Ogłoszenie opublikwane w BZP

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.szpital.zgo.pl
Zielona Góra: Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku, do respiratorów i
aparatów do znieczuleń oraz wspomagania oddychania, wkładów do ssaków
elektrycznych, dozowników tlenu, masek krtaniowych, masek twarzowych, infuzorów,
przyrządów i aplikatorów do transferu leków i płynów, igieł do bronchofiberoskopu
EBUS, zestawów do toalety jamy ustnej, czujników do pulsoksymetru oraz kocyków
jednokrotnego użytku do systemu ogrzewania konwekcyjnego Warm Touch
Numer ogłoszenia: 36744 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej , ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3296200, faks 068
3255808.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy sprzętu
jednokrotnego użytku, do respiratorów i aparatów do znieczuleń oraz wspomagania
oddychania, wkładów do ssaków elektrycznych, dozowników tlenu, masek krtaniowych,
masek twarzowych, infuzorów, przyrządów i aplikatorów do transferu leków i płynów, igieł
do bronchofiberoskopu EBUS, zestawów do toalety jamy ustnej, czujników do pulsoksymetru
oraz kocyków jednokrotnego użytku do systemu ogrzewania konwekcyjnego Warm Touch.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 790 000,00 PLN ( zamówienie podstawowe i
uzupełniające) są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku, do respiratorów i
aparatów do znieczuleń oraz wspomagania oddychania (obwodów oddechowych dla
dorosłych, dzieci i noworodków wraz z akcesoriami, filtrów antywirusowych i
antybakteryjnych dla dzieci, dorosłych i noworodków), wkładów do ssaków elektrycznych,
dozowników tlenu, masek krtaniowych jednokrotnego i wielorazowego użytku, masek
anestetycznych, infuzorów do wlewu cytostatyków, przyrządów przyrządów do przetaczania
leku Paclitaxe, przyrządów do rozpuszczania i podawania leku ( cytoluerów), igieł do
przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej z użyciem USG do posiadanego przez zamawiającego
bronchofiberoskopu EBUS firmy Olympus, zestawów jednokrotnego użytku do toalety jamy
ustnej, przyrządów do ćwiczeń oddechowych, czujników do pulsoksymetru w technologii
Nellcor Oximax jednokrotnego użytku oraz kocyków jednokrotnego użytku do posiadanego
przez zamawiającego systemu ogrzewania konwekcyjnego Warm Touch 6000.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia podstawowego
są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku, do respiratorów i aparatów do
znieczuleń oraz wspomagania oddychania (obwodów oddechowychdla dorosłych,
dzieci i noworodków wraz z akcesoriami, filtrów antywirusowych i antybakteryjnych
dla dzieci, dorosłych i noworodków), wkładów do ssaków elektrycznych,
dozowników tlenu, masek krtaniowych jednokrotnego i wielorazowego użytku, masek
anestetycznych, infuzorów do wlewu cytostatyków, przyrządów przyrządów do
przetaczania leku Paclitaxe, przyrządów do rozpuszczania i podawania leku (
cytoluerów), igieł do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej z użyciem USG do
posiadanego przez zamawiającego bronchofiberoskopu EBUS firmy Olympus,
zestawów jednokrotnego użytku do toalety jamy ustnej, przyrządów do ćwiczeń
oddechowych, czujników do pulsoksymetru w technologii Nellcor Oximax
jednokrotnego użytku oraz kocyków jednokrotnego użytku do posiadanego przez
zamawiającego systemu ogrzewania konwekcyjnego Warm Touch 6000.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.26-1, 33.14.00.00-3, 33.16.20.00-0,
33.14.10.00-0, 33.17.11.10-3, 33.19.41.00-7, 33.14.16.20-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ustalonej dla poszczególnego zadania: zadanie nr 1 - 2 400,00 PLN - zadanie nr 2 - 380,00 PLN - zadanie nr 3 - 1 300,00 PLN zadanie nr 4 - 650,00 PLN - zadanie nr 5 - 2 600,00 PLN - zadanie nr 6 - 570,00 PLN zadanie nr 7 - 180,00 PLN - zadanie nr 8 - 360,00 PLN - zadanie nr 9 - 2 000,00 PLN zadanie nr 10 - 2 300,00 PLN - zadanie nr 11 - 200,00 PLN - zadanie nr 12 - 50,00 PLN zadanie nr 13 - 900,00 PLN - zadanie nr 14 - 150,00 PLN - zadanie nr 15 - 270,00 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia - zadania lub
zadań w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania przez
wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana
zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści
przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: oświadczenie wykonawcy oraz
ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego
zasób w zakresie wiedzy i doświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia - zadania lub
zadań w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Ocena spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w
postępowaniu dokonana zostanie według kryterium / spełnia - nie spełnia / na
podstawie analizy treści przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: oświadczenie
wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego
udostępniającego zasób w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia- zadania lub
zadań w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w
postępowaniu dokonana zostanie według kryterium / spełnia - nie spełnia / na
podstawie analizy treści przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: oświadczenie
wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego
udostępniającego zasób w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia - zadania lub
zadań w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocenia spełniania przez
wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana
zostanie według kryterium / spełnia - nie spełnia / na podstawie analizy treści
przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: 1) oświadczenie wykonawcy oraz
ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasób
dotyczący zdolności finansowej 2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku
inny właściwy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia - zadania na kwotę co najmniej: - 50 000,00 złotych
jeżeli składana oferta dotyczyć będzie wyłącznie zadania nr 1, nr 5, nr 9 lub nr
10, - 30 000,00 złotych jeżeli składana oferta dotyczyć będzie wyłącznie
zadania nr 3, - 20 000,00 złotych jeżeli składana oferta dotyczyć będzie
wyłącznie zadania nr 13, - 15 000,00 złotych jeżeli składana oferta dotyczyć
będzie wyłącznie zadania nr 4 lub nr 6, - 10 000,00 złotych jeżeli składana
oferta dotyczyć będzie wyłącznie zadania nr 2 lub nr 8, - 5 000,00 złotych
jeżeli składana oferta dotyczyć będzie wyłącznie zadania nr 7, nr 11, nr 14 lub
nr 15, - 1 000,00 złotych jeżeli składana oferta dotyczyć będzie wyłącznie
zadania nr 12 UWAGI : W przypadku składania oferty obejmującej więcej niż
jedno zadanie wartość przedmiotowego dokumentu powinna odpowiadać co
najmniej najwyższej wartości wymaganej dla zadania ujętego w takiej ofercie.
Jeżeli wykonawca przedkłada polisę z której wynika ,że termin płatności,
pierwszej raty składki ubezpieczenia lub całości składki ubezpieczenia został
odroczony i upływa po terminie składania ofert, to również ma obowiązek
udokumentować fakt opłacenia przed upływem terminu składania ofert
przedmiotowej - odroczonej pierwszej raty składki lub całości składki
ubezpieczenia. Każda przedkładana polisa musi być opłacona. Obowiązek, o
którym mowa wyżej nie dotyczy kolejnych rat składki ubezpieczenia, których
termin płatności jest odroczony i upływa po terminie składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: 1) zmiany danych
podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.), 2) zmiany cen
jednostkowych przedmiotu umowy w sytuacji okresowych promocji, bądź obniżenia ceny
przez producenta w trakcie trwania umowy, 3) szczególnych okoliczności takich jak
zaprzestanie lub wstrzymanie wytwarzania wyrobów objętych umową, wygaśnięcia
świadectwa ich rejestracji albo wycofania ze sprzedaży. W powyższych przypadkach Strony
mogą dopuścić dostarczenie odpowiedników o parametrach nie gorszych od wyrobów
objętych umową. Cena dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny wyrobu ,
którego dotyczy odpowiednik. 4) zmiany sposobu konfekcjonowania i wielkości
jednostkowej wyrobu, którego cena po odpowiednim przeliczeniu nie będzie wyższa niż cena
wyrobu objętego umową. 5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeżeli
konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawierania niniejszej umowy np. siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.szpital.zgo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
zamawiającego budynek A-administracji - pokój 019- cen 18,00 PLN + koszty przekazania.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego budynek A-administracji
- pokój 201, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywne dostawy układów oddechowych dla dorosłych, dzieci i
noworodków oraz dozowników tlenowych.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 134 200,00 PLN (zamówienie
podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy układów oddechowych dla
dorosłych, dzieci i noworodków oraz dozowników tlenowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywne dostawy wkładów jednokrotnego użytku, kanistrów
wielorazowych, uchwytów oraz filtrów do posiadanych przez zamawiającego ssaków.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 20 900,00 PLN (zamówienie podstawowe
i uzupełniające) są sukcesywne dostawy wkładów jednokrotnego użytku, kanistrów
wielorazowych, uchwytów oraz filtrów do posiadanych przez zamawiającego ssaków.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywne dostawy sterylnych filtrów oddechowych
antywirusowych i antybakteryjnych do aparatów do znieczulenia i respiratorów.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 70 290,00 PLN (zamówienie podstawowe
i uzupełniające) są sukcesywne dostawy sterylnych filtrów oddechowych
antywirusowych i antybakteryjnych dla dorosłych, dzieci i noworodków do aparatów
do znieczulenia i respiratorów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do posiadanych
przez zamawiającego respiratorów Babylog i Bio-Med Devices MPV 10 (układów
oddechowych i komór do nawilżacza) oraz okularków do fototerapii.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 34 100,00 PLN (zamówienie podstawowe
i uzupełniające) są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do posiadanych
przez zamawiającego respiratorów Babylog i Bio-Med Devices MPV 10 (układów
oddechowych i komór do nawilżacza) oraz okularków do fototerapii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do aparatów do
nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków oraz respiratorów posiadanych przez
zamawiającego (układów oddechowych, czapeczek, mocowań paskowych, maseczek
nosowych, filtrów, komór) oraz zestawów infuzyjnych.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 142 230,00 PLN (zamówienie
podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do
aparatów do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków oraz
respiratorów posiadanych przez zamawiającego (układów oddechowych, czapeczek,
mocowań paskowych, maseczek nosowych, filtrów, komór) oraz zestawów
infuzyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.17.11.10-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Sukcesywne dostawy masek krtaniowych wielorazowego oraz
jednokrotnego użytku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 31 240,00 PLN (zamówienie podstawowe



i uzupełniające) są sukcesywne dostawy masek krtaniowych wielorazowego oraz
jednokrotnego użytku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.10-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Sukcesywne dostawy masek anestetycznych jednokrotnego użytku.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 9 900,00 PLN (zamówienie podstawowe i
uzupełniające) są sukcesywne dostawy masek anestetycznych jednokrotnego użytku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.10-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Sukcesywne dostawy przyrządów do podawania i rozpuszczania
leków.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 19 800,00 PLN (zamówienie podstawowe
i uzupełniające) są sukcesywne dostawy przyrządów do podawania i rozpuszczania
leków.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Sukcesywne dostawy igieł do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej
z użyciem USG do posiadanego przez zamawiającego bronchofiberoskopu EBUS firmy
Olympus.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 111 390,00 PLN (zamówienie
podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy igieł do przezoskrzelowej
biopsji aspiracyjnej z użyciem USG do posiadanego przez zamawiającego
bronchofiberoskopu EBUS firmy Olympus.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.26-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 15.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sukcesywne dostawy infuzorów do wlewu cytostatyków.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 128 700,00 PLN (zamówienie
podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy infuzorów do wlewu
cytostatyków.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania leku Paclitaxel.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 11 220,00 PLN (zamówienie podstawowe
i uzupełniające) są sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania leku Paclitaxel.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Sukcesywne dostawy przyrządów do ćwiczeń oddechowych
jednokrotnego użytku.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 2 970,00 PLN (zamówienie podstawowe i
uzupełniające) są sukcesywne dostawy przyrządów do ćwiczeń oddechowych
jednokrotnego użytku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Sukcesywne dostawy, jednorazowych kocy kompatybilnych z
posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami WarmTouch 6000.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 50 050,00 PLN (zamówienie podstawowe
i uzupełniające) są sukcesywne dostawy, jednorazowych kocy kompatybilnych z
posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami WarmTouch 6000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Sukcesywne dostawy, zestawów jednokrotnego użytku do toalety
jamy ustnej.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 8 050,00 PLN (zamówienie podstawowe i
uzupełniające) są sukcesywne dostawy, zestawów jednokrotnego użytku do toalety
jamy ustnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Sukcesywne dostawy czujników do pulsoksymetru w technologii
Nellcor Oximax,.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 14960,00 PLN (zamówienie podstawowe
i uzupełniające) są sukcesywne dostawy czujników do pulsoksymetru w technologii
Nellcor Oximax,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Download
Random flashcards
słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards