Akt prawny

advertisement
Projekt z dnia 12.05.2016 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia ………………………… 2016 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego
wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz
z 2016 r. poz. 266), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji, zwanym dalej „raportem”;
2)
sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji, zwanej dalej „Krajową bazą”.
§ 2. Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie określa załącznik do
rozporządzenia.
§ 3. 1. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową
http://www.krajowabaza.kobize.pl,
w trybie
bezpośredniego
połączenia
z
systemem
teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114), zwanym dalej „systemem teleinformatycznym”, po zalogowaniu się do Krajowej
bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, uzyskanych po zarejestrowaniu
podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie.
2. Podmiot korzystający ze środowiska, zwany dalej „podmiotem”, składa formularz
rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, zawierający:
1)
1)
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu oraz jego formę prawną;
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2)
adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej – o ile posiada pocztę elektroniczną, lub adres strony internetowej – o ile
posiada stronę internetową;
3)
numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – o ile zostały nadane;
4)
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu podpisujących
formularz;
5)
dane nie więcej niż dziesięciu osób, które uzyskają dostęp do danych podmiotu
w Krajowej bazie i staną się użytkownikami Krajowej bazy, zwanymi dalej
„użytkownikami Krajowej bazy”, obejmujące imię i nazwisko, identyfikator nadany
w systemie ewidencji ludności (PESEL), a w przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego – inny numer identyfikacyjny w systemie ewidencji ludności,
adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, a w przypadku jego
braku – numer telefonu stacjonarnego;
6)
dane osoby wypełniającej formularz obejmujące imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, a w przypadku jego braku – numer
telefonu stacjonarnego.
3. W przypadku utraty dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie dostęp ten
uzyskuje się po złożeniu formularza uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej
bazie zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1.
4. Formularz, o którym mowa w ust. 3, zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6.
5. Formularze, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się do Krajowego ośrodka
bilansowania i zarządzania emisjami, zwanego dalej „Krajowym ośrodkiem”, w postaci
elektronicznej przez stronę internetową, o której mowa w ust. 1, w trybie bezpośredniego
połączenia z systemem teleinformatycznym, oraz w postaci papierowej. Formularz składany
w postaci papierowej wymaga podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
6. Jeżeli formularz, o którym mowa w ust. 2 lub 3, został złożony do Krajowego ośrodka
w postaci elektronicznej i został opatrzony przez osoby uprawnione do reprezentacji
podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w postaci
papierowej.
7. W przypadku gdy umocowanie do reprezentowania podmiotu nie wynika z informacji
zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności
Gospodarczej
(CEIDG),
aw
przypadku
jednostek
organizacyjnych
niepodlegających obowiązkowi wpisu do KRS lub CEIDG – z informacji dostępnych
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tej jednostki organizacyjnej, do
formularza, o którym mowa w ust. 2 lub 3, dołącza się pełnomocnictwo w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem
elektronicznym
potwierdzonym
profilem
zaufanym
ePUAP
lub
odpis
pełnomocnictwa uwierzytelniony na zasadach określonych w art. 33 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
8. W przypadku podmiotów:
1)
niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2)
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dla których aktualne na dzień
przesłania formularza informacje o podmiocie nie są dostępne w tych rejestrach,
– do formularza, o którym mowa w ust. 2 lub 3, dołącza się zaświadczenie potwierdzające
nadanie numeru identyfikacyjnego REGON albo zaświadczenie potwierdzające nadanie
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis zaświadczeń poświadczony za zgodność
z oryginałem na zasadach określonych w art. 76a § 2 i § 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 3
pkt 20 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z późn. zm.2)) – kopię dowodu tożsamości, z zaczernionymi lub przesłoniętymi
w inny sposób danymi innymi niż imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, termin
ważności i organ wydający, numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny w systemie
ewidencji ludności.
9. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5 z wyjątkiem zmiany adresu
poczty elektronicznej, adresu strony internetowej, numeru telefonu komórkowego i numeru
telefonu stacjonarnego,
dokonuje się przez złożenie formularza aktualizacyjnego,
zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po zaistnieniu
stanu faktycznego uzasadniającego dokonanie aktualizacji tych danych. Formularz zawiera
dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6.
10. Zmiany numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r.
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 1223, 1434,
1593 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 266.
komórkowego i numeru telefonu stacjonarnego, o których mowa w ust. 2 pkt 5, dokonuje się
przez stronę internetową, o której mowa w ust. 1, w trybie bezpośredniego połączenia
z systemem teleinformatycznym, po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą
identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego
uzasadniającego dokonanie aktualizacji tych danych.
11. Informację o dacie zakończenia działalności podmiotu przekazuje się przez złożenie
formularza zakończenia działalności zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa
w ust. 1, niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego uzasadniającego złożenie tej
informacji. Formularz zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 6.
12. Formularze, o którym mowa w ust. 9 i 11, składa się w postaci elektronicznej przez
stronę internetową, o której mowa w ust. 1, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem
teleinformatycznym, po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu)
i hasła dostępu, oraz w postaci papierowej podpisanej przez osoby uprawnione do
reprezentacji podmiotu. Przepisy ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku gdy formularze, o których mowa w ust. 2, 3, 9 i 11, zostały złożone
w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu, a dane zawarte w złożonych
formularzach są zgodne z informacjami zawartymi w dokumentach lub rejestrach, o których
mowa w ust. 7 i 8, Krajowy ośrodek przekazuje drogą elektroniczną na wskazany
w formularzu adres poczty elektronicznej użytkownika Krajowej bazy informację
o zarejestrowaniu podmiotu w Krajowej bazie oraz identyfikator (login) i hasło dostępu,
informację o uzyskaniu dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie oraz identyfikator
(login) i hasło dostępu albo informację o aktualizacji danych, a w przypadku formularza,
o którym mowa w ust. 11 – na wskazany w formularzu adres osoby wypełniającej formularza
informację o skutecznym złożeniu informacji o dacie zakończenia działalności.
14. Krajowy ośrodek może poprawiać w złożonych formularzach, o których mowa
w ust. 2, 3, 9 i 11, oczywiste omyłki pisarskie polegające na niezgodności informacji w nich
zawartych z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zaświadczeniach lub kopii
dowodu tożsamości, o których mowa w ust. 8.
15. W przypadku gdy formularze, o których mowa w ust. 2, 3, 9 i 11, zostały złożone
w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu lub dane zawarte w złożonych
formularzach są niezgodne z informacjami zawartymi w dokumentach lub rejestrach,
o których mowa w ust. 7 i 8, i nie mogą zostać poprawione, zgodnie z ust. 14, Krajowy
ośrodek przekazuje drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres poczty
elektronicznej osoby wypełniającej formularz, o której mowa w ust. 2 pkt 6, informację
o stwierdzonej niezgodności.
§ 4. 1. Z dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia elektroniczne konta
utworzone dla zakładów w Krajowej bazie przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zostają zamknięte. Dane zgromadzone na kontach pozostają w zasobach
Krajowej bazy.
2. Formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie składa podmiot, który
w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadał
elektroniczne konto, o którym mowa w ust. 1.
3. Z dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia użytkownikiem Krajowej bazy
staje się osoba, która w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia posiadała dostęp do elektronicznego konta, o którym mowa w ust. 1.
4. Identyfikator (login) i hasło dostępu nadane przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia osobie, o której mowa w ust. 3, pozostają bez zmian.
5. Użytkownik Krajowej bazy, o którym mowa w ust. 3, po upływie 21 dni od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskuje dostęp do informacji i danych każdego
zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, chyba że podmiot w tym terminie usunie danego użytkownika
Krajowej bazy poprzez złożenie formularza, o którym mowa w § 3 ust. 9.
6. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, dostęp użytkownika Krajowej
bazy, o którym mowa w ust. 3, do danych podmiotu w Krajowej bazie jest ograniczony do
danych zakładu danego podmiotu, do których osoba ta posiadała dostęp w dniu
poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2016 r.3)
MINISTER ŚRODOWISKA
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. poz. 4), które traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223).
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ………………… 2016 r.
(poz. ….…)
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE
Raport zawiera:
1)
w części dotyczącej podmiotu korzystającego ze środowiska:
a)
nazwę podmiotu, oznaczenie jego miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby
i adresu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej –
o ile ją posiada,
b)
formę prawną podmiotu,
c)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – o ile zostały nadane;
2)
w części dotyczącej korzystania ze środowiska1):
a)
oznaczenie miejsca korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność
powodująca emisje:
-
w przypadku zakładu: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
i adres strony internetowej – o ile ją posiada, współrzędne geograficzne
lokalizacji
zakładu
odniesione
do
geograficznego
środka
zakładu,
przeważający rodzaj działalności wykonywanej w zakładzie – według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), numer identyfikacyjny zakładu
w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – o ile posiada,
-
w przypadku innego miejsca korzystania ze środowiska niż zakład: adres
i współrzędne geograficzne,
b)
rok rozpoczęcia działalności oraz rok i forma zakończenia działalności w miejscu
korzystania ze środowiska,
c)
rodzaj korzystania ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów),
d)
informacje dotyczące eksploatowanych instalacji, w szczególności:
-
1)
sektor, rodzaj, podsektor,
Podmiot przedkładający raport podaje tylko te informacje, które dotyczą realizowanego sposobu i zakresu
korzystania ze środowiska.
–7–
-
kod PKD, kod rodzaju działalności E-PRTR i numer KPRU,
-
data oddania do użytkowania, data nabycia tytułu prawnego do instalacji,
-
zmiany dokonane w instalacji w okresie sprawozdawczym mające wpływ na
wielkość emisji,
-
czas pracy instalacji i jej odstawienia,
-
parametry techniczne lub technologiczne instalacji właściwe dla danego
rodzaju instalacji takie jak np.: całkowita pojemność, energia młota, liczba
kwater, liczba budynków inwentarskich, duże jednostki przeliczeniowe
inwentarza (DJP), rozumiane zgodnie z przepisami w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, średnia długość cyklu
produkcyjnego,
-
data i forma zakończenia eksploatacji, a w przypadku nabycia tytułu prawnego
do instalacji przez inny podmiot – REGON podmiotu, który stał się
prowadzącym instalację ,
e)
informacje o źródłach powstania emisji wchodzących w skład instalacji,
w szczególności:
-
rodzaj, typ,
-
proces prowadzony w źródle,
-
data uzyskania pozwolenia na budowę, data oddania do użytkowania, data
wyrejestrowania źródła decyzją Urzędu Dozoru Technicznego lub jego
trwałego wyłączenia, planowany termin trwałego wyłączenia,
-
zmiany dokonane w źródle,
-
czas pracy źródła, czas remontu źródła, czas odstawienia źródła,
-
parametry techniczne lub technologiczne źródła właściwe dla danego rodzaju
źródła takie jak np.: nominalna moc cieplna, moc znamionowa, sprawność
nominalna, wydajność nominalna, wydajność topienia, pojemność wanny,
metoda produkcji,
f)
informacje o emitorach, którymi wprowadzane są gazy cieplarniane i inne
substancje do powietrza, w szczególności:
-
rodzaj wylotu,
-
współrzędne geograficzne,
-
wysokość, średnica,
-
temperatura gazów odlotowych,
–8–
g)
-
strumień objętości gazów odlotowych, prędkość gazów odlotowych,
-
czas pracy emitora/przewodu emitora,
-
średnioroczne stężenia zanieczyszczeń,
-
podłączone do emitora źródła i instalacje,
charakterystykę środków technicznych mających na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji:
h)
-
typ urządzenia redukcyjnego,
-
metoda redukcji,
-
podłączone do tego urządzenia redukcyjnego źródła, instalacje i emitory,
-
rodzaje zanieczyszczeń, których emisja jest redukowana,
-
sprawność redukcji,
charakterystykę związanych z emisjami surowców i paliw zużywanych
w instalacjach i źródłach powstawania emisji oraz odpadów poddawanych
procesom unieszkodliwiania lub odzysku w instalacjach lub źródłach powstawania
emisji:
i)
-
rodzaj paliwa, odpadu i surowca,
-
ilość, wartość opałowa, zawartość siarki i popiołu,
rodzaje i wielkości produkcji lub procesów przetwarzania związanych z emisjami
i prowadzonych w instalacjach,
j)
rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do
powietrza z instalacji lub źródeł powstawania emisji, metody ustalania wielkości
emisji, a jeżeli emisja została ustalona metodą wskaźnikową – wskaźniki emisji,
którymi określono roczne wielkości emisji,
k)
rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do
powietrza z procesów prowadzonych poza instalacjami oraz rodzaje tych procesów,
l)
informacje o pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, , zezwoleniach, o których mowa
w art. 51 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266)
oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa
–9–
w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w
tym:
-
organ wydający decyzję i jej znak,
-
data wydania decyzji i termin jej obowiązywania,
-
informacje na temat zmiany decyzji, sprostowania błędów lub omyłek
w szczególności: organ wydający decyzję lub postanowienie, znak i data
wydania decyzji lub postanowienia, zakres zmiany, rodzaj sprostowanego
błędu lub omyłki,
-
instalacje objęte decyzją oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych
do wprowadzania do powietrza,
-
organ, który przyjął zgłoszenie,
-
data dokonania zgłoszenia,
m) informacje o korzystaniu z odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji dla
źródła spalania paliw dotyczących w szczególności:
-
źródła, które będzie eksploatowane w ograniczonym czasie użytkowania,
o którym mowa w art. 146a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska,
-
źródła wymienionego w części IV załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych, dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania
lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546),
-
źródła szczytowego,
-
źródła, w którym są stosowane lokalne paliwa stałe,
-
źródła, w przypadku którego co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego
wytwarzanego w tym źródle stanowi ciepło przekazywane do publicznej sieci
ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody, o którym mowa w art. 146b
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
-
źródła objętego Przejściowym Planem Krajowym, o którym mowa w art. 146c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
n) informacje o korzystaniu z odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji dla
instalacji, w których są używane rozpuszczalniki organiczne, do których
stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
– 10 –
o) informacje o przeprowadzonych pomiarach wielkości emisji;
3)
w części dotyczącej urządzeń, których eksploatacja powoduje emisje - rodzaj urządzenia
oraz rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do
powietrza w wyniku jego eksploatacji albo rodzaj silnika stosowanego w urządzeniu
oraz rodzaj i ilość spalonego w nim paliwa,
4)
w części dotyczącej przedsięwzięć inwestycyjnych:
a)
rodzaj przedsięwzięcia i określenie adresu jego realizacji,
b)
planowana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
c)
prognozowane
wielkości
emisji
ze
zrealizowanego
przedsięwzięcia
lub
prognozowane sprawności redukcji emisji albo prognozowane stężenia substancji
w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tego
przedsięwzięcia.
– 11 –
UZASADNIENIE
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmiany delegacji do wydania
przedmiotowego aktu wykonawczego wprowadzonej nowelizacją ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z
2013 r. poz. 1107, z 2014 r. poz. 1101, z 2015 r. poz. 1223 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266),
zwanej dalej „ustawą”, wprowadzoną ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. 1223 oraz z 2016 r. poz.
266), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.
Zmianie uległa treść delegacji zawartej w art. 7 ust. 7 ustawy oraz treść art. 7 ust. 1 i art.
6 ust. 2 ustawy, w których zawarty jest zakres raportu sporządzanego i wprowadzanego przez
podmiot korzystający ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji, zwanej dalej „Krajową bazą”. Minister właściwy do spraw środowiska
ma określić w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte
w raporcie do Krajowej bazy, a nie jak dotychczas wzór takiego raportu. Ze względu na
doprecyzowanie w art. 6 w ust. 2 zmienianej ustawy zakresu informacji gromadzonych
w Krajowym systemie bilansowania i prognozowania emisji zrezygnowano z określania
w drodze rozporządzenia wzoru formularza raportu do Krajowej bazy. Specyfika budowy
i funkcjonowania Krajowej bazy powoduje, że nie jest możliwe odzwierciedlenie poprzez
zestaw
tabel
określanych
w rozporządzeniu,
rzeczywistego
układu
raportu.
Stąd
w rozporządzeniu przedstawiono szczegółowo zakres danych wprowadzanych do Krajowej
bazy, bez określania wzoru formularza raportu.
Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych,
który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy.
Opracowanie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie zapewni sprawne
funkcjonowanie Krajowej bazy oraz jednolitość i kompletność danych przekazywanych przez
zobowiązane podmioty. Doświadczenia związane z funkcjonowaniem tego systemu wskazały
na konieczność uzupełnienia zakresu niektórych informacji gromadzonych w Krajowej bazie,
niezbędnych
do
prawidłowej
realizacji
obowiązków
w
zakresie
bilansowania
i prognozowania emisji oraz w zakresie obowiązków sprawozdawczych, dodano m.in.
informacje na temat odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji, miejsc korzystania ze
środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje, pozwoleń zintegrowanych
– 12 –
i na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zezwoleń, o których mowa
w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. poz. 4), przewidywało
składanie raportu według określonego wzoru formularza odrębnie dla każdego zakładu.
Zakładem w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska jest
jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł
prawny, oraz znajdujące się na nim urządzenia. W projektowanym rozporządzeniu określono
sposób wprowadzenia raportu do Krajowej bazy dla każdego podmiotu korzystającego ze
środowiska (§ 3), co pozwoli na wypełnienie obowiązku wprowadzania raportów do
Krajowej bazy w zakresie emisji do powietrza przez wszystkie podmioty korzystające ze
środowiska (np. podmioty posiadające tylko urządzenia, którymi są m.in. samochody), a nie
tylko przez te, które prowadzą zakłady. Tym samym została określona procedura uzyskania
dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie i złożenia przez podmiot raportu
z działalności prowadzonej przy użyciu instalacji (w odniesieniu do miejsca korzystania ze
środowiska), czy też urządzeń (bez względu na miejsce ich eksploatacji).
Nowa treść § 3 wynika z doświadczeń zebranych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w trakcie budowy i prowadzenia systemu Krajowej bazy.
Zmiany te są przyjazne dla podmiotów korzystających ze środowiska, ponieważ ułatwiają
dopełnienie formalności związanych z dostępem do danych podmiotu w Krajowej bazie
przez:
1) możliwość jednokrotnego zarejestrowania w Krajowej bazie podmiotu korzystającego
ze środowiska, który posiada wiele zakładów (obecnie istnieje konieczność zakładania konta
dla każdego zakładu oddzielnie),
2) rezygnację z konieczności dołączania do formularzy rejestracyjnych oryginałów albo
kserokopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), albo kserokopii zaświadczeń
o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) i korzystanie przez
KOBiZE w procesie weryfikacji z tych rejestrów – w przypadku, gdy aktualne dane
o podmiotach dostępne są w tych rejestrach,
3) możliwość poprawiania przez KOBiZE formularzy w przypadku oczywistych omyłek
pisarskich polegających na niezgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami
– 13 –
zawartymi w KRS, CEIDG albo w zaświadczeniach o nadanym numerze identyfikacyjnym
REGON, nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP albo elektronicznej kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu tożsamości – w przypadku podmiotu,
o którym mowa w art. 3 pkt 20 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska,
4) możliwość składania informacji o zakończeniu działalności w postaci elektronicznej,
5) możliwość składania formularzy rejestracyjnych, formularzy o uzyskanie dostępu do
danych podmiotu oraz formularzy aktualizacyjnych tylko w postaci elektronicznej,
w przypadku posiadania ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym ePUAP.
W § 4 projektu rozporządzenia wskazano, że formularza rejestracyjnego nie muszą
składać podmioty, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie rozporządzenia
posiadały konto w Krajowej bazie utworzone dla zakładu, zgodnie z obecnie obowiązującym
rozporządzeniem. W takim przypadku użytkownikiem Krajowej bazy (w rozumieniu nowego
rozporządzenia), który uzyska dostęp do danych podmiotu zgromadzonych już w Krajowej
bazie stanie się automatycznie osoba, która przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia uzyskała dostęp do konta w Krajowej bazie utworzonego dla zakładu danego
podmiotu. Informacje i dane zgromadzone na koncie w Krajowej bazie utworzonym przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odrębnie dla każdego zakładu, będą
dostępne dla każdej osoby, która dotychczas miała dostęp do konta w Krajowej bazie, chyba
że podmiot w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia usunie danego
użytkownika Krajowej bazy poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego.
Niniejsze rozporządzenie, tak jak dotychczas obowiązujące rozporządzenie, określa iż
w formularzu rejestracyjnym należy podać m.in. następujące dane podmiotu: numer REGON,
NIP oraz KRS (o ile zostały nadane podmiotowi). Powyższe wynika z faktu, że podmioty
zagraniczne nie mają obowiązku uzyskania numeru REGON, natomiast nadawane są im
numery NIP – które są jedynym oznaczeniem umożliwiającym ich identyfikację. Ponadto
utrzymanie obowiązku podawania różnych numerów identyfikacyjnych na gruncie
projektowanego rozporządzenia jest podyktowane doświadczeniami związanymi z obsługą
procesu rejestracji do Krajowej bazy. Podmioty ubiegające się o założenie konta w Krajowej
bazie popełniają wiele błędów przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych, które często
noszą znamiona oczywistych omyłek, błędów pisarskich itp. Błędy te dotyczą również
– 14 –
oznaczeń identyfikacyjnych. Z tego względu na gruncie projektowanej regulacji przewidziano
upoważnienie dla Krajowego ośrodka (administratora bazy) do weryfikowania danych
zawartych w formularzach z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS) albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Obowiązek podawania wielu oznaczeń identyfikacyjnych umożliwia administratorowi bazy
zidentyfikowanie podmiotu nawet w przypadku podania błędnego oznaczenia w numerze
REGON.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji z dniem przekazania go do konsultacji publicznych i uzgodnień z członkami Rady
Ministrów.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega procedurze
notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Przedmiotowe rozporządzenie jest zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie podlega konsultacji albo uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii
Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.
Download