Plan studiów doktoranckich na kierunku psychologia – studia

advertisement
Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 28/14
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Wydział Nauk Społecznych
Studia Doktoranckie z Filozofii
INFORMACJE OGÓLNE
O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH
Studia Doktoranckie z Filozofii prowadzone przez Instytut Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa WNS UG

OBSZAR KSZTAŁCENIA
Studia Doktoranckie Filozofii to studia stanowiące wyodrębnioną część jednego obszaru
kształcenia: nauk humanistycznych, realizowaną w uczelni przez program kształcenia.
o Obszar wiedzy – nauki humanistyczne
o Dziedzina nauki – nauki humanistyczne
o Dyscyplina naukowa – filozofia

FORMA STUDIÓW
Studia Doktoranckie Filozofii realizowane są w formie studiów stacjonarnych .

CZAS TRWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH
Studia Doktoranckie Filozofii trwają cztery lata.

ODNIESIENIE DO DZIEDZIN I DYSCYPLIN
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia na
Studiach Doktoranckich Filozofii, to przede wszystkim obszar nauk humanistycznych,
ponadto zaś nauk społecznych i prawnych. W przypadku obszaru nauk humanistycznych
efekty kształcenia odnoszą się do dyscypliny filozofia, nauk społecznych – pedagogika, w
zakresie nauk prawnych do dyscypliny prawo.
l.p.
1.
2.
3.
Dziedzina lub dziedziny, od których odnoszą się
efekty kształcenia
Nauki humanistyczne (filozofia)
Nauki społeczne (pedagogika)
Nauki prawne
SUMA
1
Udział procentowy
90%
5%
5%
100%

JEDNOSTKI NAUKOWE REALIZUJĄCE PROGRAM STUDIÓW
Studia Doktoranckie Filozofii realizowane są przez Wydział Nauk Społecznych, Instytut
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. W Uniwersytecie Gdańskim nie ma jednostek
realizujących program studiów III stopnia w zakresie tej samej dyscypliny: filozofii.

ZWIĄZEK Z MISJĄ I STRATEGIĄ ROZWOJU UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO
Studia Doktoranckie Filozofii realizowane na Wydziale Nauk Społecznych UG wpisują
się w misję i strategię Uniwersytetu Gdańskiego, szczególnie w zakresie
przygotowywania kompetentnej kadry naukowej, kształcenia krytycznego myślenia
w poszanowaniu zasad godności ludzkiej i humanizmu, a także czynienia słuchaczy
podmiotem nauczania, doceniania ich roli w procesie poznawczym oraz promowania
rozwoju intelektualnego i wzbogacania osobowości. Program studiów, zgodnie z misją
Uniwersytetu Gdańskiego gwarantuje ofertę kształcenia o wysokiej jakości.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Oczekiwane kompetencje kandydata na Studia Doktoranckie Filozofii to:
o Ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie, preferowany
kierunek: filozofia (ukończenie kierunku Filozofia nie jest warunkiem koniecznym
do przyjęcia na studia)
o Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

ZASADY REKRUTACJI
ZASADY REKRUTACJI na STUDIA DOKTORANCKIE Z FILOZOFII (Instytut
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych UG)
Zasady będę obowiązywać pod warunkiem uruchomienia Studiów Doktoranckich z
Filozofii do 31 grudnia 2015 roku
Forma postępowania
Postępowanie konkursowe na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy
kwalifikacyjnego
kwalifikacyjnej
4 stycznia – 15 stycznia 2016
Termin i miejsce
składania
dokumentów
Termin i miejsce
rozmowy
kwalifikacyjnej
Wymagane
dokumenty
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój S 437
25 stycznia 2016, od godz. 10.00
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój S 535

podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (na druku UG)

życiorys z uwzględnieniem działalności naukowej
 odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o nadaniu tytułu
magistra

powiększona kserokopia obu stron dowodu osobistego poświadczona za zgodność z
2
oryginałem

3 kolorowe fotografie o wymiarach 37×52 [mm], bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 3-stronicowy projekt pracy badawczej dotyczący przyszłej pracy doktorskiej (w wersji
papierowej i elektronicznej: doc lub pdf, przesłanej na adres [email protected]

egzemplarz swojej pracy magisterskiej

opinia promotora pracy magisterskiej

kwestionariusz osobowy (na druku UG)
Uwaga: podanie o przyjcie na studia oraz kwestionariusz osobowy dostępne są pod
linkiem:
http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 65
Średnia ocen ze studiów - maksymalnie 15 pkt
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3,85
4,05
4,25
4,45
4,65
4,85
do
do
do
do
do
do
4,04
4,24
4,44
4,64
4,84
5,00
5 pkt.
7 pkt.
9 pkt.
11 pkt.
13 pkt.
15 pkt.
Działalność naukowa kandydata: maksymalnie 20 pkt
Zasady punktacji
postępowania
rekrutacyjnego
(punktacja)












artykuł w czasopiśmie z listy A MNiSW: 10 pkt.
artykuł w czasopiśmie z listy B MNiSW: 5 pkt.
artykuł w czasopiśmie z listy C MNiSW: 7 pkt.
rozdział w pracy zbiorowej: 3 pkt.
artykuł w czasopiśmie popularno-naukowym: 1 pkt.
wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej: 3 pkt.
prezentacja plakatu na konferencji międzynarodowej: 2 pkt.
wygłoszenie referatu na konferencji krajowej: 2 pkt.
prezentacja plakatu na konferencji krajowej: 1 pkt.
aktywny udział w działalności koła naukowego: 2 pkt
nagroda za wyniki w nauce lub działalność organizacyjną: 3 pkt.
inne przejawy aktywności naukowo-badawczej: 2 pkt
Rozmowa kwalifikacyjna: maksymalnie 30 pkt
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:
1. Ocenę projektu pracy badawczej dyskusję na temat planów naukowych: do 20 pkt
Projekt pracy badawczej powinien być przedstawiony w formie syntetycznej. Ocenie
podlegają następujące elementy:
-
umiejętność sformułowania i omówienia problemu badawczego,
-
uzasadnienie jego wyboru
-
podstawy teoretyczne pracy
cel pracy, pytania i hipotezy badawcze
spodziewane rezultaty badań
odniesienie do aktualnej literatury przedmiotu
nowatorstwo podejmowanej problematyki.
3
2. Ocenę prezentacji pracy magisterskiej: do 10 pkt
Oceniana będzie umiejętność syntetycznego przedstawienia treści pracy (główna teza, jej
uzasadnienia i krytyczna analiza).
LIMIT PRZYJĘĆ
W ROKU
AKADEMICKIM
2014/2015:
Limit przyjęć: maksymalnie 15 osób*
Kontakt
Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych,
ul. Bażyńskiego 4, tel. 58 523-44-05; e-mail: [email protected]
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia: 33
Dodatkowe
informacje
Doktorant, który nie ukończył studiów filozoficznych I lub II stopnia zobowiązany jest
w ciągu dwóch pierwszych lat studiów doktoranckich zaliczyć egzaminy z historii
filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej z poziomu studiów I
stopnia z filozofii u prowadzących, którzy w danym roku akademickim prowadzą
powyższe przedmioty.
* Uwaga: W przypadku niewypełniania limitu decyzję o uruchomieniu studiów podejmuje
Rektor UG

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Filozofii, poza niniejszym dokumentem
pod nazwą Informacje ogólne, obejmuje:
o opis zakładanych efektów kształcenia (macierz efektów kształcenia –
w załączeniu)
o opis procesu kształcenia (opis przedmiotów – modułów kształcenia wraz
z przypisanymi punktami ECTS - w załączeniu)
o plan studiów (z rozbiciem na lata studiów – w załączeniu)
Studia Doktoranckie Filozofii kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie Filozofia.

INNE INFORMACJE dotyczące warunków realizacji programu i sposób realizacji
kształcenia
ZASOBY KADROWE
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa dysponuje wykwalifikowaną kadrą
pracowników samodzielnych, jak również pracowników niesamodzielnych, posiadających
duże doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Łącznie w Instytucie zatrudnionych jest 79
pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 21 pracowników samodzielnych, z których 10
reprezentuje dyscyplinę filozofia) oraz 4 pracowników administracyjnych obsługujących
studia, 2 wykwalifikowanych bibliotekarzy prowadzących Bibliotekę IFSiD, 2 pracowników
technicznych prowadzących studio radiowe oraz 1 pracownika naukowo-technicznego
prowadzącego Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych.
4
Do obsługi administracyjnej studiów wyznaczonych jest 2 pracowników administracyjnych:
1 osoba w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (organizacja i tok studiów, bieżąca
obsługa doktorantów) oraz 1 pracownik dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (bieżąca
kontrola finansowa studiów).
Pracownicy samodzielni Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa:
Lp.
Nazwisko i Imię
Tytuł
lub
stopień
Dziedzina nauki lub
sztuki
Dyscyplina
naukowa lub
artystyczna
Specjalności/ obszary
badań
1
Anna ChęćkaGotkowicz
Piotr Czekanowski
Janusz Erenc
Joanna Judycka
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
estetyka muzyczna
dr hab.
dr hab.
dr hab.
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
socjologia
socjologia
filozofia
Stanisław Judycki
prof.
nauki humanistyczne
filozofia
socjologia starości
polityka społeczna
filozofia średniowieczna
epistemologia, filozofia
religii
6.
Michał
Kaczmarczyk
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
7.
Adam Karpiński
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
8.
9.
10.
11.
Sabina Kruszyńska
Jolanta Maćkiewicz
Józef Majewski
Monika MazurekJanasik
Jarosław Mrozek
Cezary ObrachtProndzyński
Aleksandra
Pawliszyn
Romuald Piekarski
Piotr Przybysz
Dorota Rancew –
Sikora
Dariusz Sikorski
Zbigniew Treppa
Rafał Urbaniak
Jarosław Załęcki
Wojciech Żełaniec
prof.
prof.
dr hab.
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
nauki teologiczne
filozofia
filologia
teologia
historia filozofii
współczesnej
historia filozofii
językoznawstwo polskie
teologia dogmatyczna
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
socjologia etniczności
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
filozofia matematyki
prof.
nauki humanistyczne
socjologia
antropologia społeczna
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
dr hab.
dr hab.
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
filozofia
filozofia
fenomenologia,
hermeneutyka
filozofia polityki
estetyka
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
socjologia jakościowa
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
nauki humanistyczne
sztuki filmowe
nauki humanistyczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
filologia
fotografia
filozofia
socjologia
filozofia
historia literatury
antropologia obrazu
logika
socjologia kultury
filozofia społeczna
2.
3.
4.
5.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
teoria socjologiczna
Pracownicy kierunku filozofia prowadzący zajęcia na studiach z filozofii III stopnia
l.p Imię i nazwisko
.
1. Stanisław Judycki
Uzyskany tytuł lub
stopień naukowy
Specjalności/ obszary
badań
Prof. dr hab.
Epistemologia, filozofia
religii, filozofia współczesna
Filozofia nowożytna,
filozofia francuska
Filozofia starożytna, filozofia
średniowieczna, paleografia
Hermeneutyka,
fenomenologia
Estetyka
Logika, filozofia nauki
Logika, filozofia analityczna
2. Sabina Kruszyńska
Prof. dr hab.
3. Joanna Judycka
Dr hab.
4. Aleksandra Pawliszyn
Dr hab.
5. Anna Chęćka-Gotkowicz
6. Jarosław Mrozek
7. Rafał Urbaniak
Dr hab.
Dr hab.
Dr hab.
5
8. Piotr Przybysz
9. Wojciech Żełaniec
Dr hab.
Dr hab.
10. Romuald Piekarski
Dr hab.
Estetyka
Filozofia społeczna, filozofia
prawa,
Filozofia polityki
Pozostali pracownicy Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz pracownicy
spoza Instytutu, prowadzący zajęcia na Studiach Doktoranckich Filozofii
l.p
.
1.
Imię i nazwisko
Uzyskany tytuł lub
stopień naukowy
Specjalności/ obszary
badań
Artur Szutta
dr
2.
3.
Witold Płotka
Marek Pepliński
dr
dr
4.
Martyna Koszkało
dr
Filozofia polityki, etyka,
dydaktyka akademicka
Epistemologia
Epistemologia, filozofia
religii, metodologia badań
naukowych
Filozofia starożytna, filozofia
średniowieczna, dydaktyka
akademicka
ZASOBY MATERIALNE – INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA
Zajęcia w ramach Studiów Doktoranckich Filozofii będą realizowane w salach
dydaktycznych Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Instytut dysponuje salami dydaktycznymi wyposażonymi w ekrany i projektory
multimedialne, Biblioteką IFSiD, a w pobliżu siedziby Instytutu znajduje się Biblioteka
Główna UG. Ponadto, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa ma dostęp do
audytoriów Wydziału Nauk Społecznych (na zasadach obowiązujących wszystkie instytuty
WNS).
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA LUB NAUKOWO – BADAWCZA
W Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa prowadzona jest działalność naukowa i
naukowo badawcza w zakresie trzech wymienionych w nazwie Instytutu dyscyplin.
Prowadzone są także badania interdyscyplinarne, w tym przede wszystkim z pogranicza
filozofii/socjologii/antropologii/estetyki/etyki. W zakresie filozofii badania naukowe
prowadzone są we wszystkich podstawowych działach filozofii: metafizyka-ontologia,
epistemologia, aksjologia, etyka, estetyka, historia filozofii, logika. Bardziej uszczegółowione
i aktualne zainteresowania badawcze w zakresie filozofii obejmują (podział na aktualnie
istniejące zakłady):
Zakład Etyki i Filozofii Społecznej (kierownik – prof. UG, dr hab. W. Żełaniec)
- filozofia prawa, reguły konstytutywne, etyka cnót, metaetyka, intuicjonizm.
Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki (kierownik – prof. UG, dr hab. P.Przybysz)
- filozofia sztuki awangardowej, filozofia muzyki i metakrytyka sztuki, empiryzm Davida
Hume’a a transcendentalizm Immanuela Kanta, estetyka sztuki popularnej, feminizm wobec
estetyki i filozofii sztuki, pragmatyzm w filozofii i estetyce, sztuka wobec procesów
globalizacyjnych
Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (kierownik- prof. UG, dr hab. J .Judycka, )
- przedmiot filozofii bytu u paryskiego i kolońskiego tomisty Jana Wersora, wychowanie
moralne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, problematyka filozofii bytu, etyka i filozofia
wychowania – idee klasyczne, problematyka jednostkowienia bytów, poglądy metafizyczne i
epistemologiczne Jana Dunsa Szkota, koncepcja wolnej woli w etyce średniowiecznej
6
Zakład Teorii Poznania (kierownik – dr hab. A. Pawliszyn, prof.UG)
- hermeneutyka filozoficzna, fenomenologia
Zakład Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (kierownik – prof. UG, dr hab. J.
Mrozek)
- filozofia nauki, filozofia matematyki, współczesna filozofia przyrody, teoria prawdy A.
Tarskiego, metafizyka a logika, paradoksy logiczne.
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej (kierownik – prof. dr hab. S. Kruszyńska)
-XIX i XX-wieczna filozofia hiszpańska, filozofia francuska (rozum,wiara i niewiara,
filozofia religii w XVIII i XIX wieku, fenomenologia) filozofia polska (Kołakowski,
Tischner), filozofia a literatura, filozofia podmiotu, filozofia niemiecka
Zakład Filozofii Współczesnej (kierownik – dr hab. R. Piekarski, prof. UG)
- reprezentacje poznawcze, cnoty polityczne, status ontologiczny dzieła muzycznego,
sztuczna inteligencja
Zakład Metafizyki i Filozofii Religii (kierownik – prof. dr hab. S. Judycki)
- epistemologia współczesna, filozofia religii, filozofia umysłu, Alvin Plantinga.
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z WEWNĘTRZNYM SYSTEMEM ZAPEWNIANIA
JAKOŚCI: WDROŻENIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA , OBEJMUJĄCEGO MECHANIZMY DOSKONALENIA
PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Wewnętrzny system zapewnienia jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych działa
na podstawie Uchwały Senatu UG z 26 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu
Gdańskiego nr 48/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie składu Uczelnianego
i Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zakresu
powierzanych im zadań. Dokumentem uszczegółowionym precyzującym zasady działania
systemu jest Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana WNS UG z dnia 1.10.2014 roku z
załącznikami. Cały dokument nosi nazwę System Zapewniania Jakości Kształcenia na
Wydziale Nauk Społecznych UG i obowiązuje także na studiach III stopnia.
Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi
IFSiD wypracował sieć kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi i podmiotami
gospodarczymi. Z sieci tej mogą korzystać także Doktoranci. Budują ją instytucje naukowe,
kulturalne i gospodarcze Pomorza, naukowe ośrodki zagraniczne i polskie takie jak:
uniwersytety w Polsce, we Włoszech, w Irlandii, w Szkocji, w USA, szkoły
ponadgimnazjalne Pomorza, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Biblioteka PAN, Europejskie
Centrum Solidarności.
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards