regulamin wynagradzania

advertisement
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA OLSZTYN
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę oraz
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.
2. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało
w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy
jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość pracy.
§2
1.
2.
Przepisy regulaminu wynagradzania obowiązują pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miasta na podstawie umowy o pracę.
Do dnia 31 grudnia 2011 r. w stosunku do pracowników samorządowych
mianowanych stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich Dz.U. nr 146, poz. 1223 ze zm., obowiązującego
w dniu 1 stycznia 2009r.
§3
Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzeń określa Regulamin pracy.
§4
Ilekroć w regulaminie wynagradzania mowa jest o:
1) kierowniku zakładu pracy – należy przez to rozumieć prezydenta miasta lub
osobę, którą prezydent upoważnił do wykonywania czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,
2) kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć osobę kierującą
zorganizowanym stałym zespołem pracowników lub stosownie do postanowień
regulaminu określającego strukturę organizacyjną osobę kierującą wymienionym
tam zespołem pracowników,
3) zakładzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Olsztyn,
4) pracowniku – należy rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta Olsztyn na
podstawie umowy o pracę,
5) pracowniku samodzielnym – należy przez to rozumieć pracownika nie będącego
kierownikiem komórki organizacyjnej, bezpośrednio podległego kierownikowi
zakładu pracy lub jego zastępcy,
6) najniższym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć najniższe wynagrodzenie
zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu,
7) minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie
określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz 1458).
II. Ogólne zasady wynagradzania
§5
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jednak
nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.
2. Wynagrodzenie pracownika ustala kierownik zakładu pracy lub osoba uprawniona
do zawierania i rozwiązywania umów o pracę.
§6
W Urzędzie Miasta obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na
ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek
wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.
§7
Pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują dodatkowe składniki
wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą:
1)
2)
3)
4)
dodatek funkcyjny,
dodatek za wysługę lat,
dodatek specjalny,
premia regulaminowa dla pracowników na stanowiskach pomocniczych i
obsługi,
5) dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego,
6) odprawa emerytalna lub rentowa,
7) odprawa pośmiertna,
8) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,
9) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
10) nagrody uznaniowe,
11) nagrody jubileuszowe,
12) wynagrodzenie prowizyjne.
§8
Ustala się:
1) tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników,
stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,
2) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2
do regulaminu,
3) tabelę
kierowniczych
stanowisk
urzędniczych,
ich
kwalifikacji
i zaszeregowania, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu,
4) tabelę urzędniczych stanowisk, ich kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiącą
załącznik nr 4 do regulaminu,
5) tabelę doradców i asystentów, ich kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiącą
załącznik nr 5 do regulaminu,
6) tabelę stanowisk pomocniczych, ich kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiącą
załącznik nr 6 do regulaminu,
7) tabelę stanowisk obsługi, ich kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiącą
załącznik nr 7 do regulaminu,
8) tabelę stanowisk, dla których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach
robót publicznych lub prac interwencyjnych, stanowiącą załącznik nr 8 do
regulaminu.
§9
1. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego
zaszeregowania podejmuje kierownik zakładu pracy.
2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres
pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla
których wymagany okres pracy określają odrębne przepisy oraz art.5 ust.2 i art.6
ust.4 ustawy.
§ 10
1. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
2. Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego uposażenia
zasadniczego przysługującego za pełny wymiar czasu pracy przez liczbę godzin
pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
III. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego
§ 11
1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest ustalane z uwzględnieniem:
1) kategorii zaszeregowania (grupy wynagrodzenia) obowiązującej na danym
stanowisku pracy,
2) wysokości stawek płac zasadniczych pracowników na porównywalnych
stanowiskach.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić na wniosek
dyrektora/ kierownika lub pracownika, w związku z:
1) zmianą stanowiska pracy,
2) istotną zmianą zakresu czynności na zajmowanym stanowisku,
3) zmianą stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabeli płac,
4) dokonywaną indywidualnie oceną przydatności i efektywności pracy,
5) podniesieniem kwalifikacji zawodowych zgodnych z wykonywanymi zadaniami,
3. Wynagrodzenie zasadnicze może mieć postać:
1) stawki miesięcznej,
2) stawki godzinowej.
IV. Dodatek funkcyjny
§ 12
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych kierowniczych,
głównym specjalistom oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny może być przyznany również pracownikom zatrudnionym
na stanowiskach samodzielnych, jeżeli zakres ich obowiązków obejmuje
koordynowanie pracy innych pracowników .
3. Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od liczby podległych pracowników
i stopnia trudności powierzonych zadań. Dodatek funkcyjny wypłacany jest
w okresach miesięcznych.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk określa
załącznik nr 4 do regulaminu.
5. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas
choroby i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.
6. Przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego nie dotyczą pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, obsługi, asystentów
i doradców.
V. Dodatek za wysługę lat
§ 13
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości określonej w art. 38 ust.1
ustawy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku, o którym mowa ust. 1 wlicza się
okresy poprzedniego zatrudnienia.
3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne
okresy pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. W wypadku gdy praca stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku ustala
się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia
nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie, za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek za wysługę lat pracy wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia
i przysługuje:
1) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej
stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
VI. Dodatek specjalny
§ 14
1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych wynikających
z przepisów prawa, powierzenia do wykonania dodatkowych zadań ważnych
dla Miasta lub Urzędu pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie przekraczający 1 roku.
3. Dodatek specjalny ustalany jest w zależności od posiadanych środków na
wynagrodzenia i przyznawany jest w kwocie nie przekraczającej 50% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub w kwocie nie
przekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku gdy
pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.
4. Dodatek specjalny może być również przyznany w okresie wykonywania
obowiązków nieobecnego pracownika (powyżej 1 miesiąca).
VII. Premia Regulaminowa
§ 15
1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzony jest fundusz premiowy
przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.
2. Premia przyznawana jest w oparciu o regulamin premiowania obowiązujący
w zakładzie i stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.
VIII. Dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego
§ 16
Dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego określają odrębne przepisy.
IX. Odprawa emerytalno-rentowa
§ 17
1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje
jednorazowa odprawa w wysokości określonej w art.38 ust.3 ustawy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do odprawy, o której mowa w ust. 1 wlicza się
okresy poprzedniego zatrudnienia a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
3. Wysokość odprawy, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy.
4. Jednorazowa odprawa wypłacana jest w dniu ustania stosunku pracy.
X. Odprawa pośmiertna
§ 18
W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania,
po jego rozwiązaniu, zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie
przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach i w wysokości określonych w Kodeksie
pracy.
XI. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub
odosobnienia
§ 19
1. Pracownikowi, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia
w związku z chorobą zakaźną, przysługuje, za okres łącznie 33 dni w roku
kalendarzowym, wynagrodzenie w wysokości 80% wynagrodzenia pracownika a
w przypadku, gdy niezdolność powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze
do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie
ciąży, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% jego
wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadkach,
w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
3. Za czas niezdolności do pracy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1,
pracownikom przysługuje prawo do zasiłku na zasadach i warunkach określonych
w odrębnych przepisach.
XII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 20
Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach
określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, ze
zm.)
XIII. Nagrody uznaniowe
§ 21
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród,
na który składają się: 1.5 % planowanego funduszu płac oraz oszczędności
funduszu płac.
2. Prezydent Miasta może zwiększyć procentową wysokość funduszu płac
przeznaczoną na nagrody w drodze zarządzenia w terminie do 31.12. roku
poprzedniego, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowej.
3. Środki funduszu określone w ust. 1 przeznacza się na nagrody uznaniowe
przyznawane pracownikom Urzędu Miasta.
4. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych środków
finansowych, w terminach następujących świąt i okoliczności:
1) Dzień Pracownika Samorządowego ( 27 maja),
2) szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
3) w związku z zakończeniem pracy zawodowej – przejście na emeryturę,
4) na koniec roku kalendarzowego (świąteczna).
5. Wysokość indywidualnej nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
1) ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,
2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,
3) działania usprawniające na stanowisku pracy,
4) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych
zadań objętych zakresem obowiązków,
5) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków
pracownika.
6) przejawianie inicjatywy w pracy.
6. Nagrody nie przyznaje się pracownikowi, który w okresie ocenianym przebywał na
okresowych zasiłkach z ubezpieczenia społecznego.
7. Nagrody nie przyznaje się pracownikowi, który w okresie ocenianym był
zatrudniony krócej niż 6 miesięcy.
8. Prezydent Miasta:
1) określa limit środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe
dla poszczególnych wydziałów/biur i samodzielnych stanowisk pracy,
2) przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy – sekretarzowi Miasta,
dyrektorom wydziałów/biur i samodzielnym stanowiskom pracy podległym
prezydentowi,
3) przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy lub na wniosek
dyrektora pozostałym pracownikom Urzędu Miasta.
4) przyznaje nagrody pracownikom odchodzącym na emeryturę w wysokości
jednomiesięcznego wynagrodzenia.
9. Sekretarz miasta wnioskuje w sprawie nagród uznaniowych dla dyrektorów
wydziałów/biur oraz samodzielnych stanowisk pracy, które nie podlegają
bezpośrednio prezydentowi miasta.
XIV. Nagrody jubileuszowe
§ 22
1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej w art.38
ust.2 ustawy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się, oprócz
zatrudnienia w Urzędzie Miasta, wszystkie poprzednie zakończone okresy
zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu
uprawniającego do nagrody.
4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli
w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez
pracownika prawa do tej nagrody.
6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to
korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli
pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu
pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie
przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza
się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za
urlop wypoczynkowy.
7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką lub
emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej
brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy,
nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8. Jeżeli w dniu wejścia w życie regulaminu albo w dniu wejścia w życie przepisów,
na podstawie których do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych
zalicza się okresy nie podlegające dotychczas wliczeniu, upływa okres
uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się mu tylko jedną
nagrodę – najwyższą.
9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie regulaminu, albo w dniu wejścia w
życie przepisów, o których mowa w ust. 8 ma okres dłuższy niż wymagany do
nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres
uprawniający go do nabycia prawa do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą
wypłaca się w pełnej wysokości a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej –
różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym
pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody
wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12
miesięcy od tego dnia.
XV. Wynagrodzenie prowizyjne
§ 23
1. Pracownikowi może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za
osobiste wykonywanie czynności z zakresu administracyjnej egzekucji należności
pieniężnych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty
należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może
przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej
wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego
wysokość określone są w załączniku nr 10 do niniejszego regulaminu.
XVI. Postanowienia końcowe
§ 24
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie wynagradzania stosuje się przepisy
ustawy i przepisy wykonawcze oraz inne przepisy prawa.
§ 25
Zmiany regulaminu wynagradzania wymagają formy pisemnej i wprowadzane są
w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia.
§ 26
Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje kierownik zakładu pracy.
§ 27
Treść regulaminu uzgodniono ze Związkiem Zarodowym Pracowników Administracji
Samorządowej działającym w Urzędzie Miasta Olsztyn.
§ 28
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia
podania go do wiadomości pracowników i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2009r.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta Olsztyn
TABELA I
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego
Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
2
1
I
1100 - 1500
II
1120 - 1560
III
1140 - 1630
IV
1160 - 1720
V
1180 - 1800
VI
1200 - 1980
VII
1250 - 2160
VIII
1300 - 2340
IX
1350 - 2520
X
1400 - 2700
XI
1450 - 3100
XII
1500 - 3250
XIII
1600 - 3500
XIV
1700 - 3750
XV
1800 - 4125
XVI
1900 - 4500
XVII
2000 - 5000
XVIII
2200 - 5500
XIX
2400 - 6000
XX
2600 - 6500
XXI
2800 - 7000
XXII
3000 - 7500
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta Olsztyn
TABELA II
Tabela stawek dodatku funkcyjnego
Stawka dodatku
Procent najniższego
funkcyjnego
wynagrodzenia zasadniczego
1
2
1
do 40
2
do 60
3
do 80
4
do 100
5
do 120
6
do 140
7
do 160
8
do 200
9
do 250
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta Olsztyn
TABELA III
Kierownicze stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
1.
Kategoria
zaszerego
wania
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
Wymagania
kwalifikacyjne
Wykształcenie
Staż pracy w
oraz umiejętności
latach
zawodowe
wg odrębnych przepisów
sekretarz miasta
XVI-XXI
2.
zastępca skarbnika miasta
XVI-XIX
3.
4.
główny księgowy,
audytor wewnętrzny
dyrektor wydziału (kierownik
komórki na prawach wydziału),
rzecznik prasowy
5.
kierownik urzędu stanu cywilnego
XVI-XVIII
6.
7.
zastępca dyrektora wydziału/biura
geodeta miasta na prawach
powiatu
miejski rzecznik praw
konsumentów
XIV-XVIII
XV-XVIII
6
7
wyższe
4
wg odrębnych przepisów
XV-XVIII
6
wg odrębnych przepisów
zastępca kierownika
urzędu stanu cywilnego,
XV-XVII
8.
9.
10.
11.
12.
13.
kierownik referatu,
Pełnomocnik ds. informacji
niejawnych, zastępca kierownika
ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej
Kierownik Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
zastępca głównego księgowego
XV-XVIII
XV-XVIII
8
6
7
7
7
6
XV-XVIII
XV-XVIII
XV-XVII
XIII-XVI
6
wyższe ekonomiczne lub
podyplomowe ekonomiczne
wg odrębnych przepisów
wyższe
5
wg odrębnych przepisów
wg odrębnych przepisów
wyższe
6
wg odrębnych przepisów
6
wg odrębnych przepisów
2
wyższe ekonomiczne lub
podyplomowe ekonomiczne
3
Załącznik Nr 4 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta Olsztyn
TABELA IV
Stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria
zaszerego
wania
XIII –XVIII
XII-XVII
XII-XVI
XI-XV
7.
Radca prawny
Główny specjalista
Inspektor
Starszy specjalista,
Starszy informatyk,
Podinspektor,
Informatyk
Geodeta,
Kartograf
Specjalista ds. BHP
8.
9.
Specjalista
Referent prawny
10.
Referent,
Kasjer,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.
Młodszy referent,
Młodszy księgowy
Komornik
13.
Starszy poborca
14.
Poborca
6
5
Wymagania
kwalifikacyjne
Wykształcenie
Staż pracy w latach
oraz
umiejętności
zawodowe
wg odrębnych przepisów
wyższe
4
wyższe
3
3
wyższe
X-XIV
wyższe
-
X-XIV
wyższe
-
X-XIV
X-XIII
VIII-XIII
IX-XI
Księgowy
11.
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
VIII-X
XIII –XVI
IX –XII
V –X
według odrębnych przepisów
wyższe
wyższe
prawnicze
średnie
średnie
ekonomiczne
średnie
ekonomiczne
średnie
średnie
ekonomiczne
1
1
1
-
wyższe
4
średnie
2
średnie
-
Załącznik Nr 5 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta Olsztyn
TABELA V
Stanowiska doradców i asystentów
Lp.
Stanowisko
1.
Asystent
2.
Doradca
Kategoria
zaszeregowania
XI-XIV
Wymagania
kwalifikacyjne
Wykształcenie
Staż pracy w
oraz umiejętności
latach
zawodowe
wyższe
5
XVII-XVIII
wyższe
Załącznik Nr 6 do Regulaminu
wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta Olsztyn
TABELA VI
Stanowiska pomocnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria
zaszeregowania
Wymagania
kwalifikacyjne
Wykształcenie
Staż pracy w
oraz umiejętności
latach
zawodowe
wyższe
-
1.
Sekretarka
IX-XII
2.
3.
Kontroler techniczny
Zaopatrzeniowiec
IX-XII
VIII-IX
średnie
średnie
1
4.
Archiwista,
magazynier
VII-VIII
średnie
-
5.
6.
Telefonistka
Pomoc administracyjna
V-VII
III-VIII
średnie
średnie
-
Załącznik Nr 7 do Regulaminu
wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta Olsztyn
TABELA VII
Stanowiska obsługi
Lp.
Stanowisko
1.
Rzemieślnik specjalista
4.
Konserwator,
Rzemieślnik wykwalifikowany,
Elektryk,
Stolarz
Malarz
Kierowca samochodu
osobowego
Mechanik samochodowy
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Operator urządzeń
powielających
Robotnik gospodarczy
Portier,
Dozorca
Sprzątaczka
Goniec
Kategoria
zaszeregowania
X-XI
Wymagania
kwalifikacyjne
Wykształcenie
Staż pracy w
oraz
latach
umiejętności
zawodowe
zasadnicze
3
zawodowe
VIII-X
zasadnicze
zawodowe
VII-XI
wg odrębnych przepisów
VII-XI
V-VII
IV-V
zasadnicze
zawodowe
zasadnicze
zawodowe
podstawowe
podstawowe
III-IV
II-IV
podstawowe
podstawowe
VI-VII
-
2
-
Załącznik Nr 8 do Regulaminu
wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta Olsztyn
TABELA VIII
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót
publicznych lub prac interwencyjnych
1,
2,
Pracownik
II
stopnia
wykonujący zadania
w
ramach
robót
publicznych
lub
prac
interwencyjnych
Pracownik
I
stopnia
wykonujący zadania
w
ramach
robót
publicznych
lub
prac
interwencyjnych
XII-XVI
-
wyższe
3
XI-XV
-
wyższe
-
X-XIII
-
średnie
3
IX-XI
-
średnie
2
VIII-X
-
średnie
-
Załącznik nr 9 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta
REGULAMIN
PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH
POMOCNICZYCH I OBSŁUGI W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYN
§1
Ustala się fundusz premiowy w wysokości 60% środków przeznaczonych na
wynagrodzenia zasadnicze dla pracowników Urzędu Miasta Olsztyn zatrudnionych
na stanowiskach pomocniczych i obsługi, zwanych dalej „ pracownikami”.
§2
Planowany fundusz premiowy przeznacza się na indywidualne premie w wysokości
do 50% wynagrodzenia zasadniczego, dla pracowników, o których mowa w § 1.
§3
1.Warunkiem otrzymania premii jest:
1) terminowe i sumienne wykonywanie obowiązków określonych w zakresie
czynności oraz poleceń bezpośredniego przełożonego,
2) dbałość o ład i porządek w zakładzie pracy,
3) dbałość o oszczędną gospodarkę materiałami oraz o powierzony sprzęt,
4) nienaganne zachowanie się w pracy,
5) uzyskanie pozytywnej oceny wykonywanej pracy,
6) przestrzeganie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Olsztyn.
§4
1. Premię wypłaca się na wniosek Dyrektora Wydziału, w okresach
miesięcznych, łącznie z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.
2. Wnioski w powyższej sprawie Dyrektor Wydziału składa do Sekretarza
Miasta do 20-tego każdego miesiąca.
2. Za przewinienia, o których mowa w § 5, popełnione po dniu 20-tym danego
miesiąca, zmniejszenie premii następuje w kolejnym miesiącu.
§5
1. Sekretarz Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału może pozbawić pracownika
premii w całości lub w części za nienależyte wywiązywanie się z obowiązków
służbowych, nieprzestrzeganie ustalonego porządku, regulaminu pracy,
przepisów bhp i ppoż, a także innych wewnętrznych zarządzeń.
2. Pracownik traci prawo do premii za okres 1-go miesiąca w przypadku:
1) rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika,
2) nieobecności w pracy bez usprawiedliwienia,
3) narażenia zakładu pracy na straty materialne poprzez brak nadzoru
nad powierzonym mieniem,
4) przebywania dłużej niż 10 dni na zwolnieniu lekarskim.
§6
1. Sekretarz Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału może zwiększyć
wysokość premii do 100% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku
kierowców oraz do 70% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku
pozostałych pracowników za:
1) zwiększony zakres pracy w okresie podlegającym ocenie, w tym
wykonywanie zakresu obowiązków należących do nieobecnych
pracowników.
§7
Pracownikowi przysługuje prawo uzyskania informacji dotyczącej wysokości
przyznanej premii, przyczyn jej pozbawienia, zmniejszenia lub zwiększenia.
§8
1. Pracownik ma prawo odwołania do Prezydenta Miasta od przyznanej premii,
w terminie 3 dni od dnia poinformowania go o przyznaniu lub nie przyznaniu
premii.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1. Prezydent Miasta rozpatruje w terminie 7
dni od daty jego złożenia.
Załącznik Nr 10 do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta Olsztyn
Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego
oraz jego wysokości.
§1
1. Pracownikom zatrudnionym w Wydziale Finansów – Referacie Egzekucji na
stanowisku: komornika, inspektora ds. administracyjno-finansowych, poborcy,
starszego poborcy za osobiste wykonanie czynności w zakresie egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu zaległości podatkowych, grzywien,
kar pieniężnych, a także innych należności pieniężnych, przysługuje wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości:
1) 4% pobranej kwoty przez pracownika którym mowa w ust.1 w drodze egzekucji
z pieniędzy, należności pieniężnych wraz z pobranymi od nich odsetkami za
zwłokę oraz kosztami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi,
2) 3% ściągniętej kwoty należności pieniężnych, kosztami upomnienia oraz
z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w drodze zajęcia:
- wynagrodzenia za pracę,
- świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego
- rachunków bankowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - "kont
osobistych", wkładów oszczędnościowych,
- papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych
oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych, a także papierów wartościowych
nie zapisanych na rachunku bankowym,
- z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych, na podstawie
przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 należy się gdy:
a) w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego należna jest opłata za
czynności egzekucyjne, o której mowa w art. 64 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr
229, poz. 1954, ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438, Dz. U. z 2006 r.
Nr 104, poz. 708; Nr 157, poz. 1119; Nr 104, poz. 711; Nr 187, poz. 1381 i Nr
133, poz. 935 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr
176, poz.1243 i Nr 192, poz. 1378.)
b) zobowiązany po dostarczeniu mu odpisu tytułu wykonawczego dokona wpłaty
do wierzyciela bądź na rachunek bankowy organu egzekucyjnego.
3. W przypadku pobrania bądź wpłat, o których mowa w ust. 1 w wysokości wyższej
niż wynika to z prawidłowego wyliczenia, wynagrodzenie prowizyjne przysługuje
od kwot należnych od zobowiązanego na dzień pobrania lub wpłaty.
§2
1. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty
należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może
przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego,
niezależnie od tego ilu pracowników określonych w § 1 ust.1 wykonywało
czynności egzekucyjne na podstawie tego tytułu.
2. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej
wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
§3
1. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się miesięcznie, w miesiącu następnym
po miesiącu, w którym stało się należne, w terminie ustalonym w urzędzie do
wypłaty wynagrodzeń.
2. Podstawą sporządzenia list płac wynagrodzenia prowizyjnego są imienne wnioski
sporządzone przez Dyrektora Wydziału odpowiedzialnego za realizację zadań
z zakresu egzekucji administracyjnej.
Download