Załącznik nr 1 - Akademia Morska w Gdyni

advertisement
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 45 Rektora AM w Gdyni
z dnia 18.12.2014 r.
UMOWA NR ………../20….
W dniu …………….. ……… r. w Gdyni pomiędzy :
Akademią Morską w Gdyni, z siedzibą 81-225 Gdynia ul. Morska 81-87, zwaną dalej
Akademią - jednostką przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora,
reprezentowaną przez :
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
a
….……………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………………………………………………….….
nazwa banku i nr konta : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………….............................................................................
zwaną
dalej
Jednostką
Finansującą
postępowanie
Pani/Pana………………………………………………………………………………………
legitymującego
się
dowodem
osobistym
nr
…
………………..
zam.
….
…………………………………………………………………………………………………...
kandydata do tytułu naukowego profesora,
została zawarta umowa o treści następującej :
§1
1.
2.
a)
b)
c)
Jednostka Finansująca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia przez
Akademię Morską w Gdyni postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale
…………………… .
Koszty wskazane w ust. 1 ustalane są zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa i obejmują w szczególności:
wynagrodzenia recenzentów w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. w sprawie wysokości i warunków
wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie
doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (t. j. D.U. z 10.01.2014 r. poz. 48),
narzuty na składki ZUS od wynagrodzeń wskazanych w ust. 2 pkt a - b naliczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
koszty podróży i noclegów recenzentów spoza Akademii, rozliczane będą na zasadach
obowiązujących przy rozliczaniu delegacji służbowych, obowiązujących w AM w
Gdyni,
1
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 45 Rektora AM w Gdyni
z dnia 18.12.2014 r.
d)
3.
4.
koszty pośrednie sumy kosztów, o których mowa w punktach od a – c naliczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Zasady kalkulacji kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt. a – d stanowi załącznik
nr 1 do umowy.
W przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę opracowania zasad kalkulacji,
koszty będą ustalane wg nowych zasad.
§2
1.
2.
3.
Po zakończeniu postępowania, Akademia Morska w Gdyni wystawi Jednostce
Finansującej - zatrudniającej kandydata do tytułu naukowego profesora fakturę VAT
obejmującą
wszystkie koszty postępowania, obliczone zgodnie z zasadami
określonymi w § 1.
Jednostka zatrudniająca kandydata do tytułu naukowego profesora zobowiązuje się do
zapłaty za fakturę w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia.
W przypadku opóźnienia w zapłacie będą naliczane odsetki ustawowe.
§3
W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia postępowania przez Radę Wydziału z przyczyn
dotyczących kandydata do tytułu naukowego profesora, Jednostka Finansująca - zatrudniająca
jest zobowiązana do pokrycia rzeczywiście poniesionych kosztów przez Akademię Morską w
Gdyni tj. kosztów, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b), c) i d).
§4
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§5
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Akademia Morska w Gdyni, a 1 egz. jednostka zatrudniająca kandydata do tytułu naukowego
profesora.
............................
Prorektor ds. Nauki
AM w Gdyni
..............................
Dziekan Wydziału
…………………………….
Jednostka Finansująca
2
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 45 Rektora AM w Gdyni
z dnia 18.12.2014 r.
Załącznik nr 1 do umowy
Zasady kalkulacji kosztów przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora:
a) wynagrodzenie za recenzje wynoszą 50 % minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego,
b) narzuty na składki ZUS od wynagrodzeń wskazanych w pkt a są naliczane zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
c) koszty podróży i noclegów recenzentów spoza Uczelni, rozliczane są na zasadach
obowiązujących w Akademii Morskiej w Gdyni przy rozliczaniu delegacji służbowych,
d) koszty pośrednie (ogólnouczelniane) naliczane są zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards