ogłoszenie warzywa i owoce SIWZ_owoce_warzywa

advertisement
Nr sprawy ……………………….
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONYM W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW O
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP.
I. Zamawiającym jest :
Dom Pomocy Społecznej w Batowicach,
Adres: 32-086 Węgrzce k/ Krakowa
Telefon/fax.: 12/285-70-71
REGON 000301316,
NIP 945 14 10 124
e-mail: [email protected], strona internetowa: http://dpsbatowice.pl/ zakładka „zamówienia
publiczne”.
II. Tryb udzielenia zamówienia :
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [t. j.
Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.] zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców szczegółowo
opisanych w formularzu asortymentowo – cenowym [załączniki nr 4.1; 4.2; 4.3 do SIWZ],
do siedziby Zamawiającego w podziale na 3 części:
Część 6 /Dostawa owoców CPV 03222321-9
Część 7/ Dostawa warzyw PCV 03221000-6
Część 8/ Dostawa owoców cytrusowych CPV 03222200-5
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty
częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy:
a) Towar dostarczany będzie partiami do magazynu Zamawiającego stosownie do potrzeb
Zamawiającego na podstawie zleceń wydanych w formie telefonicznej lub faksu.
Towar dostarczany będzie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 800 do 1500
b) Wykonawca będzie dostarczał towar na swój koszt, środkami transportu dostosowanymi
do przewozu żywności.
c) Dostarczany towar będzie spełniał wszystkie wymogi fito – sanitarne.
d)Wykonawca zapewni pełny asortyment wymieniony w formularzu asortymentowo –
cenowym.
e) Cena za przedmiot umowy będzie miała charakter stały.
f) Termin płatności – do 21 dni liczonych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
Płatność w formie przelewu.
g) Towar reklamowany będzie wymieniony na pełnowartościowy, o odpowiedniej jakości,
niezwłocznie, najpóźniej 24 godziny od chwili zgłoszenia Wykonawcy reklamacji.
h) Zamawiający wymaga pełnej realizacji zamówień.
i) Ilości towaru podane w formularzu asortymentowo- cenowym są szacunkowymi,
służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru ofert
najkorzystniejszych. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje
roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu asortymentowo –
cenowym. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych
pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo –
cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty
wybranego wykonawcy.
Koszty konfekcjonowania , utylizacji itp. ponosi dostawca.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie przez okres od 01.01.2016r. do 30.04.2016r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w pkt. a –d winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo
wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. Ust.1 Ustawy Pzp.
Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust.2 pkt. 5 Ustawy Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust.1 Ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonaniu zamówienia. Zaleca się, aby zobowiązanie określało zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tym
podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust.
2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.
W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, przy czym dokumenty, o których mowa
powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert a dokument.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą zgodnie z ustawą Pzp dla tych
dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z wykonawców oddzielnie.
3.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach,
o których mowa w art. 24. ust.2 pkt. 5 Ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
(wzór zał. Nr 5).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.:
1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje
zamawiający
i
wykonawcy
przekazują
faksem,
drogą
mailową
[email protected] z zastrzeżeniem pkt.3.
3.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami i
dokumentami.
4.
Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty
elektronicznej podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma.
5.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Dom
Pomocy Społecznej w Batowicach, Batowice 1, 32-086 Węgrzce
telefon/fax.:12 285 70 71.
6.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Katarzyna Ciszek Tel.
12/285-70-71, wew. 108
7. a)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 7 a, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza je na stronie internetowej.
d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
e) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje
o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
na stronie internetowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie wymaga również zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
IX. Termin związania z ofertą :
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
dni. Bieg terminu związania ofertą
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
- Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Jakikolwiek dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski powinien zostać złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wątpliwości
wiążąca będzie wersja polska.
- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę i powinno zostać złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może
zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas
wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (pisemne uzasadnienie). Pakiet ten powinien być wyraźnie
oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- Treść oferty musi odpowiadać treści siwz i powinna zostać sporządzona według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
- Złożenie więcej niż jednej oferty (na poszczególną Część zamówienia) lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę.
- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinny zostać parafowane przez wykonawcę.
- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą złączone i kolejne ponumerowane. W treści
oferty powinna być zawarta informacja o ilości stron oferty.
- Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1/ Formularz oferty /z wykorzystaniem załączonego wzoru/ - załącznik nr 1.
2/ Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp /z wykorzystaniem załączonego wzoru/
- załącznik nr.2
3/ Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 Pzp /z wykorzystaniem załączonego wzoru
/- załącznik nr.3
4/ Formularz/e asortymentowo-cenowy oferty na poszczególne Części zamówienia /z
wykorzystaniem załączonego wzoru/ - załącznik nr 4 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu
powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT);
5/Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6/Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp lub
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5).
7/ Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres
umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na dostawę
warzyw i owoców -nie otwierać przed dniem 11.12.2015r, do godz. 930, z zaznaczeniem na którą
Część (od 5-7- zgodnie z pkt. III.1 SIWZ) zamówienia składana jest oferta.
Koperta powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowana na adres
zamawiającego - pkt.1 SIWZ sekretariat
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
jak
Oferty należy składać na adres zamawiającego /pkt.1 SIWZ sekretariat/
Termin składania ofert upływa 11.12.2015r godz. 900. Oferty złożone po tym terminie zostaną
niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2015r, o godz. 9.30, w siedzibie Zamawiającego.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia Formularza ofertowego i Formularza asortymentowocenowego Cenę jednostkową brutto danego produktu należy pomnożyć przez jego ilość.
Otrzymany wynik jest wartością brutto danego produktu, zawierającą należny podatek VAT.
Otrzymany wynik stanowi wartość brutto danego produktu. Sumaryczna wartość brutto wszystkich
produktów stanowić będzie wartość brutto zamówienia /cenę brutto całości zamówienia/, która
decydować będzie o wyborze wykonawcy.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przestawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Na podstawie art. 91 ust 2a PZP jako kryterium stosuje się
Cena brutto- 100% - łączne wynagrodzenie wszystkich pozycji z formularza asortym. –cenowego.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego wg wzoru :
C= /C min.: C oferty x 100 gdzie :
C= ilość punktów danej oferty.
C min= cena oferty najtańszej.
C oferty = cena danej oferty.
100%=100 pkt.- waga kryterium wyboru.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i
którego oferta uzyska największą ilość punktów.
XIV. Udzielenie zamówienia
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej siwz i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz kryterium wyboru.
2. O odrzuceniu oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje, określone w art.
92 ust. 1 pkt 1 PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej
http://dpsbatowice.pl/ w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń.
4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art.183 PZP w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy
przed upływem terminów, o których mowa powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1
Ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
XVI . Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności i polegać na :
a)zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
b) uwagi na bieżące potrzeby zamawiającego zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych
w formularzu asortymentowo- cenowym, stanowiącym załącznik do umowy, jednak łączna
wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości umowy,
c)zmiany ceny, na zasadach o których mowa w § 1ust.2 umowy.
d) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę wykonania dostawy na skutek
zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę.
XVII Podwykonawcy
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie część zamówienia i nazwy (firm) podwykonawców,
na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp .
Zgodnie z art. 36 ust. 2 uPzp – jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności:
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołującego
Załączniki do SIWZ :
Załącznik nr 1: formularz oferty.
Załącznik nr 2: oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP
Załącznik nr 3: oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 PZP
Załącznik nr 4_6: formularz asortymentowo-cenowy_owoce
Załącznik nr 4_7: formularz asortymentowo-cenowy_warzywa
Załącznik nr 4_8: formularz asortymentowo-cenowy_owoce_cytrusy
Załącznik nr 5:
lista podmiotów należących do tej samej
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Załącznik nr 6: wzór umowy.
grupy
kapitałowej/
Download