Umowa - MOPS Gdynia

advertisement
PROJEKT
UMOWA Nr
Zawarta w dniu ………………. w Gdyni
pomiędzy:
Prezydentem Miasta Gdynia
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
1. Wiceprezydenta Miasta Gdyni – Pana Michała Gucia
2. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – Panią Mirosławę Jezior
a Podmiotem:
……………..
zwanym dalej Podmiotem,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
Wskazane powyżej Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) o
następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca Podmiotowi realizację zadania w zakresie pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni, którego
celem jest świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych,
hostelowych, które są dostępne całą dobę – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy
lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieżenia powstania lub
pogłębienia się dysfunkcji tych osób lub rodzin.
2. Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na pomocy osobom przeżywającym kryzys
poprzez:
 porady telefoniczne oraz porady indywidualne,
 terapie indywidualne i grupowe w siedzibie Ośrodka,
 inicjowanie powstawania grup samopomocowych,
 prowadzenie kampanii informacyjnej,
 współpracę z innymi podmiotami realizującymi zadania zbieżne z celami Ośrodka.
3. Działania te będą dostępne przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia i prowadzone w oparciu
o zaakceptowane przez Zleceniodawcę zapisy w Ofercie Podmiotu, która stanowi załącznik nr
1, będący integralną częścią niniejszej umowy.
4. Na realizację zadania określonego w § 1 umowy Miasto Gdynia przekazuje Podmiotowi,
odrębną umową, w użyczenie budynek przy ul. Leszczynki 177, o powierzchni ok. 400 m²,
którego koszty eksploatacyjne związane z realizacją zadania ponosi Podmiot.
5. W przypadku, gdy Podmiot realizujący zadanie prowadzi w w/w obiekcie więcej niż jedno
zadanie (przy wykorzystaniu wspólnych zasobów rzeczowych i osobowych) lub realizuje
zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do rozliczania kosztów
eksploatacyjnych i kosztów administracji obiektu oraz kosztów biurowych, zgodnie z
przedstawionym w Ofercie wskaźnikiem określającym podział tych kosztów na poszczególne
zadania.
6. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia 01.01.2010 roku do dnia
31.12.2012 roku.
7. Na realizację w/w zadania Zleceniodawca zabezpiecza środki finansowe w budżecie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w wysokości:
 w roku 2010 – 432.600,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych),
zgodnie z Ofertą złożoną przez Podmiot,

w latach 2011 - 2012 środki finansowe będą ustalane każdorazowo aneksem do umowy, po
zatwierdzeniu budżetu miasta na dany rok budżetowy z zastrzeżeniem, że kwota roczna nie
może być niższa niż wysokość środków zabezpieczonych na 2010 rok.
8. Środki finansowe na 2010 rok w wysokości 432.600,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści dwa
tysiące sześćset) przekazywane będą na konto Podmiotu…………………………………………
w wysokości 1/4 ustalonych środków do ……….. – go dnia pierwszego miesiąca każdego
kwartału, na pisemny wniosek Podmiotu. W II i kolejnych kwartałach 2010 roku środki będą
przekazywane wg w/w zasad po przedstawieniu rozliczenia merytorycznego i finansowego za
poprzedni kwartał.
9. Środki przyznane na realizację zadań i zabezpieczone w budżecie MOPS po terminach
określonych w § 1 ust.8 przekazywane będą jednorazowo na podstawie pisemnego wniosku
Podmiotu w terminie do ………dni od daty złożenia wniosku.
10. Środki finansowe w latach następnych przekazywane będą na konto Podmiotu w sposób
ustalony jak w ust. 8.
11. Podmiot zobowiązuje się do bezpośredniego wykonania powyższego zadania i nie
przekazywanie przedmiotu umowy do realizacji osobom trzecim.
§2
1. Podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia rachunku bankowego oraz ewidencji księgowej
dla otrzymanej dotacji i jej wykorzystywania zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na
warunkach określonych umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy
realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz
odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy
wykorzystać wyłącznie na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1.
2. Podmiot zobowiązany jest do regulowania swoich zobowiązań wynikających z realizacji
zleconego zadania z wyodrębnionego rachunku bankowego . W uzasadnionych przypadkach
uregulowania zobowiązań z innego konta niż wskazane w umowie, w przypadku braku
środków na realizację zadania lub błędnego zlecenia płatniczego, Podmiot musi każdorazowo
dokonywać refundacji między kontami bankowymi w oparciu o zestawienie zobowiązań
dotyczących realizacji przedmiotowego zadania.
3. Za koszty kwalifikowane realizacji zadania uznaje się koszty:
- niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z jego realizacją (zgodnie z opisem
działań w Ofercie Podmiotu) oraz koszty wykazane w kalkulacji sporządzonej przez Podmiot i
zaakceptowane przez Zleceniodawcę,
- spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Koszty zakupu środków trwałych są kosztami niekwalifikowanymi.
4. Przekroczenie wydatków pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów zawartymi w ofercie
Podmiotu do 15% w każdej z podkategorii nie wymaga aneksu do niniejszej umowy ( z
wyłączeniem wynagrodzeń ), pod warunkiem, że przekroczenie to nie powoduje zwiększenia
kosztów realizacji zadania w części finansowanej z dotacji.
5. Przyznane środki finansowe, określone w § 1 ust. 7 umowy Podmiot zobowiązany jest
wykorzystać na realizację zadania do końca roku budżetowego. Środki finansowe nie
wykorzystane do końca roku budżetowego Podmiot zobowiązany jest zwrócić w terminie do
………. stycznia roku następnego, na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
NORDEA BANK POLSKA o numerze…………………………………………………………………
§3
1. Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Podmiot
na formularzu przekazanym przez Zleceniodawcę i dostarczone w terminie 10 dni po upływie
każdego kwartału.
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Podmiot na
formularzu przekazanym przez Zleceniodawcę i dostarczone Zleceniodawcy do
zaakceptowania w terminie 30 dni po upływie terminu określonego w § 1 ust. 6.
3. Sprawozdania częściowe i końcowe należy sporządzać zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku nr 2 do umowy oraz składać w wersji papierowej i elektronicznej (na dyskietce lub
płycie CD) w terminach określonych w ust. 1 i 2.
4. Do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, opłacanych z dotacji
Podmiot zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).
§4
Prezydent Miasta Gdyni powierza nadzór i kontrolę wykonania zadania Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Gdyni.
§5
1. Podmiot zobowiązany jest do udostępniania i dostarczania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Gdyni dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji
umowy, a także udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania nadzorującego /
kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących
realizacji zleconego zadania.
2. Kontrola prawidłowości wykonywania zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych
środków finansowych i wykonania pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, polega na
przeprowadzaniu przez upoważnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni w każdym czasie i miejscu kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej
przez Podmiot.
§6
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w każdym czasie lub za
3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego
w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają wykonywanie umowy, bez prawa roszczeń finansowych ze strony Podmiotu.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego
lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego
realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych. Wypowiadając umowę, Zleceniodawca określi kwotę
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z ustawowymi odsetkami, termin jej
zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
3. Wygaśnięcie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o
którym mowa w § 3 ust. 2.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, których strony nie rozstrzygną
polubownie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy.
§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Podmiotu
i dwa dla Zleceniodawcy.
PODMIOT
ZLECENIODAWCA
Download