Ocena zachowania klas IV-VI

advertisement
TABELA KRYTERIALNA OCENY ZACHOWANIA
PUNKTUALNOŚĆ
NAGANNE
NIEODPOWIEDNIE
POPRAWNE
DOBRE
BARDZO DOBRE
WZOROWE
Spóźniasz się lub
wagarujesz bardzo często.
Często jesteś
niepunktualny i
wagarujesz. Masz więcej
niż 4 godziny
nieusprawiedliwione lub
7 spóźnień
nieusprawiedliwionych.
Zdarzają ci się
niepunktualność (do 4 razy
bez usprawiedliwienia), a
także wagary (4 godziny
nieusprawiedliwione).
Jesteś raczej punktualny,
masz dwa
nieusprawiedliwione
spóźnienia. Nie masz
nieusprawiedliwionych
nieobecności.
Jesteś raczej punktualny,
ale masz jedno
nieusprawiedliwione
spóźnienie. Nie masz
nieusprawiedliwionych
nieobecności.
Jesteś punktualny i masz wzorową
frekwencję. Nie masz
nieusprawiedliwionych nieobecności
i spóźnień.
Nie przygotowujesz się do
lekcji. Nie wykazujesz chęci
poprawy.
Zaniedbujesz obowiązki
ucznia. Często jesteś
nieprzygotowany do
lekcji.
Zwykle wywiązujesz się z
obowiązków ucznia, choć
od czasu do czasu zdarza ci
się nieprzygotowanie do
lekcji.
Wywiązujesz się z
obowiązków ucznia,
zazwyczaj jesteś
przygotowany do lekcji.
Wyróżniasz się pilnością i
starannością w
przygotowaniu lekcji.
Dbasz o swoje przygotowanie do
lekcji bez kontroli dorosłych.
Grozisz innym, stosujesz
przemoc słowną, fizyczną
lub cyberprzemoc wobec
innych.
Zdarza ci się przejawiać
agresję w słowach lub
zachowaniach. Bywasz
arogancki wobec
pracowników szkoły.
Często nie mówisz
prawdy.
Zdarzają ci się konflikty z
rówieśnikami. Nie
zachowujesz się przy tym
wyraźnie agresywnie. Jesteś
otwarty na zgodę.
Wyrażasz swoje poglądy i
myśli w sposób grzeczny i
kulturalny. Z szacunkiem
odnosisz się do kolegów i
koleżanek oraz
pracowników szkoły. Nie
jesteś prawdomówny.
Odznaczasz się
tolerancyjnym,
życzliwym, pozbawionym
złośliwości stosunkiem do
kolegów i koleżanek oraz
dorosłych. Dostrzegasz
potrzeby innych.
Reagujesz na przejawy nietolerancji,
nieżyczliwości lub agresji, bronisz
słabszych. Dostrzegasz potrzeby
innych i starasz się pomóc.
Uważasz, że samolubstwo
popłaca. Nie angażujesz się
we wspólne
przedsięwzięcia. Kiedy w
nich uczestniczysz, twój
udział jest negatywny.
Unikasz pracy na rzecz
innych. Gdy już bierzesz
udział w jakimś
przedsięwzięciu, niekiedy
zrzucasz pracę na innych.
Troszczysz się tylko o
siebie, ze szkodą dla
grupy.
Włączasz się do wspólnych
prac niezbyt często i
dopiero na wyraźną prośbę
już zaangażowanych.
Dostrzegasz problemy
innych, pozostajesz wobec
nich bierny.
Wywiązujesz się z zadań
powierzonych przez klasę
lub nauczyciela. Jesteś
słowny. Nie unikasz
pomocy, gdy jesteś
proszony.
Wyróżnia cię
zaangażowanie w
przedsięwzięciach
klasowych lub aktywnie
działasz w kołach i
organizacjach. Aktywnie i
zgodnie współpracujesz w
grupie.
Wychodzisz z inicjatywą działań na
rzecz klasy i szkoły. Bezinteresownie
pomagasz koleżankom i kolegom w
nauce i w trudnych sytuacjach.
Przeklinasz często i z
rozmysłem. Używasz
wulgarnego języka do
zapewnienia sobie przewagi
Bardzo często używasz w
emocjach wulgarnego
słownictwa. Ubiorem i
zachowaniem świadomie
Zdarza ci się przeklinać.
Upomniany starasz się
dopasować swój sposób
zachowania, wyglądu,
Dbasz o honor szkoły
poprzez godne
zachowanie się w
miejscach publicznych.
Twoja kultura osobista,
sposób wypowiadania się
i zachowanie normy
uprzejmości wobec
Dbasz o to, żeby sposób, w jaki
komunikujecie się w klasie włączał
wszystkie koleżanki i kolegów do
grupy. Jesteś liderem uprzejmego
A
PILNOŚĆ
B
RELACJE Z
INNYMI
C
AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA
D
KULTURA
OSOBISTA
w grupie.
wyrażasz lekceważenie
dla innych.
ubierania do środowiska
szkolnego, sytuacji np.
teatr, uroczystości szkolne
itp..
Wyrażasz swoje poglądy i
myśli w sposób uprzejmy.
Dbasz o higienę i estetykę
wyglądu, ubierania do
środowiska szkolnego,
sytuacji np. teatr,
uroczystości szkolne itp.
koleżanek, kolegów i
dorosłych jest bez
zarzutu, zwraca uwagę
budzi szacunek innych.
zachowania w klasie.
NAGANNE
NIEODPOWIEDNIE
POPRAWNE
DOBRE
BARDZO DOBRE
WZOROWE
Bardzo poważnie
naruszyłeś/aś regulamin
dopuszczając się kradzieży
,fałszując dokumenty
szkolne, korzystając z
używek lub innych środków
psychoaktywnych.
Wielokrotnie
naruszyłeś/aś
obowiązujące w szkole
normy i zasady
zachowania (masz więcej
niż 11 uwag). Nie
reagujesz na upomnienia
i nie wykazujesz chęci
poprawy. Zdarzyło ci się z
rozmysłem zniszczyć
mienie prywatne lub
społeczne. Narażasz z
rozmysłem siebie lub
innych na
niebezpieczeństwo i
namawiasz innych do
nieodpowiednich
zachowań.
Raczej przestrzegasz
obowiązujących w szkole
norm i zasad (nie masz
więcej niż 10 uwag).
Reagujesz na upomnienia i
wyrażasz chęć poprawy.
Zdarzają ci się drobne,
niezamierzone uchybienia
w przestrzeganiu
regulaminu szkolnego
(masz nie więcej niż 5
uwag).Dbasz o
bezpieczeństwo i zdrowie
innych. Dbasz o porządek
wokół siebie, sprzątasz po
sobie i naprawiasz szkody
wyrządzone przez siebie.
Prawie nie zdarzają ci się
naruszenia regulaminu, a
jeśli to w drobnych
sprawach Masz najwyżej
2 uwagi.
Nie otrzymałeś od nauczycieli
żadnych uwag dotyczących
niewłaściwego zachowania,
wynikających z naruszenia ogólnych
zasad kultury i regulaminów
wewnątrzszkolnych.
E
PRZESTRZEGANIE
REGULAMINU
F
OCENA PO I SEMESTRZE
samoocena ucznia
nag ndp pop db
wyr
A
B
C
D
E
F
wz
OCENA KOŃCOWA
ocena wychowawcy
nag ndp pop db wyr wz
samoocena ucznia
nag ndp pop db wyr wz
A
B
C
D
E
F
ocena wychowawcy
nag ndp pop db wyr wz
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards