2 - NGO.pl

advertisement
2. Sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe - trzeci sektor
Teoria organizacji pozarządowych
Frączak, Piotr. 1997. „Od organizacji pozarządowych do >Trzeciego Sektora<”. W: „Trzeci sektor –
NGO’s – organizacje społeczne. Materiały Konwersatorium Samoorganizacja społeczeństwa: Trzeci
Sektor”. Maszynopis powielony. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Frączak, Piotr. 2002. Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej. Wybór artykułów 1989-2001. Warszawa.
Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
Gliński, Piotr. Organizacje pozarządowe. Hasło w Encyklopedia socjologiczna, t. 5, Appendix (w
przygotowaniu).
Golinowska, Stanisława. 1999. Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych. W:
Stanisława Golinowska i Dorota Głogosz (red.). Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem
a społeczeństwem. Warszawa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Ilczuk, Dorota. 2002. Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa. Narodowe
Centrum Kultury; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ilczuk, Dorota. 1995. Sektor nonprofit w kulturze. Analiza instytucjonalno-finansowa fundacji i
stowarzyszeń. Warszawa. Instytut Kultury.
Kidyba, Andrzej i Józef Łobocki. 1993. Instytucje non-profit w restrukturyzacji regionu.
Doświadczenia Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Warszawa. Fundacja im. Friedricha Eberta.
Leś, Ewa. 1994. Organizacje obywatelskie w Europie Środkowo-Wchodniej. Od małych enklaw
wolności ku społeczeństwu obywatelskiemu. Waszyngton. Wydawnictwo Civicus.
Leś, Ewa. Przegląd koncepcji na temat organizacji społecznych. W: Ewa Leś. 1998. Organizacje
społeczne. Studium porównawcze. Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Leś, Ewa i Sławomir Nałęcz. 2002. Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce.
Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit. W: Samoorganizacja społeczeństwa
polskiego: Trzeci sektor. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i
Andrzeja Sicińskiego, przy współpracy Piotra Frączaka i Ryszarda Skrzypca. Warszawa.
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Skrabacz, Aleksandra. 2003. Pojęcie i typologia organizacji pozarządowych. W: Aleksandra
Skrabacz. 2003. Organizacje pozarzadowe w bezpieczeństwie narodowym w Polsce i na świecie.
WarszawaAkademia Obrony Narodowej.
Szmagalski, Jerzy. 1996. Trzeci sektor, organizacje pozarządowe, non-profit? W: Miejsce dla
każdego. Szkice i opracowania o sektorze pozarządowym w Polsce. Anna Kunicka (red.). Warszawa.
Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.
Toczyski, Witold. 1998. Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa
obywatelskiego. W: Małgorzata Załuska i Jerzy Boczoń (red.). Organizacje pozarządowe w
społeczeństwie obywatelskim. Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
„Trzeci sektor – NGO’s – organizacje społeczne. Materiały Konwersatorium Samoorganizacja
społeczeństwa: Trzeci Sektor.” Maszynopis powielony. 1997. Warszawa. Instytut Filozofii i
Socjologii PAN.
Wawrzyński, Mirosław. 1997. Co kryje w sobie określenie "fundacja"? W: Wawrzyński, Mirosław.
Fundacje w Polsce. Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji
Pozarządowych BORDO.
Wejcman, Zbigniew. 1997. Konkurencja jako strategia działania organizacji pozarządowych. W:
Organizacje pozarządowe. Projektowanie, współdziałanie i współpraca. Andrzej Bednarski (red.).
Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Wygnański, Jan Jakub. 1997. Czy potrzebna jest i możliwa definicja „Trzeciego Sektora”? „Trzeci
sektor – NGO’s – organizacje społeczne”. Materiały Konwersatorium Samoorganizacja
społeczeństwa: Trzeci Sektor. (Maszynopis powielony). 1997. Warszawa. Instytut Filozofii i
Socjologii PAN.
Załuska, Małgorzata. 1998. Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych. W:
Małgorzata Załuska i Jerzy Boczoń (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim.
Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Załuska, Małgorzata i Jerzy Boczoń (red.). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim.
Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Download