Wiadomości ogólne o związkach wielofunkcyjnych

advertisement
DZIAŁ IXC. ZWIĄZKI ORGANICZNE W PRZYRODZIE I GOSPODARCE
(profil rozszerzony)
Lp.
Numer
lekcji
314
1.
315316
2-3.
317
4.
318319
5-6.
320321
7-8.
322323
9-10.
Temat lekcji
Wiadomości ucznia (P)
Uczeń wie:
Umiejętności ucznia (PP)
Uczeń umie:
Wiadomości ogólne o
- co to są związki wielofunkcyjne;
związkach wielofunkcyjnych - od czego zależą właściwości związków
wielofunkcyjnych.
Chiralność i enancjomeria
- co to jest chiralność i jakie są kryteria
chiralności;
- co to jest enancjomeria;
- jakie są właściwości enancjomerów;
- co to jest racemat i jakie ma właściwości.
Chiralność i enancjomeria –
ćwiczenia z modelami
cząsteczek.
Hydroksykwasy- budowa,
- co to są hydroksykwasy i jak są zbudowane;
otrzymywanie i właściwości. - co to jest kwas mlekowy, jakie są jego
właściwości , występowanie i zastosowanie;
- co to jest kwas winowy, jakie są jego
właściwości , występowanie i zastosowanie;
- co to jest diastereoizomeria, forma mezo.
- rozróżniać grupy funkcyjne;
- rozróżnia reakcje chemoselektywne;
- rozróżnia reakcje wewnątrzcząsteczkowe.
- podawać przykłady związków chiralnych i
achiralnych w mikro- i makroświecie;
- rozróżniać enancjomery;
- układać wzory stereochemiczne
enancjomerów.
- układać wzory stereochemiczne
enancjomerów;
- konstruować modele cząsteczek.
- tworzyć nazwy hydroksykwasów na
podstawie wzorów i odwrotnie;
- planować metody rozdzielania
enancjomerów;
- układać równania reakcji z zastosowaniem
hydroksykwasów.
Aminokwasy- nazewnictwo, - co to są aminokwasy i jak są zbudowane;
budowa i właściwości.
- jakie są właściwości aminokwasów;
- co to są aminokwasy białkowe, jaka jest ich
budowa i czynność optyczna;
- co to są enzymy.
Polipeptydy i białka- co to są polipeptydy i wiązanie peptydowe;
struktury i właściwości
- co to są białka i ich pierwszo-, drugo-, trzeciobiałek.
i czwartorzędowa struktura;
- jakie są właściwości fizyczne i chemiczne
białek.
- tworzyć nazwy aminokwasów na podstawie
wzorów i odwrotnie;
- uzasadniać za pomocą równań reakcji
amfoteryczność aminokwasów;
- układać równania reakcji otrzymywania
peptydów ze znanych aminokwasów
białkowych.
324325
11-12. Cukry proste – glukoza i
fruktoza i ich właściwości.
- co to są cukry proste i jak są zbudowane;
- co to są odmiany α i β;
- co to są szeregi D i L;
- jakie są właściwości fizyczne i chemiczne oraz
rola w przyrodzie glukozy i fruktozy.
326327
13-14. Dwucukry. Sacharoza i jej
właściwości. Dwucukry
redukujące.
328329
15-16. Wielocukry- skrobia i
celuloza i ich właściwości.
- co to są dwucukry i jaka jest ich budowa;
- co to jest sacharoza i jakie są jej właściwości
fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie;
- na czym polega przemysłowe otrzymywanie
cukru.
- jaka jest budowa, właściwości i zastosowanie
skrobii;
- jaka jest budowa, właściwości i zastosowanie
celulozy;
- w jaki sposób otrzymuje się papier i sztuczny
jedwab.
- jakie są substraty syntezy nukleozydów;
- co to są kwasy RNA i DNA;
- co to jest nośnik informacji genetycznej i kod
genetyczny.
- co to są reakcje polimeryzacji i
polikondensacji;
- co to jest monomer, mer i polimer;
- jakie są właściwości fizyczne i chemiczne
polimerów;
- co to są polimery termoplastyczne i
termoutwardzalne.
- co to jest kauczuk naturalny, jakie są jego
właściwości i zastosowanie;
- co to jest guma i kauczuk syntetyczny, jakie są
ich właściwości i zastosowanie;
- jakie są najważniejsze pochodne celulozy i
jakie jest ich zastosowanie.
330
17.
Nukleozydy, nukleotydy i
kwasy nukleinowe.
331
18.
Wiadomości ogólne o
polimerach.
332
19.
Polimery naturalne i
modyfikowane.
- wyjaśnić zjawisko mutarotacji na
przykładzie glukozy i fruktozy;
- omówić proces fotosyntezy;
- omówić proces fermentacji alkoholowej;
- tworzyć odmiany α i β na podstawie wzorów
łańcuchowych monocukrów.
- rozróżniać wiązania α i β –glikozydowe;
- uzasadniać, które dwucukry i dlaczego
posiadają właściwości redukcyjne;
- układać równania reakcji otrzymywania i
hydrolizy dwucukrów.
- rozróżniać wielocukry na podstawie ich
właściwości fizycznych i reakcji
charakterystycznych;
- uzasadniać czy wielocukry posiadają
właściwości redukcyjne.
- omówić proces replikacji DNA i mutacje w
DNA;
- wyjaśnić proces biosyntezy białek.
- rozróżnić reakcje polimeryzacji i
polikondensacji;
- omówić proces sieciowania polimeru;
- układać równania reakcji polimeryzacji i
polikondensacji oraz depolimeryzacji;
- wyjaśnić różnice między polimerem i
tworzywem sztucznym.
- układać równania reakcji otrzymywania
różnych polimerów naturalnych i
modyfikowanych;
- umie rozróżniać różne grupy polimerów.
333334
335
336337
338
339
340345
346347
20-21. Polimery syntetyczne
22.
Leki i trucizny
23-24. Powtórzenie wiadomości
25.
26.
Sprawdzian pisemny
Omówienie i poprawa
sprawdzianu
27-32 Rozwiązywanie arkuszy
maturalnych.
33-34 Film edukacyjny.
- co to jest: polietylen, polipropylen, poli(chlorek
winylu), teflon, polistyren, poli(metakrylan
metylu);
- co to są kopolimery, poliestry, poliamidy,
fenoplasty, żywice epoksydowe i silikony.
- co to jest lekozależność i tolerancja na lek;
- co to są używki i jak działają na organizm
ludzki.
- układać równania reakcji polimeryzacji i
polikondensacji w celu otrzymania
poszczególnych polimerów.
- określić zasady zażywania leków;
- określić działanie alkoholu na organizm
ludzki;
- wymienić konsekwencje palenia tytoniu;
- omówić przyczyny i skutki narkomanii.
Download