Curriculum for HUMAN ANATOMY- Academic year 2007/2008

advertisement
Plan ćwiczeń z zakresu ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA
dla Kierunku Lekarskiego – I rok
rok akademicki 2016/2017
SEMESTR LETNI
Na zajęcia Studenci przychodzą przygotowani z danego tematu.
ZALICZENIA – TESTY: Collegium Maius i Collegium Anatomicum (w godzinie wykładu).
DATA
ĆW.
TEMAT ĆWICZEŃ
OŚRODKI I DROGI NERWOWE: Ośrodki i drogi nerwów rdzeniowych. Połączenia
kory mózgu.
20.02.17
PON
1
Ośrodki i drogi nerwów rdzeniowych (99-109): Rozmieszczenie istoty szarej i białej rdzenia
kręgowego. Struktura komórkowa rdzenia kręgowego. Drogi rdzenia kręgowego. Zespoły
związane z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Połączenia kory mózgu (206-213): Połączenia projekcyjne kory mózgu – ośrodki podkorowe
zależne od kory (wzgórze i przedmurze). Połączenie kory ze wzgórzem i przedmurzem.
Połączenia cholinergiczne i monoaminergiczne dochodzące do kory mózgu. Projekcje kory do
ośrodków związanych z motoryką. Torebka wewnętrzna.
Układ ruchowy (214-234): Obwodowe neurony ruchowe. Układ piramidowy. Droga korowordzeniowa. Droga korowo-jądrowa. Korowa reprezentacja ruchu. Jądra podstawne: prążkowie,
gałka blada, jądro niskowzgórzowe, istota czarna. Zespoły kliniczne związane z uszkodzeniem
jąder podstawnych. Ośrodki pnia mózgowia wpływające na motorykę.
OŚRODKI I DROGI NERWOWE: Ośrodki nerwów czaszkowych. Układ czuciowy –
somatosensoryczny.
22.02.17
ŚRO
2
Jądra nerwów czaszkowych (154-162): Jądra ruchowe nerwów czaszkowych. Jądra
przywspółczulne. Jądra czuciowe nerwów czaszkowych. Zespoły związane z uszkodzeniem
pnia mózgowia.
Układ czuciowy – somatosensoryczny (242-253): Receptory. Obwodowe neurony czuciowe.
Układy dróg przesyłających informacje z rdzenia kręgowego do wzgórza i kory mózgu. Drogi
wstępujące sznurów tylnych rdzenia. Drogi wstępujące sznurów przednio-bocznych. Układ
czuciowy nerwu trójdzielnego. Kora somatosensoryczna.
OŚRODKI I DROGI NERWOWE: Układ wzrokowy.
24.02.17
PIĄT
3
Układ wzrokowy (254-269): Siatkówka. Warstwy siatkówki. Komórki siatkówki. Plamka i tarcza
nerwu wzrokowego. Układ przesyłający informacje z siatkówki do kory wzrokowej. Aksony
komórek zwojowych siatkówki – nerwy wzrokowe i pasmo wzrokowe. Ciało kolankowate boczne
i promienistość wzrokowa. Prezentacja pola widzenia w układzie łączącym siatkówkę z korą
mózgu – niedowidzenie połowicze i kwadrantowe. Kora wzrokowa: pierwszorzędowa i
asocjacyjna. Podkorowe ośrodki wzrokowe w śródmózgowiu i podwzgórzu. Wzgórki górne
pokrywy śródmózgowia. Pole przedpokrywowe. Odruch źrenicy na światło, zbieżność i
akomodację. Jądro nadskrzyżowaniowe.
OŚRODKI I DROGI NERWOWE: Układ przedsionkowy i słuchowy. Układ smakowy i
węchowy.
27.02.17
PON
4
Układ przedsionkowy i słuchowy (270-284): Układ przedsionkowy. Błędnik przedsionkowy:
plamki łagiewki i woreczka, grzebienie bańkowe. Zwój przedsionkowy. Jądra przedsionkowe.
Projekcje jąder przedsionkowych do rdzenia kręgowego, jąder ruchowych, móżdżku i wzgórza.
Układ słuchowy. Narząd spiralny ślimaka. Zwój spiralny ślimaka i nerw ślimakowy. Układ
słuchowy pnia mózgu. Jądra ślimakowe. Ciało czworoboczne i wstęga boczna. Jądra ciała
czworobocznego i wstęgi bocznej. Jądra wzgórka dolnego. Układ słuchowy przodomózgowia.
Ciało kolankowate przyśrodkowe. Kora słuchowa.
Układ smakowy i węchowy (285-292): Układ smakowy. Kubki smakowe. Obwodowe neurony
smakowe. Część smakowa jądra pasma samotnego i jego projekcje. Układ węchowy. Komórki
węchowe. Neurony opuszki węchowej. Projekcje opuszki węchowej. Kora węchowa. Nerw
lemieszowo-nosowy i nerw krańcowy.
OŚRODKI I DROGI NERWOWE: Ośrodki pnia mózgu. Układ móżdżkowy.
01.03.17
ŚRO
5
Część podstawna pnia mózgu (148-150). Część grzbietowa (nakrywka) pnia mózgowia (151154). Długie drogi nakrywki pnia mózgowia. Jądra długich dróg czuciowych. Jądra pnia
mózgowia związane z móżdżkiem. Twór siatkowaty.
Układ móżdżkowy (234-241). Neurony kory i jąder móżdżku. Włókna pnące i kiciaste. Móżdżek
przedsionkowy, rdzeniowy i nowy. Zespoły kliniczne związane z uszkodzeniem móżdżku.
OŚRODKI I DROGI NERWOWE: Ośrodki i drogi układu autonomicznego i
podwzgórza.
03.03.17
PIĄT
6
06.03.17
PON
Z
Ośrodki i drogi układu autonomicznego i podwzgórza (293-308): Układ współczulny lędźwiowopiersiowy. Pień współczulny. Sploty układu autonomicznego i ich zwoje. Układ przywspółczulny:
część czaszkowa i krzyżowa. Układ nerwowy jelitowy. Włókna dośrodkowe związane z układem
autonomicznym. Ośrodki integrujące czynności układu autonomicznego. Podwzgórze.
ZALICZENIE – TEST: OŚRODKI I DROGI NERWOWE
JAMA BRZUSZNA (GII 205-226): Ogólny opis. Funkcje. Części składowe. Cechy
charakterystyczne.
06.03.17
PON
7
Ogólny opis. Funkcje: ochrona dużych narządów, oddychanie, zmiany ciśnienia
wewnątrzbrzusznego. Części składowe: ściana, jama brzuszna, otwór dolny klatki piersiowej,
przepona, płaszczyzna wchodu miednicy. Odniesienie do innych okolic: klatka piersiowa,
miednica, kończyna dolna. Cechy charakterystyczne: topografia narządów jamy brzusznej u
osoby dorosłej, skóra i mięśnie przedniej i bocznej ściany brzucha oraz nerwy międzyżebrowe,
okolica pachwinowa - miejsce zmniejszonego oporu w ścianie przedniej brzucha, poziom kręgu
L1, układ trawienny i związane z nim narządy - zaopatrywane przez trzy główne tętnice,
połączenia żylne z lewej na prawą stronę jamy brzusznej, cały strumień krwi odprowadzany z
układu trawiennego przechodzi przez wątrobę, narządy jamy brzusznej unerwione przez duży
autonomiczny splot przedkręgowy.
JAMA BRZUSZNA (GII 227-252): Topografia powierzchniowa. Ściana brzucha.
Okolica pachwinowa.
08.03.17
ŚRO
8
10.03.17
PIĄT
9
13.03.17
PON
10
Topografia powierzchniowa: podział na cztery kwadranty, podział na dziewięć okolic. Ściana
brzucha. Powięź powierzchowna brzucha. Przednie i boczne mięśnie brzucha. Tkanka łączna
zewnątrzotrzewnowa (powięź zewnątrzotrzewnowa). Otrzewna. Unerwienie. Tętnice i żyły.
Naczynia chłonne.
Okolica pachwinowa. Kanał pachwinowy. Przepukliny pachwinowe.
UWAGI KLINICZNE: Cięcia chirurgiczne. Chirurgia laparaskopowa. Odruch mięśnia dźwigacza
jądra. Patologiczne masy w okolicy pachwinowej. Przepukliny.
JAMA BRZUSZNA (BII 166-186): Rozwój otrzewnej.
JAMA BRZUSZNA (GII 253-259): Otrzewna. Jama otrzewnowa: sieci, krezki i
więzadła. UWAGI KLINICZNE: Otrzewna. Sieć większa.
JAMA BRZUSZNA (GII 260-278): Narządy jamy brzusznej: przełyk, żołądek, jelito
15.03.17
ŚRO
11
17.03.17
PIĄT
12
20.03.17
PON
13
22.03.17
ŚRO
14
24.03.17
PIĄT
15
27.03.17
PON
16
cienkie i jelito grube.
UWAGI KLINICZNE: Zmiana nabłonka pomiędzy częścią brzuszną przełyku a żołądkiem.
Wrzody dwunastnicy. Badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badanie światła
przewodu pokarmowego. Badanie ścian i struktur bezpośrednio sąsiadujących z przewodem
pokarmowym. Uchyłek Meckela. Badanie z zastosowaniem TK oraz MR. Zaawansowane
techniki obrazowania. Rak żołądka. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Wrodzone zaburzenia
przewodu pokarmowego. Niedrożność jelit. Uchyłkowatość. Sztuczne przetoki (stomie).
JAMA BRZUSZNA (GII 278-292): Narządy jamy brzusznej: wątroba, pęcherzyk
żółciowy, trzustka, drogi żółciowe i śledziona.
UWAGI KLINICZNE: Rak trzustki. Trzustka obrączkowata. Anatomia segmentów wątroby.
Kamienie żółciowe. Żółtaczka. Choroby śledziony.
JAMA BRZUSZNA (GII 293-315): Unaczynienie tętnicze jamy brzusznej. Gałęzie
przednie aorty brzusznej, pień trzewny, tętnica krezkowa górna i dolna. Naczynia żylne jamy
brzusznej. Układ chłonny. Unerwienie narządów jamy brzusznej: pnie współczulne, sploty i
zwoje przedkręgowe jamy brzusznej, unerwienie przywspółczulne, układ jelitowy, unerwienie
współczulne żołądka.
UWAGI KLINICZNE: Naczynia układu pokarmowego. Marskość wątroby. Zabiegi chirurgiczne w
leczeniu otyłości.
JAMA BRZUSZNA (GII 316-337): Tylna ściana jamy brzusznej: kości, mięśnie i
powięzie. Przepona. Nerki. Moczowody. Nadnercza.
UWAGI KLINICZNE: Ropnie mięśni lędźwiowych. Przepukliny przeponowe. Przepuklina
przełykowa. Kamienie w drogach moczowych. Rak dróg moczowych. Nefrostomia. Przeszczep
nerek. Badanie dróg moczowych.
JAMA BRZUSZNA (GII 337-351): Tylna ściana jamy brzusznej: aorta brzuszna, żyła
główna dolna, układ chłonny, układ chłonny w obrębie tylnego obszaru brzucha. Splot
lędźwiowy.
UWAGI KLINICZNE: Przęsłowanie aorty brzusznej. Filtr żyły głównej dolnej. Operacje
chirurgiczne węzłów chłonnych leżących w przestrzeni zaotrzewnowej.
JAMA BRZUSZNA (GII 352-359): Anatomia powierzchniowa jamy brzusznej.
Anatomia powierzchni brzucha. Wyznaczanie granic brzucha na powierzchni ciała. Określanie
położenia pierścienia pachwinowego powierzchownego. Wyznaczanie poziomu kręgów
lędźwiowych. Określanie położenia struktur na wysokości kręgu L1. Określanie położenia
głównych naczyń krwionośnych. Zastosowanie podziału brzucha na kwadranty do określania
położenia głównych narządów. Określanie miejsc rzutowania bólu przeniesionego z jelit.
Określanie położenia nerek. Określanie położenia śledziony.
JAMA BRZUSZNA (GII 360-370): Anatomia kliniczna jamy brzusznej.
PRZYPADKI KLINICZNE: Pęknięcie urazowe przepony. Przewlekła zakrzepica żyły głównej
dolnej. Biopsja wątroby u pacjentów z podejrzeniem marskości wątroby. Ziarnica złośliwa
(choroba Hodgkina). Przepuklina pachwinowa. Kamica moczowodowa. Ropień
wewnątrzbrzuszny. Powikłania po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy. Rak głowy trzustki.
Niedrożność układu żył głównych. Choroba uchyłkowa jelit. Przeciek po śródnacznyniowym
leczeniu tętniaka aorty brzusznej. Ogniska przerzutowe w wątrobie.
29.03.17
ŚRO
17
31.03.17
PIĄT
18
JAMA BRZUSZNA: Powtórzenie materiału.
03.04.17
PON
19
JAMA BRZUSZNA: Anatomia radiologiczna.
03.04.17
PON
Z
ZALICZENIE – TEST: JAMA BRZUSZNA
MIEDNICA (GII 373-391): Ogólny opis. Funkcje. Części składowe. Cechy
charakterystyczne miednicy i krocza.
05.04.17
ŚRO
20
Ogólny opis. Funkcje. Miednica zawiera i utrzymuje we właściwym położeniu pęcherz
moczowy, odbytnicę, kanał odbytowy oraz narządy płciowe. Miednica umocowuje zewnętrzne
narządy płciowe.
Części składowe. Płaszczyzna wchodu miednicy. Ściany miednicy. Płaszczyzna wychodu. Dno
miednicy. Jama miednicy. Krocze.
Odniesienie do innych okolic: jama brzuszna, kończyna dolna.
Cechy charakterystyczne. Jama miednicy skierowana jest ku tyłowi. Ważne struktury krzyżują
moczowody w jamie miednicy. Gruczoł krokowy leży ku przodowi od odbytnicy. Krocze jest
unerwione przez segmenty krzyżowe rdzenia kręgowego. Nerwy związane są topograficznie z
kośćmi. Włókna przywspółczulne pochodzące z segmentów krzyżowych S2-S4 kontrolują
erekcję. Mięśnie i powięzie dna miednicy i krocza zbiegają się w środku ścięgnistym krocza.
Płeć determinuje przebieg cewki moczowej.
MIEDNICA (GII 391-419): Miednica. Miednica mniejsza. Dno miednicy. Trzewia.
07.04.17
PIĄT
21
Miednica. Kości. Stawy. Położenie. Różnice płciowe. Miednica mniejsza.
Trzewia: układ pokarmowy, kanał odbytu, układ moczowy, cewka moczowa.
UWAGI KLINICZNE: Biopsja szpiku kostnego. Złamanie miednicy. Powszechne problemy ze
stawami krzyżowo-biodrowymi. Pomiary miednicy w położnictwie. Defekacja. Nacięcie krocza.
Badanie przez odbytnicę. Rak okrężnicy i odbytnicy. Kamica pęcherza. Cewnikowanie
nadłonowe. Rak pęcherza moczowego. Zakażenie pęcherza moczowego. Cewnikowanie.
MIEDNICA (GII 420-452): Układ rozrodczy. Powięź. Unaczynienie i unerwienie.
10.04.17
PON
22
Trzewia: układ rozrodczy. Powięź jamy miednicy. Otrzewna. Nerwy: sploty somatyczne, sploty
trzewne. Naczynia krwionośne: tętnice i żyły. Naczynia i węzły chłonne.
UWAGI KLINICZNE: Nowotwory jądra. Wazektomia. Nowotwory gruczołu krokowego. Rak
jajnika. Obrazowanie jajnika. Usunięcie macicy. Podwiązanie jajowodów. Rak szyjki macicy i
rak macicy. Zagłębienie odbytniczo-maciczne. Blokada nerwu sromowego. Usunięcie gruczołu
krokowego i impotencja.
MIEDNICA (GII 452-470): Krocze.
12.04.17
ŚRO
23
Krocze. Granice anatomiczne. Doły kulszowo-odbytowe i ich zachyłki przednie. Trójkąt
odbytowy. Trójkąt moczowo-płciowy. Nerwy somatyczne. Nerwy trzewne. Naczynia
krwionośne. Żyły. Naczynia i węzły chłonne.
UWAGI KLINICZNE: Ropień dołu kulszowo-odbytowego. Żylaki odbytu. Przerwanie cewki
moczowej.
MIEDNICA (GII 470-477): Anatomia powierzchniowa.
21.04.17
PIĄ
24.04.17
PON
24.04.17
PON
24
Anatomia powierzchniowa miednicy i krocza. Położenie miednicy i krocza w postawie
anatomicznej. Określanie granic krocza. Identyfikacja struktur trójkąta odbytowego.
Identyfikacja struktur trójkąta moczowo-płciowego u kobiety. Identyfikacja struktur trójkąta
moczowo-płciowego u mężczyzny.
25
MIEDNICA: Anatomia radiologiczna i kliniczna. Anatomia powierzchniowa.
Z
ZALICZENIE – TEST: MIEDNICA.
KOŃCZYNA DOLNA (GI 53-68): Ogólny opis kończyny dolnej.
26.04.17
ŚRO
26
Ogólny opis. Funkcje: podtrzymywanie masy ciała, lokomocja. Części składowe: kości i stawy,
mięśnie. Odniesienie do innych okolic: brzuch, miednica i krocze. Informacje kluczowe:
unerwienie pochodzi z nerwów rdzeniowych lędźwiowych i krzyżowych, przebieg nerwów w
stosunku do kości, żyły powierzchowne.
KOŃCZYNA DOLNA (GI 69-101): Miednica kostna. Staw biodrowy. Splot
lędźwiowy. Trójkąt udowy. Okolica pośladkowa.
28.04.17
PIĄT
27
Miednica kostna. Koniec bliższy kości udowej. Staw biodrowy. Wrota do kończyny dolnej.
Nerwy. Splot lędźwiowy. Tętnice. Żyły. Naczynia i węzły chłonne. Powięzie głębokie i rozwór
odpiszczelowy. Trójkąt udowy.
Okolica pośladkowa. Mięśnie. Nerwy. Tętnice. Żyły. Naczynia i węzły chłonne. Powięzie i
rozwór odpiszczelowy. Trójkąt udowy. Okolica pośladkowa: mięśnie, nerwy, tętnice, żyły i
naczynia chłonne.
UWAGI KLINICZNE: Złamania miednicy kostnej. Złamania szyjki kości udowej. Złamanie
międzykrętarzowe. Złamania trzonu kości udowej. Żylaki. Zakrzepica żył głębokich. Dostęp do
naczyń udowych kończyny dolnej. Objaw Trendelenburga. Iniekcje domięśniowe.
PRZYPADKI KLINICZNE: Złamanie szyjki kości udowej (GI 196).
KOŃCZYNA DOLNA (GI 101-136): Udo. Staw kolanowy. Staw piszczelowostrzałkowy. Dół podkolanowy.
05.05.17
PIĄT
28
Udo. Kości. Mięśnie. Tętnice. Żyły. Nerwy. Staw kolanowy. Staw piszczelowo-strzałkowy. Dół
podkolanowy.
UWAGI KLINICZNE: Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych. Uszkodzenia mięśni
kończyny dolnej. Choroby naczyń obwodowych. Urazy tkanek miękkich kolana. Choroba
zwyrodnieniowa stawu kolanowego. Badanie stawu kolanowego. Więzadlo przednio-boczne
kolana.
PRZYPADKI KLINICZNE: Uraz stawu kolanowego (GI 193). Tętniak tętnicy podkolanowej (G
199).
KOŃCZYNA DOLNA (GI 137-153): Goleń.
08.05.17
PON
29
Goleń. Kości. Połączenia kości. Przedział tylny goleni. Przedział boczny goleni. Przedział
przedni goleni.
UWAGI KLINICZNE: Zerwanie ścięgna Achillesa. Badanie neurologiczne goleni. Opadanie
stopy.
PRZYPADKI KLINICZNE: Żylaki (GI 192). Choroba zakrzepowa żył głębokich (GI 197).
Przerwane ścięgno piętowe (GI 198).
KOŃCZYNA DOLNA (GI 153-182): Stopa.
10.05.17
ŚRO
30
Stopa. Kości. Stawy. Kanał kostki przyśrodkowej, troczki oraz położenie ważnych struktur w
okolicy stawu skokowo-goleniowego. Łuki stopy. Rozcięgno podeszwowe. Pochewki ścięgniste
palców stopy. Rozcięgna grzbietowe palców stopy. Mięśnie krótkie stopy. Tętnice. Żyły. Nerwy.
UWAGI KLINICZNE: Złamanie kości skokowej. Złamania części środkowej stopy. Złamania
kostki. Koślawa deformacja palucha. Nerwiak Mortona.
PRZYPADKI KLINICZNE: Zerwanie ścięgna skokowo-strzałkowego przedniego (GI 200).
KOŃCZYNA DOLNA (GI 183-186): Anatomia powierzchniowa.
12.05.17
PIĄT
15.05.17
PON
15.05.17
PON
31
Zapobieganie uszkodzeniu nerwu kulszowego przy wkłuciach domięśniowych. Badanie tętnicy
udowej w trójkącie udowym. Identyfikacja struktur w okolicy kolana. Uwidocznienie zawartości
dołu podkolanowego. Uwidocznienie kanału kostki przyśrodkowej - miejsca przejścia na stopę.
Uwidocznienie ścięgien wokół kostki i na stopie. Badanie tętnicy grzbietowej stopy. Położenie
łuku tętniczego podeszwowego. Główne żyły powierzchowne. Miejsca badania tętna.
32
KOŃCZYNA DOLNA: Anatomia radiologiczna i kliniczna.
Z
ZALICZENIE – TEST: KOŃCZYNA DOLNA.
KOŃCZYNA GÓRNA (GI 205-242): OgóIny opis. Okolica naramienna i łopatkowa
tylna.
17.05.17
ŚRO
33
19.05.17
PIĄT
34
Ogólny opis. Funkcje: położenie ręki, ręka jako narzędzie mechaniczne, ręka jako narząd
czucia. Części składowe: kości i stawy, mięśnie. Odniesienie do innych okolic: szyja, grzbiet i
ściana klatki piersiowej. Informacje kluczowe: unerwienie przez nerwy szyjne i górne piersiowe,
przebieg nerwów w stosunku do kości. Żyły powierzchowne. Położenie kciuka.
Okolica naramienna (barkowa): kości, stawy i mięśnie.
Okolica łopatkowa tylna: mięśnie, dojścia do okolicy łopatkowej tylnej, nerwy, tętnice i żyły.
UWAGI KLINICZNE: Złamianie końca bliższego kości ramiennej. Złamanie obojczyka i
zwichnięcie stawów barkowo-obojczykowego i mostkowo-obojczykowego. Zwichnięcie stawu
ramiennego. Schorzenia mankietu rotatorów (zespół bolesnego barku). Zapalenie kaletki
podbarkowej (podnaramiennej). Zespół otworu czworobocznego. Zerwanie ścięgna mięśnia
nadgrzebieniowego.
PRZYPADKI KLINICZNE: Łopatka skrzydlata (GI 350). Zerwanie ścięgna mięśnia
nadgrzebieniowego (GI 353). Problem ze stawem ramiennym (GI 354).
KOŃCZYNA GÓRNA (GI 242-285): Jama pachowa. Splot ramienny. Ramię.
Jama pachowa: wejście, ściana przednia, ściana przyśrodkowa, ściana boczna, ściana tylna,
otwory w ścianie tylnej, ściana dolna, zawartość jamy pachowej.
Splot ramienny. Węzły i naczynia chłonne.
Ramię: kości, mięśnie, tętnice i żyły, nerwy.
UWAGI KLINICZNE: Uszkodzenie nerwu piersiowego długiego. Obrazowanie układu
naczyniowego kończyny górnej. Urazy tętnic kończyny górnej. Zespół ucisku żyły
podobojczykowej. Urazy splotu ramiennego. Rak gruczołu sutkowego. Przerwanie ścięgna
mięśnia dwugłowego. Pomiar ciśnienia krwi. Uszkodzenie nerwu promieniowego na ramieniu.
Uszkodzenie nerwu pośrodkowego na ramieniu.
PRZYPADKI KLINICZNE: Problemy z barkiem po upadku na wyprostowaną rękę (GI 350).
Blokada nerwowa splotu ramiennego (GI 351). Powikłania po złamaniu żebra (GI 351).
22.05.17
PON
24.05.17
ŚRO
35
36
KOŃCZYNA GÓRNA (GI 285-300): Staw łokciowy. Dół łokciowy. Przedramię.
Staw łokciowy. Dół łokciowy. Przedramię: kości, stawy. Przedział przedni
przedramienia: mięśnie, tętnice i żyły, nerwy. Przedział tylny przedramienia: mięśnie,
tętnice i żyły, nerwy.
UWAGI KLINICZNE: Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej. Podwichnięcie stawu
łokciowego u dzieci. Zmiany rozwojowe stawu łokciowego. Złamanie głowy kości
promieniowej. ‘Łokieć tenisisty’ (zapalenie nadkłykci). Zapalenie stawu łokciowego.
Uszkodzenie nerwu łokciowego. Przetoka dializacyjna. Przecięcie tętnicy
promieniowej lub łokciowej.
KOŃCZYNA GÓRNA (GI 300-339): Ręka.
Kości i stawy ręki. Kanał nadgarstka i struktury w okolicy nadgarstka. Rozcięgno dłoniowe.
Mięsień dłoniowy krótki. Tabakierka anatomiczna. Pochewki włókniste palców. Rozcięgna
grzbietowe palców. Mięśnie. Tętnice i żyły. Nerwy.
UWAGI KLINICZNE: Złamanie kości łódeczkowatej i martwica niedokrwienna części bliższej
kości łódeczkowatej. Zespół kanału nadgarstka. Tabakierka anatomiczna. Zespół de
Quervaina. Zapalenie pochewek ścięgnistych (tenosynovitis). Zespół trzaskającego palca
(trigger finger). Test Allena. Wkłucie dożylne. Uszkodzenie nerwu łokciowego. Uszkodzenie
nerwu promieniowego.
PRZYPADKI KLINICZNE: Zespół kanału nadgarstka (GI 352). Unieruchomienie prostowników
palców (GI 352). Badanie ręki (GI 353).
KOŃCZYNA GÓRNA (GI 340-349): Anatomia powierzchniowa.
26.05.17
PIĄT
29.05.17
PON
29.05.17
PON
05.06.17
PON
12.06.17
PON
27.06.17
WTO
30.06.17
PIĄT
37
Anatomia powierzchniowa kończyny górnej. Punkty kostne i mięśnie okolicy łopatkowej tylnej.
Uwidocznienie dołu pachowego oraz topografia jego zawartości i struktur sąsiednich. Przebieg
tętnicy ramiennej na ramieniu. Ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia i położenie nerwu
promieniowego. Dół łokciowy (widok od przodu). Uwidocznienie ścięgien i topografia dużych
naczyń l nerwów w dalszej części przedramienia. Prawidłowy wygląd ręki. Położenie troczka
zginaczy i gałęzi wstecznej nerwu pośrodkowego. Czynność ruchowa nerwów pośrodkowego i
łokciowego w obrębie ręki. Uwidocznienie położenia luków dłoniowych powierzchownego i
głębokiego. Miejsca badania tętna.
38
KOŃCZYNA GÓRNA: Anatomia radiologiczna i kliniczna.
Z
ZALICZENIE – TEST: KOŃCZYNA GÓRNA.
Z
ZALICZENIE – TEST: I POPRAWKOWE.
Z
ZALICZENIE – TEST: II POPRAWKOWE.
E
EGZAMIN - PRAKTYCZNY
E
EGZAMIN - TEST
G – Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom I, II, III. R.L. Drake, A.W. Vogl,
A.W.M. Mitchell. Wydanie III. Edra Urban & Partner 2016.
B – Anatomia Człowieka Tom I-V. A. Bochenek, M. Reicher. PZWL 2010.
N – Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. O. Narkiewicz, J. Moryś. PZWL 2014.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards