opis techniczny - ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

advertisement
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
1/46
Załącznik nr 1 do Umowy
SIWZ Wymagania techniczne Część A
Pompy zasilające
1. PRZEDMIOT UMOWY
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3. ZAKRES PRAC I DOSTAW
4. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA PRAC
4.1
Wymagania techniczne dla agregatu pompowego
4.2
Wymagania techniczne dla pomp
4.3
Wymagania techniczne rurociągów
4.4
Wymagania dotyczące silników agregatów pompowych
4.5
Wymagania dotyczące układów przemiennikowych zasilających
napędy nowych agregatów pompowych
4.5.1 Wymagania dotyczące transformatorów dopasowujących dla
przemienników częstotliwości
4.5.2 Wymagania dotyczące przemienników częstotliwości
4.6
Wymagania dotyczące zabudowy przemienników i transformatorów
4.7
Wymagania dla pól w rozdzielniach blokowych 6 kV
4.8
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych pomocniczych
4.9
Wymagania dotyczące układów sterowania
4.10
Wymagania dotyczące okablowania
4.11
Wymagania dotyczące robót elektrycznych
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
4.12
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
2/46
Wymagania techniczne dotyczące AKPiA
4.12.1Wymagania dotyczące wyposażenia AKPiA
4.12.2 Wymagania techniczne dla oferowanej aparatury
4.12.3 Wymagania techniczne dla obwodów sterowania
4.12.4 Wymagania dla instalacji AKPiA
4.12.5 Wymagania dla modernizacji systemu sterowania OVATION
4.12.6 Wymagania dla modernizacji systemu sterowania ECONTROL
4.13
Wymagania dotyczące robót budowlanych
4.14
Wymagania dotyczące robót instalacyjnych
5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW ,
APARATURY, PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I URZĄDZEŃ
7
BADANIA I PRÓBY TECHNICZNE
8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
9
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
10
GWARANCJA
11
SZKOLENIE PERSONELU
12
WYMAGANIA BHP
13
WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE
14
RYSUNKI
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
3/46
1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
wymiana układów wody zasilającej kotły bloków energetycznych nr 1,2,3
zainstalowanych w Elektrowni Ostrołęka „B” w OSTROŁECE , obejmującej:
wymianę agregatów pompowych 1PZ-2, 2PZ-2, 3PZ-2 wody zasilającej,
na dostarczone przez Wykonawcę nowe agregaty pompowe,
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonane zostaną wszystkie konieczne
prace przygotowawcze, demontażowe, montażowe, diagnostyczne i kontroli jakości,
budowlane we wszystkich branżach oraz wykończeniowe.
3. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje kompleksowo we wszystkich branżach i
zgodnie z formułą „pod klucz”.
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zainstalowane są trzy kotły OP 650
W układzie wody zasilającej każdego z wyżej wymienionych bloków znajdują się trzy
agregaty pompowe zabudowane na poziomie -4,20(-4,50) maszynowni. Każdy agregat
pompowy składa się z pompy głównej napędzanej za pomocą silnika napędowego
poprzez przekładnię hydrokinetyczną. Przekładnia hydrokinetyczna zmienia obroty
pompy głównej dostosowując je do wymaganej wydajności pompy. Woda zasilająca
pobierana jest ze zbiornika zasilającego odgazowywacza blokowego 6 bar rurociągiem
ssącym Dn 300. Woda zasilająca tłoczona jest poprzez wymienniki regeneracji
wysokoprężnej XW-1, 2, 3 do kotła. W przypadku niesprawnej regeneracji, woda do
kotła może być podawana obejściem wymienników. Przed kotłem znajduje się pomiar
przepływu wody do kotła i zasuwa odcinająca wody do kotła wraz z obejściem.
Fundamenty są identyczne i każdy z nich stanowi układ słupowo płytowy,
zajmujący wysokość kondygnacji piwnicznej. Płyta, na której spoczywają pompy
usytuowana jest górną powierzchnią w poziomie – 4,5 m. Płytę podpiera 6 słupów
zamocowanych w płycie fundamentowej usytuowanej kilka centymetrów poniżej
poziomu – 6,5m .
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
4/46
Obecne, przeznaczone do wymiany agregaty pompowe składające się z pompy
sprzęgła hydrokinetycznego i silnika napędowego o mocy znamionowej 3,15MW,
zasilane są napięciem 6kV z pól nr 13 rozdzielnic P-xA i pól nr 14 rozdzielnic P-xB.
W/w pola wyposażone są w wyłączniki VA i zabezpieczenia silnikowe z funkcją
zabezpieczenia różnicowego (różne typy i różni producenci).
Urządzenia pomocnicze agregatów ( armatura, pompki olejowe, itp.) zasilane są
napięciem 400/230 VAC z istniejących rozdzielni 0,4kV danego bloku.
Wszystkie sygnały związane z tymi agregatami (pomiary, sygnalizacje, napęd główny,
napędy pomocnicze itp.) podłączone są do systemów sterowania klasy DCS typu
OVATION, przy czym:
- systemy sterowania blokami nr 1 i 3 oparte są na stacjach roboczych Windows
OVATION, stacjach procesowych OVATION typu OCR400 i modułach we/wy WDPF
- system sterowania blokiem nr 2 oparty jest na stacjach roboczych Solaris OVATION,
stacjach procesowych OVATION typu OCR161 i modułach we/wy WDPF.
.
3. ZAKRES PRAC I DOSTAW
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona prace oraz dostarczy
materiały, elementy konstrukcyjne, części zamienne, aparaturę, urządzenia i instalacje
zgodnie z podanym poniżej zestawieniem:
1. Wykonanie harmonogramu szczegółowego prac, projektu organizacji prac
zawierającego schemat organizacyjny realizacji zadania, planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu jakości realizacji przedmiotu umowy oddzielnie
dla każdego wymienianego agregatu pompowego.
2. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz analiz technicznych urządzeń i
instalacji w rejonie zainstalowania każdego z czterech agregatów pompowych , z
uwzględnieniem sprawdzeń i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej, dla
zapewnienia kompletności realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonanie prac pomiarowo-badawczych, pomiarów geodezyjnych, badań
geologiczno -inżynierskich (a w razie potrzeby opracowanie ekspertyzy technicznej),
wykonanie obliczeń wytrzymałościowych (sprawdzających) pozostających
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
5/46
konstrukcji (fundamenty, podpory itp.) oraz podjęcie innych działań w fazie
przedprojektowej niezbędnych do wykonania projektu technicznego.
4. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wstępnego, zawierającego
dyspozycję zabudowy nowych agregatów pompowych wody zasilającej wraz z
silnikami napędowymi i przemiennikami częstotliwości, wyposażeniem, armaturą i
instalacjami niezbędnymi dla ich prawidłowej eksploatacji oraz określenie w nim
warunków technicznych wyjściowych dla projektów technicznych wykonawczych we
wszystkich branżach, dla dostarczanych w ramach umowy urządzeń, armatury i
instalacji oraz dla prac montażowych.
5. Wykonanie oraz przekazanie do oceny Zamawiającemu projektów technicznych
wykonawczych we wszystkich branżach wraz z niezbędnymi opiniami i
uzgodnieniami. Dokumentacja zostanie wykonana oddzielnie dla każdego nowego
agregatu pompowego.
6. Adaptacja fundamentów pod nowe agregaty pompowe wraz z uwzględnieniem
malowania polimerową farbą olejoodporną po ich wykonaniu i naprawą posadzek w
rejonie wykonywanych prac.
7. Demontaż starych agregatów pompowych wody zasilającej o numerach stacyjnych
2PZ-1, 2PZ-2, 3PZ-2 i w ich miejsce, dostarczenie i montaż nowych 3 agregatów
pompowych wody zasilającej wraz z przemiennikami częstotliwości, silnikami
napędowymi, armaturą odcinająca na wszystkich połączeniach, z mechanicznym
zaworem minimalnego przepływu , osprzętem, aparaturą kontrolno-pomiarową i
sterowniczą oraz kompletu instalacji i elementów niezbędnych do właściwego
funkcjonowania agregatu pompowego i właściwego funkcjonowania bloku
energetycznego, z którym ten agregat będzie współpracował.
8. Dostarczenie jednego kompletu zestawu naprawczego pompy (wał, zestaw
wirników i kierownic, tuleje dystansowe, tarcza lub tłok odciążający, wpusty i
pierścienie uszczelniające, uszczelnienie mechaniczne, łożyska - dwa o ile są
różne)
9. Dostarczenie elementów rurociągów, armatury dla wykonania połączeń
rurociągowych agregatów pompowych z rurociągami wody zasilającej (ssanie i
tłoczenie), minimalnego przepływu i instalacji zasilanych z upustów pomp wody
zasilającej. Zabudowa nowych elementów rurociągów i armatury na ssaniu,
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
6/46
tłoczeniu, minimalnym przepływie i instalacji zasilanych z upustów pomp wody
zasilającej w zakresie umożliwiającym prawidłowe podłączenie agregatów
pompowych do istniejących układów wody zasilającej kotły blokowe, układu
minimalnego przepływu i instalacji zasilanych z upustów pomp wody zasilającej. (z
uwzględnieniem elementów dostarczanych w ramach AKPiA takich jak pomiar
przepływu wody zasilającej, wskaźnik minimalnego przepływu, itp.)
10. Dostawa i montaż zaworów minimalnego przepływu zintegrowanych z klapą
zwrotną (mechaniczny zawór wyposażony w tłumienie po stronie minimalnego
przepływu) dla nowych agregatów pompowych oraz dodatkowo trzech wraz z
elementami rurociągu umożliwiającymi jego montaż dla istniejących pomp HD
150x8 o wydajności 360t/h.
11. Dostawa i montaż do sześciu kompletów istniejących pomp HD 150x8 (nr 1 i 3 na
każdym z bloków ) podwójnych ręcznych zaworów kulowy (min ; PN320, DN 80) po
stronie minimalnego przepływu wraz z elementami rurociągu umożliwiającymi jego
montaż ( Zawory kulowe wyposażone w krańcówki, należy podłączyć do DCS)
12. Dostawa i montaż do sześciu kompletów istniejących pomp HD 150x8 (nr 1 i 3 na
każdym z bloków ) zaworów docinających DN 65 PN 160 sterowanych napędami
elektrycznymi AUMA oraz klap zwrotnych po stronie upustu pomp wody zasilającej
wraz z niezbędnymi elementami rurociągu do wykonania prac
13. Dostarczenie elementów rurociągów i armatury dla wykonania wszystkich instalacji
chłodzenia, odwodnień i odpowietrzeń itp (wykonanie z materiałów nierdzewnych)
nowych agregatów pompowych wraz z ich osprzętem. Zabudowa nowych
elementów rurociągów i armatury wszystkich instalacji chłodzenia, odwodnień i
odpowietrzeń itp nowych agregatów pompowych w zakresie umożliwiającym
prawidłowe ich podłączenie do istniejących układów chłodzenia, odwodnień i
odpowietrzeń itp.
14. Podłączenie rurociągów wymienionych w punktach 9, 10, 13 niniejszej tabeli do
nowych agregatów pompowych i istniejących instalacji wraz z montażem nowej
armatury i istniejącej armatury zwrotnej zintegrowanej z minimalnym przepływem do
odgazowywacza 6 ata.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
7/46
15. Wykonanie zabezpieczeń, demontaży, przekładek i odtworzeń w obrębie
wymienianych agregatów pompowych w tym, między innymi:
a) Wykonanie kompletu demontaży w zakresie koniecznym do realizacji prac
b) Odbudowa instalacji i infrastruktury usuniętych tymczasowo na okres
prowadzenia prac montażowych w stopniu niezbędnym do przywrócenia
poprzedniej funkcjonalności
c) Wykonanie zabezpieczeń w zakresie niezbędnym dla prawidłowej i bezpiecznej
eksploatacji urządzeń technologicznych znajdujących się w obszarze
wykonywanych prac
d) Wykonanie w niezbędnym zakresie przekładek istniejących instalacji w obszarze
wykonywanych prac
e) Wykonanie demontaży zbędnych kabli i instalacji związanych z wymienianymi
agregatami
16. Zabezpieczenie antykorozyjne agregatów pompowych i rurociągów związanych z
jego wymianą. Izolacja dźwięko i ciepłochronna pomp agregatów oraz izolacja
ciepłochronna rurociągów i armatury związanych z wymienianymi agregatami
pompowymi, oraz dodatkowymi pracami na istniejących pompach nr 1 i 3 na trzech
blokach. Wykonanie powłok malarskich elementów agregatów pompowych w
kolorach uzgodnionych z Zamawiającym
17. Wykonanie osłon antyhałasowych nowych agregatów pompowych w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego poziomu natężenia dźwięku) – jeśli zajdzie taka
konieczność ( nie dotrzymanie norm hałasu).
18. Adaptacja pomieszczeń ( z wyposażeniem w zakresie wszystkich branż oraz BHP i
p-poż) dla potrzeb zabudowania przemienników nowych agregatów pompowych i
późniejszej właściwej ich eksploatacji. Wygląd pomieszczeń i ich kolorystykę należy
uzgodnić z Zamawiającym
19. Dostarczenie, montaż i uruchomienie kompletu instalacji elektrycznych i AKPiA, w
tym m.in.:
a) Demontaż istniejącego, zbędnego sprzętu i okablowania;
b) Dostarczenie i montaż aparatury elektrycznej i AKPiA (kabli, separatorów,
przetworników, listew zaciskowych, skrzynek obiektowych, skrzynek sterowania
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
8/46
lokalnego, dodatkowy sprzęt do systemów sterowania OVATION i ECONTROL,
itp.). W razie konieczności wykonanie przekładek istniejącej aparatury w celu
uzyskania miejsca na montaż nowej.
c) Dostarczenie i montaż aparatury pomocniczej wraz z zabezpieczeniami silników
w polach rozdzielni 6 kV z wizualizacją w istniejącym systemie Econtrol
d) Wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie pól 6 kV -- wykonanie projektu
technicznego dla pól zasilania napędów pomp PZ-2 z doborem aparatury
łączeniowej, zabezpieczeń, przekładników i kabla zasilającego
- demontaż istniejącej aparatury w polach zasilających (2 szt. na blok), w
zakresie wynikającym z projektu technicznego
- demontaż kabli w zakresie wynikającym z projektu technicznego
e) Rozbudowa układu zasilania armatur o aparaturę łączeniową i sterowniczą wraz
z niezbędną wizualizacją i sterowaniem miejscowym zgodnie ze standardami
Zamawiającego
f) Wykonanie bilansu mocy dla istniejących rozdzielnic i ich rozbudowa (lub
dostarczenie nowych wraz z kablami zasilającymi i aparaturą łączeniową)
rozdzielnic szafowych dla zasilania układów wentylacji i klimatyzacji.
g) Wykonanie bilansu mocy dla istniejących rozdzielnic i ich rozbudowa (lub
dostarczenie nowych wraz z kablami zasilającymi i aparaturą łączeniową)
rozdzielnic szafowych dla zasilania: napędów pomp olejowych, układów
chłodzenia falowników, grzałek antykondensacyjnych, silników, układów
pomocniczych falowników itp.
h) Dostarczenie skrzynek przyłączy giętkich do napędów technologicznych
20. Modernizacja istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemów OVATION
(wizualizacja, sterowania, UAR, alarmowanie, rejestracja, diagnostyka itp.)
poszczególnych bloków, związanych z dostarczanym opomiarowaniem i
sterowaniem urządzeń nowych agregatów pompowych
21. Modernizacja istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemu ECONTROL
(wizualizacja, sterowania, alarmowanie, rejestracja, diagnostyka itp.)
poszczególnych bloków, związanych z dostarczanym opomiarowaniem i
sterowaniem urządzeń nowych agregatów pompowych
22. Dla każdego z 3 agregatów pompowych wraz z odpowiednim blokiem
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
9/46
energetycznym (w zakresie współpracy blok-nowy agregat pompowy wody
zasilającej) zorganizowanie i przeprowadzenie regulacji, prób funkcjonalnych,
rozruchu i ruchu regulacyjnego agregatów pompowych, wyposażenia i wszystkich
związanych z nim instalacji. W tym badania charakterystyki każdego agregatu
pompowego: H = f(Q), N = f(Q), η = f(Q) na stanowisku próbnym u producenta (w
pełnym zakresie wydajności pomy przy mocy znamionowej i dla nominalnych
obrotów) oraz na stanowisku eksploatacyjnym u Zamawiającego (na jednym
wybranym przez Zamawiającego nowym agregacie pompowym) z zapewnieniem
udziału przedstawicieli producenta. Dla każdego z 3 agregatów pompowych
wykonanie pomiaru sprawdzającego poziomu hałasu na stanowisku
eksploatacyjnym z uwzględnieniem istniejącego tła
23. Dla każdego agregatu pompowego opracowanie i przekazanie Zamawiającemu,
dokumentacji techniczno-ruchowej, kart serwisowych zamontowanych urządzeń
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcji ruchowej i eksploatacji
agregatu pompowego oraz wszystkich związanych z nim instalacji jak również
przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu obsługującego w 5-ciu
cyklach (praca zmianowa)
24. Dla każdego z agregatów pompowych wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz przekazanie jej do akceptacji Zamawiającemu
25. Po pozytywnym zakończeniu regulacji, prób funkcjonalnych, rozruchu i ruchu
regulacyjnego każdego z trzech agregatów pompowych oraz ich wyposażenia i
wszystkich związanych z nim instalacji, przeprowadzenie, oddzielnie dla każdego z
trzech agregatów pompowych, 72 godzinnego ruchu próbnego z obciążeniem w
zakresie ich regulacji. Przekazanie każdego z 3 agregatów pompowych do
eksploatacji.
26. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.
27. Pozostałe prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy w formule „pod klucz”
28. Dla każdego z trzech agregatów pompowych prowadzenie serwisu gwarancyjnego,
tzn wykonywanie cyklicznych czynności przeglądowych zgodnie z DTR-kami
urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę
przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego prac.
29. Granicą wykonywania prac:
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
10/46
A. w branży elektrycznej dotyczącej zasilań są pola silników 6 kV odpowiednio:
dla agregatu pompowego 1PZ-2 – pole nr 13 w rozdzielnicy 6 kV – P1A
i. pole nr 14 w rozdzielnicy 6 kV – P1B
dla agregatu pompowego 2PZ-2 – pole nr 13 w rozdzielnicy 6 kV – P2A
pole nr 14 w rozdzielnicy 6 kV – P2B
dla agregatu pompowego 3PZ-2 – pole nr 13 w rozdzielnicy 6 kV – P3A
ii. pole nr 14 w rozdzielnicy 6 kV – P3B
W branży AKPiA i elektrycznej automatyki elektroenergetycznej są kompletne
tory pomiarowe i sterownicze do modułów systemów sterowania OVATION i
ECONTROL wraz z niezbędnymi modułami uzupełniającymi, oprogramowaniem i
wizualizacją.
W branży budowlanej są wszystkie prace budowlane związane z
dostosowaniem fundamentów, stropów w rozdzielnicach związanych z zabudową
nowego agregatu wraz z falownikiem oraz wykonanie nowych podparć, zawieszeń
i pomostów.
W branży instalacyjnej miejsce połączeń nowych układów z istniejącymi
kolektorami wody chłodzącej (włączając nową armaturę i kontrolę przepływu).
W branży mechanicznej są:
miejsce połączeń nowego układu ssania odpowiedniego agregatu z istniejącym
kolektorem ssącym wody zasilającej bloku ( włączając nową armaturę na ssaniu
i trójnik kolekta ssącego )
-
miejsce połączeń nowego układu tłoczenia odpowiedniego agregatu z
istniejącym kolektorem tłocznym wody zasilającej bloku ( włączając nową
armaturę na tłoczeniu, trójnik do kolektora oraz pomiar przepływu).
-
miejsce połączeń nowego układu upustu odpowiedniego agregatu z
odpowiednim, istniejącym rurociągiem bloku (włączając nową armaturę –
zwrotną i odcinającą i kontrolę przepływu na upustach agregatów).
-
miejsce połączeń nowego układu minimalnego przepływu odpowiedniego
agregatu z istniejącym rurociągiem minimalnego przepływu bloku ( włączając
nową armaturę i sygnalizację przepływu)
-
wykonanie zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych do komór pod
pompami (poz. -6,5m) według standardu jak dla innych pomieszczeń ruchu
Filie:……
Tytuł opracowania:
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
11/46
elektrycznego, o ile w pomieszczeniach tych znajdą się urządzenia pod
napięciem dostępne dla osób postronnych
Wszystkie pozostałe ew. szczegóły dot. granic prac zostaną dokładnie określone w
projektach wymienionych w pozycjach 4 i 5
30. Do Wykonawcy należy wykonanie wszystkich prac leżących na styku połączeń
wymienianych agregatów pompowych z innymi obiektami
31. Wszystkie pozostałe szczegóły dotyczące granic prac oraz demontaży, przekładek,
prowizorek, zabezpieczeń, miejsc zasilań i przełączeń ruchowych na czas
wykonywania robót montażowych Wykonawca wyjaśni i uściśli z Zamawiającym
podczas prac przygotowawczych.
32. Jeżeli do napraw pomp czy falowników potrzebne będzie jakieś specjalistyczne
oprzyrządowanie to powinien wykonawca je dostarczyć wraz z dostawą urządzeń,
dodatkowo wymagane są podstawy do pomp w celu umożliwienia ich późniejszego
demontażu i transportu.
4. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA PRAC
Wykonawca zrealizuje wyszczególnione prace z uwzględnieniem wszystkich niżej
podanych szczegółowych opisów oraz wymagań technicznych:
4.1
Wymagania techniczne dla agregatu pompowego
-
agregat pompowy zostanie dostosowany do potrzeb instalacji wody
zasilającej kotłów blokowych bl. 1,2,3
-
dla ww. bloków należy zastosować jednakowe agregaty pompowe
-
agregat będzie pracował w pełnej automatyce z regulacją obrotów w zakresie
wydajności 280 t/h do 760 t/h wody zasilającej kotły
-
parametry wody zasilającej:
a) temperatura - 158C
b) gęstość
- 909 kg/ dm3
c) pH
- 6,0  7,5
d) sprawność kompletnego agregatu dla wydajności nie może wynieść mniej
niż:
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
350m3/godz.
-
63%
605 m3/godz.
-
76 %
715 m3/godz.
–
77 %
824m3/godz.
–
76%
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
12/46
e) średni powierzchniowy poziom dźwięku A w odległości 1 m agregatu
pompowego i urządzeń towarzyszących nie przekroczy 85 dBA
4.2
Wymagania techniczne dla pomp
Medium – woda zasilająca
Wydajność znamionowa
650t/h
Q max pompy wraz z upustami nie mniejsza niż
750t/h
Dla Q max pompy prędkość w króćcu tłocznym nie może przekraczać 5 m/s
upust pomy zasilającej
Q=60t/h
Pn = 45  65 bar
Temperatura wody zasilającej
158C
Gęstość
909 kg/ dm3
Ciśnienie znamionowe za pompą
18,0 MPa
Wysokość podnoszenia pomp
1910 m. sł H2O
Sprawność pompy w punkcie znamionowym
(Qnom = 650t/h, H = 1910m, T = 158degC, upust zamknięty)

82%
Sprawność pompy dla wydajności maksymalnej (wg ISO 9906 klasa 2/2B, gwarantowane
NPSH 3% bez tolerancji dodatniej)
(Qmax = 750t/h, H = 1910m, T = 158degC, upust zamknięty)
81%
Obroty pompy
≤3500 obr/ min
Zakres regulacji wydajności
od 280t/h
Granica Intensywności drgań zgodnie z PN-EN60034-14:2004 klasa A
Oferent przedstawi charakterystykę sprawności pompy w zakresie pracy 60% 100%
wydajności kotłów, oraz całego agregatu dla wydajności 50% - 100%
Regulacja wydajności pompy – regulacja obrotów pompy przy zastosowaniu
przemiennika częstotliwości (falownik)
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
13/46
Materiały minimalne wymagania:
korpus tłoczny pompy – kuty – stal nierdzewna
korpusy stopniowe
– stal niskowęglowa wysoko chromowa – kuta
wirnik
– 1.4008.09
kierownice
– 1.4008 lub 1.4008 + ulepszany cieplnie
wał
– kuty - stal nierdzewna
elementy pompy
lub 1.4008 + ulepszany cieplnie
– Pompa musi posiadać funkcję startu ze stanu ziemnego,
Dozwolone są jedynie połączenia segmentów pompy w technologii:
metal – metal bez jakichkolwiek dodatkowych uszczelnień
Odbiór pomy na stanowisku prób,
Próba pracy pompy wykonana przy parametrach rzeczywistych roboczych Qn,
Hn , pomiar krzywej pracy pomp oraz NPSH 3%, z udziałem klienta;
Odbiorowi podlegają następujące parametry:
- charakterystyka sprawności w funkcji wydajności (w pełnym zakresie obciążeń)
- charakterystyka NPSH w funkcji wydajności (w pełnym zakresie obciążeń)
- charakterystyka mocy w funkcji wydajności (w pełnym zakresie obciążeń)
- charakterystyka wysokości podnoszenia w funkcji wydajności (w pełnym zakresie
obciążeń)
Dodatkowo sporządzony zostanie raport diagnostyczny z poziomu drgań łożysk
pompy, który potwierdzi pracę pomy w klasie A zgodnie z normą PN – EN 6003414:2004 dla czterech punktów referencyjnych opisanych w 4.1 d.
Zamawiający zastrzega iż agregat pompowy został sklasyfikowany zgodnie z normą
PN –ISO – 10816-1:1998 jako Klasa III A.
Uszczelnienia pompy typu mechanicznego- chłodzone wodą
Sprzęgło łączące wał pompy i silnika - membranowe
Rama fundamentowa zespołu – wspólna dla pompy i silnika
Filtr szczelinowy na ssaniu pompy ze stali kwasoodpornej (wkład nierdzewny – korpus
stal węglowa, pokrywa filtra znormalizowana zgodnie z DN i PN)
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
14/46
Zawór minimalnego przepływu mechaniczny posiadający znak CE i deklaracje
zgodności PED – zamontowany bezpośrednio króćcu tłocznym pompy(zarówno dla
nowej dostawy jak i dla istniejących 3 – szt. HD 150*8) dopuszczalna różnica ciśnień
dla zaworu to 18 MPa, zawór musi być wyposażony w układ tłumiący ciśnienie dla liii
minimalnego przepływu.
Poziom posadowienia pomp
- 4,2 m
Poziom posadowienia zbiornika wody zasilającej
+ 21,0m
Poziom wody w zbiorniku od poziomu posadowienia
+ 2,0 m
Nadciśnienie w zbiorniku wody zasilającej
6 bar
Temperatura w zbiorniku wody zasilającej
1580C
*Pompa i filtr szczelinowy na ssaniu pompy muszą być dobrane tak aby w żadnym
wypadku nie wystąpiła kawitacja
4.3
-
Wymagania techniczne rurociągów
rurociąg tłoczny wody zasilającej
Rurociąg należy dostosować do osi nowej pompy. Wymiana rurociągu obejmuje
zabudowę na króćcu tłocznym nowej zasuwy z napędem elektrycznym (wraz z
obejściem elektrycznym )oraz zabudowę nowego kompaktowego zaworu
zwrotnego mechanicznego wraz z zaworem minimalnego przepływu, Pn 320.
Na króćcu tłocznym pompy, zabudować nowy pomiar przepływu oraz
przebudować rurociąg tłoczny, w zakresie od pompy do trójnika głównego
kolektora wody zasilającej
-
rurociąg ssący
Rurociąg należy dostosować do nowej pompy. Wykonać wymianę filtru na nowy
filtr szczelinowy oraz zabudować nową przepustnicę PN 25 typ kołnierzowa z
napędem elektrycznym, średnice rurociągu i armatury tak dobrać aby w żadnym
wypadku nie wystąpiła kawitacja
-
rurociągi upustowe
Należy zabudować dla każdego nowego agregatu pompowego nowe zasuwy
odcinające z napędem elektrycznym, armaturę zwrotną i pomiar przepływu dla
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
15/46
każdego upustu oraz dostosować rurociąg do nowej pompy zasilającej. Ponadto
należy zabudować pomiary przepływu na istniejących agregatach pompowych
PZ-1 i PZ-3. W/w napędy elektryczne oraz pomiary przepływu należy podłączyć
do systemu sterowania OVATION.
rurociąg minimalnego przepływu
-
Należy zabudować dla każdego nowego agregatu pompowego dwa nowe zawory
kulowe PN 320 z napędem ręcznym wyposażone w krańcówki położenia,
czujnik kontroli przepływu oraz dostosować rurociągi do nowej pompy. Sygnały z
w/w krańcówek oraz z czujnika kontroli przepływu należy podłączyć do systemu
sterowania OVATION.
- rurociąg wody chłodzącej
Należy dla każdego nowego agregatu pompowego wykonać podłączenie do
kolektora wody chłodzącej oraz zabudować nową armaturą odcinającą i kontrolę
przepływu. Instalację wody chłodzącej wykonać ze stali kwasoodpornej
Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawną współpracę pomiędzy pompą,
silnikiem, falownikiem. Cały układ pompowy powinien być odporny (nie powinien
wypadać z ruchu) podczas krótkich zanikach oraz obniżeniach napięcia. Układy
sterowania napędów wymienianych agregatów powinny umożliwiać współpracę z
rezerwowymi istniejącymi pompami wody zasilającej nr 1 i 2 (układy blokad i
układy SZR między pompami).
4.4
Wymagania dotyczące silników agregatów pompowych
Silniki napędowe agregatów pompowych powinny być dobrane do wymagań stawianych
przez producenta pomp (moc na wale, obroty) oraz do wymagań stawianych przez
współpracujący falownik (napięcie, prąd, częstotliwość, prędkość obrotowa).
Silniki indukcyjne klatkowe powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
chłodzenie wodne (wyposażone w czujnik przecieku chłodnicy),
Silnik powinien mieć chłodnicę wodną wykonaną
ze stali nierdzewnej, przystosowaną do
czyszczenia mechanicznego
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
16/46
parametry dotyczące klasy izolacji oraz konieczności izolowania łożysk dostosować do
współpracującego falownika,
rodzaj pracy S1,
dopuszcza się napięcie znamionowe silników AC 6000V
moc urządzenia nie może być mniejsza od 5250kW
- moc dobrana na etapie projektu
podstawowego
sprawność silnika  97 %, z tolerancjami wg PN/EN600034-Sprawność powinna być
wyznaczana wg IEC 60034-2-1 (2007)
stopień ochrony  IP55,
Łożyskowanie silników ma być wykonane jako ślizgowe z chłodzeniem olejowym.
łożyska wyposażone w czujniki drgań po 1szt. na łożysko,
zabezpieczenia termiczne łożysk (po 1 szt. czujnika 2xPt100 na łożysko),
zabezpieczenie termiczne uzwojeń - 6 czujników 2xPt100) po 2 na fazę umieszczone w
uzwojeniach),
grzałki antykondensacyjne (blokada załączenia przy załączonym napędzie),
Konstrukcja silnika ma być dopasowana do zasilania z zastosowanego w ofercie przemiennika
częstotliwości
Silnik podczas eksploatacji ma osiągać w całym zadeklarowanym obszarze regulacji pompy
poziom prędkości drgań nie większy niż zadeklarowany w normie ISO10816-3 obszar B
Silnik podczas prób odbiorowych w całym zadeklarowanym obszarze regulacji pompy ma
posiadać poziom prędkości drgań nie większy niż 2,8 mm/s
odpowiedniej wielkości skrzynki zacisków głównych (do podpięcia 2 żył równoległych na fazę) i
pomocniczych, o stopniu ochrony min. IP55.
4.5
Wymagania dotyczące układów przemiennikowych zasilających napędy
nowych agregatów pompowych
Przemienniki powinny być dobrane do wymagań stawianych przez producenta
pomp oraz silniki napędowe agregatów pompowych. Układy przemiennikowe należy
zasilić napięciem 6kV z dotychczasowych pól zasilających silniki układów pompowych.
Układy przemiennikowe muszą zasilać silniki napędowe agregatów napięciem 6kV.
4.5.1 Wymagania dotyczące przemienników częstotliwości
Zespół napędowy pompy powinien wytwarzać moment i moc znamionowe :
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
17/46
a) przy obniżeniu napięcia zasilającego do 90%* napięcia znamionowego
b) przy obniżeniu częstotliwości napięcia zasilającego do 48,5 Hz
c) przy wystąpieniu obu powyższych warunków jednocześnie
Zespół napędowy pompy powinien wytwarzać moment i moc znamionowe min 80% wartości
znamionowej oraz nie wyłączać się :
a) przy obniżeniu napięcia zasilającego do 66 % napięcia znamionowego
b) przy obniżeniu częstotliwości napięcia zasilającego do 47,5 Hz
c) przy wystąpieniu obu powyższych warunków jednocześnie
Przemienniki częstotliwości powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

chłodzenie wodne lub powietrzne

napięciowy lub prądowy

odporność na krótkie zaniki napięcia (działania układów SZR po stronie 6kV i 0,4kV)

sprawność przy obciążeniu znamionowym  97%

napięcie wyjściowe falownika 6000 V

tolerancja napięcia zasilania -10%  +10%

częstotliwość wejściowa 50Hz

moc urządzenia nie może być mniejsza od 5250kW - moc dobrana na etapie projektu
podstawowego

częstotliwość wyjściowa minimalna – gwarantująca możliwość regulacji prędkości silnika
w wymaganym zakresie technologicznym dla pompy.

zakres temperatur pracy znamionowej +5  +40C

przeciążalność krótkookresowa 110% (przez 1 min., co 10 min.)

dokładność regulacji prędkości obrotowej 0,1%  +0,2%

Krótkotrwały (do 0,5s) zanik napięcia zasilającego napędy nie może być przyczyną
wyłączenia napędu, lub ograniczenia produkowanej mocy.
 Układ napędowy ( transformator , przemiennik i urządzenia pomiędzy nimi ) ma
posiadać sprawność min 96,5%

Przemiennik powinien spełniać normę IEEE519 zarówno w zakresie THDI ; THDU jak i
poszczególnych harmonicznych

zawartość harmonicznych prądu i napięcia na wyjściu z falownika nie może zakłócać
pracy urządzeń automatyki i poziom THDU oraz THDI napięcia wyjściowego
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
18/46
przemiennika ma być niższy niż 6% w całym zakresie pracy (3% dla punktu
znamionowego ) – odbiory SAT

Zamawiający dopuszcza zespół przemiennika złożony z transformatora zasilającego/
separacyjnego oraz przemiennika częstotliwości

Transformator ma być wykonany jako suchy o budowie dopasowanej do wymagań
przemiennika i warunków posadowienia

spełnienie wymagań norm, co do zakłóceń elektrycznych i wpływu na sieć zasilającą

stopień ochrony szafy przemiennika, co najmniej IP42 przy zainstalowaniu w
wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego

zabezpieczenia przemiennika, kontrola parametrów sieci oraz na wyjściu z
przemiennika, panel sterowniczy miejscowy z menu w języku polskim i port
komunikacyjny RS-485 z protokołem ModbusRTU (Wykonawca zrealizuje transmisję
wszystkich dostępnych danych z przemienników do systemów sterowania OVATION
tylko w celach informacyjnych; jakiekolwiek uszkodzenie tego połączenia nie może
powodować żadnych reakcji w pracy przemiennika)

układy sterowania i styki aparatów współpracujących z polami 6kV rozdzielnic na
napięcie 220VDC
Przemiennik powinien posiadać co najmniej następujący zestaw zabezpieczeń
 nadnapięciowe,
 podnapięciowe,
 przed skutkami zwarć doziemnych,
 kontrola faz napięcia zasilającego,
 kontrola faz napięcia wyjściowego,
 przekroczenie prądu,
 przed przegrzaniem przemiennika,
 silnika przed przeciążeniem,
 silnika przed utykiem,
 silnika przed niedociążeniem,
 przed zwarciem napięć pomocniczych,
 temperaturowe silnika i przemiennika.
Przemiennik powinien realizować następujące funkcje
- automatyczny ponowny rozruch po zaniku napięcia,
- lotny start (dołączenie przemiennika przy wirującym silniku),
- buforowanie kinetyczne (podtrzymanie pracy silnika przy spadku lub krótkim zaniku
napięcia sieci),
- parametryzowane czasy przyśpieszenia i hamowania,
- wysoka dynamika i dokładność regulacji,
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
-
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
19/46
możliwość zaokrąglania regulacji,
Przemiennik ma posiadać budowę modułową. Przemiennik powinien zapewnić
możliwość nieprzerwanej pracy dla jednoczesnego uszkodzenia co najmniej 2 modułów mocy,
lub dla każdego zabudowanego falownika dostawca musi dostarczyć rezerwowy moduł mocy,
a czas jej wymiany nie może przekraczać 10 godzin od daty zgłoszenia usterki.
4.6
Wymagania dotyczące zabudowy przemienników
Szafy przemienników należy zabudować w istniejących pomieszczeniach ruchu
elektrycznego na poziome „0m” maszynowni – pomieszczenie wyprowadzenia mocy .
Pomieszczenia te muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt bhp i dostęp zgodny ze
standardami ENERGA Elektrownie Ostrołęka S..A.
Falowniki należy zlokalizować w
miejscach wskazanych na rysunku lokalizacyjnym. Powyższe miejsca należy uwolnić w
trakcje modernizacji od istniejącej aparatury oraz dokonać niezbędnych zmian
budowlanych umożliwiających posadowienie falownika we skazanej lokalizacji – w tym
należy zmienić lokalizację drzwi wejściowych do pomieszczenia, wykonać remont
posadzki i wykonać modernizację pomieszczenia falowników. Zamawiający wymaga
zastosowania zarówno wentylacji jak i klimatyzacji dla utrzymania temp. wewnętrznej.
Temperatura powietrza chłodzącego powinna się mieścić w zakresie +5  +24C. Do
schładzania powietrza należy zastosować wentylacje mechaniczną wraz z układem
filtracji powietrza oraz w okresie letnim klimatyzatory lub wymienników woda-powietrze.
(Podstawowe sygnały diagnostyczne z układów wentylacji i klimatyzacji falowników
powinny być wprowadzone do systemu sterowania ECONTROL – min 12 sygnałów)
Pomieszczenie należy wyposażyć w instalacje uziemiające, oświetlenia ogólnego
wykonanego oprawami świetlówkowymi z autonomicznym układem potrzymania
zasilania (do 60 min) oraz gniazda wtykowe 230VAC. Natężenie oświetlenia ogólnego
nie może być mniejsze niż 200 lx, a na elewacjach szaf z odczytem nie mniejsze niż
500 lx. Instalacje oświetleniowe należy zasilić z rozdzielnic oświetleniowych
maszynowni. W pomieszczeniu wyprowadzenia mocy poziomu „0m” dodatkowo należy
przewidzieć wymianę drzwi ewakuacyjnych wyposażonych w zamek antypaniczny.
4.7
Wymagania dla pól w rozdzielniach blokowych 6 kV
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
20/46
Należy wykonać niezbędne zmiany w obwodach 6kV pól, na odpowiednie do
nowych układów napędowych pomp.
Obwody wtórne należy wyposażyć w nowe oprzewodowanie, okablowanie, zaciski,
krańcówki i nową aparaturę, w tym m.in:
- sterowniki pola
- analizatory sieci (pomiar prądów, napięć fazowych i międzyprzewodowych, mocy
czynnej i biernej, pomiar energii czynnej i biernej)
- sygnalizację położenia wyłącznika i lokalny pomiar prądu na elewacji pola
Sterownik polowy i analizator sieci zostaną podłączone do istniejącego systemu
sterowania Econtrol w taki sposób, aby był możliwy ich zdalny podgląd (na istniejących
stacjach operatorskich systemu Econtrol), konfiguracja (na istniejących stanowiskach w
Dziale AZ) oraz rejestracja we wspólnej bazie systemu Econtrol wszystkich sygnałów i
komunikatów zdarzeń.
Sterowanie wyłącznikiem pola powinno odbywać się z istniejących stacji
operatorskich systemu Econtrol poprzez sterownik polowy z wykorzystaniem łącza
RS485
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących wózków w rozdzielniach
6 kV do adaptacji dla nowych wyłączników.
Sterownik pola powinien mieć następujące cechy i wyposażenie:
a.
Zabezpieczenia
- nadprądowe zwłoczne niezależne
- nadprądowe zwłoczne zależne
- ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne niezależne
- ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne zależne
- ziemnozwarciowe kierunkowe zwłoczne niezależne
- admitancyjne zwłoczne niezależne
- podnapięciowe zwłoczne niezależne
- nadnapięciowe zwłoczne niezależne
- częstotliwościowe zwłoczne niezależne
- łukoochronne VAMP podnapięciowe zwłoczne niezależne
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
b.
Sygnalizator uszkodzenia izolacji kabli
c.
Funkcje dodatkowe
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
21/46
- współpraca z zabezpieczeniem szyn zbiorczych
- przyspieszenie działania zabezpieczeń nadprądowych po załączeniu wyłącznika
na zwarcie
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczeń
- blokada działania zabezpieczeń nadprądowych w zależności od kierunku
przepływu mocy zwarciowej
- blokada działania zabezpieczeń nadprądowych od udaru prądu magnesowania
transformatorów
d.
Wyświetlacz LCD
- komunikaty ruchowe
- język polski
e.
Sterownik specjalizowany, z możliwością wyboru wymaganej konfiguracji pola
g.
Oprogramowanie diagnostyki pola
- prądy fazowe
- napięcia międzyfazowe
- prąd i napięcie zerowe
- moc czynna i bierna chwilowa
- współczynnik mocy
h.
Rejestrator zdarzeń
i.
Rejestrator zakłóceń
- częstotliwość próbkowania co najmniej 1kHz
- ilość sygnałów analogowych co najmniej 8
- Ilość sygnałów dwustanowych co najmniej 16
j.
Porty komunikacyjne
- port RS485 – 2 szt.
- protokół MODBUS RTU
k.
Parametry techniczne
- pomocnicze napięcie zasilające: 220VDC (-20%, +10%)
- częstotliwość znamionowa: 50Hz
- maksymalny prąd pomiarowy: min 30xIn
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
22/46
- obciążalność trwała obwodów prądowych: min 2xIn
- wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s): min 75xIn
- wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych: min 180xIn
- wytrzymałość cieplna obwodu składowej zerowej prądu (1s): min 20xIon
- wytrzymałość dynamiczna obwodu składowej zerowej prądu: min 60xIon
- maksymalne napięcie pomiarowe obwodów napięciowych: min 1,5xUn
- wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s): min 1,5xUn
- wytrzymałość napięciowa długotrwała obwodów napięciowych: min 1,2xUn
- maksymalne napięcie pomiarowe obwodu składowej zerowej napięcia: min 1,2
Uon
- wytrzymałość cieplna obwodu składowej zerowej napięcia (10s): min 1,5xUon
- wytrzymałość napięciowa długotrwała obwodu składowej zerowej napięcia: min
1,2xUon
- maksymalny uchyb pomiaru prądu rozruchowego: 5%
- maksymalny uchyb pomiaru napięcia rozruchowego: 5%
- maksymalny uchyb pomiaru częstotliwości: 0,05Hz
- czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych i napięciowych: max 40ms
- minimalny zakres temperatur pracy: -10°C … +50°C
Jeżeli z projektu wyniknie wymiana przekładników prądowych powinny mieć
następujące cechy:
Mają to być przekładniki w izolacji żywicznej, z dwoma uzwojeniami wtórnymi,
przeznaczone do współpracy z zabezpieczeniami i pomiarami, o następujących
parametrach:
a.
Znamionowy prąd pierwotny (Ipn)
- określi Wykonawca
b.
Znamionowy prąd wtórny (Isn)
- 5/5A
c.
Znamionowa częstotliwość
- 50Hz
d.
Moc znamionowa (Sn)
- określi Wykonawca
e.
Klasa dokładności
- 0,5 dla pomiarów, 5P dla zabezpieczeń
f.
Znamionowy współczynnik graniczny dokładności
- min. 15
g.
Znamionowe napięcie (Un)
- min. 6kV
h.
Napięcie probiercze
- min. 3xUn
i.
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith)
- min. 60xIpn
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Znamionowy prąd dynamiczny (Idyn)
j.
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
23/46
- min. 2,5xIth
Sterownik pola i analizator sieci zostaną zabudowane na drzwiach przedziału
przekaźnikowego.
Sterownik pola i analizator sieci zostaną podłączone do istniejącego systemu
sterowania ECONTROL w taki sposób, aby był możliwy ich zdalny podgląd (na
istniejących stacjach operatorskich systemu ECONTROL), konfiguracja (na istniejących
stanowiskach w Dziale AZ) oraz rejestracja we wspólnej bazie systemu ECONTROL
wszystkich sygnałów i komunikatów zdarzeń.
Sterowanie wyłącznikiem w polu powinno odbywać się z istniejących stacji
operatorskich systemu ECONTROL poprzez sterownik tego pola z wykorzystaniem
zredundowanego łącza transmisji szeregowej.
Z uwagi na zmiany lokalizacyjne w układach zasilania, kable 2x(3YAKYX180
mm2)
zasilające silniki 6kV należy
przedłużyć za pomocą mufowania , w celu
dociągnięcia ich do wskazanej lokalizacji falownika na danym bloku.
4.8
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych pomocniczych
Oprócz zasilania układu napędowego należy zasilić pozostałe napędy na
napięciu 400/230VAC oraz przynależne do oferty układy pomocnicze. Do dyspozycji
Oferenta dostępne są napięcia: 400/230VAC (dla zasileń układów pomocniczych) oraz
napięcia gwarantowane 220VDC i 230 VAC.
Przykładowo takimi obiektami do zasilenia będą:
 napędu zasuw,
 napędy pomp olejowych,
 układy chłodzenia falowników,
 wentylatory wymienników woda-powietrze,
 wentylatory chłodzące,
 układy wentylacji (klimatyzacji) pomieszczeń falowników,
 grzałki antykondensacyjne silników,
 układy sterowania i automatyki,
Filie:……
Tytuł opracowania:
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Rew. 1
Nr strony :
24/46
 układy pomocnicze falowników.
W razie konieczności Wykonawca rozbuduje istniejące rozdzielnice w/w napięć lub
wykona nowe.
Dodatkowo wszystkie metalowe części jak: korpusy silników pomp, konstrukcje
pomieszczeń, konstrukcje i obudowy transformatorów, rurociągi, itp. należy przyłączyć
do istniejących głównych magistrali uziemiających. Miejsca pobrania napięć do
zasilania instalacji pomocniczych zostaną wskazane przez Użytkownika.
4.9
Wymagania dotyczące układów sterowania
Sterowanie wyłącznikami w polach pomp zasilających ma się odbywać z
istniejących stacji operatorskich systemu sterowania ECONTROL. W tym celu system
ten powinien zostać rozbudowany.
Sterowanie przemiennikiem napędu głównego oraz wszystkimi innymi napędami
pomocniczymi ma się odbywać z istniejących stacji operatorskich systemów sterowania
OVATION. W tym celu systemy te powinny zostać rozbudowane o dodatkowe moduły
we/wy typu OVATION.
4.10
Wymagania dotyczące okablowania
Należy stosować kable suche z żyłami miedzianymi, z wyłączeniem kabli
mufowanych, gdzie Zamawiający dopuszcza kable z żyłami aluminiowymi. Kable należy
prowadzić po istniejących konstrukcjach kablowych wraz z ich adaptacją do nowego
obciążenia, oraz nowoprojektowanych trasach kablowych. Konstrukcje pod trasy kabli
powinny być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych. Kable siłowe
ekranowane 6kV stosować na odcinkach wskazanych przez producenta falowników.
Zasilanie silników SN należy wykonać poprzez skrzynki złączy kablowych typu SZK (np.
prod.
Elektrobudowy
lub
innego
producenta
o
tych
samych
parametrach
potwierdzonych „badaniami typu”) wyposażonych w uziemnik i blokadę zamkową i
ograniczniki przepięć
. Przepusty kablowe od dołu skrzynki powinny umożliwiać
podłączenie dwóch kabli dopływowych i dwóch kabli odpływowych. Skrzynki należy
uziemić przez jej połączenie płaskownikiem stalowym ocynkowanym o odpowiednim
przekroju do głównej magistrali uziemiającej. Obudowa skrzynek łukochronna i
Filie:……
Tytuł opracowania:
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
łukoodporna.
Przepusty
kablowe
zabezpieczyć
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
przeciwpożarowo
Rew. 1
25/46
zgodnie
obowiązującymi przepisami – w uzgodnieniu ze służbami –ppoż. zamawiającego.
4.11
Wymagania dotyczące robót elektrycznych
Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami branżowymi,
normami oraz wytycznymi producentów.
Wymaga się zastosowania przyłączy giętkich do napędów.
Bednarki uziemiające należy prowadzić w sposób nie kolidujący ze strefami
komunikacji. Łączenie systemów uziemiających powinno być wykonane za pomocą
spawów i zabezpieczone antykorozyjnie.
Nazewnictwo rozdzielnic i napędów ma być uzgodniona z Zamawiającym.
Zasilanie aparatów ma zapewnić widoczną przerwę izolacyjną dla zasilanych
obwodów.
Przed przekazaniem do eksploatacji nowo zainstalowanych urządzeń należy
wykonać pomiary:
 ciągłości uziemień i połączeń wyrównawczych,
 ochrony od porażeń,
 próba napięciowa kabli SN,
 rezystancji izolacji kabli SN,
 poziomu zakłóceń elektromagnetycznych,
 odkształceń prądów i napięć wprowadzonych do sieci zasilającej,
 natężeń oświetlenia.
 Wykonawca
zapewni
dostęp
do
wszystkich
elementów
układu
elektroenergetycznego z możliwością zakładania uziemiaczy przenośnych
Ochrona od porażeń:
 na napięciu 6kVAC-220VDC - uziemienie,
 na napięciu 400/230VAC - szybkie wyłączenie zasilania.
Dodatkowo wykonawca dostarczy
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Umowa :
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Nr arch:
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Nr strony :
Rew. 1
26/46
 protokoły z badań fabrycznych urządzeń
 atesty
 certyfikaty
4.12
Wymagania techniczne dotyczące AKPiA
4.12.1 Wymagania dotyczące wyposażenia AKPiA
Każdy z dostarczanych przez oferenta agregatów pompowych z falownikiem,
silnikiem
i
ewentualnym
transformatorem
winien
mieć
wyposażenie
AKPiA
odpowiadające co najmniej poniższej tabeli obwodów i sygnałów wejść/wyjść systemu
sterowania.
Jako podstawowy sygnał do pomiarów obowiązuje sygnał prądowy 4...20 mA.
Agregat pompowy winny być dostarczone wraz z zamontowanymi czujnikami
temperatury metalu łożysk i uzwojeń oraz miejscowymi pomiarami ciśnienia i
temperatury.
Układy chłodzenia falownika winny być wyposażone w niezbędne układy
zabezpieczeń przed wzrostem temperatury.
Na łożyskach pompy i silnika zamontowane będą czujniki drgań, podłączone do
kasety monitorującej, zainstalowanej w lokalnej szafie, ustawionej obok pompy. Kaseta
ta będzie miała następujące cechy:
- wielkość wystarczającą do podłączenia czujników drgań i znaczników fazy,
przewidzianych do zabudowania zarówno na agregacie pompowym PZ-2 jak i na 3
agregatach pompowych PK
- wyjścia analogowe prędkości drgań dla każdego zainstalowanego czujnika
- wyjścia analogowe przesuwu osiowego dla każdej pompy kondensatu
- lokalny wyświetlacz prędkości drgań dla każdego zainstalowanego czujnika
(Zamawiający dopuszcza wyświetlacz jako odrębne urządzenie)
- wyjścia dwustanowe (styk beznapięciowy), pobudzane od co najmniej 2 progów
wartości prędkości drgań: ostrzeżenie i wyłączenie – wspólne dla wszystkich
zainstalowanych czujników drgań
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Umowa :
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Nr arch:
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Rew. 1
Nr strony :
27/46
- wyjścia dwustanowe (styk beznapięciowy), pobudzane od co najmniej 2 progów
wartości przesuwu osiowego: ostrzeżenie i wyłączenie – dla każdej pompy
kondensatu
- port komunikacyjny RS-485 z protokołem ModbusRTU do komunikacji z
systemem sterowania OVATION, umożliwiający transmisję wszystkich wielkości
mierzonych, obliczeniowych i diagnostycznych
Z w/w kasety do systemu OVATION należy podłączyć: wyjścia dwustanowe (zestyki
przełączne) oraz port transmisji szeregowej.
Lp.
Parametr – Funkcja
Aparaty
Sygn.
Uwagi
1. Agregat pompowy
1.1
Spadek ciśnienia na sicie przed
pompą – PDIAH
Przetwornik różnicy
ciśnień
A
1.2
Ciśnienie oleju smarnego przed
filtrem – PI
Przetwornik ciśnienia
A
1.3
Sygnalizacja zanieczyszczenia
filtra oleju – PDAH
Sygnalizator różnicy
ciśnień
2xB
1.4
Przepływ wody zasilającej na
tłoczeniu pompy – FIAH
Przetwornik
ultradźwiękowy
1.5
Przetwornik ciśnienia
Ciśnienie oleju smarnego w
kolektorze za filtrem – PIZAHHLL
A
1.6
Ciśnienie wody na wlocie do
pompy – PIZALL
Przetwornik ciśnienia
A
1.7
Ciśnienie wody na wylocie z
pompy – PIAH
Przetwornik ciśnienia
A
1.8
Ciśnienie wody za tarczą
odciążającą – PI
Przetwornik ciśnienia
A
1.9
Sygnalizacja przepływu wody
chłodzącej – FAL
Sygnalizator przepływu z
wirującą końcówką
B
1.10 Drgania łożysk pompy i silnika –
YIRAH
4 czujniki drgań i 1
znacznik fazy z kasetą
monitorowania stanu
Dostawa z
filtrem
A
Sygnały do
sterowania
pompami
oleju
Modbus
+ min.
4xB
1.11 Temperatura wody zasilającej na Czujnik 2xPt100
wlocie do pompy – TIAH
Listwowy przetwornik
temperatury
A
1.12 Temperatura wody zasilającej na Czujnik 2xPt100
wylocie z pompy – TIAH
Listwowy przetwornik
temperatury
A
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Parametr – Funkcja
Nr arch:
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Lp.
Umowa :
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Aparaty
1.13 Temperatura oleju smarnego na
wylocie z łożyska silnika, strona
zewn. – TIZAHH
Czujnik 2xPt100
1.14 Temperatura oleju smarnego na
wylocie z łożyska silnika, strona
sprzęgła – TIZAHH
Czujnik 2xPt100
Rew. 1
Nr strony :
Sygn.
28/46
Uwagi
A
Listwowy przetwornik
temperatury
A
Listwowy przetwornik
temperatury
1.15 Temperatura metalu płytki górnej Czujnik 2xPt100
łożyska wzdłużnego pompy –
Listwowy przetwornik
TIZAHH
temperatury
A
Czujnik
wbudowany
w pompę
1.16 Temperatura metalu płytki dolnej
łożyska wzdłużnego pompy – TI
Czujnik 2xPt100
A
Czujnik
wbudowany
w pompę
1.17 Temperatura wody na wylocie z
chłodnicy oleju – TI
Czujnik 2xPt100
Listwowy przetwornik
temperatury
A
Listwowy przetwornik
temperatury
1.18 Temperatura oleju za chłodnicą – Czujnik 2xPt100
TIAH
Listwowy przetwornik
temperatury
A
1.19 Temperatura metalu łożyska
poprzecznego pompy, strona
ssawna – TIZAHH
Czujnik 2xPt100
A
Czujnik
wbudowany
w pompę
1.20 Temperatura metalu łożyska
poprzecznego pompy, strona
tłoczna – TIZAHH
Czujnik 2xPt100
A
Czujnik
wbudowany
w pompę
1.21 Temperatura metalu łożyska
silnika, strona sprzęgła – TIAH
Czujnik 2xPt100
A
Czujnik
wbudowany
w silnik
1.22 Temperatura metalu łożyska
Czujnik 2xPt100
silnika, strona zewnętrzna – TIAH Listwowy przetwornik
temperatury
A
Czujnik
wbudowany
w silnik
1.23 Temperatura oleju smarnego na
spływie z łożyska poprzecznego
pompy, strona ssawna.- TI
Czujnik 2xPt100
A
1.24 Temperatura oleju smarnego na
spływie z łożyska poprzecznego
pompy, strona tłoczna. – TI
Czujnik 2xPt100
1.25 Temperatura oleju smarnego na
spływie z łożyska oporowego
pompy, strona tłoczna. – TI
Czujnik 2xPt100
1.26 Temperatura uzwojeń silnika – 3
obwody – TIZAHH
Czujnik 2xPt100
Listwowy przetwornik
temperatury
Listwowy przetwornik
temperatury
Listwowy przetwornik
temperatury
Listwowy przetwornik
temperatury
A
Listwowy przetwornik
temperatury
A
Listwowy przetwornik
temperatury
Listwowy przetwornik
3xA
Czujniki
wbudowane
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Nr arch:
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Lp.
Umowa :
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Parametr – Funkcja
Rew. 1
Nr strony :
Aparaty
temperatury
Sygn.
1.27 Sygnalizacja poziomu w
zbiorniku oleju – LAHL
sygnalizator poziomu z 2
stykami kontaktronowymi
2xB
1.28 Sygnalizacja położenia
krańcówek armatury odcinającej
minimalnego przepływu
Sygnalizacja położeń
krańcowych i gotowości
12xB
29/46
Uwagi
w silnik
(do zabudowy na wszystkich
pompach na bloku)
1.29 Ciśnienie w przewodzie
A
Sygnalizacja przepływu w
rurociągu minimalnego - FAH
1.30 Sterowanie zasuwą na upuście
pompy
Sygnały typu DI
6xB
Sygnały typu DO
4xB
1.31 Kontrola przepływu na upuście
pompy – FIAL
Przetwornik
ultradźwiękowy
1.32 Kontrola przepływu oleju dla
każdego łożyska
UWAGI:
A = sygnał analogowy 4...20 mA
B = sygnał binarny
Sygnalizator przepływu
A
4xB
4.12.2 Wymagania techniczne dla oferowanej aparatury
z tabeli usunięto kolumnę „Uwagi”
Aparat
Opis
Przetwornik
ciśnienia
Dwuprzewodowy, inteligentny przetwornik ciśnienia z zaworem
manometrycznym, przyłącze procesowe 1/2-14NPT, materiał stal 316Lss,
obudowa IP65, wyjście 4...20 mA HART, dokładność 0,2%, zakres temp.
pracy -20...70°C, stabilność sygn. Wyjściowego <0,25% przez 5 lat.
Przetwornik
różnicy ciśnień
Dwuprzewodowy, inteligentny przetwornik różnicy ciśnień ze
zintegrowanym zbloczem zaworowym, przyłącze procesowe 1/2-14NPT,
materiał stal 316 Lss, obudowa IP66, wyjście 4...20 mA HART, dokładność
0,1%, zakres temp. pracy -20...70°C, stabilność sygn. wyjściowego <0,25%
przez 5 lat.
Przetwornik
temperatury
Dwuprzewodowy, programowalny, listwowy przetwornik temperatury,
wejście Pt100, wyjście 4...20 mA HART, dokładność 0,2%, izolacja
galwaniczna między wejściem a wyjściem, odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne.
Przetwornik
drgań
Zestaw czujników drgań z kasetą monitorującą, z magistralą Modbus do
systemu sterowania
Poziom oleju
Sygnalizator pływakowy poziomu oleju z dwoma stykami kontaktronowym,
kontakt: min. prąd 5 mA, moc zwarciowa zestyku: >1A przy 30 VDC,
dokładność nastawy: 1,0 % zakresu nastawy, IP66, przyłącze procesowe:
kołnierz.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
30/46
Czujnik
temperatury
Czujnik temperatury z wymiennym wkładem pomiarowym 2xPt100 klasy A,
trójprzewodowy, osłona ze stali 1.4541 o średnicy 9 mm, głowica IP65,
gwint M20x1,5, Dopuszczalna temperatura pracy głowicy: +100 °C.
Czujnik
temperatury
łożysk
Czujnik temperatury do montażu w łożyskach i uzwojeniach 2xPt100, klasa
A, przewód wyprowadzony do skrzynki nabudowanej na pompie lub silniku.
Sygnalizator
przepływu
Wskaźnik przepływu z wirującą końcówką, dla wody demi
Czujnik
temperatury
pomieszczenia
Czujnik temperatury do pomieszczeń i na zewnątrz Pt100, klasa A,
obudowa z tworzywa sztucznego,
Siłownik
elektryczny
zaworów
odcinających
Rodzaj ruchu: obrotowy, dwa kierunki ruchu, wersja MATIC, sterowanie
sygnałami dwustanowymi, wyłączniki momentowe w kierunku zamknięcia i
otwarcia oraz wyłączniki drogowe zamknięcia i otwarcia - każdy wyłącznik
wyposażony w listwę zaciskową wewnątrz napędu, elementy sterowania
lokalnego zabudowane na napędzie, napęd ręczny automatycznie
rozłączany w sterowaniu elektrycznym, napięcie zasilania 400VAC, 50Hz, ,
złącze: gniazdo/wtyk obwodów siłowych i sterowniczych.
Pomiary miejscowe realizowane będą jako kompletne tory pomiarowe od czujnika
do wskaźnika.
Dla pomiarów miejscowych temperatury należy stosować termometry minimum
średnicy 100mm z gwintem przyłączeniowym M20x1,5.
4.12.3 Wymagania techniczne dla obwodów sterowania
Wszystkie armatury odcinające będą posiadać napędy silnikowe elektryczne.
Sterowanie tymi napędami powinno być zrealizowane poprzez następujące sygnały
we/wy układu sterowania OVATION.
DI
Gotowość ruchowa
DI
Stycznik na otwieranie załączony
DI
Stycznik na zamykanie załączony
DI
Napęd otwarty
DI
Napęd zamknięty
DI
Zadziałanie wyłączników momentowych
DI
Sterowanie lokalne/zdalne
DO
Rozkaz: otwórz (impuls)
DO
Rozkaz: zamknij (impuls)
DO
Rozkaz: Sterowanie zdalne/lokalne
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
DO
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
31/46
Rozkaz: stop
Wszystkie armatury regulacyjne będą posiadać napędy silnikowe elektryczne.
Sterowanie tymi napędami powinno być zrealizowane poprzez następujące sygnały
we/wy układu sterowania OVATION.
DI
Gotowość ruchowa
DI
Zadziałanie wyłączników momentowych
AI
Położenie
AO
Wartość zadana położenia
Sterowanie przemiennikiem pomp zasilających PZ-2 powinno być zrealizowane
poprzez następujące sygnały we/wy układu sterowania OVATION:
DI
Gotowość ruchowa przemiennika
DI
Napęd załączony – z przemiennika
DI
Napęd wyłączony – z przemiennika
DI
Awaria przemiennika
DI
Przeciążenie silnika – z przemiennika
DI
Awaryjne wyłączenie przemiennika
DI
Gotowość elektryczna pola
DI
Pozycja „PRÓBA” członu ruchomego
DI
Pozycja „PRACA” członu ruchomego
DI
Wyłącznik wyłączony
DI
Wyłącznik załączony
DI
Sterowanie lokalne/zdalne
DO
Rozkaz: Sterowanie zdalne/lokalne
DO
Rozkaz: Załącz (impuls)
DO
Rozkaz: Wyłącz (impuls)
AI
Częstotliwość
AI
Moc silnika
AO
Wartość zadana częstotliwości
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
32/46
Wszystkie armatury z napędem ręcznym będą wyposażone w następujący zestaw
sygnałów we do systemu OVATION:
DI
Armatura otwarta
DI
Armatura zamknięta
Sterowanie
napędem
jednokierunkowym
z
silnikiem
0,4kV
powinno
być
zrealizowane poprzez następujące sygnały we/wy układu sterowania OVATION:
AI
Pomiar prądu
DI
Stycznik załączony
DI
Stycznik wyłączony
DI
Pozycja „TEST” członu ruchomego (jeśli jest)
DI
Pozycja „PRACA” członu ruchomego (jeśli jest)
DI
Przeciążenie silnika
DI
Zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych
DI
Gotowość elektryczna
DI
Sterowanie lokalne/zdalne
DI
Przycisk awaryjny GWA wciśnięty
DO
Rozkaz: Sterowanie zdalne/lokalne
DO
Rozkaz: Załącz (impuls)
DO
Rozkaz: Wyłącz (impuls)
Sterowanie wyłącznikiem silnika pompy powinno być zrealizowane poprzez co
najmniej następujące sygnały układu sterowania ECONTROL (transmisja szeregowa):
O
Rozkaz: Załącz
O
Rozkaz: Wyłącz
I
Wyłącznik wyłączony
I
Wyłącznik załączony
I
Pozycja „PRÓBA” członu ruchomego
I
Pozycja „PRACA” członu ruchomego
I
Gotowość elektryczna pola
I
Przycisk awaryjny w rozdzielni
I
Awaria sterownika pola
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
I
Uziemnik otwarty
I
Uziemnik zamknięty
I
Zanik napięć sterowniczych
I
Awaria w obwodach pomiaru napięcia
I
Zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych
I
Zadziałanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
33/46
4.12.4 Wymagania dla instalacji AKPiA
Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień będą zamontowane na stojakach przy
pompie. Ich sygnały wyjściowe będą wyprowadzone przewodami ekranowanymi do
skrzynek obiektowych obok pompy. W skrzynkach obiektowych zainstalowane będą
przetworniki temperatury dla czujników na pompie, silniku, instalacji olejowej i
transformatorze. Przetworniki będą zasilane z systemu sterowania.
Zbiorcze kable z skrzynek obiektowych wyprowadzone będą, poprzez szafy
krosowe,
na zaplecze nastawni do systemu sterowania. Przewody od czujników
temperatury zamontowanych fabrycznie w samym agregacie, wyprowadzone będą do
skrzynek zaciskowych, stanowiących elementy pompy, silnika i transformatora.
Dla sygnałów analogowych kable z szafy krosowej do systemu sterowania muszą
być ekranowane (ekranowana każda para przewodów w kablu).
Przepusty kablowe muszą być zabezpieczone p.poż. zgodnie ze standardami
technicznymi stosowanymi w EEO.
Styki sygnalizacyjne powinny być przystosowane do pracy zarówno z napięciem
zmiennym jak i stałym.
Pomiędzy systemem cyfrowym a rozdzielniami należy zastosować separację
elektryczną sygnałów w standardzie obowiązującym w EEO.
W rozdzielni elektrycznej należy wprowadzić konieczne zmiany i uzupełnienia w
polach tak, aby odzwierciedlić pracę napędów w systemie DCS.
4.12.5 Wymagania dotyczące modernizacji systemu sterowania OVATION
Istniejące systemy sterowania poszczególnymi blokami posiadają wystarczający
potencjał obliczeniowy do obsłużenia wymienionych agregatów pompowych wraz z ich
wyposażeniem. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje rozbudowy istniejących
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
34/46
systemów o dodatkowe stacje procesowe. Jednak ze względu na zwiększenie ilości
sygnałów będzie konieczne uzupełnienie ich o pewną ilość modułów wejść/wyjść i
uzupełnienie oprogramowania aplikacyjnego oraz przetestowanie i skorygowanie
współpracy pompy z systemem regulacji bloku. Dodatkowe moduły wejść/wyjść dla
systemów sterowania powinny być typu OVATION. Dla każdego bloku należy
zainstalować moduły komunikacji Modbus, analogowe (wejściowe i wyjściowe) i binarne
(wejściowe i wyjściowe) zgodnie z potrzebami projektu i po uzgodnieniu z Inwestorem.
Ponadto w razie potrzeby Wykonawca zainstaluje:
- dodatkowe listwy zaciskowe w szafach krosowych oraz kable łączące te
dodatkowe listwy z dodatkowymi modułami.
- dodatkowe zestawy przekaźników w szafach przekaźnikowych oraz kable łączące
te dodatkowe zestawy przekaźnikowe z modułami wyjść binarnych
Należy zaimplementować (adaptować istniejący) układ sterowania umożliwiający
SZR w pomiędzy istniejącymi a wymienianym agregatem pompowym. SZR powinien
zapewnić bezzwłoczny start niepracujących agregatów w wypadku awarii pracującego
tak, aby nie dopuścić do wypadnięcia bloku. Może się to wiązać z koniecznością
wcześniejszego utrzymywania agregatów w gotowości (zgodnie z wytycznymi
technologicznymi). Należy zwrócić uwagę, że przełączenie na pracę na inny agregat
pompowy wiąże się ze skokową zmianą charakterystyk pomp oraz charakterystyk
regulatora. Konieczne będzie zestrojenie nastaw układu regulacji poziomu wody w
walczaku we współpracy z nowym agregatem pompowym we wszystkich stanach pracy
bloku oraz SZR pomp zasilających (nowej i istniejących).
Należy również zmodyfikować istniejące oprogramowanie aplikacyjne (wizualizacja,
sterowanie, UAR, alarmowanie, rejestracja, diagnostyka) zgodnie z istniejącymi
standardami. W ramach w/w prac Wykonawca opracuje, wykona i uruchomi pakiet
obliczający on-line sprawność dostarczonych agregatów.
4.12.6 Wymagania dotyczące modernizacji systemu sterowania ECONTROL
Istniejący system ECONTROL zostanie rozbudowany następująco:
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
35/46
a. W każdej rozdzielni potrzeb własnych 6kV (P-1, P-2, P-3) zostanie zabudowana
szafa systemowa, o wielkości wystarczającej do zainstalowania w niej urządzeń
zasilających, transmisyjnych itp. dla wszystkich pól obu rozdzielnic – P-xA oraz PxB.
b. Każda z w/w szaf zostanie przyłączona dwoma kablami światłowodowymi do
istniejącej magistrali systemowej w szafie CKN02. W związku z tym magistrala
systemowa w razie konieczności zostanie rozbudowana o dodatkowe elementy
sieciowe.
c. W każdej z w/w szaf zostanie zainstalowany sprzęt, umożliwiający podłączenie
następujących urządzeń:
- sterownika pola (połączenie zredundowane)
- analizatora sieci (połączenie pojedyncze)
z pól pomp zasilających PZ-2 oraz z pól pomp kondensatu PK
d. Ponadto w każdej z w/w szaf zostanie zainstalowany sprzęt, umożliwiający
podłączenie następujących urządzeń:
- istniejące automaty SZR (połączenie pojedyncze)
- 2 przetworniki pomiaru temperatury w pomieszczeniu rozdzielni (połączenie
pojedyncze)
Należy również zmodyfikować oprogramowanie aplikacyjne (wizualizacja, sterowanie,
alarmowanie, rejestracja, diagnostyka) zgodnie z istniejącymi standardami.
4.13
Wymagania dotyczące robót budowlanych
Adaptacja fundamentu pomp zasilających.
Fundament należy oczyścić z wszystkich elementów wykończeniowych i
fragmentów odspojonego betonu, a całość odtłuścić . Ubytki betonu oraz istniejące
otwory w płycie górnej zlikwidować przy pomocy preparatów stosowanych przy
wzmacnianiu konstrukcji. Całą powierzchnię betonu pokryć preparatem żywicznym,.
Uszkodzone posadzki wokół fundamentu należy odtworzyć.
Ramy fundamentowe agregatów i kotwy należy mocować do fundamentów przy
pomocy bezskurczowego kompozytu polimerowego wzmocnionych kruszywem
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
36/46
kwarcowym. Posadzki po odtworzeniu zabezpieczyć preparatem olejoodpornym i
wykonać posadzkę olejoodporną ,bez możliwości poślizgu na występującym oleju.
4.14
Wymagania dotyczące robót instalacyjnych
a) Pomieszczenie przemiennika częstotliwości napędu pompy wody zasilającej należy
wyposażyć w instalację wentylacji i klimatyzacji. Konstrukcja jednostek
klimatyzacyjnych powinna być dostosowana pod względem obiegu powietrza do
układów chłodzenia przemiennika i całego pomieszczenia .
b) Instalacja wentylacji powinna pozwolić na chłodzenie pomieszczeń bez użycia
klimatyzacji do temperatury zewnętrznej +12 0C
c) Instalacja powinna posiadać min trzy jednostki dobrane na 50% mocy chłodniczej
każda -- potrzebnej do utrzymania zakładanej temperatury dla tego typu
pomieszczenia oraz wynikająca ze specyfiki występujących w tym pomieszczeniu
urządzeń. Bilans powinien uwzględniać zyski i straty sąsiednich pomieszczeń
mających wpływ na kształtowanie się temperatury wewnątrz rozpatrywanego
pomieszczenia. Jednostki te powinny mieć możliwość pracy naprzemiennej w/g
nastawionego programu oraz możliwość załączenia ręcznego dowolnej jednostki.
Każda z jednostek jest sterowana własnym sterownikiem. Awaria którejkolwiek
jednostki powinna w sposób automatyczny i szybki załączyć drugą jednostkę, aby
nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury, co mogłoby wyłączyć
awaryjnie przemiennik.
d) Urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacji i klimatyzacji należy zasilić z
dwóch niezależnych źródeł zasilania.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1 Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu do oceny następującą
dokumentację techniczną wykonaną w języku polskim ( dokumentacja może być
przekazywana sukcesywnie):
a) projekty niezbędnych przekładek i zabezpieczenia innych istniejących instalacji
b) projekt techniczny układu elektrycznego
c) projekt techniczny AKPiA, zawierający m.in.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
37/46
- schematy ideowe obwodów sterowania, pomiarów i sygnalizacji pól
- tabele nastaw i logik wewnętrznych sterowników pola
- powiązania pól z systemem ECONTROL
- wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych systemu ECONTROL
- schematy standardów sterowań planowanych napędów
- schematy standardów planowanych układów pomiarowych
- wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych systemu OVATION
- rozmieszczenie urządzeń obiektowych (szafa monitoringu drgań, skrzynki
sterowania lokalnego, skrzynki pośredniczące dla pomiarów itp.)
- schematy P&I
- koncepcja nowych struktur SZR
- koncepcja nowych struktur UAR
d) projekty wykonawcze dot. Wymiany agregatów pompowych wody zasilającej nr
1PZ-2, 2PZ-2, 3PZ-2
e) projekt wykonawczy układu elektrycznego
f) projekt wykonawczy AKPiA
- schematy ideowo-montażowe i montażowe obwodów sterowania, pomiarów i
sygnalizacji pól
- schematy ideowo-montażowe i montażowe powiązania pól z systemem
ECONTROL
- schematy ideowo-montażowe i montażowe nowych napędów
- schematy ideowo-montażowe i montażowe nowych układów pomiarowych
g) dokumentacje powykonawczą dot. Wymiany agregatów pompowych wody
zasilającej nr 1PZ-2, 2PZ-2, 3PZ-2, dokumentację montażową
h) atesty materiałowe– zgodnie z wymaganiami planu jakości przepisami UDT lub
innymi obowiązującymi w tym zakresie,
i) niezbędne operaty geodezyjne montażowe i pomontażowe
5.2 Dokumentacja techniczna , zostanie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z
wymaganiami EEO SA
5.3 Projekt organizacji prac zawierał będzie m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podpisany (zaakceptowany) przez rzeczoznawcę bhp – zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
38/46
5.4 Plan zapewnienia jakości będzie zgodny z aktualnym certyfikatem ISO 9001 lub
innym systemem zapewnienia jakości obowiązującym u Wykonawcy
5.5 W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, w zakres
projektowania wchodzi także rozwiązanie tych kolizji.
5.6 Zamawiający dokona oceny przedłożonej dokumentacji technicznej w ciągu 7-miu
dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5.7 Wszystkie uwagi do projektów i pozostałej dokumentacji technicznej, zgłoszone
przez Zamawiającego, zostaną uwzględnione przez Wykonawcę bez prawa do
żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia
5.8 Projekty techniczne pomontażowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu ze
zmianami dokonanymi w czasie realizacji prac, naniesionymi ręcznie czerwonym
kolorem i zaakceptowanymi przez biuro projektowe (projektanta)
5.9 Zbiór dokumentów wymienionych wyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w
postaci na papierze w 5 kompletach oraz w 2 egz. na płycie CD-R - wykonane w
formatach określonych w instrukcji zatytułowanej: „Wymagania dotyczące
dokumentacji projektowej dostarczanej do E.E.O. S.A, o której mowa w punkcie 2, z
wyjątkiem instrukcji eksploatacji obiektu, którą przekaże Zamawiającemu wykonaną
w 5 egz. na papierze. Zbiory dokumentów będą zawarte w segregatorach oraz będą
zaopatrzone w spisy treści.
6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW ,
APARATURY, PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I URZĄDZEŃ
6.1 Parametry pracy wszystkich dostarczonych urządzeń i agregatów pompowych wody
zasilającej PZ , dla bloków 1,2,3 musza być zgodne z odpowiednimi normami (PN, a
w przypadku braku uregulowań PN, z normą ISO)
6.2 Wszystkie użyte do realizacji prac materiały, części zamienne , aparatura ,
przyrządy pomiarowe i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę , muszą spełniać
następujące warunki:
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
39/46
a) będą nowe, będą posiadały poświadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane
prawem budowlanym, przepisami dozoru technicznego oraz odpowiednimi
normami
b) muszą być zgodne z dokumentacja techniczną oraz odpowiadać pod względem
technicznym warunkom miejsca zabudowy (temperatura, ciśnienie itp.)
c) musza zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed zabudową
agregatów pompowych wody zasilającej dla bloków 1,2,3. Dostarczone
urządzenia i aparatura będą pochodziły od podmiotów posiadających
autoryzowany serwis na terenie Polski
6.3 Dostarczone urządzenia , materiały i osprzęt muszą spełniać wymogi
obowiązujących norm określone do takiego typu instalacji w której będą
zamontowane
6.4 Przyrządy pomiarowe muszą posiadać deklarację zgodności CE
6.5 Wykonawca dostarczy zestawienie zabudowanych przyrządów kontrolnopomiarowych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi u Zamawiającego.
Dostarczane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe będą odpowiadały klasie
dokładności przewidywanej dla danego rodzaju pomiaru, zgodnie z obowiązującymi
normami.
6.6 Dostarczane przez Wykonawcę układy AKPiA muszą przejść z pozytywnym
wynikiem próby uruchomieniowe.
Zakres prób uruchomieniowych obejmuje:
- Sprawdzenie i uruchomienie pomiarów analogowych i sygnałów dwustanowych,
włącznie z ich wizualizacją oraz logikami sterowania i zabezpieczeń.
- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych sterowania z układami pomp, włącznie z
próbami SZR pomp i rozdzielni 6 kV i 0,4 kV, próbami zabezpieczeń
technologicznych.
- Zdjęcie charakterystyk pomp oraz przeprowadzenie strojenia UAR – poziomu
wody w walczaku wraz z próbami zrzutowymi.
6.7 Prace wykonane na elementach ciśnieniowych będą potwierdzone pozytywną
kontrolą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami
6.8 Odbiory i kontrola wykonania będą prowadzone zgodnie z uzgodnionym przez
Zamawiającego planem zapewnienia jakości.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
40/46
6.9 Zamawiający dokona odbiorów fabrycznych agregatów pompowych na terenie
producenta oraz dokona pomiarów sprawdzających jednego wybranego agregatu
pompowego po jego zamontowaniu .
7 BADANIA I PRÓBY TECHNICZNE
Wykonanie objętych niniejszą umową prac będzie zakończone przeprowadzonym z
wynikiem pozytywnym ruchem próbnym [zmodernizowanych agregatów pompowych
wody zasilającej nr 1PZ2, 2PZ2, 3PZ2. Warunkiem rozpoczęcia ruchu próbnego
agregatu pompowego jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym rozruchu, prób
funkcjonalnych i optymalizacji wszystkich układów i instalacji wchodzących w jego skład
lub z nim powiązanych układów i instalacji bloku.
7.1 Ruch próbny zmodernizowanych agregatów pompowych wody będzie
przeprowadzony komisyjnie - przez Zamawiającego (zgodnie z grafikiem obciążeń)
pod nadzorem Wykonawcy - wg procedury i zakresu testów uzgodnionych przez
Wykonawcę z Zamawiającym.
7.2 Gotowość do wykonania ruchu próbnego zmodernizowanych agregatów
pompowych wody zasilającej wykonawca zgłosi Zamawiającemu przynajmniej na
pięć dni przed jego rozpoczęciem.
7.3 Warunkiem dopuszczenia przez Zamawiającego zmodernizowanych agregatów
pompowych wody zasilającej do ruchu próbnego będzie przeprowadzenie z
wynikiem pozytywnym wszystkich, potwierdzonych protokołami, wymaganych prób
funkcjonalnych, optymalizacji i pomiarów.
7.4 W ruchu próbnym Wykonawca wykaże, że zmodernizowane agregaty pompowe
wody zasilającej pracują z parametrami znamionowymi w sposób ciągły, tj. bez
awarii i usterek oraz osiągają parametry eksploatacyjne zgodne z DTR oraz
wymogami eksploatacyjnymi bloku i zawartymi w umowie.
7.5 Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą inne parametry ruchu próbnego niż
znamionowe, jeżeli warunki ruchu obiektu nie pozwolą na przeprowadzenie ruchu
próbnego z parametrami znamionowymi.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
41/46
7.6 Ruch próbny będzie trwał bez przerwy 72 godziny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu
ruch próbny zostanie przerwany przed upływem 72 godzin, procedura zostanie
powtórzona.
7.7 Ruch próbny zostanie uznany za zakończony, jeśli w okresie 72 godzin ciągłej pracy
nie zostaną ujawnione wady uniemożliwiające trwałą eksploatację
zmodernizowanych agregatów pompowych wody zasilającej i urządzeń
wchodzących w jego skład.
7.8 Przebieg ruchu próbnego może zostać uznany za pozytywny, mimo zaniżenia
parametrów pracy obiektu jedynie ze względów innych, niż wynikające z wad
zmodernizowanych agregatów pompowych wody zasilającej .
7.9 Pozytywne zakończenie ruchu próbnego potwierdzone będzie przez obie Strony
sporządzeniem i podpisaniem stosownego protokołu. Obustronnie podpisany
protokół będzie podstawą do przejęcia przez Zamawiającego zmodernizowanych
agregatów pompowych wody zasilającej do eksploatacji.
7.10 W przypadku przeprowadzenia ruchu próbnego z wynikiem negatywnym z winy
Wykonawcy [niespełnienia wymagań 72-godz. czasu ciągłej pracy oraz nieosiągania
parametrów eksploatacyjnych zgodnych z DTR lub umową], Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania na swój koszt [włączając w to robociznę, materiały,
części zamienne, aparaturę, instalacje, urządzenia, transport] takich prac, które
spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonego ruchu
próbnego. W takim przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak
najwcześniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym.
7.11 Czas ruchu próbnego wlicza się do okresu realizacji prac.
7.12 Próby funkcjonalne nowych układów sterowania polami w rozdzielnicach 6kV
7.13 Próby SZR pomp i UAR poziomu w walczaku dla różnych sytuacji ruchowych, np:
a. Rozruch bloku
b. Planowe przełączenie pracującej pompy nr 2 na pompy nr 1 i 3 i odwrotnie
c. Awaryjne wyłączenie pracującej pompy nr 2
d. Odciążenie bloku, np. na skutek awaryjnego wyłączenia jednej nitki
wentylacyjnej, jednej nitki węglowej, jednej pompy kondensatu, pompy
zasilającej itp.
8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
42/46
8.1 Wykonawca sprawował będzie nadzór nad pracami montażowymi i rozruchem oraz
zapewni udział w tym nadzorze producenta lub dostawcy elementów
konstrukcyjnych i urządzeń.
8.2 Montaż będzie się odbywał zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i
zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem szczegółowym prac, w
którym uwzględnione zostaną konieczne nadzory i udział w odbiorach przez
przedstawicieli Zamawiającego.
8.3 Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru nad pracami spawalniczymi przez
osobę posiadającą certyfikat Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa.
8.4 Wykonawca zapewnia wszystkie konieczne narzędzia, sprzęt i przyrządy pomiarowe
oraz dostarcza zaślepki do prób dozorowych,
9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
9.1 Po zakończeniu prac i przed ich odbiorem końcowym Wykonawca przekaże
Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą:
a) projekty techniczne pomontażowe i powykonawcze,
b) protokoły z przeprowadzenia wszystkich wymaganych pomiarów, badań i prób
technicznych ( w tym z prób funkcjonalnych i z prób technologicznych, z rozruchu
i z zakończenia ruchu próbnego),
c) świadectwa jakości /atesty/ wszystkich wbudowanych elementów
konstrukcyjnych, urządzeń i materiałów oraz inne materiały i dokumenty
niezbędne do dokonania odbioru prac,
d) DTR i instrukcje obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, sporządzone w
języku polskim,
e) dziennik robót,
f) dokumentację odbiorową dozoru technicznego – dla urządzeń podlegających
UDT,
g) instrukcję eksploatacji nowo-zainstalowanych agregatów pomp wody zasilającej
wraz z silnikami napędowymi, wyposażeniem, armatura i instalacjami
niezbędnymi do ich prawidłowej eksploatacji,
h) decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, o ile taka jest wymagana prawem
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
43/46
budowlanym.
9.2 Projekty techniczne pomontażowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu ze
zmianami dokonanymi w czasie realizacji prac, naniesionymi ręcznie czerwonym
kolorem i zaakceptowanymi przez biuro projektowe (projektanta).
9.3 Zbiór dokumentów wymienionych w punkcie 8 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w postaci na papierze w 2 kompletach oraz w 2 egz. na płycie CDR - wykonane w formatach określonych w instrukcji zatytułowanej: „Wymagania
dotyczące dokumentacji projektowej dostarczanej do EEO S.A, o której mowa w
punkcie 2, z wyjątkiem instrukcji eksploatacji obiektu, którą przekaże
Zamawiającemu wykonaną w 5 egz. na papierze. Zbiory dokumentów będą zawarte
w segregatorach oraz będą zaopatrzone w spisy treści.
9.4 Dokumentację powykonawczą części elektrycznej i akpia (ideowo-montażowa i
montażowa) Wykonawca przekaże w postaci:
a. Papierowej - 5 kompletów
b. Elektronicznej
- w wersji edytowalnej (pliki doc, docx, xls, xlsx, dwg)
- w wersji nieedytowalnej (pliki pdf)
10. GWARANCJA
10.1 Wykonawca udzieli gwarancji na dobrą jakość wszystkich prac wykonanych w
ramach umowy oraz na dobrą jakość wykonanych, sprzedanych Zamawiającemu i
zainstalowanych w ramach umowy materiałów, elementów konstrukcyjnych,
urządzeń, części zamiennych, aparatury i instalacji na okres 36 miesięcy licząc od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac. Wykonawca zapewni
prawidłowość montażu tych materiałów, elementów, urządzeń, części, aparatury i
instalacji oraz ciągłość pracy agregatów pompowych wody zasilającej.
10.2 Wykonawca gwarantuje, że zmodernizowane agregaty pompowe wody
zasilającej odpowiadają określonym parametrom technicznym
10.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane rozwiązania techniczne i
zapewnia, że zmodernizowane agregaty pompowe wody zasilającej pod każdym
względem są zgodne z postanowieniami SIWZ oraz, że osiągać będzie określone
parametry techniczne,
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Wielobranżowy
Data :
Marzec .2013
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
44/46
10.4 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, które
powstały z powodu niewłaściwej lub niezgodnej z dokumentacją technicznoruchową oraz instrukcjami eksploatacji i obsługi zmodernizowane agregaty
pompowe wody zasilającej
10.5 Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia każdej wady objętych
gwarancją: prac, materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych,
aparatury, urządzeń i instalacji, zgłoszonej pisemnie faksem przez Zamawiającego
w okresie gwarancji w dniu roboczym do godziny 14.00 – od godziny 7.00 w dniu
następnym również w przypadku, gdy dzień następny jest dniem ustawowo wolnym
od pracy.
10.6 Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia każdej wady objętych
gwarancją: prac, materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych,
aparatury, urządzeń i instalacji, zgłoszonej pisemnie faksem przez Zamawiającego
w okresie gwarancji w dniu roboczym po godzinie 14.00 – od godziny 12.00 w dniu
następnym również w przypadku, gdy dzień następny jest dniem ustawowo wolnym
od pracy.
10.7 W przypadku zgłoszenia Wykonawcy wady pisemnie faxem przez
Zamawiającego w okresie gwarancji w dzień ustawowo wolny od pracy, podjęcie
czynności naprawczych przez Wykonawcę nastąpi o godzinie 12.00 w pierwszym
dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia.
10.8 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad objętych gwarancją prac,
materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, urządzeń i
instalacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Usunięcie wad Strony
stwierdzać będą protokolarnie.
10.9 Wykonawca usuwa wadę poprzez naprawę lub wymianę wadliwego materiału,
elementu konstrukcyjnego, części zamiennej, aparatu, urządzenia lub instalacji na
wolne od wad, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sposobu usunięcia wady.
10.10 Jeśli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady objętych gwarancją prac,
materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, urządzeń i
instalacji w terminie podanym w punktach poprzedzających lub, jeśli zwłoka w
usunięciu przez niego wady przekroczy 7 dni, Zamawiający będzie miał prawo
powierzyć wykonanie potrzebnych do usunięcia wady prac osobie trzeciej na koszt
Filie:……
Tytuł opracowania:
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
45/46
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty lub ograniczenia jakichkolwiek praw
wynikających z udzielonej gwarancji.
10.11 Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokona istotnej naprawy
zmodernizowanego / zbudowanego obiektu, okres gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunięcia wady. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o
czas, w ciągu którego z powodu wady Zamawiający nie mógł z tego obiektu
korzystać.
10.12 Przez naprawę istotną rozumiemy

dla pompy demontaż i wyjazd do naprawy poza teren EEO SA

dla silnika jego „spalenie” lub uszkodzenie mechaniczne

dla falownika wymiana drugiej celki mocy w okresie gwarancyjnym, lub
uszkodzenie linii zasilającej

dla transformatora lub dławika - uszkodzenie uzwojeń
10.13 Zmodernizowane agregaty pompowe wody zasilającej wraz z silnikami
napędowymi, wyposażeniem, armaturą i instalacjami niezbędnymi do ich
prawidłowej eksploatacji, będzie objęta serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
przez okres 10 lat (3 lata w okresie gwarancji i 7 lat w okresie pogwarancyjnym) na
odrębnych warunkach.
11. SZKOLENIE PERSONELU.
Personel Zamawiającego w odpowiednim czasie powinien zostać przeszkolony
przez Wykonawcę, tak aby teoretycznie i praktycznie był przygotowany do kierowania,
eksploatacji i utrzymania w ruchu wszystkich urządzeń. Zamawiający oczekuje, iż
szkolenie odbywać będzie się w zakładzie Zamawiającego. Szkolenie powinno
obejmować wszystkie stanowiska pracowników eksploatacyjnych i utrzymania (ruchu i
obsługi
inżynierskiej)
z
uwzględnieniem
5-zmianowym
systemem
pracy
Zamawiającego. Wszystkie szkolenia odbywać powinny się w języku polskim lub
poprzez tłumacza. Szkolenie powinno zostać zakończone przed ruchem próbnym
instalacji.
Filie:……
Tytuł opracowania:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Modernizacja pomp wody zasilającej i pomp
kondensatu na blokach 1, 2, 3
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Branża :
Data :
Marzec .2013
Wielobranżowy
Umowa :
Nr arch:
Nr strony :
Rew. 1
46/46
12. WYMAGANIA BHP.
Podczas realizacji planowanej inwestycji należy zapewnić wszystkie wymagane
środki służące do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Również po przekazaniu
do eksploatacji wszystkie urządzenia i instalacje z osobna powinny zapewniać obsłudze
warunki zgodne z zasadami BHP. Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, w
całym zakresie wykonywanej inwestycji, należy stosować normy i inne przepisy prawa
oraz
zalecenia
i
wymagania
służb
Zamawiającego
dotyczące
tego
tematu.
Dokumentacja wykonawcza dotycząca zabudowy urządzeń i instalacji, w ramach
realizacji inwestycji, powinna zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez rzeczoznawcę
do spraw BHP. Pracownicy wykonujący zamówienie powinni być przeszkoleni w
zakresie obowiązujących na terenie EEO SA z
przepisów BHP oraz posiadać
odpowiednio grupę D lub E w zakresie napraw, kontrolno – pomiarowych i
montażowych urządzeń energetycznych.
13. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE.
W trakcie realizacji inwestycji zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę
odpowiednie prace zabezpieczające urządzenia i instalacje na wypadek pożaru. Przed
rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy postępować
zgodnie z rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719)
. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie:
-
zbiorników i instalacji olejowej,
-
instalacji elektrycznej,
-
przepustów kablowych,
-
pomieszczeń i traktów kablowych,
-
przejść ewakuacyjnych.
Filie:……
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards