przemytu oraz
złagodzić niezamierzone skutki.
Zwiększanie wsparcia dla libijskiej straży przybrzeżnej
To, czy uda się skuteczne zaradzić obecnej sytuacji, zależy po części od władz libijskich, które muszą
uniemożliwić przemytnikom działanie, jak również od libijskiej straży przybrzeżnej, która musi być
zdolna do lepszego zarządzania granicami morskimi i zapewnienia migrantom bezpiecznego zejścia na
ląd na libijskim wybrzeżu. Starania władz Libii muszą być oczywiście wspierane przez UE i jej
państwa członkowskie, w szczególności poprzez szkolenia, doradztwo, budowanie zdolności i inne
formy wsparcia. Dzięki współpracy w poszczególnych strefach i w ramach poszczególnych mandatów
operacje „Sophia” i „Tryton” mogły skupić się na zapobieganiu przemytowi i wspieraniu operacji
poszukiwawczo-ratowniczych na pełnym morzu, a także wyspecjalizować się w monitorowaniu
sytuacji, powiadamianiu władz libijskich oraz zwalczaniu handlu ludźmi.
Doceniając zasadniczą rolę, jaką w tej sytuacji powinna odgrywać libijska straż przybrzeżna 14, za
priorytet należy uznać budowanie zdolności, zarówno pod względem umiejętności, jak i potrzeb w
zakresie sprzętu. W tym celu UE ściśle koordynuje swoje prace z działaniami państw członkowskich i
innych podmiotów, między innymi za pośrednictwem operacji „Sophia” i misji pomocy granicznej UE
(EUBAM), w celu zapewnienia spójności wsparcia na rzecz budowania zdolności. Należy również
uwzględnić możliwość przeszkolenia libijskiej policji morskiej – która podlega Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i prowadzi działalność na morzu – w ramach EUBAM, operacji „Sophia” lub innych
inicjatyw unijnych.
Libijska straż przybrzeżna stoi w obliczu złożonych potrzeb szkoleniowych, od podstawowych
umiejętności żeglarskich i umiejętności bezpiecznego działania na morzu do realizacji pełnego zakresu
zadań związanych z egzekwowaniem prawa, jakich oczekuje się od straży przybrzeżnej, w tym
skutecznej kontroli strefy międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. UE kładzie
szczególny nacisk na zapewnienie, by budowanie zdolności przyczyniło się do zagwarantowania
poszanowania praw człowieka przysługujących migrantom. W ramach operacji „Sophia” rozpoczęto
szkolenie libijskiej straży przybrzeżnej składające się z serii trzech pakietów szkoleniowych.
Szkolenia te są uzupełniane działaniami prowadzonymi przez różne podmioty w ramach innych
programów unijnych, którymi zarządza Komisja. Obejmują one sieć Seahorse w basenie Morza
Śródziemnego, mającą na celu wzmocnienie nadzoru granic w Libii i realizowaną przez siedem
państw członkowskich15 pod przewodnictwem hiszpańskich służb Guardia Civil. Programy te należy
obecnie wzmocnić, tak aby dzięki działaniom uzupełniającym zaspokoić wszystkie zidentyfikowane
potrzeby.
14
15
Funkcjonująca obecnie libijska straż przybrzeżna, utworzona w 1996 r., odpowiada za egzekwowanie
suwerenności tego państwa oraz egzekwowanie prawa w ramach systemu ONZ i prawa krajowego. Straż
przybrzeżna dzieli personel, szkolenia i kwestie logistyczne z marynarką wojenną. Powszechnie uznaje się ją
za organ o najbardziej operacyjnym charakterze spośród pełniących funkcje straży przybrzeżnej.
Hiszpania, Włochy, Malta, Francja, Grecja, Cypr i Portugalia.
7
W pierwszej kolejności Komisja niezwłocznie porozumie się z Guardia Civil w sprawie zwiększenia o
dodatkowy 1 mln EUR kwoty dofinansowania szkoleń dla libijskiej straży przybrzeżnej w ramach
istniejącego programu Seahorse16. Środki te zostaną następnie uzupełnione nowym programem
wsparcia dla libijskiej straży przybrzeżnej17, tak aby różne rodzaje szkoleń organizowanych w ramach
różnych programów przyczyniały się do zaspokojenia w pełni potrzeb libijskiej straży przybrzeżnej.
Równolegle dodatkowe szkolenia dla libijskiej straży przybrzeżnej organizuje Europejska Agencja
Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Zostaną też rozważone kolejne działania o podobnym charakterze.
Rzeczywistą komplementarność i spójność inicjatyw w zakresie szkoleń organizowanych przez różne
podmioty zagwarantują nieformalne mechanizmy koordynacji.
Koordynacją objęte byłoby również wsparcie w ramach umowy o udzielenie dotacji w wysokości 2,2
mln EUR zawartej z włoskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych18, która przewiduje element
wsparcia ratownictwa morskiego i szkoleń libijskiej straży przybrzeżnej (realizowany przez
Międzynarodową Organizację ds. Migracji) oraz element budowania zdolności władz Libii i wsparcia
dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl przebywających w Libii lub wysadzonych tam na ląd
(który ma być realizowany we współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (UNHCR)).
Programy te pokazują, że choć nie jest możliwe bezpośrednie finansowanie operacji „Sophia” z
budżetu unijnego, możliwe jest finansowanie szkoleń dla libijskiej straży przybrzeżnej. W tym
kontekście Komisja jest gotowa określić dalsze stosowne rozwiązania służące zapewnieniu stabilnego
długoterminowego finansowania tych programów w celu wspierania libijskiej straży przybrzeżnej i
tym samym uzupełnienia wkładu państw członkowskich.
Obok zdolności libijskiej straży przybrzeżnej brakuje również w szerszym zakresie sprzętu
niezbędnego do patrolowania. Część sprzętu została naprawiona poza granicami kraju, a jego zwrot,
któremu towarzyszyć będą niezbędne szkolenia personelu oraz ustanowienie odpowiednich struktur
dowodzenia i kontroli, zwiększy zdolność libijskiej straży przybrzeżnej do działania. Po powrocie do
Libii sprzęt ten musi być utrzymywany w warunkach sprawności operacyjnej.
Długoterminowym celem budowania zdolności libijskiej straży przybrzeżnej jest doprowadzenie do
sytuacji, w której władze Libii będą mogły wyznaczyć obszar prowadzenia działań poszukiwawczoratowniczych w pełnej zgodności ze zobowiązaniami międzynarodowymi. Dążąc do tego celu, UE
zapewnia wsparcie finansowe włoskiej straży przybrzeżnej, która pomaga libijskiej straży
przybrzeżnej w ustanowieniu morskiego ratowniczego centrum koordynacyjnego, co z kolei jest
warunkiem koniecznym skutecznej koordynacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w libijskiej
strefie poszukiwawczo-ratowniczej zgodnie z międzynarodowymi przepisami19. Przy użyciu
infrastruktury łączności satelitarnej sieci Seahorse w basenie Morza Śródziemnego, która ma zostać
16
17
18
19
Finansowanie w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI). Szkolenia
mogłyby zostać rozszerzone na personel straży przybrzeżnej Tunezji, Algierii i Egiptu, gdy państwa te
dołączą do programu Seahorse.
Dostępne warianty finansowania obejmują nadzwyczajny fundusz powierniczy na rzecz stabilności oraz
eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce („fundusz powierniczy UE dla
Afryki”) oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI).
Umowę podpisano w ramach regionalnego programu rozwoju i ochrony w Afryce Północnej.
Spoczywający na załogach statków obowiązek pomocy jednostkom znajdującym się w niebezpieczeństwie
jest zarówno ugruntowany w tradycji, jak i zapisany w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia
na morzu (SOLAS) z 1974 r. Z kolei Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim
(SAR) z 1979 r. zobowiązuje strony do zapewnienia świadczenia odpowiednich usług poszukiwawczoratowniczych na ich wodach przybrzeżnych. Strony konwencji zachęca się również do zawierania
porozumień z sąsiadującymi państwami w sprawie usług poszukiwawczo-ratowniczych, w tym do
ustanawiania rejonów poszukiwania i ratownictwa, wspólnego korzystania z obiektów, ustanowienia
wspólnych procedur, prowadzenia wspólnych szkoleń i wizyt personelu. Zgodnie z konwencją każda ze stron
powinna podjąć działania służące umożliwieniu niezwłocznego wejścia na jej morze terytorialne jednostek
ratowniczych innych stron. Libia ratyfikowała zarówno konwencję SOLAS, jak i konwencję SAR.
8
utworzona w tym roku, libijska straż przybrzeżna będzie mogła wymieniać się informacjami na temat
zdarzeń ze strażą przybrzeżną państw ościennych i koordynować swoje działania patrolowe i
ratunkowe z ich działaniami, przyczyniając się znacząco do akcji ratunkowych. Europejska Agencja
Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie wspierać tę współpracę, regularnie dostarczając informacji
zgromadzonych w wyniku monitorowania i nadzoru20. Warunki udzielania wsparcia i doradztwa
libijskiej straży przybrzeżnej po zakończeniu szkoleń oraz po zwrocie sprzętu będą przedmiotem
dalszej analizy.
W kontekście planu działania w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa morskiego21 w 2017 r.
Komisja będzie również wspierać (za pomocą dotacji w wysokości 80 000 EUR) Śródziemnomorskie
Forum Służb Straży Przybrzeżnych, które pomoże libijskiej straży przybrzeżnej we wzajemnym
pogłębianiu wiedzy, wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk, jak również w wyznaczaniu
obszarów dalszej współpracy ze służbami straży przybrzeżnej w państwach członkowskich i w innych
państwach trzecich położonych nad Morzem Śródziemnym.
Najważniejsze działania:




3.
zapewnienie finansowania programów szkoleniowych dla libijskiej straży przybrzeżnej poprzez
natychmiastowe zasilenie programu Seahorse kwotą 1 mln EUR oraz dotację w wysokości 2,2
mln EUR w ramach regionalnego programu rozwoju i ochrony w Afryce Północnej;
zapewnienie trwałych źródeł finansowania na pokrycie różnych potrzeb szkoleniowych w
przyszłości w komplementarny sposób;
wspieranie władz Libii w ustanowieniu morskiego ratowniczego centrum koordynacyjnego i
usprawnianiu współpracy operacyjnej z państwami członkowskimi;
wspieranie zaopatrzenia libijskiej straży przybrzeżnej w dodatkowe jednostki patrolowe oraz
zapewnienie ich konserwacji.
ZAOSTRZENIE WALKI Z PRZEMYTNIKAMI I HANDLARZAMI LUDŹMI
Najważniejszym zadaniem w ramach próby ograniczenia wyjazdów i ratowania życia ludzkiego jest
zintensyfikowanie walki z przemytnikami i handlarzami ludźmi w rejonie Morza Śródziemnego i w
północnej Afryce. Zwalczanie przemytu ludzi jest jednym z podstawowych celów operacji „Sophia”.
Obecnie prowadzone są prace nad uzupełnieniem bezpośrednich działań w ramach tej operacji na
pełnym morzu poprzez przyczynianie się do budowania zdolności libijskiej straży przybrzeżnej, by ta
mogła skutecznie działać na libijskim morzu terytorialnym. Operacja „Sophia” przyczynia się również
do zwiększenia ogólnej świadomości sytuacji w tej dziedzinie na obszarze nią objętym. Rozważone
zostaną dalsze możliwości wzmocnienia monitorowania i gromadzenia danych wywiadowczych oraz
dostosowywania się do zmieniającego się trybu funkcjonowania przemytników, dzięki czemu będzie
można lepiej wspierać działania organów libijskich.
Priorytetem jest zapewnienie funkcjonowania sieci Seahorse w basenie Morza Śródziemnego na
wiosnę 2017 r. Program ten ma na celu wzmocnienie służb granicznych w krajach Afryki Północnej
oraz rozwijanie ich zdolności w zakresie wymiany informacji i koordynowania działań wspólnie z
partnerami w UE i w państwach członkowskich z basenu Morza Śródziemnego. Szczegółowe cele
programu obejmują zwiększenie świadomości władz państw Afryki Północnej co do sytuacji w
20
21
Pochodzących z Eurosur – połączone usługi Eurosur, którymi zarządza Europejska Agencja Straży
Granicznej i Przybrzeżnej, pozwalają na regularne monitorowanie punktów wyjazdu w państwach trzecich
oraz wykrywanie i śledzenie podejrzanych jednostek na Morzu Śródziemnym przy użyciu systemów
zgłaszania statków, satelitów i samolotów zwiadowczych.
Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego (EUMSS) została przyjęta przez Radę
Europejską w czerwcu 2014 r. Jest to wspólny plan UE na rzecz poprawy sposobu, w jaki UE wyprzedza
wyzwania takie jak potrzeba zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa i pokoju oraz kontroli na granicach
zewnętrznych i reaguje na nie.
9
zakresie nieuregulowanej migracji i nielegalnego handlu ludźmi odbywających się na ich terytoriach
(w szczególności w regionach przybrzeżnych i na morzach terytorialnych) oraz zwiększenie ich
zdolności reagowania na szczeblu krajowym i regionalnym, w tym w kontekście poszukiwania i
ratownictwa na morzu. Istotnym elementem jest stworzenie bezpiecznej sieci komunikacji między
organami straży granicznej wszystkich państw regionu Morza Śródziemnego.
Włochy, Malta, Grecja, Cypr, Francja, Hiszpania i Portugalia przyłączyły swoje krajowe ośrodki
koordynacji ochrony granic w ramach Eurosur do sieci Seahorse w basenie Morza Śródziemnego.
Trwają prace nad zapewnieniem, by libijska straż przybrzeżna dysponowała sprzętem niezbędnym do
połączenia z państwami członkowskimi, tak aby wszystkie państwa mogły informować się nawzajem
o zdarzeniach w czasie niemal rzeczywistym i koordynować działania patrolowe. Ma to na celu
zapewnienie tak samo efektywnej współpracy w zapobieganiu przemytowi, w tym z Europejską
Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak ta funkcjonująca na Atlantyku.
Jako że przemytnicy w coraz większym stopniu korzystają z małych łódek i pontonów zamiast
drewnianych łodzi, skutecznym sposobem zakłócenia ich działalności byłoby skupienie się na
przerywaniu dostaw sprzętu (łodzi, silników, pojazdów). Osiągnięcie tego celu nie będzie łatwe i
będzie wymagało skoordynowanego podejścia, które UE jest gotowa rozważyć, za pośrednictwem
swoich operacji, agencji i instrumentów, wspólnie z państwami członkowskimi, Interpolem i innymi
partnerami w regionie. Należy połączyć zasoby wywiadowcze i nadzorcze, aby lepiej monitorować
poszczególne lokalizacje i szlaki i skupiać na nich działania, a także w celu identyfikacji
przemytników, którzy z nich korzystają. W szczególności korzystanie z połączonych usług Eurosur
pozwoliłoby na regularne monitorowanie punktów wyjazdu w państwach trzecich oraz wykrywanie i
śledzenie podejrzanych jednostek na Morzu Śródziemnym przy użyciu systemów zgłaszania statków,
satelitów i samolotów zwiadowczych. Działania te będą uzupełnieniem operacji „Sophia” na pełnym
morzu w zakresie udaremniania działań przemytników ludzi i handlarzy ludźmi. Należy zatem
zapewnić stałą dostępność środków trwałych w ramach operacji „Sophia” i rozważyć możliwość jej
szerszego wkładu w bezpieczeństwo morskie. Istotny wkład wniesie również prowadzony przez
Europol wspólny zespół operacyjny „Mare”, który rozpoczął działalność w marcu 2015 r. celem
zwalczania przestępczości zorganizowanej umożliwiającej migrantom nielegalne przekraczanie granic
w rejonie Morza Śródziemnego. W lutym 2016 r. wspólny zespół operacyjny „Mare” został włączony
do działającego w ramach Europolu Europejskiego Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów, Zespół
składa się ze specjalistów oddelegowanych z siedmiu państw członkowskich, które wymieniają
informacje w czasie rzeczywistym w celu przerwania sieci przemytniczych.
Zwalczanie organizacji przestępczych zaangażowanych w przemyt migrantów nie doprowadzi jednak
do skutecznych i trwałych rezultatów, o ile nie będą mu towarzyszyć działania ukierunkowane na
źródła problemu, polegające na utrudnianiu tym organizacjom rekrutowania osób do prowadzenia ich
działalności. W tym kontekście należy wzmocnić wsparcie udzielane obecnie gminom położonym na
szlaku migracyjnym (w szczególności „węzłom migracyjnym” i miastom przybrzeżnym) 22, tak by
wesprzeć budowanie zdolności, rozwój społeczno-gospodarczy i dostęp do podstawowych usług
(również dla migrantów) i zniechęcić do przemytu.
Najważniejsze działania:



22
zapewnienie, by sieć Seahorse w basenie Morza Śródziemnego była w pełni operacyjna do
wiosny 2017 r., co umożliwi lepszą wymianę informacji oraz koordynację działań libijskiej straży
przybrzeżnej i uczestniczących państw członkowskich;
zachęcanie Tunezji, Algierii i Egiptu do uczestnictwa w sieci Seahorse w basenie Morza
Śródziemnego;
przerywanie dostaw, z których korzystają przemytnicy, dzięki wymianie danych wywiadowczych
Komitet Regionów pracuje nad rozwojem współpracy z libijskimi gminami w różnych kwestiach, w tym
dotyczących migracji.
10
między państwami członkowskimi oraz dzięki działaniom w ramach operacji EUNAVFOR MED
SOPHIA, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europolu, Interpolu oraz
działaniom partnerów w regionie, w szczególności poprzez wykorzystanie połączonych usług
Eurosur.
4.
OCHRONA MIGRANTÓW,
PRZESIEDLENIA
WSPOMAGANE
DOBROWOLNE
POWROTY
I
Wzmocnione działania zapobiegające przemytowi spowodują zwiększoną potrzebę podjęcia działań
na lądzie, polegających na zapewnianiu ochrony i możliwości wspomaganych dobrowolnych
powrotów. Co więcej, niestabilność i brak bezpieczeństwa doprowadziły do przymusowego
przesiedlenia znacznej liczby ludności – zarówno obywateli Libii, jak i obywateli państw trzecich23, z
których wielu wymaga szczególnego traktowania – do obszarów tranzytu i wyjazdu, w których
brakuje realnych rządów. Istnieje pilna, ale też długoterminowa potrzeba wspomagania ochrony
migrantów i rozwiązania kwestii rosnącej presji migracyjnej. Można wyróżnić cztery główne kierunki
działań: wzmocnienie ochrony migrantów i pomocy humanitarnej, wsparcia na rzecz ponownej
integracji migrantów w ramach gospodarki lokalnej, dobrowolnych powrotów do kraju pochodzenia i
przesiedlania osób potrzebujących ochrony międzynarodowej.
Konieczne jest zapewnienie libijskim władzom, w ramach współpracy i dialogu, wsparcia w
budowaniu ich zdolności do zarządzania migracją. Trwa już realizacja projektu mającego na celu
identyfikację najważniejszych osób we właściwych ministerstwach (spraw wewnętrznych,
sprawiedliwości i spraw zagranicznych) i tworzenie wspólnie z nimi synergii oraz platform
poświęconych kwestiom zarządzania migracją24.
Warunki panujące w ośrodkach, w których przebywają migranci, są nie do przyjęcia i są niezgodne z
międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka. Zapewnienie odpowiednich warunków w
tych ośrodkach ma najwyższe znaczenie, tuż obok zwalczania złego traktowania, tortur, wymuszeń i
nieludzkiego traktowania. Priorytetowym zadaniem jest współpraca z libijskimi władzami i
organizacjami międzynarodowymi, takimi jak IOM i UNHCR, na rzecz zapewnienia, by w ośrodkach
tych panowały odpowiednie warunki, zgodne ze standardami w zakresie praw człowieka. Należy
rozważyć inne rozwiązania niż zatrzymanie, w szczególności w przypadku kobiet i osób małoletnich,
w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Ponadto konieczne jest zagwarantowanie
bezpieczeństwa zarówno migrantów, jak i organizacji pomocowych działających w tych ośrodkach.
Inną ważną kwestią jest zapewnienie niezakłóconego dostępu UNHCR i IOM do osób potrzebujących
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza osób wymagających szczególnego traktowania.
Komisja zaangażuje się we współpracę z władzami Libii i z zainteresowanymi organizacjami
międzynarodowymi, by zająć się tymi kwestiami, a w stosownych przypadkach zwiększy również
ukierunkowane finansowanie.
Część osób, które wjechały do Libii i przebywają obecnie w tym kraju, przybyła tam w celu
poszukiwania możliwości pracy. Wiele z nich zmuszonych było do zatrzymania się tam w związku z
brakiem stabilności i utratą miejsc pracy. Jednym z dostępnych rozwiązań tej sytuacji jest wspieranie
w miarę możliwości ich integracji w społeczeństwie lokalnym. Uruchomiono pilotażową inicjatywę,
mającą na celu stabilizację społeczności na obszarach dotkniętych przesiedleniami wewnętrznymi i
tranzytem migrantów, w tym tworzenie miejsc pracy dla osób potrzebujących ochrony, również z
23
24
Należy zauważyć, że gospodarka Libii od dawna opiera się na znacznej liczbie pracowników będących
imigrantami.
Projekt finansowany w ramach ENI, 3 mln EUR (część 1 projektu wsparcia na rzecz zarządzania migracją i
polityką azylową w Libii w poszanowaniu praw człowieka).
11
myślą o ułatwieniu ich przyjęcia przez lokalną społeczność. Inicjatywa ta powinna zostać
wzmocniona.
Wielu innych migrantów może mieć motywację do powrotu do krajów pochodzenia, jeśli nie powiodą
się ich plany znalezienia pracy w Libii lub nie spełnią się nadzieje na podróż do Europy. W takich
przypadkach rozwiązaniem mogą być wspomagane dobrowolne powroty. UE realizuje projekty25
mające na celu ułatwienie dobrowolnych powrotów wstrzymanych migrantów z Libii do ich krajów
pochodzenia. W grudniu 2016 r. w ramach funduszu powierniczego UE dla Afryki przyjęte zostało
działanie o wartości 20 mln EUR, mające na celu poprawę zarządzania migracją oraz reagowanie na
pilne potrzeby związane z ochroną i niedopuszczalnymi przypadkami śmiertelnych ofiar wśród
migrantów. Projekt będzie się koncentrował na wspieraniu migrantów w punktach zejścia na ląd i
ośrodkach dla migrantów, jak również na zwiększeniu zakresu humanitarnych powrotów do krajów
pochodzenia (z początkowo założonej docelowej liczby 5 000 migrantów) oraz reintegracji26. We
współpracy z władzami Libii UE będzie dążyć do zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie
bezpieczeństwa międzynarodowym podmiotom zaangażowanym w organizowanie wspomaganych
dobrowolnych powrotów. Jest też gotowa do szybkiego zwiększenia zakresu tych prac, w tym do
działań uzupełniających w krajach sąsiadujących, w świetle wstępnej realizacji projektu.
Możliwości reintegracji w społecznościach lokalnych i wspomaganych dobrowolnych powrotów
można uzupełnić przesiedleniami, w szczególności osób wymagających szczególnego traktowania. UE
analizuje wraz z UNHCR możliwość podjęcia praktycznych działań w celu przesiedlenia osób
potrzebujących ochrony międzynarodowej z Libii do państw członkowskich UE i innych partnerów
międzynarodowych. Przesiedlenia mogą przyczynić się do zapewnienia uporządkowanego i
bezpiecznego przyjazdu osób potrzebujących ochrony międzynarodowej na terytorium państw
uczestniczących w programie przesiedleń. Umożliwiają również przeprowadzenie kontroli
bezpieczeństwa zanim dana osoba dotrze na terytorium państwa przesiedlenia i mogą być traktowane
jako przejaw solidarności z państwem przyjmującym, polegającej na pomocy w radzeniu sobie z dużą
liczbą osób uciekających przed wojną i prześladowaniami. Przesiedlenia mogą również działać na
osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej jako czynnik zniechęcający do wyruszania w
niebezpieczną podróż. Wykonalność, konkretne warunki i tempo takich przesiedleń należałoby zbadać
w ścisłej współpracy z rządem libijskim i partnerami międzynarodowymi oraz w zależności od
rozwoju sytuacji na miejscu. Wymagałoby to również gotowości państw członkowskich do wzięcia
udziału w procesie przesiedleń z Libii27.
Oprócz promowania tego działania w Libii UE powinna kontynuować współpracę z państwami w
regionie z myślą o wspieraniu ich w rozwoju systemów azylowych i migracyjnych, począwszy od
rejestracji migrantów. Przyczyni się to również do poprawy systemów ochrony i systemów azylowych
Projekty na łączną kwotę 35 mln EUR, finansowane ze środków Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa / Instrumentu na rzecz Przyczyniania Się do Stabilności i Pokoju / Instrumentu Finansowania
Współpracy na rzecz Rozwoju / pomocy humanitarnej i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji / projektu
rozwoju regionalnego.
26
Projekt ten jest realizowany w ramach funduszu powierniczego UE dla Afryki, który dysponuje kwotą 100
mln EUR i stanowi wspólną inicjatywę IOM służącą zapewnianiu ochrony i reintegracji osób powracających
wzdłuż tras migracyjnych szlaku środkowośródziemnomorskiego w czternastu państwach w rejonie Sahelu i
jeziora Czad, w tym w Libii. Wkład finansowy Niemiec wynosi 45 mln EUR, a Włoch – 22 mln EUR. W
tym względzie wspomniana wspólna inicjatywa przewiduje ochronę 60 000 wstrzymanych migrantów
znajdujących się w potrzebie, zorganizowanie 24 000 powrotów i udzielenie wparcia w reintegracji
migrantów, jak również informowanie o zagrożeniach związanych z nieuregulowaną migracją i o
rozwiązaniach alternatywnych oraz uwrażliwienie na te kwestie 2 000 społeczności na obszarach podatnych
na migracje i 200 000 migrantów na szlaku. Działania te służą również wspieraniu gromadzenia i analizy
danych w poszczególnych krajach i na szczeblu regionalnym w celu dostosowania polityki i działań w
oparciu o dowody, a także budowanie zdolności rządów i podmiotów lokalnych w celu zapewnienia
stabilności i odpowiedzialności za podejmowane działania.
27
Istotny będzie również efekt wniosku w sprawie stworzenia unijnych ram w zakresie przesiedleń (COM(2016)
468 final z 13.7.2016).
25
12
w regionie zgodnie z celami wyznaczonymi w regionalnym programie rozwoju i ochrony w Afryce
Północnej. To z kolei może prowadzić do stosowania przez państwa członkowskie w przepisach w
dziedzinie azylu koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego, gdy spełnione są określone
warunki. Przepisy dotyczące bezpiecznego kraju trzeciego są jednym z kluczowych elementów
skutecznego systemu zarządzania kryzysem migracyjnym i należy to uwzględnić w trwających
dyskusjach nad reformą wspólnego europejskiego systemu azylowego, jak również w przyszłych
dyskusjach na temat unijnej polityki dotyczącej powrotów i jej stosowania w przyszłości.
Oprócz mających istotne znaczenie kampanii informacyjnych w krajach pochodzenia i w krajach
leżących na szlakach migracyjnych w Afryce potrzebne są również ukierunkowane kampanie
informacyjne w samej Libii, zwracające uwagę na zagrożenia związane z nielegalnymi wyjazdami
oraz na możliwości w zakresie wspomaganych dobrowolnych powrotów. Działania te powinny
koncentrować się w szczególności na początkowej części szlaku i na południowych regionach Libii,
gdyż bliskość wybrzeża przeważnie stanowi dla migrantów silną zachętę do wyjazdu.
Najważniejsze działania:





angażowanie się we współpracę z władzami Libii w celu zapewnienia poprawy warunków w
ośrodkach dla migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymagających szczególnego
traktowania i małoletnich; zacieśnienie współpracy z IOM i UNHCR w tym zakresie;
zwiększenie wysiłków i zaangażowania we współpracę z libijskimi gminami na rzecz
promowania alternatywnych źródeł utrzymania i wspierania odporności lokalnych społeczności
przyjmujących migrantów;
wspieranie budowania zdolności władz libijskich w zakresie zarządzania migracją;
wspieranie organizacji międzynarodowych i UNHCR, we współpracy z władzami libijskimi, w
rozwiązywaniu sytuacji osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, w tym w ewentualnych
przesiedleniach;
wspieranie IOM w pracach na rzecz poprawy sytuacji migrantów w Libii i realizacji projektu
wspomaganych dobrowolnych powrotów z Libii, przy uwzględnieniu możliwości dalszego
rozszerzenia projektu poza początkowo zakładaną liczbę 5 000 migrantów.
5.
ZARZĄDZANIE
POŁUDNIOWE
PRZEPŁYWAMI
MIGRACYJNYMI
PRZEZ
GRANICE
Mimo że w Libii jest już obecna duża liczba migrantów i osób wewnętrznie przesiedlonych,
zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia presji migracyjnej ma zarządzanie przepływami nowych osób
przybywających przez granice południowe. Istotne w tym względzie będzie powodzenie planu
działania z Valletty oraz ram partnerstwa.
UE podejmuje wiele różnorodnych działań, w szczególności misje w ramach wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz projekty realizowane w różnych miejscach w całym regionie,
które pomagają sprostać temu wyzwaniu.
W ramach misji pomocy granicznej UE (EUBAM) dla Libii, której siedziba jest obecnie
zlokalizowana w Tunisie, istnieje teraz możliwość prowadzenia niezależnych wizyt w Trypolisie.
Kończą się prace nad identyfikacją najważniejszych podmiotów w dziedzinie bezpieczeństwa, bada
się też, we współpracy z władzami Libii, możliwość przeprowadzenia w przyszłości cywilnej misji w
dziedzinie WPBiO. Taka ewentualna misja mogłaby dotyczyć policji, praworządności lub zarządzania
granicami i mogłaby zapewniać doradztwo i szkolenia dla organów libijskich. Poczynione zostaną
dalsze starania na rzecz zaangażowania się w działania wspierające władze Libii. Działania takie
można by połączyć z działaniami w ramach innych instrumentów, w tym operacji „Sophia” oraz
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w celu usprawnienia monitorowania i
13
przepływu informacji28. Należy również przewidzieć dostarczanie technologii, pojazdów i innych
środków, które przyczyniłyby się do poprawy kontroli na granicach lądowych między Libią a krajami
sąsiadującymi.
Zasadniczą rolę odegrają również lokalne działania na rzecz stabilizacji, mające na celu zacieśnienie
współpracy z przyjmującymi społecznościami. Realizowany obecnie przez IOM projekt w
południowej Libii rozpoczął się w maju 2016 r. Jest on skierowany do społeczności przyjmujących,
osób wewnętrznie przesiedlonych i migrantów. Ocena tego projektu pozwoliłaby ustalić, czy należy
go rozszerzyć i powielać w innych miejscach. Za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Przyczyniania
Się do Stabilności i Pokoju UE wspiera kilka projektów, które mają pomóc w rozwiązywaniu
konfliktów, wdrażaniu porozumienia między stronami konfliktu oraz intensyfikowaniu starań na rzecz
ograniczenia przemocy na poziomie społeczności lokalnych, zwłaszcza w południowej Libii.
Wkład UE w zarządzanie migracją na południe od Libii obejmuje wsparcie dla budowania zdolności
w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz procesów współpracy regionalnej w dziedzinie
bezpieczeństwa w regionie Sahelu, a w szczególności w ramach G5. Misja szkoleniowa UE oraz
EUCAP Sahel Mali29 przyczyniają się do poprawy kontroli granicznej w Mali poprzez działalność
szkoleniową i doradczą. Niger, jako ważne skrzyżowanie tras tranzytowych migrantów w drodze do
Europy, korzysta z większego zaangażowania WPBiO, w tym stałej obecności misji EUCAP Sahel
Niger30 w Agadezie. Ma to na celu wspieranie władz Nigru w rozwiązywaniu problemu
nieuregulowanej migracji i walki ze związanymi z nią handlem ludźmi i przestępczością
zorganizowaną. W ramach regionalizacji misji WPBiO w regionie Sahelu oraz planowanego
utworzenia sieci WPBiO w tym regionie zostaje przedłużone wsparcie w tych dziedzinach udzielane
innym krajom regionu, w szczególności Mauretanii, Burkina Faso i Czadowi.
Prace podjęte wspólnie z Nigrem na mocy ram partnerstwa należy w pełni wykorzystać do
spowolnienia przepływów migracyjnych przez południową granicę Libii. Liczba osób opuszczających
Niger, by podjąć niebezpieczną próbę pokonania Sahary, spadła z ponad 70 000 w maju 2016 r. do
około 1 500 w listopadzie31. Decydującą rolę w tym zakresie może odegrać praca w Agadezie.
Konkretne działania mogłyby obejmować dalsze akcje informacyjne skierowane do społeczności
lokalnych i migrantów, podnoszenie świadomości oraz rozszerzanie działań w zakresie
wspomaganych dobrowolnych powrotów i reintegracji na inne lokalizacje oprócz Agadezu i Niamey.
Agadez mógłby również służyć za etap pośredni wspomaganego dobrowolnego powrotu migrantów
zablokowanych w Libii. Wiąże się to z bieżącym wsparciem dla organów granicznych Nigru,
mającym na celu lepszą kontrolę granicy nigersko-libijskiej.
Ponadto wsparcie zostanie przeznaczone na rozwój niezwiązanej z przemytem gospodarki lokalnej w
rejonie Agadezu. Starania na rzecz wzmocnienia kontroli granicy nigersko-libijskiej w Nigrze,
kontroli napływu migrantów oraz pomocy przy dobrowolnych powrotach muszą uwzględniać
potencjalne oddziaływanie na społeczności lokalne w północnym Nigrze, które utrzymują się z
28
29
30
31
Do tego celu można by również wykorzystać połączone usługi Eurosur.
Misję EUCAP Sahel Mali uruchomiono w styczniu 2015 r., w następstwie rozpoczęcia misji szkoleniowej
UE w Mali w 2013 r., w celu poprawy zdolności malijskich sił bezpieczeństwa wewnętrznego z myślą o
zwiększeniu ich skuteczności operacyjnej, przywróceniu odpowiednich struktur hierarchicznych,
wzmocnieniu roli organów sądowych i administracyjnych w zakresie zarządzania i nadzorowania ich działań
oraz w ułatwianiu ich rozmieszczania na północy kraju.
Misję EUCAP Sahel Niger uruchomiono w lipcu 2012 r., aby zwiększyć zdolności nigerskich sił
bezpieczeństwa w zakresie walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, a także przyczynić się do
wzmocnienia stabilności politycznej, bezpieczeństwa i sprawowania rządów w Nigrze. Od 2015 r. misja ta
wspomagała poprzez lepszą kontrolę i zarządzanie przepływami migracyjnymi zwalczanie migracji
nieuregulowanej i zmniejszanie poziomu powiązanej z tym zjawiskiem przestępczości.
COM(2016) 960 final z 14.12.2016 r., Drugie sprawozdanie z postępów: Pierwsze wyniki prac nad realizacją
ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji.
14
przemytu migrantów, także z myślą o zapewnieniu odpowiednich alternatywnych źródeł utrzymania
oraz dostępu do rentownych i legalnych rynków, które mogłyby zastąpić przemyt migrantów.
Intensywna współpraca z Nigrem obejmuje również środki ukierunkowane na zwalczanie
przemytników. Strategia opracowywana przez Niger przewiduje utworzenie wspólnych zespołów
śledczych, wdrożenie ustawy o przeciwdziałaniu przemytowi z 2015 r., a także budowanie zdolności
oficerów śledczych i prokuratorów w celu usprawnienia egzekwowania kontroli przepływów
migracyjnych przez Niger. Do Nigru wkrótce zostanie wysłany europejski oficer łącznikowy ds.
migracji oraz oficer łącznikowy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, którzy
pomogą UE w dalszym zwiększaniu zdolności w zakresie rozmów i rozwijania współpracy z
nigerskimi władzami w dziedzinie zwalczania nieuregulowanej migracji lepszej organizacji
zarządzania migracją.
Zapewnienie ściślejszych powiązań pomiędzy obecnością UE w Nigrze i Mali a Europolem także
może usprawnić ocenę i analizę działalności handlarzy ludźmi i przemytników oraz zagwarantować
lepsze wsparcie dla władz lokalnych, wpisując się w istniejący program dofinansowywany ze środków
funduszu powierniczego UE dla Afryki polegający na budowie powiązań z Interpolem. Ten
sprawdzony model, który pozwolił zmniejszyć liczbę migrantów, należy powielić w odniesieniu do
innych partnerów w regionie, zwłaszcza w Mali, Czadzie, Egipcie, Algierii i Sudanie, a także w
innych krajach objętych procesem chartumskim i rabackim.
UE jest gotowa czynnie promować dialog między Libią a jej południowymi sąsiadami w sprawie
zarządzania wspólnymi granicami i współpracy w dziedzinie wywiadu dotyczącego szlaków
migracyjnych. W sierpniu 2016 r. powołano Komitet UE–Libia ds. zintegrowanego zarządzania
granicami lądowym jako forum wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania granicami. Innym
potencjalnym forum dalszej współpracy operacyjnej w regionie jest wspólnota wywiadowcza Afryka–
Frontex, która stanowi ramy dla regularnej wymiany wiedzy i informacji wywiadowczych w
dziedzinie bezpieczeństwa granic i mogłaby przeprowadzić analizę ryzyka oraz zrealizować
krótkoterminowe misje mające na celu zidentyfikowanie szlaków migracyjnych i możliwych
przesunięć tych szlaków, z ewentualnym użyciem zdjęć satelitarnych. Dialog stanie się podstawą
wyznaczenia potencjalnych działań i sektorów priorytetowych, w których należałoby zacieśnić
współpracę w ramach funduszu powierniczego UE dla Afryki. Programy regionalne, takie jak
Euromed Migration IV32 czy projekt Mediterranean City to City Migration33, zapewniają
uprzywilejowane platformy pogłębiania dialogu w kwestiach migracji między krajami w regionie oraz
wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk na szczeblu regionalnym. Bodźcem do tych prac było
spotkanie
poświęcone
kwestii
zarządzania
granicami
między
Wysoką
Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącą i ministrami spraw zagranicznych Libii, Nigru i Czadu, które
odbyło się w czerwcu 2016 r. Forum to można dalej wykorzystywać do rozwiązywania problemu
przemytu.
Najważniejsze działania:


32
33
uruchomienie w pełnym zakresie misji UE i projektów mających na celu wsparcie władz
libijskich w zarządzaniu granicami i ochronie migrantów w południowej Libii;
promowanie współpracy granicznej, dialogu i wymiany informacji pomiędzy Libią a jej
południowymi sąsiadami, w tym przy wykorzystaniu pełnego potencjału wspólnoty
wywiadowczej Afryka-Frontex;
Projekt regionalny dysponujący kwotą 6,4 mln EUR (środki ENI), wdrażający kompleksowe i wspólne
podejście do kwestii wzmacniania skutecznego dialogu i współpracy w dziedzinie migracji, mobilności i
ochrony międzynarodowej w regionie południowego sąsiedztwa.
Projekt regionalny dysponujący kwotą 1,9 mln EUR (środki NEAR-TS), przyczyniający się do poprawy
planowania w dziedzinie migracji na szczeblu miejskim w południowym regionie Morza Śródziemnego
poprzez: współpracę między ekspertami i przedstawicielami miast za pośrednictwem specjalnej sieci w
pięciu południowych i pięciu europejskich miastach.
15

podjęcie dalszych działań, w oparciu o istniejącą współpracę z Nigrem na mocy ram partnerstwa,
na rzecz rozwiązania problemu presji migracyjnej w kierunku północy, zwalczania przemytu i
wspierania wspomaganych dobrowolnych powrotów.
6.
ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY Z EGIPTEM, TUNEZJĄ I ALGIERIĄ –
ZAPOBIEGANIE NIEUREGULOWANEJ MIGRACJI ORAZ PRZESUNIĘCIOM
SZLAKÓW
Podejmowanie wspólnych działań z Libią niesie ze sobą ryzyko powstawania innych szlaków w
sąsiednich krajach, które należy zminimalizować poprzez pogłębienie dialogu i współpracy w zakresie
migracji w regionie. Kraje takie jak Algieria, Egipt i Tunezja, przyjmujące znaczne liczby migrantów,
mogłyby się kwalifikować do wsparcia na rzecz wspomaganych powrotów dobrowolnych. Będzie
również potrzebne dalsze wsparcie dla tych krajów na rzecz rozwijania w nich własnego
funkcjonującego systemu azylowego oraz pomocy dla osób potrzebujących ochrony
międzynarodowej. Można również zapewnić bardziej stabilne podstawy współpracy z Organizacją
Narodów Zjednoczonych i agencjami UE34, a także ich udział we wspólnych inicjatywach, takich jak
sieć Seahorse w basenie Morza Śródziemnego. Przyczyniłoby się to do propagowania zarówno
praktycznej współpracy, jak i wspólnego podejścia na rzecz lepszego zarządzania migracją, ratowania
życia na morzu przy pełnym poszanowaniu praw człowieka w zgodzie ze standardami
międzynarodowymi oraz unijnymi.
Układ o stowarzyszeniu UE z Egiptem z 2004 r. zawierał co prawda przepisy dotyczące współpracy w
zakresie migracji, jednak odnotowano jedynie ograniczone działania następcze. Formalny dialog UE–
Egipt został ożywiony w ramach zmienionej europejskiej polityki sąsiedztwa, a priorytety partnerstwa
między UE a Egiptem35, czyli nadrzędne ramy polityczne tych stosunków na nadchodzące lata, będą
obejmować specjalny rozdział na temat wzmocnienia współpracy we wszystkich aspektach migracji i
mobilności. Jest to obecnie istotny element kontaktów na szczeblu politycznym. Jesienią 2016 r.
zorganizowano kilka wizyt komisarzy w Kairze, a następnie, 22 stycznia, odbyła się wizyta
urzędników wysokiego szczebla, w związku z czym UE spodziewa się wkrótce uruchomić
kompleksową współpracę z Egiptem w zakresie migracji. Niezwłoczne wysłanie europejskiego oficera
łącznikowego ds. migracji do delegatury UE w Egipcie również pomoże zacieśnić tę współpracę.
Skala tranzytu przez Tunezję i liczba wyjazdów z tego kraju są niskie. Niemniej jednak, w ramach
ustanowionego w marcu 2014 r. partnerstwa na rzecz mobilności udało się zapewnić lepsze
zarządzanie wsparciem operacyjnym i finansowym. Dzięki ramom partnerstwa stosunki w tym
obszarze przejdą teraz na nowy poziom36. We wspólnym komunikacie w sprawie zwiększenia
wsparcia UE dla Tunezji37 zaproponowano wzmocnienie wsparcia unijnego, od skupienia się na
pierwotnych przyczynach nieuregulowanej migracji do opracowania i realizacji kompleksowej i
skutecznej krajowej polityki w dziedzinie migracji i azylu. Obejmowałoby to praktyczną współpracę
w dziedzinie powrotów, możliwości legalnej migracji i wspierania zdolności Tunezji do zapobiegania
nieuregulowanej migracji. Projekt reformy sektora bezpieczeństwa, na który przewidziano 23 mln
EUR, uwzględnia zapewnienie wsparcia na rzecz budowania zdolności w dziedzinie zarządzania
granicami. Europejski oficer łącznikowy ds. migracji, który już wkrótce zostanie wysłany do
delegatury UE w Tunezji, zapewni stałe wsparcie na rzecz zintensyfikowania współpracy.
34
35
36
37
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest w trakcie omawiania roboczych ustaleń z
władzami egipskimi.
Negocjacje zostały wprawdzie zakończone, jednak priorytety partnerstwa między UE a Egiptem nie zostały
jeszcze oficjalnie przyjęte.
COM(2016) 385 final z 7 czerwca 2016 r.
JOIN(2016) 47 final z 29 września 2016 r.
16
W październiku 2016 r. odbyła się też pierwsza runda negocjacji między Tunezją a UE w sprawie
umów o ułatwieniach wizowych i readmisji. Dzięki szybkiemu zakończeniu tych negocjacji Tunezja
mogłaby się stać pierwszym krajem w południowym sąsiedztwie UE, który będzie czerpał korzyści ze
skutecznej i ambitnej umowy o ułatwieniach wizowych. Umowa o readmisji stanowiłaby solidne
podstawy współpracy w zakresie migracji i powinna służyć jako środek odstraszający potencjalnych
migrantów tranzytowych. Usprawniona praktyczna współpraca w zakresie readmisji mogłaby już w tej
chwili obejmować szybszą identyfikację migrantów i bardziej efektywne wydawanie niezbędnych
dokumentów podróży.
Priorytety partnerstwa między UE a Algierią38 będą obejmować ściślejszą współpracę w dziedzinie
migracji i w kwestiach związanych z mobilnością. Jednocześnie trwają rozmowy z władzami
algierskimi na temat pierwszego projektu, który ma być finansowany ze środków funduszu
powierniczego UE dla Afryki39. W rozwoju tej współpracy będzie można wziąć pod uwagę sytuację
Algierii zarówno jako kraju pochodzenia, jak i tranzytu.
Najważniejsze działania:


7.
pogłębienie dialogu i współpracy operacyjnej z Egiptem, Tunezją i Algierią w zakresie
zarządzania przepływami migracyjnymi;
pogłębienie praktycznej współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w
tym w kwestiach powrotów.
MOBILIZACJA ŚRODKÓW DLA AFRYKI PÓŁNOCNEJ
Wprawdzie głównym problemem dotyczącym rozwiązywania problemów związanych z przepływami
migracyjnymi na szlaku środkowośródziemnomorskim jest nie brak funduszy, a trudności ze
znalezieniem partnerów w terenie, którzy mogliby realizować odpowiednie działania, jednak wiele
działań zaproponowanych w niniejszym wspólnym komunikacie, takich jak szkolenia i wyposażenie
libijskiej straży przybrzeżnej, poprawa warunków panujących w ośrodkach dla migrantów,
intensyfikacja wspomaganych dobrowolnych powrotów oraz współpraca regionalna i transgraniczna,
będzie wymagało finansowania.
Niektóre z tych działań mogą być finansowane w ramach wielu już realizowanych projektów. Na
projekty dotyczące migracji w Libii przeznaczono już ponad 50 mln EUR40. Dalsze finansowanie
będzie pochodziło z różnorodnych źródeł. Podstawowym instrumentem przeznaczonym konkretnie do
realizacji tego celu jest północnoafrykański segment funduszu powierniczego UE dla Afryki, w
którym kładzie się duży nacisk na szlak środkowośródziemnomorski. W 2017 r. w ramach
północnoafrykańskiego segmentu tego funduszu zostanie udostępniona pula środków finansowych w
wysokości 200 mln EUR. Pierwszeństwo będą miały projekty związane z migracją dotyczące Libii.
Na późniejszym etapie w 2017 r. Komisja ponownie zbada dodatkowe potrzeby finansowe w świetle
postępów poczynionych w realizacji działań określonych w niniejszym wspólnym komunikacie oraz
ich wyników w terenie z myślą o podjęciu dodatkowych działań w 2018 r. Fundusz powierniczy UE
dla Afryki ma na celu umożliwienie finansowania nie tylko z budżetu unijnego, lecz także z wkładów
państw członkowskich. Krajowe wkłady finansowe do funduszu powierniczego wynoszą 152 mln
38
39
40
Negocjacje zostały wprawdzie zakończone, jednak priorytety partnerstwa między UE a Algierią nie zostały
jeszcze oficjalnie przyjęte.
Projekt ten przewiduje wsparcie badań statystycznych na temat migracji, realizacji krajowej strategii na rzecz
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania go oraz na rzecz ochrony zdrowia migrantów (zmniejszanie
częstości występowania HIV i gruźlicy).
Kwota ta obejmuje 30,5 mln EUR na projekty dotyczące migracji w Libii, finansowane ze środków
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz
regionalnych programów rozwoju i ochrony, jak również 20 mln EUR ze środków funduszu powierniczego
UE dla Afryki.
17
EUR. Państwa członkowskie zapewniły również znaczące wsparcie, szczególnie poprzez wysyłanie
środków trwałych, takich jak statki, jak również za pośrednictwem programów dwustronnych.
Zachęca się państwa członkowskie, aby ich wkład dorównał udziałowi UE w północnoafrykańskim
segmencie funduszu, co pozwoli na rozszerzenie skali interwencji i maksymalizację wpływu w
terenie.
Fundusz powierniczy UE dla Afryki okazał się skutecznym kanałem szybkiego dostarczania środków
finansowych. Komisja może już stwierdzić, że będzie on w dalszym ciągu cennym narzędziem działań
prowadzonych na mocy niniejszego wspólnego komunikatu.
Najważniejsze działania:


8.
uruchomienie środków w wysokości 200 mln EUR dla północnoafrykańskiego segmentu
funduszu powierniczego UE na rzecz Afryki w odniesieniu do projektów na 2017 r., ze
szczególnym naciskiem na projekty dotyczące migracji w Libii;
wpłacenie przez państwa członkowskie wkładów do północnoafrykańskiego segmentu funduszu
powierniczego UE na rzecz Afryki, w wysokości łącznie odpowiadającej udziałowi UE.
WNIOSKI
Wydaje się oczywiste, że jeśli nie zostaną podjęte dalsze działania, wiosną 2017 r. nastąpią kolejne
niekontrolowane
i
nieuregulowane
przepływy
migracyjne
wzdłuż
szlaku
środkowośródziemnomorskiego, które utrzymają się na wysokim poziome z 2016 r. Ponieważ znaczna
większość migrantów próbuje przeprawić się przez Morze Śródziemne z wybrzeży Libii, państwa
członkowskie UE, a zwłaszcza te, których najbardziej dotyczą przepływy migracyjne, czyli Włochy i
Malta, ściśle współpracują z władzami Libii w celu kontroli tych przepływów i ratowania życia na
morzu. Działania te zasługują na pełne wsparcie Unii Europejskiej jako całości. W ciągu ostatnich
dwóch lat, zgodnie z europejskim programem w zakresie migracji, UE wprowadziła szereg działań,
strategii i środków finansowych, aby pomóc uporać się z kryzysem uchodźczym i migracyjnym,
również wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego, we wszystkich aspektach i w duchu
solidarności.
W niniejszym wspólnym komunikacie oparto się na wynikach tej pracy i określono kolejny zestaw
kompleksowych działań operacyjnych, które wszystkie podmioty powinny niezwłocznie podjąć, by
przyczynić się do ratowania życia, zwalczania przemytu ludzi, poprawy warunków życia migrantów i
uchodźców w krajach tranzytu w Afryce Północnej, zachęcania do powrotu do krajów pochodzenia i
wreszcie zahamowania napływu migrantów. Koncentrują się one na wszystkich kluczowych etapach
szlaku środkowośródziemnomorskiego i uwzględniają szerszy kontekst regionalny. Nie ma wprawdzie
żadnego cudownego rozwiązania, jednak wszystkie te działania razem mogą mieć rzeczywisty wpływ
na sytuację i przyczynić się do zakłócenia działalności sieci przemytu ludzi oraz ograniczenia
niebezpiecznych podróży przez Morze Śródziemne. Sukces tych działań zależeć będzie od ścisłej
współpracy z właściwymi partnerami w Afryce Północnej oraz od wspólnych wysiłków i zobowiązań
podjętych przez państwa członkowskie, instytucje unijne, jak również od współpracy z organizacjami
międzynarodowymi, takimi jak UNHCR i IOM. Niektóre z proponowanych działań mogą zostać
zrealizowane w pełni dopiero wtedy, gdy pozwoli na to sytuacja na miejscu. Proponowane działania
stanowią uzupełnienie działań podjętych już w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji,
takich jak nowe ramy partnerstwa w dziedzinie migracji z państwami trzecimi i trwające obecnie prace
mające na celu wzmocnienie polityki wewnętrznej UE, obejmującej na przykład wspólny europejski
system azylowy i wspólne działania dotyczące powrotów. W związku z powyższym Komisja zaleca,
by na spotkaniu szefów państw i rządów w Valletcie w dniu 3 lutego zatwierdzono działania
operacyjne opisane w niniejszym wspólnym komunikacie i określone w załączniku 1.
18
Download