Marianna Gniadek - Uniwersytet Warszawski

advertisement
Marianna Gniadek
Warszawa, 8 listopada 2010
Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod
Autoreferat rozprawy doktorskiej pt.:
„Elektrochemiczna, bezprądowa synteza polimerów przewodzących i
nanostrukturalnych kompozytów na granicy dwóch niemieszających się cieczy”
Promotor pracy: dr hab. Mikołaj Donten
Materiały kompozytowe polimer przewodzący – metal posiadają unikalne właściwości
często znacznie lepsze do materiałów wyjściowych, z których są zbudowane, łącząc w sobie
najlepsze ich cechy a zarazem niwelując zjawiska niepożądane jak na przykład agregacja
nanocząstek w miarę starzenia się roztworu. Ze względu na widoczne w wielu dziedzinach
nauki i techniki stale wzrastające zapotrzebowanie na nowe, użyteczne materiały uwaga
badaczy została skierowana na kompozyty. Znajdują one zastosowanie w elektrosyntezie,
systemach przetwarzania i magazynowania energii oraz nowoczesnych, selektywnych
sensorach. Synteza takich materiałów składających się z polimerów przewodzących i metali
najczęściej występujących w postaci nanocząstek budzi coraz większe zainteresowanie wielu
gałęzi przemysłu. Do tej pory w tego typu zastosowaniach najczęściej korzystano z czystych
polimerów, jednakże wprowadzenie do nich nanocząstek metalicznych znacznie poprawia
właściwości uzyskanego materiału, co daje większe możliwości jego przyszłych zastosowań.
Z tego względu kontrolowane metody otrzymywania kompozytów polimerów przewodzących
z nanocząsteczkami metali są niezwykle istotne. Dotychczas najczęściej były one
otrzymywane w układach jednofazowy dzięki zastosowaniu reakcji wymuszanej przyłożonym
potencjałem lub też spontanicznej reakcji utlenienia i redukcji odpowiednio monomeru i
utleniacza. Jednakże takie podejście nie pozwalało na dostatecznie dobrą kontrolę obszaru
reakcyjnego i szybkości formowania się otrzymanych materiałów. Dopiero niedawno
pojawiły się pierwsze doniesienia literaturowe, wskazujące układ umożliwiający pokonanie
tego problemu – polimeryzacja na granicy dwóch niemieszajacych się ciekłych faz.
Celem
mojej
pracy
było
stworzenie
procedur
otrzymywania
materiałów
kompozytowych, opartych o polimery przewodzące takie jak polipirol i polianilina z
nanocząstkami złota i srebra. Do osiągnięcia tego celu wykorzystałam syntezę na granicy
dwóch niemieszających się ośrodków. Zastosowany układ pozwalał na kontrolę właściwości,
morfologii i składu oraz ilości otrzymanego materiału polimerowego poprzez dobór
odpowiednich rozpuszczalników, stężeń reagentów i czasów polimeryzacji. Zsyntetyzowany
materiał charakteryzowałam pod kątem struktury polimeru, czyli określenia w jakiej formie
powstawał, oraz pod kątem struktury i średnicy krystalitów metalicznych znajdujących się w
sieci polimerowej. Istotnym aspektem badań była charakterystyka elektrochemiczna
otrzymanych materiałów oraz dalsze badania elektrochemiczne prowadzone pod kątem
użyteczności i przyszłych zastosowań tego typu materiałów. Na przykładzie modelowej
reakcji katalitycznego utleniania kwasu askorbinowego i badań pojemnościowych kompozytu
polipirolu ze złotem wykazałam, że doskonale nadaje się on do tego typu zastosowań.
W pierwszym etapie moich badań opracowałam procedury syntezy materiałów
kompozytowych na granicy dwóch niemieszających się ośrodków w oparciu o spontaniczną
reakcję redoks przebiegającą pomiędzy jonami utleniacza rozpuszczonymi w fazie wodnej i
cząsteczkami monomeru znajdującymi się w fazie organicznej. W wyniku tej reakcji
monomer zostaje utleniony do polimeru i jednocześnie jony utleniacza redukują się do formy
metalicznej (AuCl4-, Ag+) lub mniej utlenionej (Cu2+, S2O82-). Dzięki zastosowanej
procedurze otrzymałam wiele kompozytów polipirolu i polianiliny o różnorodnej strukturze i
morfologii. W kolejnym
etapie badań zmodyfikowałam proces syntezy poprzez
wprowadzenie rozpraszania faz za pomocą ultradźwięków, co prowadziło do otrzymania
produktów bardziej zwartych o dużo większej homogeniczności. Następnie opracowałam, w
oparciu o syntezę na granicy faz, metodę pozwalającą osadzać cienkie, jednorodne warstwy
powstającego kompozytu na różnego rodzaju podłożach takich jak: grafitowe dyski i pręciki,
pianka węglowa czy włóknina szklana.
W kolejnym etapie badań wykorzystując spektrometrię Ramanowską udowodniłam,
że otrzymane przeze mnie materiały charakteryzowały się odpowiednimi dla konkretnych
polimerów strukturami wewnętrznymi. Wykazałam, że poziom utlenienia polimeru zależy od
miejsca jego tworzenia, co najlepiej widoczne było dla kompozytów polianiliny, które
znacznie różniły się poziomem utlenienie w zależności czy powstawały po stronie roztworu
organicznego czy wodnego. Korzystając z widm dyfrakcji rentgenowskiej wykazałam
również, że obserwowane wcześniej za pomocą technik skaningowej mikroskopii
elektronowej nanostruktury metaliczne w wielu przypadkach miały rozmiary poniżej 50 nm.
Ponadto na podstawie badań elektrochemicznych udowodniłam, że otrzymane przeze
mnie materiały były przewodzące i miały charakterystyki odpowiednie dla wybranych
polimerów. W przypadku kompozytów ze srebrem obserwowałam oprócz sygnałów
charakterystycznych dla polimeru piki związane z utlenianiem i redukcją tego metalu, co
wskazywało jednoznacznie, iż w kompozycie znajdował się nieizolowany metal. Obecność w
kompozycie niczym nie pokrytych nanokryształów metalu może być istotna przy
wykorzystaniu tego typu materiałów w katalizie.
Wykazałam, że otrzymane przeze mnie materiały posiadały właściwości katalityczne
w stosunku do reakcji utleniania kwasu askorbinowego. Otrzymałam znaczne wzmocnienie
prądowe oraz przesunięcie sygnału utleniania o ok. 400 mV na skali potencjałowej, co
wyraźnie świadczyło, że kompozyt polipirol-Au katalizuje tę reakcję. Ten sam kompozyt,
również wtarty w powierzchnię elektrody grafitowej, przebadałam wstępnie pod kątem
przyszłych zastosowań w konstrukcji superkondesatorów. Okazało się, że w określonym
zakresie potencjałowym wykazuje on duże prądy pojemnościowe i bardzo symetryczne
przebiegi krzywych prądowo-potencjałowych dla różnych szybkości polaryzacji. Taka
charakterystyka może pozwolić na opracowanie układu znajdującego zastosowanie w
konstrukcji urządzeń magazynujących energię.
Przedstawione w mojej pracy wyniki jasno wykazują, że zastosowanie polimeryzacji
na granicy dwóch niemieszających się ciekłych ośrodków prowadzi do uzyskania
kompozytów polimerów przewodzących z nanokryształami metali. Jest to proces łatwy do
prowadzenia i kontrolowania, a uzyskane materiały charakteryzują się doskonałymi
właściwościami znacznie lepszymi w porównaniu do czystych polimerów i nanocząstek.
Dzięki temu zaprezentowane przeze mnie procedury otrzymywania kompozytów mogą być
łatwo adaptowane na potrzeby przemysłowe na przykład przy wytwarzaniu katalizatorów,
konstrukcji urządzeń magazynujących energię i w różnego rodzaju czujnikach.
Download