opis techniczny - ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

advertisement
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
1/39
Załącznik nr 1 do Umowy
SIWZ Wymagania techniczne Część B
Pompy kondensatu
1. PRZEDMIOT UMOWY
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3. ZAKRES PRAC I DOSTAW
4. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA PRAC
4.1
Wymagania techniczne dla agregatu pompowego
4.2
Wymagania techniczne dla pomp
4.3
Wymagania techniczne rurociągów
4.4
Wymagania dotyczące silników agregatów pompowych
4.5
Wymagania dotyczące układów przemiennikowych zasilających
napędy nowych agregatów pompowych
4.5.1 Wymagania dotyczące transformatorów dopasowujących dla
przemienników częstotliwości
4.5.2 Wymagania dotyczące przemienników częstotliwości
4.6
Wymagania dotyczące zabudowy przemienników i transformatorów
4.7
Wymagania dla pól w rozdzielniach blokowych 6 kV
4.8
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych pomocniczych
4.9
Wymagania dotyczące układów sterowania
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
4.10
Wymagania dotyczące okablowania
4.11
Wymagania dotyczące robót elektrycznych
4.12
Wymagania techniczne dotyczące AKPiA
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
2/39
4.12.1Wymagania dotyczące wyposażenia AKPiA
4.12.2 Wymagania techniczne dla oferowanej aparatury
4.12.3 Wymagania techniczne dla obwodów sterowania
4.12.4 Wymagania dla instalacji AKPiA
4.12.5 Wymagania dla modernizacji systemu sterowania OVATION
4.12.6 Wymagania dla modernizacji systemu sterowania ECONTROL
4.13
Wymagania dotyczące robót budowlanych
4.14
Wymagania dotyczące robót instalacyjnych
5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW ,
APARATURY, PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I URZĄDZEŃ
7
BADANIA I PRÓBY TECHNICZNE
8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
9
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
10
GWARANCJA
11
SZKOLENIE PERSONELU
12
WYMAGANIA BHP
13
WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE
14
RYSUNKI
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
3/39
1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
wymiana układu pomp kondensatu bloków energetycznych nr 1,2,3 zainstalowanych
w Elektrowni Ostrołęka „B” w Ostrołęce , obejmującej:
wymianę wszystkich (9 szt.)zainstalowanych pomp kondensatu,
na dostarczone przez Wykonawcę nowe kompletne zespoły pompowe – „PK”.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonane zostaną wszystkie konieczne
prace przygotowawcze, demontażowe, montażowe, diagnostyczne i kontroli jakości,
budowlane we wszystkich branżach oraz wykończeniowe.
3. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje kompleksowo we wszystkich branżach i
zgodnie z formułą „pod klucz”.
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zainstalowane są trzy bloki klasy 200MW
każdy. W układzie kondensatu każdego z wyżej wymienionych bloków znajdują się
trzy zespoły pompowe zabudowane na poziomie -6,5 maszynowni. Każdy agregat
pompowy składa się z pionowej pompy napędzanej za pomocą silnika napędowego
osadzonego osiowo na pompie. Kondensat pobierany jest ze kondensatora dwoma
rurociągami które łączą się następnie w wspólny kolektor - znajduje się on poniżej
poziomu – 6,5m. Kondensat tłoczony jest poprzez układ filtracji i wymienników
regeneracji niskoprężnej do zbiornika wody zasilającej. W przypadku niesprawnej
regeneracji lub filtra , woda do kotła może być podawana obejściem wymienników.
Na kolektorze tłocznym pomp kondensatu znajduje się pomiar przepływu
kondensatu na tłoczeniu pomp.
Fundamenty pod każdy z agregatów pompowych są analogiczne do siebie i z
uwagi na fakt za pompa jest typu ” garnkowego” umieszczona w najniższym poziome
maszynowni, fundament usytuowany jest kilka centymetrów poniżej posadzki poziomu –
6,5m.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
4/39
Obecne, przeznaczone do wymiany agregaty pompowe składające się z
pionowej pompy gankowej Typu 20K37*4 – producent Warszawska Fabryka Pomp i
pionowego silnika napędowego o mocy 250 KW, zasilane są napięciem 6kV z pól nr 15
i 17 rozdzielnic P-xA i pól nr 16 rozdzielnic P-xB.
W/w pola wyposażone są w styczniki VA i zabezpieczenia MCX - 913. Armatura
odcinająca zarówno na ssaniu jak i na tłoczeniu obecnie posiada jedynie ręczne
sterowanie.
Wszystkie sygnały związane z tymi agregatami (pomiary, sygnalizacje, napęd główny,
napędy pomocnicze itp.) podłączone są do systemów sterowania klasy DCS typu
OVATION, przy czym:
- systemy sterowania blokami nr 1 i 3 oparte są na stacjach roboczych Windows
OVATION, stacjach procesowych OVATION typu OCR400 i modułach we/wy WDPF
- system sterowania blokiem nr 2 oparty jest na stacjach roboczych Solaris OVATION,
stacjach procesowych OVATION typu OCR161 i modułach we/wy WDPF.
3. ZAKRES PRAC I DOSTAW
Opis rzeczowy projektu inwestycyjnego
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona prace oraz dostarczy
materiały, elementy konstrukcyjne, części zamienne, aparaturę, urządzenia i instalacje
zgodnie z podanym poniżej zestawieniem dla pomp dla bloków nr: 1,2,3 - dla wymiany
pomp kondensatu
1. Wykonanie harmonogramu szczegółowego prac, projektu organizacji prac zawierającego
schemat organizacyjny realizacji zadania, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
oraz plan jakości realizacji przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego wymienianego
agregatu pompowego.
2. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz analiz technicznych urządzeń i instalacji
w rejonie zainstalowania każdego z wymienianych agregatów pompowych , z
uwzględnieniem sprawdzeń i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej, dla zapewnienia
kompletności realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonanie prac pomiarowo-badawczych, pomiarów geodezyjnych, badań geologiczno inżynierskich (a w razie potrzeby opracowanie ekspertyzy technicznej), wykonanie obliczeń
wytrzymałościowych (sprawdzających) pozostających konstrukcji (fundamenty, podpory itp.)
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
5/39
oraz podjęcie innych działań w fazie przedprojektowej niezbędnych do wykonania projektu
technicznego.
4. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wstępnego, zawierającego
dyspozycję zabudowy nowych agregatów pompowych wraz z silnikami napędowymi i
przemiennikami częstotliwości, wyposażeniem, armaturą i instalacjami niezbędnymi dla ich
prawidłowej eksploatacji oraz określenie w nim warunków technicznych wyjściowych dla
projektów technicznych wykonawczych we wszystkich branżach, dla dostarczanych w
ramach umowy urządzeń, armatury i instalacji oraz dla prac montażowych.
5. Wykonanie oraz przekazanie do oceny Zamawiającemu projektów technicznych
wykonawczych we wszystkich branżach wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.
Dokumentacja zostanie wykonana oddzielnie dla każdego z bloków.
6. Adaptacja fundamentów pod nowe agregaty pompowe wraz z uwzględnieniem malowania
polimerami po ich wykonaniu i naprawą posadzek w rejonie wykonywanych prac.
7. Demontaż starych agregatów pompowych i w ich miejsce, dostarczenie i montaż nowych 9
pomp kondensatu wraz z przemiennikami częstotliwości, silnikami napędowymi, armaturą,
osprzętem, aparaturą kontrolno-pomiarową i sterowniczą oraz kompletu instalacji i
elementów niezbędnych do właściwego funkcjonowania agregatu pompowego i właściwego
funkcjonowania bloku energetycznego, z którym ten agregat będzie współpracował.
8. Dostarczenie jednego kompletu zestawu naprawczego pompy (wał, zestaw wirników i
kierownic, tuleje dystansowe, wpusty i pierścienie uszczelniające)
9. Dostarczenie elementów rurociągów, armatury dla wykonania połączeń rurociągowych
agregatów pompowych z rurociągami kondensatu (ssanie i tłoczenie.) Zabudowa nowych
elementów rurociągów armatury –wykonanie rurociągów nierdzewne
10. Dostarczenie elementów rurociągów i armatury dla wykonania wszystkich instalacji
chłodzenia, odwodnień i odpowietrzeń itp (wykonanie z materiałów nierdzewnych) nowych
agregatów pompowych wraz z ich osprzętem. Zabudowa nowych elementów rurociągów i
armatury wszystkich instalacji chłodzenia, odwodnień i odpowietrzeń itp nowych agregatów
pompowych w zakresie umożliwiającym prawidłowe ich podłączenie do istniejących układów
chłodzenia, odwodnień i odpowietrzeń itp.
11. Podłączenie rurociągów wymienionych w punktach 9 i 10 niniejszej tabeli do nowych
agregatów pompowych i istniejących instalacji wraz z montażem nowej armatury
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
6/39
12. Dostawa, montaż i uruchomienie zaworu regulacyjnego na rurociągu obejściowym
regeneracji niskoprężnej.
13. Wykonanie zabezpieczeń, demontaży, przekładek i odtworzeń w obrębie wymienianych
agregatów pompowych w tym, między innymi:
a) Wykonanie kompletu demontaży w zakresie koniecznym do realizacji prac
b) Odbudowa instalacji i infrastruktury usuniętych tymczasowo na okres prowadzenia prac
montażowych w stopniu niezbędnym do przywrócenia poprzedniej funkcjonalności
c) Wykonanie zabezpieczeń w zakresie niezbędnym dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
urządzeń technologicznych znajdujących się w obszarze wykonywanych prac
d) Wykonanie w niezbędnym zakresie przekładek istniejących instalacji w obszarze
wykonywanych prac
e) Wykonanie demontaży zbędnych kabli i instalacji związanych z wymienianymi agregatami
14. Zabezpieczenie antykorozyjne agregatów pompowych i elementów zawieszeń rurociągów
związanych z jego wymianą.
15. Wykonanie osłon antyhałasowych agregatu pompowego – jeśli zajdzie taka konieczność (
nie dotrzymanie norm hałasu – powyżej 85 dB).
16. Przebudowa pomieszczeń ( z wyposażeniem w zakresie wszystkich branż) dla potrzeb
zabudowania przemienników nowych agregatów pompowych i późniejszej właściwej ich
eksploatacji
17. Dostarczenie, montaż i uruchomienie kompletu instalacji elektrycznych i AKPiA, w
tym m.in.:
a) Demontaż istniejącego, zbędnego sprzętu i okablowania;
b) Dostarczenie i montaż aparatury elektrycznej i AKPiA (kabli, separatorów,
przetworników, listew zaciskowych, skrzynek obiektowych, skrzynek sterowania
lokalnego, dodatkowy sprzęt do systemów sterowania OVATION i ECONTROL, itp.).
W razie konieczności wykonanie przekładek istniejącej aparatury w celu uzyskania
miejsca na montaż nowej.
c) W razie konieczności zwiększenie pojemności istniejących rejestratorów w
systemach sterowania (upgrade licencji)
d) Dostarczenie i montaż kabli siłowych, skrzynek przyłączeniowych silników;
e) Dostarczenie i montaż aparatury pomocniczej wraz z zabezpieczeniami w polach
rozdzielni 6 kV z wizualizacją w istniejącym systemie Econtrol
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
7/39
f) Rozbudowa układu zasilania armatur o aparaturę łączeniową i sterowniczą wraz z
niezbędną wizualizacją i sterowaniem
g) Dostarczenie skrzynek przyłączy giętkich do napędów technologicznych
18. Wprowadzenie koniecznych zmian w polach pomp PK rozdzielnic 6 kV
(dostarczenie i montaż sterowników pola, analizatorów sieci, elementów
łączeniowych, sygnalizacyjnych itp.)
19. Modernizacja istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemów OVATION
(wizualizacja, sterowania, UAR, alarmowanie, rejestracja, diagnostyka itp.)
poszczególnych bloków, związanych z dostarczanym opomiarowaniem i
sterowaniem urządzeń nowych agregatów pompowych.
20. Modernizacja istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemu ECONTROL
(wizualizacja, sterowania, alarmowanie, rejestracja, diagnostyka itp.)
poszczególnych bloków, związanych z dostarczanym opomiarowaniem i
sterowaniem urządzeń nowych agregatów pompowych
21. Obsługa geodezyjna prac wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wymienianych agregatów pompowych i naniesienie zmian na mapę elektroniczną
22. Dla każdego z 9 agregatów pompowych sprawdzenie charakterystyki: H = f(Q), N = f(Q), η =
f(Q) na stanowisku próbnym u producenta(w pełnym zakresie wydajności)
23. Dla każdego z 9 agregatów pompowych wraz z odpowiednim blokiem energetycznym
zorganizowanie i przeprowadzenie regulacji, prób funkcjonalnych, rozruchu i ruchu
regulacyjnego agregatów pompowych, wyposażenia i wszystkich związanych z nim
instalacji. W tym badania charakterystyki każdego agregatu pompowego: H = f(Q), N = f(Q),
η = f(Q) na stanowisku eksploatacyjnym u Zamawiającego (na jednym wybranym przez
Zamawiającego nowym agregacie pompowym na każdym z bloków) z zapewnieniem
udziału przedstawicieli producenta. Dla każdego z 3 agregatów pompowych wykonanie
pomiaru sprawdzającego poziomu hałasu na stanowisku eksploatacyjnym z
uwzględnieniem istniejącego tła
24. Dla każdego z 9 agregatów pompowych opracowanie i przekazanie Zamawiającemu,
dokumentacji techniczno-ruchowej, kart serwisowych zamontowanych urządzeń zgodnie z
dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcji ruchowej i eksploatacji agregatu pompowego
oraz wszystkich związanych z nim instalacji jak również przeszkolenie wskazanego przez
Zamawiającego personelu obsługującego (praca zmianowa – do 5 szkoleń )
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
8/39
25. Dla każdego z 9 agregatów pompowych wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz
przekazanie jej do akceptacji Zamawiającemu
26. Po pozytywnym zakończeniu regulacji, prób funkcjonalnych, rozruchu i ruchu regulacyjnego
każdego z agregatów pompowych oraz ich wyposażenia i wszystkich związanych z nim
instalacji, przeprowadzenie, oddzielnie dla każdego z agregatów pompowych, 72
godzinnego ruchu próbnego z obciążeniem w zakresie ich regulacji. Przekazanie każdego z
9 agregatów pompowych do eksploatacji.
27. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.
28. Pozostałe prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy w formule „pod klucz”
29. Dla każdego z dostarczonych agregatów pompowych prowadzenie serwisu gwarancyjnego,
tzn wykonywanie cyklicznych czynności przeglądowych zgodnie z DTR-kami urządzeń i
wymiana materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę przez okres 36
miesięcy od daty odbioru końcowego prac z wyłączeniem silnika dla którego zamawiający
wymaga 60 miesięcy gwarancji.
Granicą wykonywania prac:
w branży elektrycznej dotyczącej zasileń są pola zasilania silników w
28.1
rozdzielnicach 6kV dla odpowiedniego bloku:
PK 1 – rozdzielnia P 6kV sekcja A pole nr 15
PK 2 – rozdzielnia P 6kV sekcja A pole nr 17
PK3 – rozdzielnia P 6kV sekcja B pole nr 16
28.2
W branży AKPiA i elektrycznej automatyki elektroenergetycznej są
kompletne tory pomiarowe i sterownicze do modułów systemów sterowania
OVATION i ECONTROL wraz z niezbędnymi modułami uzupełniającymi,
oprogramowaniem i wizualizacją.
28.3
W branży budowlanej są wszystkie prace budowlane związane z dostosowaniem
fundamentu, zabudową nowego agregatu wraz z falownikiem i ewentualnie
transformatorem oraz wykonanie nowych podparć, zawieszeń i pomostów.
28.4
W branży instalacyjnej miejsce połączeń nowych układów z istniejącymi
kolektorami wody chłodzącej (włączając nową armaturę i kontrolę przepływu).
28.5
-
W branży mechanicznej są:
miejsce połączeń nowego układu ssania odpowiedniego agregatu z istniejącym
króćcem kondensatora ( włączając nową armaturę, rurociągi kolektora ssawnego i
kompensację)
Filie:……
Tytuł opracowania:
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
-
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
9/39
miejsce połączeń nowego układu tłoczenia odpowiedniego agregatu z istniejącym
kolektorem tłocznym kondensatu bloku ( włączając nową armaturę – odcinająca i
zwrotną na tłoczeniu oraz pomiar przepływu).
Do Wykonawcy należy wykonanie wszystkich prac leżących na styku połączeń
wymienianych agregatów pompowych z innymi obiektami
Opisanie i oznakowanie dla dostarczonych urządzeń zgodnie wymaganiami
zamawiającego.
4. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA PRAC
Wykonawca zrealizuje wyszczególnione prace z uwzględnieniem wszystkich niżej
podanych szczegółowych opisów oraz wymagań technicznych:
4.1
Wymagania techniczne dla agregatu pompowego
 agregat pompowy zostanie dostosowany do potrzeb instalacji kondensatu bloków
1,2,3
 dla ww. bloków należy zastosować jednakowe agregaty pompowe
 agregat będzie pracował w pełnej automatyce z regulacją obrotów w zakresie
wydajności 50 t/h do 360 t/h wody
 parametry wody , kondensatu:
a) temperatura - 30C
b) gęstość
- 996 kg/ dm3
c) pH
- 6,0  7,5
d) Gwarantowana sprawność kompletnego agregatu dla wydajności:
321m3/godz.
-
74%
e) średni powierzchniowy poziom dźwięku A w odległości 1 m agregatu
pompowego i urządzeń towarzyszących nie przekroczy 85 dBA
4.2
Wymagania techniczne dla pomp*
Medium – woda, kondensat
Wydajność znamionowa
320 m3/h
Temperatura kondensatu
30C
Gęstość
996 kg/ dm3
Filie:……
Tytuł opracowania:
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Ciśnienie znamionowe za pompą
1,8 MPa
NPSHR(Qnom = 321 m3/h , H = 150m, T = 30degC,)
≤2m
Wysokość podnoszenia pomp
150 m. sł H2O

Rew. 1
10/39
Sprawność pompy kondensatu w punkcie znamionowym (wg ISO 9906 klasa 2/2B,
gwarantowane NPSH 3% bez tolerancji dodatniej)
(Qnom = 321 m3/h , H = 150m, T = 30degC,)
80%
Obroty pompy
≤1450 obr/ min
Zakres regulacji wydajności
od 50t/h
*Pompa musi być tak dobrana tak aby w żadnym wypadku nie wystąpiła kawitacja
Granica Intensywności drgań zgodnie z PN-EN60034-14:2004 klasa A
Oferent przedstawi charakterystykę sprawności pompy w zakresie pracy 80% 100%
wydajności kotłów, oraz całego agregatu dla wydajności 50% - 100%
Oferent przedstawi referencje z aplikacji w których pracują proponowane pomy:
minimum dwie referencje na dostawę pomp kondensatu dla bloku energetycznego o
mocy nie mniejszej niż 200MWe nie wcześniej niż na dwa lata przed dniem złożenia
oferty.
Oferowana pompa nie może być prototypem.
Oferowana pompa musi posiadać autoryzowany serwis na terenie POLSKI.
Regulacja wydajności pompy – regulacja obrotów pompy przy zastosowaniu
przemiennika częstotliwości (falownik) – w czasie rozruchu bloku dodatkowo
recyrkulacja
Materiały minimalne wymagania:
korpus tłoczny
– staliwo węglowe
korpusy stopniowe
– staliwo węglowe
wirnik
– 1.4008. lub inny równoważny
kierownice
– 1.4008 lub 1.4008 + ulepszany cieplnie lub inny równoważny
wał
– stal nierdzewna
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
11/39
Odbiór pomy na stanowisku prób,
Próba pracy pompy wykonana przy parametrach rzeczywistych roboczych Qn,
Hn , pomiar krzywej pracy pomp oraz NPSH 3%, z udziałem klienta;
Odbiorowi podlegają następujące parametry:
- charakterystyka sprawności w funkcji wydajności (w pełnym zakresie obciążeń)
- charakterystyka NPSH w funkcji wydajności (w pełnym zakresie obciążeń)
- charakterystyka mocy w funkcji wydajności (w pełnym zakresie obciążeń)
- charakterystyka wysokości podnoszenia i wydajności (w pełnym zakresie obciążeń)
Dodatkowo sporządzony zostanie raport diagnostyczny z poziomu drgań łożysk
pompy, który potwierdzi pracę pomy w klasie A zgodnie z normą PN – EN 6003414:2004 dla czterech punktów referencyjnych opisanych w 4.1 d.
Zamawiający zastrzega iż agregat pompowy został sklasyfikowany zgodnie z normą
PN –ISO – 10816-1:1998 jako Klasa III A.
Uszczelnienia pompy typu mechanicznego- bez konieczności chłodzenia wodą
(Dostarczone uszczelnienie musi posiadać autoryzowany serwis na terenie POLSKI)
Sprzęgło łączące wał pompy i silnika - membranowe z tuleją dystansową – DBSE –
140 mm
Rama fundamentowa zespołu – umożliwiająca adaptację do istniejącego posadowienia
pomy.
Wymiary gabarytowe pompy są ograniczone możliwością transportu pionowego w
istniejących lukach transportowych,
Oferent jest zobowiązany sprawdzić czy proponowane przez niego pompy są
odpowiednie gabarytowo do istniejącego układu transportu pionowego oraz miejsca
zabudowy.
Wymagania techniczne rurociągów
4.3
-
rurociąg tłoczny kondensatu: wykonanie mat – nierdzewne

zakres wymiany od króćca tłocznego każdej z pomp do kryzy pomiarowej na
kolektorze tłocznym pomp kondensatu.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy

Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
12/39
Wymiana rurociągu obejmuje zabudowę na króćcu tłocznym nowej zasuwy z
napędem elektrycznym (wymagane: PN 25, wykonanie mat. CF8)

oraz zabudowę zaworu zwrotnego (wymagane: PN 25, wykonanie mat. CF8)

zespól armatury odwadniającej w obrębie każdej z pomp i kolektora tłocznego

Na rurociągu tłocznym pompy dodatkowo zabudować czujnik kontroli przepływu
oraz dostosować rurociągi do nowej pompy

-
Dostosowanie lejów odwadniających
rurociąg ssący pomp kondensatu: wykonanie mat – nierdzewne

zakres wymiany od króćca ssawnego każdej z pomp do połączenia kołnierzowego
przy wylocie z kondensatora wraz z wymianą kompensatorów (cały kolektor
ssawny),mat. kompensatorów Duplex

dodatkowo rurociąg należy sprawdzić pod względem doboru średnic i kompensacji ,
tak aby nie było możliwości wystąpienia kawitacji

do ostawy i zabudowa armatura odcinająca na ssaniu każdej z pomp
- rurociąg wody chłodzącej Jeżeli dostawca uzna za konieczne chłodzenie łożysk należy:

dla każdego nowego agregatu pompowego wykonać podłączenie do kolektora
wody chłodzącej oraz zabudować nową armaturą odcinającą i kontrolę
przepływu

instalację wody chłodzącej wykonać ze stali kwasoodpornej

Należy zabudować czujnik kontroli przepływu
Sygnały położenia w/w armatury i czujników kontroli przepływu należy podłączyć do
systemu sterowania OVATION.
4.4
Wymagania dotyczące silników agregatów pompowych
Silniki napędowe agregatów pompowych powinny być dobrane do wymagań
stawianych przez producenta pomp (moc na wale, obroty) oraz do wymagań
stawianych przez współpracujący falownik (napięcie, prąd, częstotliwość, prędkość
obrotowa).
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
13/39
Silniki powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
 Silniki wykonane jako silniki indukcyjne klatkowe
 Silnik ma posiadać izolację stojana wykonaną w technologii VPI

chłodzenie powietrzem,

parametry dotyczące klasy izolacji oraz konieczności izolowania łożysk dostosować do
współpracującego falownika,

rodzaj pracy S1,

dopuszcza się napięcie znamionowe silników 0,4kV lub 6kV

sprawność silnika  96 %,

stopień ochrony  IP55,

łożyska wyposażone w czujniki drgań po 1szt. na łożysko,

zabezpieczenia termiczne łożysk (po 1 szt. czujnika 2xPt100 na łożysko),

zabezpieczenie termiczne uzwojeń - 6 czujników 2xPt100) po 2 na fazę umieszczone w
uzwojeniach),
 Konstrukcja silnika ma być dopasowana do zasilania z zastosowanego w ofercie
przemiennika częstotliwości

grzałki antykondensacyjne (blokada załączenia przy załączonym napędzie),

odpowiedniej wielkości skrzynki zacisków głównych pomocniczych, o stopniu ochrony
min. IP55.
 Silnik podczas prób odbiorowych w całym zadeklarowanym obszarze regulacji pompy
ma posiadać poziom prędkości drgań nie większy niż 2,8 mm/s
 Silnik podczas eksploatacji ma osiągać w całym zadeklarowanym obszarze regulacji
pompy poziom prędkości drgań nie większy niż zadeklarowany w normie ISO10816-3
obszar B
Silniki powinny posiadać sprawność wg klasy IE3
4.5
Wymagania dotyczące układów przemiennikowych zasilających napędy
nowych agregatów pompowych
Przemienniki powinny być dobrane do wymagań stawianych przez producenta
pomp oraz silniki napędowe agregatów pompowych. Układy przemiennikowe należy
zasilić napięciem 6kV z dotychczasowych pól zasilających silniki układów pompowych.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
14/39
Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatorów obniżających napięcie do
0,4kV, jednak transformatory te muszą być dedykowane do każdej pompy osobno.
Układy przemiennikowe mogą zasilać silniki napędowe agregatów napięciem w od
0,4kV do 6kV- w zależności od preferencji dostawcy.
4.5.1 Wymagania dotyczące przemienników częstotliwości
Przemienniki częstotliwości powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

powietrzne

odporność na krótkie zaniki napięcia

sprawność przy obciążeniu znamionowym  96,5%

napięcie wyjściowe 04kV lub 6kV

tolerancja napięcia zasilania -10%  +10%

częstotliwość wejściowa 50Hz

częstotliwość wyjściowa minimalna – gwarantująca możliwość regulacji prędkości silnika
w wymaganym zakresie technologicznym dla pompy.

zakres temperatur pracy znamionowej +5  +40C

przeciążalność krótkookresowa 110% (przez 1 min., co 10 min.)

dokładność regulacji prędkości obrotowej 0,1%  +0,2%

zawartość harmonicznych prądu i napięcia na wyjściu z falownika nie może zakłócać
pracy urządzeń automatyki.

Przemiennik powinien spełniać normę IEEE519 zarówno w zakresie THDI ; THDU jak i
poszczególnych harmonicznych

Poziom THDU oraz THDI napięcia wyjściowego przemiennika ma być niższy niż 8 %

spełnienie wymagań norm, co do zakłóceń elektrycznych i wpływu na sieć zasilającą

stopień ochrony szafy przemiennika, co najmniej IP23 przy zainstalowaniu w
wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego

zabezpieczenia przemiennika, kontrola parametrów sieci oraz na wyjściu z
przemiennika, panel sterowniczy miejscowy z menu w języku polskim i port
komunikacyjny RS-485 z protokołem ModbusRTU (Wykonawca zrealizuje transmisję
wszystkich dostępnych danych z przemienników do systemów sterowania OVATION
tylko w celach informacyjnych; jakiekolwiek uszkodzenie tego połączenia nie może
powodować żadnych reakcji w pracy przemiennika)
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy

Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
15/39
układy sterowania i styki aparatów współpracujących z polami 6kV rozdzielnic na
napięcie 220VDC
Przemiennik powinien posiadać co najmniej następujący zestaw zabezpieczeń
 nadnapięciowe,
 podnapięciowe,
 przed skutkami zwarć doziemnych,
 kontrola faz napięcia zasilającego,
 kontrola faz napięcia wyjściowego,
 przekroczenie prądu,
 przed przegrzaniem przemiennika,
 silnika przed przeciążeniem,
 silnika przed utykiem,
 silnika przed niedociążeniem,
 przed zwarciem napięć pomocniczych,
 temperaturowe silnika i przemiennika.
Przemiennik powinien realizować następujące funkcje
 automatyczny ponowny rozruch po zaniku napięcia,
 lotny start (dołączenie przemiennika przy wirującym silniku),
 buforowanie kinetyczne (podtrzymanie pracy silnika przy spadku lub krótkim
zaniku napięcia sieci),
 parametryzowane czasy przyśpieszenia i hamowania,
 wysoka dynamika i dokładność regulacji,

możliwość zaokrąglania regulacji,
Zespół napędowy pompy powinien wytwarzać moment i moc znamionowe min 80% wartości
znamionowej oraz nie wyłączać się :
a) przy obniżeniu napięcia zasilającego do 80% napięcia znamionowego
b) przy obniżeniu częstotliwości napięcia zasilającego do 47,5 Hz
c) przy wystąpieniu obu powyższych warunków jednocześnie
Zespół napędowy pompy powinien wytwarzać moment i moc znamionowe :
a) przy obniżeniu napięcia zasilającego do 90% napięcia znamionowego
b) przy obniżeniu częstotliwości napięcia zasilającego do 48,5 Hz
c) przy wystąpieniu obu powyższych warunków jednocześnie
Krótkotrwały (do 0,5s) zanik napięcia zasilającego napędy nie może być przyczyną
wyłączenia bloku, lub ograniczenia produkowanej mocy
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
4.6
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
16/39
Wymagania dotyczące zabudowy przemienników
Szafy przemienników należy zabudować w istniejących pomieszczeniach ruchu
elektrycznego
na poziome „-4,4 m” maszynowni – pomieszczenie rozdzielni
wzbudzenia. Pomieszczenia te są pomieszczeniami ruchu elektrycznego a co za tym
idzie musza być wyposażone w niezbędny sprzęt bhp i system kontroli dostępu zgodny
ze standardami ENERGA Elektrownie Ostrołęka S..A.
Falowniki należy zlokalizować
w miejscach wskazanych na rysunku lokalizacyjnym. Powyższe miejsca należy uwolnić
w trakcje modernizacji od istniejącej aparatury oraz dokonać niezbędnych zmian
budowlanych umożliwiające posadowienie falownika w skazanej lokalizacji, wykonać
remont posadzki. Pomieszczenia należy wentylować i kontrolować w nich temperaturę
powietrza chłodzącego. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna się mieścić
w zakresie +5  +24C. Do schładzania powietrza należy zastosować
wentylacje
mechaniczną wraz z układem filtracji powietrza oraz klimatyzatory lub wymienników
woda-powietrze. (Podstawowe sygnały układu wentylacji i klimatyzacji
falowników
powinny być wprowadzone do systemu sterowania ECONTROL). Pomieszczenie
należy wyposażyć w instalacje uziemiające, oświetlenia ogólnego wykonanego
oprawami świetlówkowymi z autonomicznym układem potrzymania zasilania (do 60
min) oraz gniazda wtykowe 230VAC. Natężenie oświetlenia ogólnego nie może być
mniejsze niż 200 lx, a na elewacjach szaf z odczytem nie mniejsze niż 500 lx. Instalacje
oświetleniowe należy zasilić z rozdzielnic oświetleniowych. W pomieszczeniu
wyprowadzenia mocy poziomu „0m” dodatkowo należy przewidzieć wymianę drzwi
ewakuacyjnych (EI30) wyposażonych w zamek antypaniczny.
4.7
Wymagania dla pól w rozdzielniach blokowych 6 kV
Należy wykonać niezbędne zmiany w obwodach 6kV pól,.
Obwody wtórne należy wyposażyć w nowe oprzewodowanie, okablowanie, zaciski,
krańcówki i nową aparaturę, w tym m.in:
- sterowniki pola
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
17/39
- analizatory sieci (pomiar prądów, napięć fazowych i międzyprzewodowych, mocy
czynnej i biernej, pomiar energii czynnej i biernej)
- sygnalizację położenia wyłącznika i lokalny pomiar prądu na elewacji pola
Sterownik pola powinien mieć następujące cechy i wyposażenie:
a.
Zabezpieczenia
- nadprądowe zwłoczne niezależne
- nadprądowe zwłoczne zależne
- ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne niezależne
- ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne zależne
- ziemnozwarciowe kierunkowe zwłoczne niezależne
- admitancyjne zwłoczne niezależne
- podnapięciowe zwłoczne niezależne
- nadnapięciowe zwłoczne niezależne
- częstotliwościowe zwłoczne niezależne
- łukoochronne VAMP podnapięciowe zwłoczne niezależne
b.
Sygnalizator uszkodzenia izolacji kabli
c.
Funkcje dodatkowe
- współpraca z zabezpieczeniem szyn zbiorczych
- przyspieszenie działania zabezpieczeń nadprądowych po załączeniu wyłącznika
na zwarcie
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczeń
- blokada działania zabezpieczeń nadprądowych w zależności od kierunku
przepływu mocy zwarciowej
- blokada działania zabezpieczeń nadprądowych od udaru prądu magnesowania
transformatorów
d.
Wyświetlacz
- synoptyka pola, komunikaty ruchowe
- język polski
e.
Sterownik specjalizowany, z możliwością wyboru wymaganej konfiguracji pola
f.
Sterownik programowalny
- co najmniej 16 wejść dwustanowych
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
18/39
- co najmniej 16 wyjść dwustanowych przekaźnikowych
g.
Oprogramowanie diagnostyki pola
- prądy fazowe
- napięcia międzyfazowe
- prąd i napięcie zerowe
- moc czynna i bierna chwilowa
- współczynnik mocy
h.
Rejestrator zdarzeń
- rozdzielczość nie gorsza niż 1ms
- Ilość sygnałów dwustanowych co najmniej 16
j.
Porty komunikacyjne
- port RS485 – 2 szt.
- protokół MODBUS RTU
k.
Parametry techniczne
- pomocnicze napięcie zasilające: 220VDC (-20%, +10%)
- częstotliwość znamionowa: 50Hz
- maksymalny prąd pomiarowy: min 30xIn
- obciążalność trwała obwodów prądowych: min 2xIn
- wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s): min 75xIn
- wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych: min 180xIn
- wytrzymałość cieplna obwodu składowej zerowej prądu (1s): min 20xIon
- wytrzymałość dynamiczna obwodu składowej zerowej prądu: min 60xIon
- maksymalne napięcie pomiarowe obwodów napięciowych: min 1,5xUn
- wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s): min 1,5xUn
- wytrzymałość napięciowa długotrwała obwodów napięciowych: min 1,2xUn
- maksymalne napięcie pomiarowe obwodu składowej zerowej napięcia: min 1,2
Uon
- wytrzymałość cieplna obwodu składowej zerowej napięcia (10s): min 1,5xUon
- wytrzymałość napięciowa długotrwała obwodu składowej zerowej napięcia: min
1,2xUon
- maksymalny uchyb pomiaru prądu rozruchowego: 5%
- maksymalny uchyb pomiaru napięcia rozruchowego: 5%
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
19/39
- maksymalny uchyb pomiaru częstotliwości: 0,05Hz
- czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych i napięciowych: max 40ms
- minimalny zakres temperatur pracy: -10°C … +50°C
Sterownik pola i analizator sieci zostaną zabudowane na drzwiach przedziału
przekaźnikowego.
Sterownik pola i analizator sieci zostaną podłączone do istniejącego systemu
sterowania ECONTROL w taki sposób, aby był możliwy ich zdalny podgląd (na
istniejących stacjach operatorskich systemu ECONTROL), konfiguracja (na istniejących
stanowiskach w Dziale AZ) oraz rejestracja we wspólnej bazie systemu ECONTROL
wszystkich sygnałów i komunikatów zdarzeń.
Sterowanie wyłącznikiem w polu powinno odbywać się z istniejących stacji
operatorskich systemu ECONTROL poprzez sterownik tego pola z wykorzystaniem
zredundowanego łącza transmisji szeregowej.
Z uwagi na zmiany lokalizacyjne w układach zasilania, istniejące kable
YAKY3x95mm2 zasilające silniki 6kV należy przedłużyć za pomocą mufowania , w
celu zasilenia nimi falowników w wskazanej lokalizacji na danym bloku.
W załączeniu do dokumentacji przetargowej znajdują się wytyczne posadowienia
falowników na danym bloku, jednak przekazane dane należy traktować wyłącznie jako
poglądowe. Dostępne miejsce posadowienia falowników oferent musi ocenić w trakcie
wizji lokalnej i wynikłe koszty związane z zabudową falowników muszą być zawarte w
ofercie. Oferent w trakcie wizji lokalnej jest zobowiązany zweryfikować czy
przeznaczona ilość miejsca jest wystarczająca dla proponowanych urządzań – nie ma
możliwości zabudowy falowników pomp kondensatu poza wskazanymi lokalizacjami.
4.8
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych pomocniczych
Oprócz zasilania układu napędowego należy zasilić pozostałe napędy związane z
modernizacją pomp kondensatu, na napięciu 400/230VAC. Do dyspozycji Oferenta
dostępne są napięcia: 400/230VAC (dla zasileń układów pomocniczych) oraz
napięcia gwarantowane 220VDC(dla układu sterowania falownika) i 230 VAC( dla
układów automatyki ).
Przykładowo takimi obiektami do zasilenia będą:
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
20/39
 napędy zasuw,
 układy chłodzenia falowników,
 wentylatory chłodzące,
 układy wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń falowników,
 grzałki antykondensacyjne silników,
 układy sterowania i automatyki,
 układy pomocnicze falowników.
Dodatkowo wszystkie metalowe części jak: korpusy silników pomp, konstrukcje
pomieszczeń, konstrukcje i obudowy transformatorów, rurociągi, itp. należy przyłączyć
do istniejących głównych magistrali uziemiających. Miejsca pobrania napięć do
zasilania instalacji pomocniczych zostaną wskazane przez Użytkownika.
4.9
Wymagania dotyczące układów sterowania
Sterowanie wyłącznikami w polach pomp kondensatu ma się odbywać z
istniejących stacji operatorskich systemu sterowania ECONTROL. W tym celu system
ten powinien zostać rozbudowany.
Sterowanie
przemiennikami
pomp
oraz
wszystkimi
innymi
napędami
pomocniczymi ma się odbywać z istniejących stacji operatorskich systemów sterowania
OVATION. W tym celu systemy te powinny zostać rozbudowane o dodatkowe moduły
we/wy typu OVATION.
Przewidzieć należy sterowanie lokalne wszystkich napędów (z wyjątkiem
napędów regulacyjnych). Zgodę na sterowanie lokalne wydaje operator bloku. Skrzynki
sterowania lokalnego należy wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa oraz aparaturę
zgodną ze standardami w EEO SA. Skrzynki sterownicze należy uziemić.
4.10
Wymagania dotyczące okablowania
Generalnie należy stosować kable suche z żyłami miedzianymi, z wyłączeniem
kabli mufowanych, gdzie Zamawiający dopuszcza kable z żyłami aluminiowymi. Kable
należy prowadzić po istniejących oraz nowoprojektowanych trasach kablowych.
Konstrukcje pod trasy kabli powinny być wykonane z elementów stalowych
ocynkowanych. Kable siłowe ekranowane 6kV stosować na odcinkach wskazanych
przez producenta falowników. Zasilanie silników SN należy wykonać poprzez skrzynki
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
21/39
złączy kablowych typu SZK (np. prod. Elektrobudowy) wyposażonych w uziemnik i
blokadę zamkową BZ (typ SZK-6.5-2 bez konieczności instalowania ograniczników
przepięć) lub innego producenta o tych samych parametrach potwierdzonych
„badaniami typu” . Przepusty kablowe od dołu skrzynki powinny umożliwiać podłączenie
dwóch kabli dopływowych i dwóch kabli odpływowych. Skrzynki należy uziemić przez jej
połączenie płaskownikiem stalowym ocynkowanym o odpowiednim przekroju do
głównej magistrali uziemiającej. Obudowa skrzynek łukochronna. Przepusty kablowe
zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie ze standardami EEO SA – w uzgodnieniu ze
służbami –ppoż. zamawiającego.
4.11
Wymagania dotyczące robót elektrycznych
Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami branżowymi,
normami oraz wytycznymi producentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na
poprawną współpracę pomiędzy pompą, silnikiem, falownikiem. Cały układ pompowy
powinien być odporny (nie powinien wypadać z ruchu) podczas krótkich zanikach oraz
obniżeniach napięcia. Układy sterowania napędów wymienianych agregatów powinny
umożliwiać współpracę wszystkich pomp kondensatu (układy blokad i układy SZR
między pompami). Przed przekazaniem do eksploatacji nowo zainstalowanych
urządzeń należy wykonać pomiary:
 ciągłości uziemień i połączeń wyrównawczych,
 ochrony od porażeń,
 poziomu zakłóceń elektromagnetycznych,
 odkształceń prądów i napięć wprowadzonych do sieci zasilającej,
 natężeń oświetlenia.
Ochrona od porażeń:
 na napięciu 6kVAC-220VDC - uziemienie,
 na napięciu 400/230VAC - szybkie wyłączenie zasilania.
4.12
Wymagania techniczne dotyczące AKPiA
4.12.1 Wymagania dotyczące wyposażenia AKPiA
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Umowa :
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Nr arch: …
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Rew. 1
Nr strony :
22/39
Każdy z dostarczanych przez oferenta agregatów pompowych z falownikiem,
silnikiem
i
ewentualnym
transformatorem
winien
mieć
wyposażenie
AKPiA
odpowiadające co najmniej poniższej tabeli obwodów i sygnałów wejść/wyjść systemu
sterowania.
Jako podstawowy sygnał do pomiarów obowiązuje sygnał prądowy 4...20 mA.
Agregat pompowy winny być dostarczone wraz z zamontowanymi czujnikami
temperatury metalu łożysk i uzwojeń oraz miejscowymi pomiarami ciśnienia i
temperatury.
Układy chłodzenia falownika winny być wyposażone w niezbędne układy
zabezpieczeń przed wzrostem temperatury.
Na łożysku pompy będą czujniki drgań, czujniki przesuwu osiowego i znacznik fazy,
podłączone do kasety monitorującej. Wymagania dla w/w kasety zawarte są w
dokumencie odnośnie pomy zasilającej.
Lp.
Parametr – Funkcja
Aparaty
Sygn.
Uwagi
A
Czujniki
wbudowane
w silnik
A
Czujnik
wbudowany
w pompę
A
Czujnik
wbudowany
w silnik
Czujnik
wbudowany
w silnik
1. Agregat pompowy
1.1
1.2
1.3
Temperatura uzwojeń silnika – 3
obwody – TIZAHH
Czujnik 3*2xPt100
Temperatura metalu łożyska
pompy – TIZAHH
Czujnik 3 *2xPt100
Temperatura metalu łożyska
silnika, strona sprzegła – TIAH
Czujnik 3* 2xPt100
Listwowy przetwornik
temperatury
Listwowy przetwornik
temperatury
Listwowy przetwornik
temperatury
1.4
Czujnik 3* 2xPt100
Temperatura metalu łożyska
silnika, strona wentylatora – TIAH Listwowy przetwornik
temperatury
A
1.5
Sygnalizacja przepływu na
tłoczeniu pompy FAL
3* Sygnalizator przepływu
z wirującą końcówką
B
1.6
Sterowanie zasuwą na tłoczeniu
pomy (3 zasuwy)
Sygnały typu DI
6xB
Sygnały typu DO
4xB
1.7
Ciśnienie wody na wylocie z
pompy – kolektor
Przetwornik ciśnienia
1.8
Drgania łożysk pompy – YIRAH
1 czujnik drgań i 1 czujnik
przesuwu osiowego i 1
znacznik fazy z kasetą
Przesuw osiowy wirnika pompy
A
Modbus
+ min
8xB
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Umowa :
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Nr arch: …
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Nr strony :
Lp.
Parametr – Funkcja
Aparaty
monitorowania stanu
1.9
Sygnalizacja przepływu wody
chłodzącej – FAL
Sygnalizator przepływu z
wirującą końcówką
B
Sygnalizacja położeń
krańcowych i gotowości
6xB
1.10 Sygnalizacja położenia
krańcówek armatury odcinającej
ssanie pompy
Rew. 1
Sygn.
23/39
Uwagi
(do zabudowy na wszystkich
pompach na bloku)
UWAGI:
A = sygnał analogowy 4...20 mA
B = sygnał binarny
4.12.2 Wymagania techniczne dla oferowanej aparatury
z tabeli usunięto kolumnę „Uwagi”
Aparat
Opis
Przetwornik
ciśnienia
Dwuprzewodowy, inteligentny przetwornik ciśnienia z zaworem
manometrycznym, przyłącze procesowe 1/2-14NPT, materiał stal 316Lss,
obudowa IP65, wyjście 4...20 mA HART, dokładność 0,2%, zakres temp.
pracy -20...70°C, stabilność sygn. Wyjściowego <0,25% przez 5 lat.
Przetwornik
różnicy ciśnień
Dwuprzewodowy, inteligentny przetwornik różnicy ciśnień ze
zintegrowanym zbloczem zaworowym, przyłącze procesowe 1/2-14NPT,
materiał stal 316 Lss, obudowa IP66, wyjście 4...20 mA HART, dokładność
0,1%, zakres temp. pracy -20...70°C, stabilność sygn. wyjściowego <0,25%
przez 5 lat.
Przetwornik
temperatury
Dwuprzewodowy, programowalny, listwowy przetwornik temperatury,
wejście Pt100, wyjście 4...20 mA HART, dokładność 0,2%, izolacja
galwaniczna między wejściem a wyjściem, odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne.
Czujniki drgań i
przesuwu
osiowego
Zestaw czujników drgań z kasetą monitorującą, z magistralą Modbus do
systemu sterowania
Poziom oleju
Sygnalizator pływakowy poziomu oleju z dwoma stykami kontaktronowym,
kontakt: min. prąd 5 mA, moc zwarciowa zestyku: >1A przy 30 VDC,
dokładność nastawy: 1,0 % zakresu nastawy, IP66, przyłącze procesowe:
kołnierz.
Czujnik
temperatury
Czujnik temperatury z wymiennym wkładem pomiarowym 2xPt100 klasy A,
trójprzewodowy, osłona ze stali 1.4541 o średnicy 9 mm, głowica IP65,
gwint M20x1,5, Dopuszczalna temperatura pracy głowicy: +100 °C.
Czujnik
temperatury
łożysk
Czujnik temperatury do montażu w łożyskach i uzwojeniach 2xPt100, klasa
A, przewód wyprowadzony do skrzynki nabudowanej na pompie lub silniku.
Sygnalizator
przepływu
Wskaźnik przepływu z wirującą końcówką, dla wody demi
Czujnik
Czujnik temperatury do pomieszczeń i na zewnątrz Pt100, klasa A,
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
24/39
temperatury
pomieszczenia
obudowa z tworzywa sztucznego,
Siłownik
elektryczny
zaworów
odcinających
Rodzaj ruchu: obrotowy, dwa kierunki ruchu, wersja MATIC, sterowanie
sygnałami dwustanowymi, wyłączniki momentowe w kierunku zamknięcia i
otwarcia oraz wyłączniki drogowe zamknięcia i otwarcia - każdy wyłącznik
wyposażony w listwę zaciskową wewnątrz napędu, elementy sterowania
lokalnego zabudowane na napędzie, napęd ręczny automatycznie
rozłączany w sterowaniu elektrycznym, napięcie zasilania 400VAC, 50Hz,
maksymalny czas rozruchu siłownika 0.3 sek, , złącze: gniazdo/wtyk
obwodów siłowych i sterowniczych.
Pomiary miejscowe realizowane będą jako kompletne tory pomiarowe od czujnika
do wskaźnika.
Dla pomiarów miejscowych temperatury należy stosować termometry minimum
średnicy 100mm z gwintem przyłączeniowym M20x1,5.
4.12.3 Wymagania techniczne dla obwodów sterowania
Wszystkie armatury odcinające będą posiadać napędy silnikowe elektryczne.
Sterowanie tymi napędami powinno być zrealizowane poprzez następujące sygnały
we/wy układu sterowania OVATION.
DI
Gotowość ruchowa
DI
Stycznik na otwieranie załączony
DI
Stycznik na zamykanie załączony
DI
Napęd otwarty
DI
Napęd zamknięty
DI
Zadziałanie wyłączników momentowych
DI
Sterowanie lokalne/zdalne
DO
Rozkaz: otwórz (impuls)
DO
Rozkaz: zamknij (impuls)
DO
Rozkaz: Sterowanie zdalne/lokalne
DO
Rozkaz: stop
Wszystkie armatury regulacyjne będą posiadać napędy silnikowe elektryczne.
Sterowanie tymi napędami powinno być zrealizowane poprzez następujące sygnały
we/wy układu sterowania OVATION.
DI
Gotowość ruchowa
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
DI
Zadziałanie wyłączników momentowych
AI
Położenie
AO
Wartość zadana położenia
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
25/39
Sterowanie przemiennikiem pomp kondensatu powinno być zrealizowane poprzez
następujące sygnały we/wy układu sterowania OVATION:
DI
Gotowość ruchowa przemiennika
DI
Napęd załączony – z przemiennika
DI
Napęd wyłączony – z przemiennika
DI
Awaria przemiennika
DI
Przeciążenie silnika – z przemiennika
DI
Awaryjne wyłączenie przemiennika
DI
Gotowość elektryczna pola
DI
Pozycja „PRÓBA” członu ruchomego
DI
Pozycja „PRACA” członu ruchomego
DI
Wyłącznik wyłączony
DI
Wyłącznik załączony
DI
Sterowanie lokalne/zdalne
DO
Rozkaz: Sterowanie zdalne/lokalne
DO
Rozkaz: Załącz (impuls)
DO
Rozkaz: Wyłącz (impuls)
AI
Częstotliwość
AI
Moc silnika
AO
Wartość zadana częstotliwości
Wszystkie armatury z napędem ręcznym będą wyposażone w następujący zestaw
sygnałów we do systemu OVATION:
DI
Armatura otwarta
DI
Armatura zamknięta
Sterowanie
napędem
jednokierunkowym
z
silnikiem
0,4kV
powinno
być
zrealizowane poprzez następujące sygnały we/wy układu sterowania OVATION:
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
AI
Pomiar prądu
DI
Stycznik załączony
DI
Stycznik wyłączony
DI
Pozycja „TEST” członu ruchomego (jeśli jest)
DI
Pozycja „PRACA” członu ruchomego (jeśli jest)
DI
Przeciążenie silnika
DI
Zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych
DI
Gotowość elektryczna
DI
Sterowanie lokalne/zdalne
DI
Przycisk awaryjny GWA wciśnięty
DO
Rozkaz: Sterowanie zdalne/lokalne
DO
Rozkaz: Załącz (impuls)
DO
Rozkaz: Wyłącz (impuls)
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
26/39
Sterowanie wyłącznikiem silnika pompy powinno być zrealizowane poprzez
następujące sygnały układu sterowania ECONTROL (transmisja szeregowa):
O
Rozkaz: Załącz
O
Rozkaz: Wyłącz
I
Wyłącznik wyłączony
I
Wyłącznik załączony
I
Pozycja „PRÓBA” członu ruchomego
I
Pozycja „PRACA” członu ruchomego
I
Gotowość elektryczna pola
I
Przycisk awaryjny w rozdzielni
I
Awaria sterownika pola
I
Uziemnik otwarty
I
Uziemnik zamknięty
I
Zanik napięć sterowniczych
I
Awaria w obwodach pomiaru napięcia
I
Zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych
I
Zadziałanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
27/39
4.12.4 Wymagania dla instalacji AKPiA
Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień będą zamontowane na stojakach przy
pompie. Ich sygnały wyjściowe będą wyprowadzone przewodami ekranowanymi do
skrzynek obiektowych obok pompy. W skrzynkach obiektowych zainstalowane będą
przetworniki temperatury dla czujników na pompie, silniku, instalacji olejowej i
transformatorze. Przetworniki będą zasilane z systemu sterowania.
Zbiorcze kable z skrzynek obiektowych wyprowadzone będą, poprzez szafy
krosowe,
na zaplecze nastawni do systemu sterowania. Przewody od czujników
temperatury zamontowanych fabrycznie w samym agregacie, wyprowadzone będą do
skrzynek zaciskowych, stanowiących elementy pompy, silnika i transformatora.
Dla sygnałów analogowych kable z szafy krosowej do systemu sterowania muszą
być ekranowane (ekranowana każda para przewodów w kablu).
Przepusty kablowe muszą być zabezpieczone p.poż. zgodnie ze standardami
technicznymi stosowanymi w EEO.
Styki sygnalizacyjne powinny być przystosowane do pracy zarówno z napięciem
zmiennym jak i stałym.
Pomiędzy systemem cyfrowym a rozdzielniami należy zastosować separację
elektryczną sygnałów w standardzie obowiązującym w EEO.
W rozdzielni elektrycznej należy wprowadzić konieczne zmiany i uzupełnienia w
polach tak, aby odzwierciedlić pracę napędów w systemie DCS.
4.12.5 Wymagania dotyczące modernizacji systemu sterowania OVATION
Istniejące systemy sterowania poszczególnymi blokami posiadają wystarczający
potencjał obliczeniowy do obsłużenia wymienionych agregatów pompowych wraz z ich
wyposażeniem. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje rozbudowy istniejących
systemów o dodatkowe stacje procesowe. Jednak ze względu na zwiększenie ilości
sygnałów będzie konieczne uzupełnienie ich o pewną ilość modułów wejść/wyjść i
uzupełnienie oprogramowania aplikacyjnego oraz przetestowanie i skorygowanie
współpracy pompy z systemem regulacji bloku. Dodatkowe moduły wejść/wyjść dla
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Rew. 1
Nr strony :
28/39
systemów sterowania powinny być typu OVATION. Dla każdego bloku należy
zainstalować moduły komunikacji Modbus, analogowe (wejściowe i wyjściowe) i binarne
(wejściowe i wyjściowe) zgodnie z potrzebami projektu i po uzgodnieniu z Inwestorem.
Ponadto w razie potrzeby Wykonawca zainstaluje:
- dodatkowe listwy zaciskowe w szafach krosowych oraz kable łączące te
dodatkowe listwy z dodatkowymi modułami.
- dodatkowe zestawy przekaźników w szafach przekaźnikowych oraz kable łączące
te dodatkowe zestawy przekaźnikowe z modułami wyjść binarnych
Należy zaimplementować (adaptować istniejący) układ sterowania umożliwiający
SZR pomiędzy wymienianymi agregatami pompowymi. SZR powinien zapewnić
bezzwłoczny start niepracującego agregatu w wypadku awarii jednego z pracujących
tak, aby nie dopuścić do wypadnięcia bloku. Może się to wiązać z koniecznością
wcześniejszego
utrzymywania
agregatu
w
gotowości
(zgodnie
z
wytycznymi
technologicznymi). Należy zwrócić uwagę, że przełączenie na pracę na inny agregat
pompowy wiąże się ze skokową zmianą charakterystyk pomp oraz charakterystyk
regulatora. Konieczne będzie zestrojenie nastaw układu regulacji poziomu wody w ZWZ
i skraplaczu we współpracy z nowymi agregatami pompowymi we wszystkich stanach
pracy bloku oraz SZR tych pomp.
Należy również zmodyfikować istniejące oprogramowanie aplikacyjne (wizualizacja,
sterowanie, UAR, alarmowanie, rejestracja, diagnostyka) zgodnie z istniejącymi
standardami.
4.12.6 Wymagania dotyczące modernizacji systemu sterowania ECONTROL
Wymagania dla modernizacji systemu ECONTROL zostały zawarte w dokumencie
odnośnie pomp zasilających.
4.13
Wymagania dotyczące robót budowlanych
Adaptacja fundamentu pomp.
Fundament należy oczyścić z wszystkich elementów wykończeniowych i
fragmentów odspojonego betonu, a całość odtłuścić . Ubytki betonu oraz istniejące
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
29/39
otwory w płycie górnej zlikwidować przy pomocy preparatów stosowanych przy
wzmacnianiu konstrukcji. Całą powierzchnię betonu pokryć preparatem żywicznym,.
Uszkodzone posadzki wokół fundamentu należy odtworzyć.
Ramy fundamentowe agregatów i kotwy należy mocować do fundamentów przy
pomocy bezskurczowego kompozytu polimerowego wzmocnionych kruszywem
kwarcowym. Posadzki po odtworzeniu zabezpieczyć preparatem olejoodpornym i
wykonać posadzkę olejoodporną ,bez możliwości poślizgu na występującym oleju. .
4.14
Wymagania dotyczące robót instalacyjnych
a) Pomieszczenie przemiennika częstotliwości napędu pompy należy wyposażyć w
instalację wentylacji i klimatyzacji. Konstrukcja jednostek klimatyzacyjnych powinna
być dostosowana pod względem obiegu powietrza do układów chłodzenia
przemiennika i całego pomieszczenia .
b) Instalacja wentylacji powinna pozwolić na chłodzenie pomieszczeń bez użycia
klimatyzacji do temperatury zewnętrznej +16 0C
c) Instalacja powinna posiadać min trzy jednostki dobrane na 50% mocy chłodniczej
każda -- potrzebnej do utrzymania zakładanej temperatury dla tego typu
pomieszczenia oraz wynikająca ze specyfiki występujących w tym pomieszczeniu
urządzeń. Bilans powinien uwzględniać zyski i straty sąsiednich pomieszczeń
mających wpływ na kształtowanie się temperatury wewnątrz rozpatrywanego
pomieszczenia. Jednostki te powinny mieć możliwość pracy naprzemiennej w/g
nastawionego programu oraz możliwość załączenia ręcznego dowolnej jednostki.
Każda z jednostek jest sterowana własnym sterownikiem. Awaria którejkolwiek
jednostki powinna w sposób automatyczny i szybki załączyć drugą jednostkę, aby
nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury, co mogłoby wyłączyć
awaryjnie przemiennik.
d) Urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacji i klimatyzacji należy zasilić z
dwóch niezależnych źródeł zasilania.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1 Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu do oceny następującą
dokumentację techniczną wykonaną w języku polskim ( dokumentacja może być
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
30/39
przekazywana sukcesywnie – lecz nie później niż mówi o tym załączony
harmonogram prac):
a) projekty niezbędnych przekładek i zabezpieczenia innych istniejących instalacji
b) projekt techniczny układu elektrycznego
c) projekt techniczny AKPiA, zawierający m.in.
- schematy ideowe obwodów sterowania, pomiarów i sygnalizacji pól
- tabele nastaw i logik wewnętrznych sterowników pola
- powiązania pól z systemem ECONTROL
- wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych systemu ECONTROL
- schematy standardów sterowań planowanych napędów
- schematy standardów planowanych układów pomiarowych
- wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych systemu OVATION
- rozmieszczenie urządzeń obiektowych (szafa monitoringu drgań, skrzynki
sterowania lokalnego, skrzynki pośredniczące dla pomiarów itp.)
- schematy P&I
- koncepcja nowych struktur SZR
- koncepcja nowych struktur UAR
d) projekty wykonawcze dot. wymiany pomp kondensatu dla bloków 1,2,3.
e) projekt wykonawczy układu elektrycznego
f) projekt wykonawczy AKPiA
- schematy ideowo-montażowe i montażowe obwodów sterowania, pomiarów i
sygnalizacji pól
- schematy ideowo-montażowe i montażowe powiązania pól z systemem
ECONTROL
- schematy ideowo-montażowe i montażowe nowych napędów
- schematy ideowo-montażowe i montażowe nowych układów pomiarowych
g) dokumentacje powykonawczą dot. wymiany pomp kondensatu dla bloków 1,2,3
dokumentację montażową
h) atesty materiałowe– zgodnie z wymaganiami planu jakości przepisami UDT lub
innymi obowiązującymi w tym zakresie,
i) niezbędne operaty geodezyjne montażowe i pomontażowe
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
31/39
5.2 Dokumentacja techniczna , zostanie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z
wymaganiami EEO SA
5.3 Projekt organizacji prac zawierał będzie m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podpisany (zaakceptowany) przez rzeczoznawcę bhp – zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
5.4 Plan zapewnienia jakości będzie zgodny z aktualnym certyfikatem ISO 9001 lub
innym systemem zapewnienia jakości obowiązującym u Wykonawcy
5.5 W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, w zakres
projektowania wchodzi także rozwiązanie tych kolizji.
5.6 Zamawiający dokona oceny przedłożonej dokumentacji technicznej w ciągu 7-miu
dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5.7 Wszystkie uwagi do projektów i pozostałej dokumentacji technicznej, zgłoszone
przez Zamawiającego, zostaną uwzględnione przez Wykonawcę bez prawa do
żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia
5.8 Projekty techniczne pomontażowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu ze
zmianami dokonanymi w czasie realizacji prac, naniesionymi ręcznie czerwonym
kolorem i zaakceptowanymi przez biuro projektowe (projektanta)
5.9 Zbiór dokumentów wymienionych wyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w
postaci na papierze w 5 kompletach oraz w 2 egz. na płycie CD-R - wykonane w
formatach określonych w instrukcji zatytułowanej: „Wymagania dotyczące
dokumentacji projektowej dostarczanej do E.E.O. S.A, o której mowa w punkcie 2, z
wyjątkiem instrukcji eksploatacji obiektu, którą przekaże Zamawiającemu wykonaną
w 5 egz. na papierze. Zbiory dokumentów będą zawarte w segregatorach oraz będą
zaopatrzone w spisy treści.
6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW ,
APARATURY, PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I URZĄDZEŃ
6.1 Parametry pracy wszystkich dostarczonych urządzeń i agregatów pompowych
musza być zgodne z odpowiednimi normami (PN, a w przypadku braku uregulowań
PN, z normą ISO)
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
32/39
6.2 Wszystkie użyte do realizacji prac materiały, części zamienne , aparatura ,
przyrządy pomiarowe i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę , muszą spełniać
następujące warunki:
a) będą nowe, będą posiadały poświadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane
prawem budowlanym, przepisami dozoru technicznego oraz odpowiednimi
normami
b) muszą być zgodne z dokumentacja techniczną oraz odpowiadać pod względem
technicznym warunkom miejsca zabudowy (temperatura, ciśnienie itp.)
c) musza zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed zabudową pomp
kondensatu dla bloków 1,2,3. Dostarczone urządzenia i aparatura będą
pochodziły od podmiotów posiadających autoryzowany serwis na terenie Polski
6.3 Dostarczone urządzenia , materiały i osprzęt muszą spełniać wymogi
obowiązujących norm określone do takiego typu instalacji w której będą
zamontowane
6.4 Przyrządy pomiarowe muszą posiadać dowód zgodności CE
6.5 Wykonawca dostarczy zestawienie zabudowanych przyrządów kontrolnopomiarowych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi u Zamawiającego.
Dostarczane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe będą odpowiadały klasie
dokładności przewidywanej dla danego rodzaju pomiaru, zgodnie z obowiązującymi
normami.
6.6 Dostarczane przez Wykonawcę układy AKPiA muszą przejść z pozytywnym
wynikiem próby uruchomieniowe.
Zakres prób uruchomieniowych obejmuje:
- Sprawdzenie i uruchomienie pomiarów analogowych i sygnałów dwustanowych,
włącznie z ich wizualizacją oraz logikami sterowania i zabezpieczeń.
- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych sterowania z układami pomp, włącznie z
próbami SZR pomp i rozdzielni 6 kV i 0,4 kV, próbami zabezpieczeń
technologicznych i zabezpieczeń kotła.
- Zdjęcie charakterystyk pomp oraz przeprowadzenie strojenia UAR – poziomu
wody w kondensatorze wraz z próbami zrzutowymi.
6.7 Prace wykonane na elementach ciśnieniowych będą potwierdzone pozytywną
kontrolą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
33/39
6.8 Odbiory i kontrola wykonania będą prowadzone zgodnie z uzgodnionym przez
Zamawiającego planem zapewnienia jakości.
6.9 Zamawiający dokona odbiorów fabrycznych agregatów pompowych na terenie
producenta oraz dokona pomiarów sprawdzających jednego wybranego agregatu
pompowego na każdym z modernizowanych bloków po jego zamontowaniu w EEO
SA.
7 BADANIA I PRÓBY TECHNICZNE
Wykonanie objętych niniejszą umową prac będzie zakończone przeprowadzonym z
wynikiem pozytywnym ruchem próbnym zmodernizowanych pomp kondensatu na
każdym z bloków w EEO SA. Warunkiem rozpoczęcia ruchu próbnego agregatu
pompowego jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym rozruchu, prób
funkcjonalnych i optymalizacji wszystkich układów i instalacji wchodzących w jego skład
lub z nim powiązanych układów i instalacji bloku.
7.1 Ruch próbny zmodernizowanych agregatów pompowych wody będzie
przeprowadzony komisyjnie - przez Zamawiającego (zgodnie z grafikiem obciążeń)
pod nadzorem Wykonawcy - wg procedury i zakresu testów uzgodnionych przez
Wykonawcę z Zamawiającym.
7.2 Gotowość do wykonania ruchu próbnego zmodernizowanych pomp wykonawca
zgłosi Zamawiającemu przynajmniej na pięć dni przed jego rozpoczęciem.
7.3 Warunkiem dopuszczenia przez Zamawiającego zmodernizowanych pomp do ruchu
próbnego będzie przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich,
potwierdzonych protokołami, wymaganych prób funkcjonalnych, optymalizacji i
pomiarów.
7.4 W ruchu próbnym Wykonawca wykaże, że zmodernizowane agregaty pompowe
pracują z parametrami znamionowymi w sposób ciągły, tj. bez awarii i usterek oraz
osiągają parametry eksploatacyjne zgodne z DTR oraz wymogami eksploatacyjnymi
bloku i zawartymi w umowie.
7.5 Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą inne parametry ruchu próbnego niż
znamionowe, jeżeli warunki ruchu obiektu nie pozwolą na przeprowadzenie ruchu
próbnego z parametrami znamionowymi.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
34/39
7.6 Ruch próbny będzie trwał bez przerwy 72 godziny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu
ruch próbny zostanie przerwany przed upływem 72 godzin, procedura zostanie
powtórzona.
7.7 Ruch próbny zostanie uznany za zakończony, jeśli w okresie 72 godzin ciągłej pracy
nie zostaną ujawnione wady uniemożliwiające trwałą eksploatację
zmodernizowanych agregatów pompowych i urządzeń wchodzących w jego skład.
7.8 Przebieg ruchu próbnego może zostać uznany za pozytywny, mimo zaniżenia
parametrów pracy obiektu jedynie ze względów innych, niż wynikające z wad
zmodernizowanych agregatów pompowych.
7.9 Pozytywne zakończenie ruchu próbnego potwierdzone będzie przez obie Strony
sporządzeniem i podpisaniem stosownego protokołu. Obustronnie podpisany
protokół będzie podstawą do przejęcia przez Zamawiającego zmodernizowanych
agregatów pompowych do eksploatacji.
7.10 W przypadku przeprowadzenia ruchu próbnego z wynikiem negatywnym z winy
Wykonawcy [niespełnienia wymagań 72-godz. czasu ciągłej pracy oraz nieosiągania
parametrów eksploatacyjnych zgodnych z DTR lub umową], Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania na swój koszt [włączając w to robociznę, materiały,
części zamienne, aparaturę, instalacje, urządzenia, transport] takich prac, które
spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonego ruchu
próbnego. W takim przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak
najwcześniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym.
7.11 Czas ruchu próbnego wlicza się do okresu realizacji prac.
7.12 Próby funkcjonalne nowych układów sterowania polami w rozdzielnicach 6kV
7.13 Próby SZR pomp i UAR poziomu w ZWZ i skraplaczu dla różnych sytuacji
ruchowych, np:
a. Rozruch bloku
b. Planowe przełączenie pomp
c. Awaryjne wyłączenie pracującej pompy
d. Odciążenie bloku, np. na skutek awaryjnego wyłączenia jednej nitki
wentylacyjnej, jednej nitki węglowej, jednej pompy zasilającej itp.
e. Zrzut mocy i przejście bloku do pracy na potrzeby własne
f. Przejście bloku do pracy na wyspę
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
35/39
8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
8.1 Wykonawca sprawował będzie nadzór nad pracami montażowymi i rozruchem oraz
zapewni udział w tym nadzorze producenta lub dostawcy elementów
konstrukcyjnych i urządzeń.
8.2 Montaż będzie się odbywał zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i
zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem szczegółowym prac, w
którym uwzględnione zostaną konieczne nadzory i udział w odbiorach przez
przedstawicieli Zamawiającego.
8.3 Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru nad pracami spawalniczymi przez
osobę posiadającą certyfikat Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa.
8.4 Wykonawca zapewnia wszystkie konieczne narzędzia, sprzęt i przyrządy pomiarowe
oraz dostarcza zaślepki do prób dozorowych,
9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
9.1 Po zakończeniu prac i przed ich odbiorem końcowym Wykonawca przekaże
Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą:
a) projekty techniczne pomontażowe i powykonawcze,
b) protokoły z przeprowadzenia wszystkich wymaganych pomiarów, badań i prób
technicznych ( w tym z prób funkcjonalnych i z prób technologicznych, z rozruchu
i z zakończenia ruchu próbnego),
c) świadectwa jakości /atesty/ wszystkich wbudowanych elementów
konstrukcyjnych, urządzeń i materiałów oraz inne materiały i dokumenty
niezbędne do dokonania odbioru prac,
d) DTR i instrukcje obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, sporządzone w
języku polskim,
e) dziennik robót,
f) dokumentację odbiorową dozoru technicznego – dla urządzeń podlegających
UDT,
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
36/39
g) instrukcję eksploatacji nowo-zainstalowanych agregatów pompowych wraz z
silnikami napędowymi, wyposażeniem, armatura i instalacjami niezbędnymi do
ich prawidłowej eksploatacji,
h) decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, o ile taka jest wymagana prawem
budowlanym.
9.2 Projekty techniczne pomontażowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu ze
zmianami dokonanymi w czasie realizacji prac, naniesionymi ręcznie czerwonym
kolorem i zaakceptowanymi przez biuro projektowe (projektanta).
9.3 Zbiór dokumentów wymienionych w punkcie 8 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w postaci na papierze w 2 kompletach oraz w 2 egz. na płycie CDR - wykonane w formatach określonych w instrukcji zatytułowanej: „Wymagania
dotyczące dokumentacji projektowej dostarczanej do EEO S.A, o której mowa w
punkcie 2, z wyjątkiem instrukcji eksploatacji obiektu, którą przekaże
Zamawiającemu wykonaną w 5 egz. na papierze. Zbiory dokumentów będą zawarte
w segregatorach oraz będą zaopatrzone w spisy treści.
9.4 Dokumentację powykonawczą części elektrycznej i akpia (ideowo- montażowa i
montażowa) Wykonawca przekaże w postaci:
a. Papierowej - 5 kompletów
b. Elektronicznej
- w wersji edytowalnej (pliki doc, docx, xls, xlsx, dwg)
- w wersji nieedytowalnej (pliki pdf)
10. GWARANCJA
10.1 Wykonawca udzieli gwarancji na dobrą jakość wszystkich prac wykonanych w
ramach umowy oraz na dobrą jakość wykonanych, sprzedanych Zamawiającemu i
zainstalowanych w ramach umowy materiałów, elementów konstrukcyjnych,
urządzeń, części zamiennych, aparatury i instalacji na okres 36 miesięcy licząc od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac. Wykonawca zapewni
prawidłowość montażu tych materiałów, elementów, urządzeń, części, aparatury i
instalacji oraz ciągłość pracy agregatów pompowych
10.2 Wykonawca gwarantuje, że zmodernizowane agregaty odpowiadają określonym
parametrom technicznym
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec. 2013
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
37/39
10.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane rozwiązania techniczne i
zapewnia, że zmodernizowane agregaty pompowe pod każdym względem są
zgodne z postanowieniami SIWZ oraz, że osiągać będzie określone parametry
techniczne,
10.4 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, które
powstały z powodu niewłaściwej lub niezgodnej z dokumentacją technicznoruchową oraz instrukcjami eksploatacji i obsługi zmodernizowane agregaty
pompowe
10.5 Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia każdej wady objętych
gwarancją: prac, materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych,
aparatury, urządzeń i instalacji, zgłoszonej pisemnie faksem przez Zamawiającego
w okresie gwarancji w dniu roboczym do godziny 14.00 – od godziny 7.00 w dniu
następnym również w przypadku, gdy dzień następny jest dniem ustawowo wolnym
od pracy.
10.6 Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia każdej wady objętych
gwarancją: prac, materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych,
aparatury, urządzeń i instalacji, zgłoszonej pisemnie faksem przez Zamawiającego
w okresie gwarancji w dniu roboczym po godzinie 14.00 – od godziny 12.00 w dniu
następnym również w przypadku, gdy dzień następny jest dniem ustawowo wolnym
od pracy.
10.7 W przypadku zgłoszenia Wykonawcy wady pisemnie faxem przez
Zamawiającego w okresie gwarancji w dzień ustawowo wolny od pracy, podjęcie
czynności naprawczych przez Wykonawcę nastąpi o godzinie 12.00 w pierwszym
dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia.
10.8 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad objętych gwarancją prac,
materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, urządzeń i
instalacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Usunięcie wad Strony
stwierdzać będą protokolarnie.
10.9 Wykonawca usuwa wadę poprzez naprawę lub wymianę wadliwego materiału,
elementu konstrukcyjnego, części zamiennej, aparatu, urządzenia lub instalacji na
wolne od wad, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sposobu usunięcia wady.
Filie:……
Tytuł opracowania:
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
38/39
10.10 Jeśli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady objętych gwarancją prac,
materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, urządzeń i
instalacji w terminie podanym w punktach poprzedzających lub, jeśli zwłoka w
usunięciu przez niego wady przekroczy 7 dni, Zamawiający będzie miał prawo
powierzyć wykonanie potrzebnych do usunięcia wady prac osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty lub ograniczenia jakichkolwiek praw
wynikających z udzielonej gwarancji.
10.11 Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokona istotnej naprawy
zmodernizowanego / zbudowanego obiektu, okres gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunięcia wady. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o
czas, w ciągu którego z powodu wady Zamawiający nie mógł z tego obiektu
korzystać.
10.12 Przez naprawę istotną rozumiemy

dla pompy demontaż i wyjazd do naprawy poza teren EEO SA

dla silnika jego „spalenie” lub uszkodzenie mechaniczne

dla falownika postój awaryjny dłuższy od 56 godzin

dla transformatora - uszkodzenie uzwojeń
10.13 Zmodernizowane agregaty pompowe wraz z silnikami napędowymi,
wyposażeniem, armaturą i instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowej
eksploatacji, będzie objęta serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez okres
10 lat (3 lata w okresie gwarancji i 7 lat w okresie pogwarancyjnym) na odrębnych
warunkach.
11. SZKOLENIE PERSONELU.
Personel Zamawiającego w odpowiednim czasie powinien zostać przeszkolony
przez Wykonawcę, tak aby teoretycznie i praktycznie był przygotowany do kierowania,
eksploatacji i utrzymania w ruchu wszystkich urządzeń. Zamawiający oczekuje, iż
szkolenie odbywać będzie się w zakładzie Zamawiającego. Szkolenie powinno
obejmować wszystkie stanowiska pracowników eksploatacyjnych i utrzymania (ruchu i
obsługi
inżynierskiej)
z
uwzględnieniem
5-zmianowym
systemem
pracy
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec. 2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch: …
Nr strony :
Rew. 1
39/39
Zamawiającego. Wszystkie szkolenia odbywać powinny się w języku polskim lub
poprzez tłumacza. Szkolenie powinno zostać zakończone przed ruchem próbnym
instalacji.
12. WYMAGANIA BHP.
Podczas realizacji planowanej inwestycji należy zapewnić wszystkie wymagane
środki służące do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Również po przekazaniu
do eksploatacji wszystkie urządzenia i instalacje z osobna powinny zapewniać obsłudze
warunki zgodne z zasadami BHP. Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, w
całym zakresie wykonywanej inwestycji, należy stosować normy i inne przepisy prawa
oraz
zalecenia
i
wymagania
służb
Zamawiającego
dotyczące
tego
tematu.
Dokumentacja wykonawcza dotycząca zabudowy urządzeń i instalacji, w ramach
realizacji inwestycji, powinna zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez rzeczoznawcę
do spraw BHP. Pracownicy wykonujący zamówienie powinni być przeszkoleni w
zakresie obowiązujących na terenie EEO SA z
przepisów BHP oraz posiadać
odpowiednio grupę D lub E w zakresie napraw, kontrolno – pomiarowych i
montażowych urządzeń energetycznych.
13. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE.
W trakcie realizacji inwestycji zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę
odpowiednie prace zabezpieczające urządzenia i instalacje na wypadek pożaru. Przed
rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy postępować
zgodnie z rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719)
. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie:
-
zbiorników i instalacji olejowej,
-
instalacji elektrycznej,
-
przepustów kablowych,
-
pomieszczeń i traktów kablowych,
-
przejść ewakuacyjnych.
Filie:……
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards