Zarządzenie nr 4/2009 Kierownika Miejsko

advertisement
Zarządzenie nr 4/2009
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie
z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kobylinie
Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
Nr 223, poz.1465) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) zarządzam, co następuje:
§1.
Wprowadzam w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie regulamin wynagradzania
pracowników, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania pracownikom do wiadomości,
poprzez wyłożenie w biurze administracji.
2. Za dzień podania zarządzenia do wiadomości przyjmuje się dzień podjęcia.
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylinie
(-) Izabela Domaszewska
Załącznik do zarządzenia Nr 4/2009
Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie
z dnia 10 czerwca 2009 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.
Regulamin wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
zwany dalej Regulaminem określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
4) warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Pracodawcy rozumie się przez to Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kobylinie albo inną osobę wyznaczoną do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy,
2) Pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione u Pracodawcy w ramach stosunku pracy,
o których mowa w § 3, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,
3) Wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z indywidualnie
przyznanej danemu pracownikowi w umowie stawki i kategorii miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
§ 3.
Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
§ 4.
1. Pracownikom, odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a
także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki
wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr
160, poz.1080 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późniejszymi zmianami).
2. Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa pracy.
ROZDZIAŁ II
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
§ 5.
1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynika z przyznanej mu przez Pracodawcę
kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego.
2. Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego jest określona w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
3. Wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne i kategorie
zaszeregowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
ROZDZIAŁ III
DODATKOWE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA
§ 6.
1. W przypadkach i na warunkach określonych poniżej pracownikowi przysługują następujące
dodatkowe składniki wynagrodzenia:
1) dodatek funkcyjny,
2) dodatek specjalny,
3) dodatek za pracę w środowisku (dla pracowników socjalnych),
2. Pracownikowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
1.
2.
3.
4.
§ 7.
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny.
Wykaz stanowisk osób, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie za pracę.
§ 8.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych
zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny Pracodawca przyznaje na czas określony, a w indywidualnych przypadkach –
na czas nieokreślony.
3. Dodatek przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w kwocie
wyższej niż określona w ust.3.
5. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie za pracę.
§ 9.
1. Pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek za pracę w środowisku, o którym mowa w art.121
ust.3a ustawy o pomocy społecznej.
2. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie za pracę.
§ 10.
1. Pracownikowi spełniającemu kryteria przewidziane w art.105 Kodeksu pracy może być przyznana
nagroda z funduszu nagród.
2. O wysokości funduszu nagród, formie nagrody i przyznaniu jej pracownikowi decyduje
Pracodawca.
ROZDZIAŁ IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie zakładowe, branżowe i powszechne
przepisy prawa pracy.
§ 13.
1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w
sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Zmiany Regulaminu następują w formie aneksu, w trybie przewidzianym w ust.1.
Załącznik nr 1
do Regulaminu wynagradzania
pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylinie
TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
KATEGORIA ZASZEREGOWANIA
KWOTA ZŁOTYCH
I
1.100 – 1.500
II
1.120 – 1.600
III
1.140 – 1.700
IV
1.160 – 1.800
V
1.180 – 1.900
VI
1.200 – 2.100
VII
1.220 – 2.200
VIII
1.240 – 2.300
IX
1.260 – 2.400
X
1.280 – 2.500
XI
1.300 – 2700
XII
1.350 – 2.850
XIII
1.400 – 3.000
XIV
1.450 – 3.150
XV
1.500 – 3.300
XVI
1.550 – 3.500
XVII
1.600 – 3.650
XVIII
1.650 - 3.800
XIX
1.700 - 4.000
Załącznik nr 2
do Regulaminu wynagradzania
pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylinie
WYKAZ STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH
STANOWISKACH ORAZ POZIOMÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ
DODATKU FUNKCYJNEGO
Tabela I. Kierownicze stanowiska urzędnicze
lp
Stanowiska
Kategoria
zaszeregowania
Stawka
dodatku
funkcyjnego
1
Kierownik jednostki
XIX
3-5
2
Główny księgowy
XVI
1-3
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie
oraz
Staż pracy
umiejętności
(w latach)
zawodowe
Wyższe2) lub
5 lub
według
według
odrębnych
odrębnych
przepisów
przepisów
Według odrębnych przepisów
Tabela II. Stanowiska urzędnicze
lp
Stanowiska
Kategoria
zaszeregowania
1
Starszy inspektor
IX - XII
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe
Wyższe2)
Średnie3)
2
Inspektor
IX - XI
Wyższe2)
Średnie3)
3
4
Starszy referent
Podinspektor
Referent
VI – VIII
Wyższe2)
Średnie3)
V - VI
Średnie3)
Staż pracy
(w latach)
4
5
2
4
2
-
Tabela III. Stanowiska pomocnicze i obsługi
lp
Stanowiska
Kategoria
zaszeregowania
1
Starszy specjalista pracy socjalnej
XIV – XV
2
Specjalista pracy socjalnej
XIII – XIV
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe
Wyższe według
odrębnych
przepisów
Dyplom
pracownika
socjalnego i
specjalizacja II
stopnia w
zawodzie
pracownik
socjalny
Wyższe według
odrębnych
przepisów
Dyplom
pracownika
socjalnego i
specjalizacja I
stopnia w
zawodzie
pracownik
socjalny
Staż pracy
(w latach)
5
3
3
Starszy pracownik socjalny
XII – XIII
Według
odrębnych
przepisów
5
4
Pracownik socjalny
XI – XII
-
5
6
7
Aspirant pracy socjalnej
Pomoc administracyjna
Sprzątaczka
IX – X
III – V
I – III
Według
odrębnych
przepisów
Średnie3)
Średnie3)
Podstawowe
-
Tabela IV. Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót
publicznych lub prac interwencyjnych
lp
Stanowiska
1
Pracownik II stopnia wykonujący
zadania w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych
Kategoria
zaszeregowania
X
VIII -IX
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe
Wyższe
Wyższe
VI –VII
Wyższe
V – VI
Średnie
2
VII –VIII
Wyższe
Średnie
Pracownik I stopnia wykonujący
zadania w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych
5
4
5
2
4
-
Średnie
2
Staż pracy
(w latach)
Załącznik nr 3
do Regulaminu wynagradzania
pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylinie
TABELA DODATKU FUNKCYJNEGO
STAWKA DODATKU FUNKCYJNEGO
PROCENT WYNAGRODZENIA
ZASADNICZEGO
1
do 10
2
do 20
3
do 30
4
do 40
5
do 50
Download