Institut Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio

advertisement
10/11/03
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, BioBio-Chemical and Electromagnetic
Weapons Exclusion Clause
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith
1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by
or contributed to by or arising from:
1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear
waste or from the combustion of nuclear fuel
1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear
installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction
or radioactive force or matter
1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive
matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel,
when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical,
scientific or other similar peaceful purposes
1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon
10/11/03
Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną,
Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną
Niniejsza klauzula ma pierwszeństwo i unieważnia wszelkie niezgodne z nią postanowienia niniejszego
ubezpieczenia.
1. Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje w żadnym przypadku strat, uszkodzeń, odpowiedzialności lub
wydatków, które bezpośrednio lub pośrednio zostały spowodowane, wynikły lub do których przyczyniły się:
1.1 promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne pochodzące z jakiegokolwiek paliwa jądrowego
lub odpadów jądrowych lub ze spalania paliwa jądrowego
1.2 radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub wywołujące skażenia właściwości
jakiejkolwiek instalacji jądrowej, reaktora albo innego zestawu jądrowego lub ich jądrowego składnika
1.3 jakakolwiek broń lub urządzenie wykorzystujące rozszczepienie atomowe lub jądrowe i/lub fuzję jądrową albo
inną podobną reakcję lub siłę radioaktywną lub materię
1.4 radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub w inny sposób niebezpieczne czy zanieczyszczające
właściwości jakiejkolwiek radioaktywnej substancji. Wyłączenie to nie obejmuje radioaktywnych izotopów,
innych niż paliwo jądrowe, gdy izotopy te są przygotowywane, przewożone, składowane lub używane
w celach handlowych, rolniczych, medycznych, naukowych lub innych podobnych pokojowych celach
1.5 jakakolwiek broń chemiczna, biologiczna, biochemiczna lub elektromagnetyczna
CL. 370. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. - © Copyright - The Institute of London Underwriters
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards