zarzadzanie-strategiczne-i-strategia-11-stron

advertisement
11
Zarządzanie w przyszłości tendencje zmian po 2010 Co wpłynie na strategię przedsiębiorstwa. Co
wpłynie na konkurencję przedsiębiorstwa. Tendencja struktury ważne dla przedsiębiorstw
przyszłości. Prognozowanie korzyści z outsorsingu. Otoczenie globalne, mikrootoczenie,
makrootoczenie, Niezbędne umiejętności w zarządzaniu. Priorytety dla pracowników. Wynik
działalności przedsiębiorstwa. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na
wzrost firmy i jej strukturę. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa. Typy możliwych strategii w
przedsiębiorstwie. Proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Metoda swot, Metody
portfelowe, jako podstawa wyboru strategii przedsiębiorstwa, Metoda boston consulting grup (
macierz wzrostu udziału rynkowego ), Metoda McKinseya.
ZARZĄDZANIE W PRZYSZŁOŚCI
TENDENCJE ZMIAN PO 2010
CO WPŁYNIE NA STRATEGIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA:
wymagania klientów co do jakości produktów i usług,
umiejętności w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników,
konkurencja międzynarodowa,
nowe technologie,
konsolidacja branży,
konkurencja niż,
ograniczenie interwencji państwa,
nowe rodzaje współzawodnictwa.
CO WPŁYNIE NA KONKURENCJĘ PRZEDSIĘPIORSTWA:
fachowość przedsiębiorstwa,
dobre relacje z dostawcami i klientami,
personel przedsiębiorstwa,
wysoka wydajność,
wyrafinowane technologie,
niski koszt produkcji,
nowe produkty i usługi,
dywersyfikacja kierunków,
elastyczna struktura przedsiębiorstwa,
nowoczesne systemy logistyczne,
zarządzanie finansami.
TENDĘCJA STRUKTURY WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZYSZŁOŚCI:
przejście, połączenie,
Joint Ventures,
Outsourcing,
Alianse strategiczne,
Współpraca z firmami z branży.
PROGNOZOWANIE KORZYŚCI Z OUTSORSINGU:
Nowe źródła przychodów,
Niższe koszty prac zleconych,
Poprawa wyników firmy, Wyraźniejsza specjalizacja,
Dostęp do zewnętrznych ekspertyz,
Większa jakość i wydajność prac zleconych,
Większa konkurencyjność.
NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI W ZARZĄDZANIU:
Komunikowanie się,
Podejmowanie decyzji,
Tworzenie profesjonalnych relacji,
Wrażliwość na kulturę firmy,
Rozwiązywanie konfliktów,
Rozwiązywanie problemów,
Praktyczne umiejętności.
PRIORYTETY DLA PRACOWNIKÓW:
Szkolenie na koszt firmy,
Krótkoterminowe nagrody / bonusy,
Indywidualna ścieżka kariery,
Określona ścieżka kariery w firmie,
Planowanie emerytur,
Długoterminowe zatrudnienie,
Szkolenie indywidualne.
MODEL SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
(…)
…
-hierarchiczne struktury
-hunanrelation
-początki marketingu
Karol Adamiecki
-teoria podejmowani decyzji
-badania operacyjne
-podejście systemowe
-zarządzanie przez cele
-początki zarządzania strategicznego
LATA 80-TE I 90-TE
-twórcze zarządzanie
-rozwijanie sprawnoś i zdolności ludzkich
-struktury sieciowe
-imaginacje
-marketing strategiczn
- controling strategiczn
czas
Instrumenty zarządzania
-członkostwo w strukturach europejskich i światowych ( UE, NATO )
-wymagania jakościowe, usługi oraz dotrzymanie jakości ( TQM )
-konkurencja międzynarodowa również na krajowym rynku.
MAKROOTOCZENIE
-ekonomika państwa
-posiadana inżynieria
-nauka oświatowa
-przepisy prawne
-metody zarządzania
-ochrona środowiska
-środowisko polityczne
-opieka społeczna
-polityka celna
-media
-społeczeństwo
-stosunki międzynarodowe
-związki…
… funkcje kierownicze.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY - organizacja formalna, przyjęty system mierników i
kryteriów oceny pracy, systemy przepływu informacji oraz systemy motywacji i kontroli,
stymulujące odpowiednie zachowania pracownicze, korzystne z punktu widzenia realizacji celów
firmy.
STYLE KIEROWANIA - praktykowany w firmie charakter zachowań kierowniczych,
ukształtowany w wyniku określonych cech…
Zarządzanie strategiczne - wykład 1
Zarządzanie strategiczne i operacyjne-opracowanie
Zarządzanie strategiczne
Zarządzane strategiczne cz 5
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, zarządzanie, egzamin wstępny,
test, SUM, zagadnienia
Istota i zakres strategii marketingowych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download