kompozyty - NetPrace.pl

advertisement
Kompozyty
Cel:
Celem sprawozdania jest szczegółowe zapoznanie się z kompozytami, ich
właściwościami i ich podziałem.
Rozwinięcie sprawozdania:
Kompozyty to tworzywa składające się z co najmniej 2 składników o
różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i (lub) nowe
(dodatkowe) w porównaniu z właściwościami poszczególnych składników lub w
porównaniu z sumą właściwości tych składników.
Ważnym wskaźnikiem budowy kompozytu jest stosunek objętościowego
lub masowego udziału w nim materiału zbrojącego. Może on występować jako
cząstki lub włókna. Wyróżnia się:
 Kompozyty zbrojone dyspresyjnie- faza zbrojąca występuje w postaci
cząstek poniżej 1 m (stop Ni- Cr używany na turbiny gazowe).
 Kompozyty zbrojone cząstkami- cząsteczki mają wymiar od kilku do
kilkuset mikrometrów.
 Kompozyty zbrojone włóknami- włókna o bardzo małej średnicy,
przeważnie poniżej 100 m.
Kompozyty w zależności od osnowy można podzielić na:
 Kompozyty o osnowie metalowej- osnowę stanowią stopy metali z 3
grup:

Stopy metali lekkich (przemysł samochodowy i lotniczy)

Stopy srebra i miedzi o dobrych właściwościach cieplnych i
elektrycznych

Stopy niklu ołowiu i cynku
 Kompozyty o osnowie ceramicznej- materiały budowlane, hutnicze i
stosowane w elektronice
 Kompozyty
o
osnowie
polimerowej-
żywice
termoutwardzalne
(fenoplasty i aminoplasty), silikony, duroplasty chemoutwardzalne,
tworzywa termoplastyczne
Materiały stosowane na zbrojenia kompozytów
Cząsteczki
W formie fazy zbrojącej wykorzystuje się głownie proszki metali (Al., Ni,
Ti, i Fe) oraz związków ceramicznych (SiO2, SiC, Al2O3, TiO3, ZrO3) a także
grafitu i miki. (Rysunek 1)
Włókna zbrojące
Ich zasadniczą właściwością jest duża wytrzymałość na rozciąganie,
niezmienność w wysokiej temperaturze i mały koszt wytwarzania. (Rysunek 2)
Włókna metalowe stosuje się tylko w szczególnych przypadkach.
Włókna ceramiczne, do których kwalifikuje się włókno szklane węglowe z
SiC, Al2O3. Głównymi produktami z włókien szklanych są roving i jedwab
szklany.
Zadanie:
Kompozyt składa się z krótkich, rozmieszczonych przypadkowo włókien
szklanych o osnowie żywicy poliestrowej. Udział objętościowy włókien
szklanych wynosi 30%, średnica 15m, naprężenie niszczące włókno 140 MPa,
a wytrzymałość osnowy na ścinanie 30 MPa. Obliczyć krytyczną wartość 2Xc.
***tutaj Misiu wpisz to zadanie. Nie drukuj tego, tylko oddaj mi to na
dyskietce, bo muszę jeszcze wpisać wnioski. Kocham Cię. ***
Podsumowanie:
W sprawozdaniu zawarłam wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące
kompozytów, takie jak definicja kompozytu, jego podział oraz przykłady
zastosowań kompozytów w praktyce.
Wnioski:
W trakcie zbierania materiałów na temat kompozytów przekonałam się, że
o właściwościach kompozytów decyduje rodzaj zbrojenia, a materiałem
wiążącym jest osnowa. Zauważyłam także jak daleko posunięte są badania i
eksperymenty dotyczące kompozytów i jak wielką nadzieję właśnie w tej grupie
materiałów pokładają naukowcy i technologowie.
zaskoczyła mnie różnorodność tych materiałów
Najbardziej jednak
Download