DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 W

advertisement
OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU PRACY
Siedlce, dnia, 10 marca 2017 r.
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6
W SIEDLCACH
ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
O stanowisko mogą ubiegać się:
- wyłącznie obywatele polscy*
- mogą ubiegać się również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*.
1.
Stanowisko pracy: Główny Księgowy
2.
Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach ul. Chopina 10
3.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
4.
Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami
zatrudnionych w ZSP Nr 6 w Siedlcach z dnia 24.06.2009 r. ze zm.
5.
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1)
2)
3)
4)
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe
umyślne,
5) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co
najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
6.
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych,
2) staż pracy na stanowisku głównego księgowego,
3) znajomość przepisów prawa w zakresie:
- zagadnień rachunkowości budżetowej,
- ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów płacowych
- znajomość prawa oświatowego i prawa pracy.
7. Umiejętności i zdolności:
- dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania zespołem, zdolność analitycznego myślenia,
sumienność i dokładność,
- obsługa komputera, programu komputerowego Vulcan finanse, pakietu MS Office, Internetu.
8. Czynności podstawowe na stanowisku pracy:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
jednostki,
- nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
- sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz, zestawień,
planów finansowych i ich wykonanie,
- sprawowanie nadzoru nad prawidłową gospodarką składnikami wyposażenia.
OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU PRACY
9. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
10. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.
11. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny i CV z informacjami o wykształceniu i posiadanymi kwalifikacjami,
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach, ul. Chopina 10 oraz w dziale kadr pokój nr 09,
3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i
umyślne przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy (kopie świadectw pracy lub
zaświadczenie o zatrudnieniu) i dodatkowe kwalifikacje,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy,
12. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach albo przesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze
stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w ZSP Nr 6 w Siedlcach" do dnia 22 marca 2017 r. (decyduje
data faktycznego wpływu do szkoły).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały
dokumentów.
Zgłoszenia kandydatów po terminie, złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu
dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej i osób, które nie zostały
wybrane w konkursie, należy odebrać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nie odebrane
dokumenty po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach konkursu będzie
umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach ul. Chopina 10 – (parter) oraz na stronie
internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach (www.zsp6siedlce.pl) i w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.zsp6siedlce.pl).
* niewłaściwe skreślić
Jerzy Celiński-Mysław
dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
w Siedlcach
Download