MNIEJSZOŚCI NARODOWO ETNICZNE

advertisement
MNIEJSZOŚCI NARODOWO ETNICZNE
Wykład 1
Naród – podmiot s.m. Pierwotnym podmiotem s.m. są państwa, drugim są narody
Kryteria narodu
a) odwołanie się do kategorii języka; samo ono nie jest wystarczające. Indoeuropejczycy to
najliczniejsza grupa mieszkańców w Europie. MoŜna wyróŜnić:
- rodzinę języków słowiańskich
- rodzinę języków germańskich
Drzewo rodziny języków słowiańskich
Język prasłowiański
ZachodnioSłowiański
południowo-
wschodnio-
słowiański
słowiański
Języki
języki
lechickie:
łuŜyckie:
- połański
- dolnołuŜycki
serbsko-
- polski
- górnołuŜycki
chorwacki
- kaszubski
słoweński
ukraiński rosyjski
czeski słowacki
bułgarski
białoruski
macedoński
b) kryterium pisma; Ŝeby mówić o narodzie musi być pismo, jeśli go nie ma to mówimy o
kulturze folklorystycznej; narody europejskie w większości posługują się pismem rzymskim
1
(45% posługuje się językiem z rodziny indoeuropejskiej z czego 35% tych języków
zapisanych jest alfabecie łacińskim; drugi dominujący to cyrylica); w Europie w uŜyciu
znajduje się ok. 80 języków
c) kryterium rasowe; Europejczycy są generalnie jednorasowi; podział na rasy (biała, Ŝółta,
czarna); Europejczycy są głównie rasy białej, w skutek migracji pojawiły się inne rasy
d) kryterium kulturowe jest ściśle związane z kryterium religijnym,
Kręgi kulturowo-cywilizacyjne lub religijne wyznacza się na bazie religii. WyróŜniamy
następujące kręgi:
- krąg chrześcijański
- krąg muzułmański
- krąg hinduistyczny
- krąg buddyjsko-konfucjański
- krąg judaistyczny
Kręgi chrześcijańskie wg Huntingtona: zachodni, latynoamerykański, prawosławny
Ludność Europy ok. 728 mln mieszkańców (czyli około 12,1 % ogółu ludności świata)
Najliczniejsze ludy to:
Słowianie – 35,8% Europejczyków
- Rosjanie – 115 mln
- Ukraińcy – 42 mln
- Polacy – 40 mln
Ludy Romańskie – 26,2% Europejczyków
- Włosi – 60 mln
- Francuzi – 57 mln
- Hiszpanie 39 mln (te 3 narody stanowią 82% ludności romańskich)
Ludy Germańskie – 25,6% Europejczyków
2
- Niemcy – 76 mln
- Anglicy – 47 mln
- Skandynawowie – 19 mln (Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie)
Pozostałe
- ludy ugrofińskie – 16 mln (Finowie, Węgrzy, Estończycy)
- Grecy – 12 mln
- Albańczycy – 6 mln
- Celtowie – 6 mln (Irlandczycy, Walijczycy)
Łącznie jest ponad 89 języków. Największe to rosyjski i niemiecki.
Rumunii są narodem romańskim to nie Słowianie !
Basków nie moŜna zakwalifikować do ludów i rodzin europejskich!
Finowie nie naleŜą do ludów germańskich
W Belgii mieszkają trzy narody:
- walońska – francuskojęzyczna
- Flamandowie – rodzina germańska- mowią po flamandzku
- ludność niemieckojęzyczna
Nie ma narodu belgijskiego!
I Ludy słowiański
II Ludy romańskie
III Ludy germańskie
IV ugrofińskie
V Grecy
VI Albańczycy
VII Celtowie
Litwini i Łotysze nie są słowiańskie, są to narody bałtyckie
Czynniki powodujące zmiany:
- migracje
- róŜnice w przyroście naturalnym
3
- ekspansje
Wykład 2
Narody – wytwór procesów historycznych. Nauka dopatruje się powstania współczesnych
narodów po rewolucji francuskiej.
Czynniki:
•
językowy (środek komunikacji, nośnik kultury)
•
państwowy (specyficzna forma organizacji)
Narody powstają w dwustopniowym procesie:
a) faza językowo-kulturowa
b) faza polityczna
Ad. A
Wspólnota mała, rozwijająca się musiała znaleźć sposób wspólnej komunikacji, poprzez
język, kulturę itp. W pewnym momencie język przestaje wystarczać. Dochodzi do
standaryzacji języka
STANDARYZACJA JĘZYKA – przejście z języka mówionego na język pisany
Kultura folklorystyczna , standaryzuje podnosi ją do kultury wyŜszego rzędu. Kultura
wyŜszego rzędu musi stać się kulturą narodową; przejście społeczności z fazy grupy etnicznej
do narodowości; przejście z ludu do narodu poprzez posiadanie języka;
Pojawia się POSTULAT PRAWA DO SAMOOKREŚLENIA JĘZYKOWEGO, pojawia się
wtedy narodowość. Teraz zaczyna się druga faza
Ad. B
W fazie tej mamy dwa etapy:
a) HISTORYCZNY – świadomość historyczna, duŜą rolę w tym odgrywa inteligencja, która
uzmysławia świadomość historyczną. Wykorzystane są mity, legendy.
Pojawia się POSTULAT DO SAMOOKREŚLENIA NARODOWEGO – postulat do
suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej
4
c) w tym etapie musi pojawić się IDEA NARODOWA wtedy mamy prawo do
samostanowienia; w wyniku tego etapu wykształcił się naród lub mniejszość
narodowa
Obie te fazy musiały przebiec aby powstał naród, w nowych państwach przebiegały te fazy
Wprowadzono 2 modele procesu narodowotwórczego
a) MODEL ZACHODNIOEUROPEJSKI
b) MODEL WSCHODNIOEUROPEJSKI
RozwaŜaniem jest to co było najpierw państwo czy świadomość narodowa
Ad. A
- w modelu zachodnioeuropejskim najpierw powstaje państwo a potem świadomość
narodowa
- najpierw zdobywali terytorium, nie identyfikowali się z nim; państwo ustala normy Ŝycia,
hierarchie, normy gospodarcze;
- na potrzeby państwa występuje kodyfikowanie języka, to państwo ujednolica język, staje się
ono nośnikiem kultury (to ciągle faza 1); (faza 2) państwo narodowe, historycyzm
PAŃSTWO
KULTUROWA
WSPÓLNOTA JĘZYKOWA
KULTURA WYśSZA
WSPÓLNOTA ŚWIADOMOŚCI
WSPÓLNOTA
IDEA NARODOWA
Gdy zabraknie państwa, gdy jest juŜ język pisany i zaczątki świadomości ten proces i tak trwa
i powstaje idea narodowa
„Narody państwowe” „Narody historyczne” – wywodzą się ze wszystkich warstw społecznych i mają długa historię
Ad. B
- w Europie środkowej powstają duŜe organizacje a wśród nich małe mniej rozwinięte
społeczności, spośród nich część się kształci a potem zaczyna wytwarzać świadomość
narodową; kodyfikacja języka, odrębność językowa, kulturowa. Najpierw pojawia się faza
językowa potem faza polityczna i świadomość narodowa
„Narody niehistoryczne”
5
„Narody etniczne”
„Narody kulturowe”
Pogranicza językowo-narodowościowe – (najczęściej przy granicach, ale nie zawsze),
obszary, na których mamy do czynienia z przemieszaniem ludności językowej, kulturowej.
(to obszar na którym zamieszkuje 2 lub więcej grup ludności, grupy kulturowe, językowe),
(obszar wymieszany, dawna Jugosławia).
Pograniczne językowo-narodowościowe moŜe być przy granicach państwa, ale równieŜ w
środku państwa.
Pogranicze czasami przybiera formę enklawy
Cechy pograniczna językowo-narodowościowego:
- konfliktogenność (walka o terytorium)
- dwu lub wielojęzyczność ludności pogranicza
- wykształcić się moŜe specyficzna mowa potoczna
- moŜe się wykształcić świadomość kresowa
Są róŜne typy pogranicza:
- przejściowe – to taki obszar na którym występują grupy posługujące się językami z tej
samej rodziny językowej np. polsko-ukraiński, francusko-włoska, francusko-hiszpańska
- stykowe – to taki obszar na którym mieszają się grupy posługujące się językami z dwóch
róŜnych rodzin językowych, np. polsko-niemiecki, niemiecko-francuski, polsko-rumuński
Hybryda kulturowa – pojawia się w wyniku masowych migracji
Człowiek marginesu – to człowiek, który Ŝyje w kulturach, w tradycji co najmniej dwóch
narodów jednocześnie, albo nie jest w stanie albo nie chce z jednej z nich zrezygnować. Ze
względu na to jest podejrzliwie lub niechętnie traktowany przez obie te grupy. MoŜe być
postrzegany jako zdrajca, neofita.
Wykład 3
Potrzeba zdefiniowania mniejszości narodowych pojawiła się w okresie międzywojennym.
Same mniejszości pojawiły się tak samo jak narody po rewolucji francuskiej.
6
Mniejszość narodowa czy etniczna jest jedną z czterech podstawowych mniejszości m.in.
religijna, rasowa.
W 1930 roku Trybunał Sprawiedliwości narodowej przyjął definicję, „termin mniejszość
narodowa oznacza istnienie grupy osób, Ŝyjących w danym kraju mających własną rasę,
religię, język lub tradycję i zjednoczonych identycznością tej rasy, religii, języka lub tradycji
wyraŜającego się w poczuciu wspólnoty zachowania swych tradycji, wierzeń religijnych,
nauczaniu i wychowaniu dzieci stosownie do ducha tradycji swojej rasy oraz we wzajemnym
wspieraniu się.
WyróŜniamy dwa typy definicji:
a) grupa definicji socjologicznych
MNIEJSZOŚĆ NARODOWA – to społeczność trwale zamieszkała na pewnym terytorium,
zwłaszcza państwa róŜniące się od większości jego mieszkańców cechą bądź cechami, które
powodują uznawanie ich z świadomości społecznej za odmienne a w stosunkach społecznych
wywołują dyskryminację. Cechą taką bywa religia, język, kultura, bądź świadomość
narodowa.
b) grupa definicji prawniczych
MNIEJSZOŚĆ NARODOWA – oznacza grupę mniejszą liczebnie od pozostałej części
ludności w danym państwie, której członkowie będący obywatelami danego państwa mają
etniczne, religijne lub językowe cechy odróŜniające ją od pozostałej części ludności i kierują
się wolą zachowania własnej kultury, tradycji, religii
Cechy mniejszości narodowych (kryterium RADY EUROPY)
- grupa osób odróŜniająca się od reszty społeczeństwa
- jest to grupa mała liczebnie czy bezwzględnie proporcjonalna
- grupa ta odróŜnia się od pozostałej ludności
- cechy odróŜniające: odrębne pochodzenie, kultura, język, tradycja, religia
- samokategoryzacja (świadomość odrębności i dąŜenie do jej zachowania)
- jest to zawsze grupa obywateli
- jest trwale związana z danym terytorium ( tzw. ludność miejscowa)
- aktywność w wyraŜaniu potrzeb
7
Dodatkowe cechy:
- mniejszość narodowa jest zawsze dyskryminowana
- mniejszości są zawsze grupami dobrowolnymi
WyróŜniamy 3 drogi powstawania mniejszości:
a) HISTORYCZNA – powstanie mniejszości na danym obszarze, Ŝe w wyniku
zaistniałych wydarzeń na jednym państwie wytworzyły się dwa narody w tym jeden
dominujący. MoŜe to nastąpić przez podbój np. sebo-łuŜycznaie w Niemczech
b) POLITYCZNA – powstanie mniejszości w skutek decyzji politycznych, które
wyznaczając granice państw nie uwzględniły zasięgu zamieszkania etnicznego (działo
się to najczęściej po wojnach)
c) SOCJOLOGICZNA – powstanie mniejszości w skutek procesu migracji (zwłaszcza
zarobkowych)
TYPOLOGIA MNIEJSZOŚCI
a) kryterium dróg powstania
•
Historyczne
•
Polityczne
•
Socjologiczne
b) kryterium usamodzielnienia się
•
Warunkowe – jest uznana za zdolną do utworzenia własnego państwa (Baskowie)
•
Bezwarunkowe – nie jest zdolna do utworzenia własnego państwa (Romowie)
c) kryterium powiązań z terytorium zajmowanego państwa
•
Osiadłe (miejscowe)
•
Przybyłe
d) ze względu na umiejscowienie na terytorium państwa
•
Przygraniczne (Białorusini w Polsce)
•
Wewnętrzne (Niemcy na Opolszczyźnie)
8
e) kryterium skupienia
•
Zwarte
•
Rozproszone
Rada Europy sugeruje instytucjonalizację ochrony mniejszości. 90% to państwa etniczne.
Rodzaje polityk wobec mniejszości narodowych:
- niedostrzeganie na terytorium państwa mniejszości (np. Francja, Bułgaria)
- próba oczyszczenia państwa z mniejszości, ujednolicenie struktury etnicznej; moŜe przybrać
formę CZYSTEK ETNICZNYCH jest to działanie radykalne dąŜące do wyeliminowania
zazwyczaj poprzez wysiedlenie lub ludobójstwo.
- wysiedlenie moŜe wynikać z polityki państwa np. Stalin
- przesiedlenie moŜe teŜ być wynikiem umowy dwustronnej
- moŜe równieŜ przesiedlenie wynikać z decyzji organizacji międzynarodowej np. decyzja
o wysiedleniu Niemców
- ludobójstwo – unicestwienie grupy etnicznej, holokaust II w.ś., wojna w Jugosławii
- polityka segregacji i dyskryminacji mniejszości moŜe łączyć się z polityką asymilacji
(wynarodowieniem danych grup)
- polityka pluralizmu kulturowego
- dostrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych; ustalanie autonomii bądź rozwiązywanie
problemów; dwa rodzaje autonomii:
- AUTONOMIA TERYTORIALNA – na jednolitym państwie występują mniejszości o
………………………………..
uzyskują
oni
pełną
autonomię
w
………………………………. na tym terytorium; na …………………
- AUTONOMIA
KULTUROWA –
tu
nie chodzi
o
terytorium
tu
chodzi
………………………………………………………………………………………………….
- utworzenie państwa federacyjnego gdy federacje uznane są za wrogów etnicznych np. ZSRR
Wykład 4
MIGRACJA – proces przenoszenia się ludności z jednego obszaru na inny obszar; stała lub
czasowa zmiana miejsca pobytu zwana wędrówką ludu.
Do badania bierze się:
9
- obszar na którym przemieszcza się ludność
- czas pobytu w nowym miejscu lub nieobecność w starym
- cel wędrówki, przyczyna migracji
MIGRACJE
WEWNĘTRZNE
–
odbywają
się
w
obrębie
jednostki
podziału
administracyjnego
Ruchy wewnętrzne:
- ze wsi do miast
- pomiędzy regionami w ramach państwa
MIGRACJE ZEWNĘTRZNE – przekroczenie granicy państwa – jednostki podziału
administracyjnego.
Ruchy zewnętrzne:
- zamorska (oceaniczna)
- kontynentalna
- kierowana (ktoś wskazuje kierunek migracji np. Brazylia)
- indywidualna (jednostki decydują się na podstawie własnej decyzji gdzie się udać)
- osadnicza (gdzie stanie się właścicielem działek ziemi)
- najemna (jeśli będzie wynajętą siłą roboczą)
- stała
- czasowa
- sezonowa
- wahadłowa (pracuje tu i tam)
WYCHODŹSTWO
–
migracja
ludzi
powodowana
czynnikiem
ekonomicznym
(poszukiwaniem pracy)
UCHODŹSTWO – migracja ludzi ze względu na zagroŜenia
EMIGRACJA – to ruch wędrówkowy ludności postrzegany z perspektywy kraju który jest
opuszczany. To opuszczenie terytorium własnego państwa. To proces opuszczania terytorium
własnego państwa i grupa ludzi którzy opuścili kraj
IMIGRACJA – przybywanie na terytorium państwa jakiejś grupy. MoŜe oznaczać grupę,
która przybyła. Ruch wędrówkowy i grupa osób która przybyła
10
Przyczyny migracji:
- ekonomiczne
- polityczne
Teorie psychologii i teoria decyzji
- teoria pull-push (siły przyciągania i wypychania) na jednostkę działają dwie siły:
przyciąganie do kraju gdzie chcemy migrować (tam jest lepiej, atrakcyjność); wypychania,
sytuacje które wypychają nas z naszego kraju (niskie płace, bezrobocie). Jeśli bardziej ma ona
charakter przyciągania to jest ona selektywna (na ogół męŜczyźni, młodzieŜ, bardziej
wykształceni, rzutcy). Jeśli ma ona bardziej charakter wypychania to nie ma selektywnego
charakteru.
- teoria decyzji (zasada maksymalizacji potrzeb)
- droga wyjścia z frustracji
- teoria socjalnej równowagi
Zawsze jako zasadniczy czynnik sprawczy wysuwa się kwestie ekonomiczne.
Historia migracji.
Przełom w migracjach nastąpił w 1500, wcześniej były migracje transkontynentalne. Głównie
to Europejczycy, którzy to opuszczali swój kontynent, szacuje się Ŝe około 70 mln ludzi
opuściło Europę, aŜ 53% z tej liczby udało się do USA.
Od 1500 do XX Europa była dominującym obszarem emigracyjnym
Główne obszary imigracyjne to:
- obie Ameryki, przy czym USA i Kanada do dnia dzisiejszego
- kraje Ameryki Łacińskiej i Południowej
- Australia – kolonia karna, migracje z krajów Korony Brytyjskiej
Od lat ’60 XX wieku kraje Europy zachodniej stały się krajami imigracyjnymi. Kolejny
przełom to koniec lat ’90, równieŜ kraje Europy środkowo-wschodniej to kraje stające się
obszarem imigracyjnym
11
Migracje Polaków
- Polacy zaczęli uczestniczyć bardzo późno bo dopiero pod konie XIX wieku w celach
zarobkowych. Jako pierwsi zaczęli mieszkańcy zaboru pruskiego (od 1870) rocznie ubytek z
poznańskiego był porównywalny z ubytkiem Irlandczyków w Irlandii. Jako drudzy zaczęli
migrować mieszkańcy zaboru rosyjskiego. Ostatni zabór austriacki to lata ’90 XIX pojawia
się na masową skalę wraz z „gorączką brazylijską”. Do I w.ś. mają miejsce migracje do
krajów obu Ameryk
Okres międzywojenny
- drugi etap migracji Polaków to okres międzywojenny. Ponad 2 mln wyemigrowało z Polski,
a około połowy wróciło. PrzewaŜa migracja do Francji, Niemiec czy Belgii. Wprowadzenie
limitów przyjmowania Europejczyków w USA i Kanadzie
Okres powojenny
- okres powojenny dzieli się na etapy:
•
1945-1950 – powojenne migracje w tym repatriacja
•
1951-1955 – stagnacja okresu stalinowskiego
•
1956-1960 – nowa repatriacja, emigracja do Izraela, początek „łączenia rodzin” (do
RFN i NRD) oraz do USA, Wielkiej Brytanii, Kanady
•
1960-1980 – do NRD i RFN (ok. 22 tys. Rocznie) oraz do USA, Kanady, Francji,
Australii, Skandynawii i Włoch
•
1981-1988 – przewaŜa uchodźstwo głównie do USA, Kanady, Australii oraz do
państw zachodnioeuropejskich
•
od 1989 migracje zarobkowe
POLONIA – ludność polskiej grupy etnicznej mieszkająca stale zagranicą i zachowująca
niezaleŜnie od miejsca urodzenia oraz posiadanego obywatelstwa, poczucie łączności
duchowej z rodakami i z Polska.
Określa się wszystkich Polaków i osoby mieszkające poza granicami Polski
12
Skupiska Polonii
Były ZSRR
- USA – 8 mln 228 tys.
- Rosja - 1 mln 500 tys.
- Niemcy – 1 mln 500 tys.
- Białoruś – 418 tys.
- Francja 1 300 tys.
- Litwa – 258 tys.
- Kanada – 400 tys.
- Ukraina – 219 tys.
- Brazylia – 200 tys.
- Łotwa – 60,4 tys.
- Wielka Brytania – 150 tys.
- Kazachstan – 60 tys.
- Argentyna – 170 tys.
- Australia – 67,7 tys.
- RPA – 10 tys.
Wykład 5
ASYMILACJA (łac. Asymilare – upodabniać) – upodabnianie się jednostek czy grup pod
względem cech do innych grup.
Asymilacja narodowa lub etniczna zaleŜy od obszaru postrzegania
ASYMILACJA – to taki zespół procesów, w którym jednostki i grupy pochodzące z innych
społeczeństw czy kręgów kulturowych w krajach zamieszkania (bądź osiedlenia) zostają
powoli przetworzone w sferze kultury, tradycji, zachowań i przynaleŜności strukturalnej.
Efektem
asymilacji
narodowej
(etnicznej)
jest
zmiana
świadomości
narodowej
asymilowanych osób.
Często
proces
ten
jest
opisywany
jednostronnie
(socjologia)
bądź
dwustronnie
(kulturoznawcy)
Proces asymilacji przebiega w 3 płaszczyznach:
a) płaszczyzna struktury społecznej – na początku osoby asymilanci są obcy dla reszty
obywateli. W wyniku integracji obcy są traktowani jak „swoi”. WyróŜniamy dwa etapy
integracji: integracja społeczności lokalnych, integracja w makrostrukturze.
Na początku mniejszości to osoba obca, traktowana z dystansem, stereotypowo, poprzez
zamieszkiwanie stałe zaczyna być postrzegany jako „swój”. Tzw. swój w mikrostrukturze.
13
II etap w społeczności lokalnej jest swój, ale na większą skalę jest obcy. Teraz integruje się w
makrostrukturze poprzez przenoszenie kultury, języka itp. W pełni się zintegrują gdy zaniknie
dyskryminacja. Gdy zostanie przyjęty CENTRALNY UKŁAD KULTURY i zaakceptowany
jako swój wtedy jest AKULTURACJA
b) płaszczyzna kulturowa – przejmowanie wzorów kulturowych, centralnego układu kultury
- AKULTURACJA
c) płaszczyzna osobowościowa – to ona decyduje o pełni asymilacji; jednostka musi sama
siebie postrzegać jako część tej społeczności, postrzegać obcych tak jak reszta społeczeństwa;
jeśli subiektywna ja jestem; jeśli odzwierciedlana jak postrzega mnie reszta i czy akceptują
jako swojego. KaŜda kultura ma swoje wartości i osoba zasymilowana musi to zatem przejąć.
Ta płaszczyzna jest najtrudniejsza i najdłuŜsza min. 3 pokolenia. Asymilacja dotyczy
migrantów i grup osiadłych
Etapy procesu asymilacji róŜne dla grup pochodzenia migracyjnego i osiadłych
1 Etap asymilacji grup migracyjnych
a) emigracja – sam proces przemieszczania się na nowe terytorium
b) osiedlenie – czy znaleźliśmy to miejsce, jak się tam czujemy; poziom zadowolenia z
dokonanego procesu migracji, jeśli go nie ma jest bariera, jeśli jest zadowolenie to następuje
następny etap:
c) integracja:
•
integracja z własną grupą etniczną
•
w sferze mikrostruktury
•
w sferze makrostruktury
d) akulturacja przebiega w trzech etapach:
•
akulturacja konieczna – niezbędne minimum przejmowania języka, zachowań;
polega na naśladownictwie dla korzyści
•
akulturacja wskazana – lepiej znamy język, kulturę, sposoby zachowań, uznajemy
to za niezbędne do naszego awansu (celu)
•
akulturacja pełna – pełne przejęcie tych wzorów i utoŜsamianie się z nimi,
traktowanie ich jak własnych
14
2 Etap asymilacji grup miejscowych (osiadłych)
a) asymilacja językowo-kulturowa – zaznajomienie się z językiem, często wybiera język
własny, etniczny; przejmowanie wzorów kultury najpierw naśladowanie potem utoŜsamienie
b) asymilacja narodowościowa – tu zmienia się osobowość i pojęcie świadomości narodowej,
nowa toŜsamość
Definicja Kubiaka
ASYMILACJA jest równieŜ sytuacją gdy mniejszość narodowa w ogóle nie przejmuję
języka, tradycji tej większośći, zostaje przy własnych, ale dochodzi pomiędzy mniejszością
narodową a większością do konsensusu i wzajemnego poszanowania interesu. Efektem tego
jest zachowanie języka, kultury mniejszości narodowej i jej rozwoju, ale musi i jest lojalna
wobec państwa. Kubiak nazywa to ASYMILACJĄ PAŃSTWOWĄ
Asymilacja ma zabarwienie pejoratywne bo utoŜsamiana jest często z wynarodowieniem
(asymilacja przymusowa)
WYNARODOWIENIE jest jednym z 4 typów asymilacji
4 typy asymilacji narodowych
a) ASYMILACJA PRZYMUSOWA – przymusowa zmiana toŜsamości narodowej
grupy, związana z przymusem państwowym, dyskryminacje
b) ASYMILACJA KIEROWANA – nie przyciąga za sobą przymusu, nie musi
prowadzić do aktów dyskryminacji, a państwo poprzez politykę edukacyjną, kieruje
asymilacją
c) ASYMILACJA DOBROWOLNA – postępuje z świadomej inicjatywy jednostek,
której jej podlegają
d) ASYMILACJA śYWIOŁOWA – państwo nie zakład przymusu asymilacji, ani
mniejszości, teŜ same od tego nie wychodzą, ale sam fakt np. mieszkania na
pograniczu …………….sprawia, do dochodzi do podanej asymilacji
Uwarunkowania asymilacji dzielimy na:
a) subiektywne – są zawsze zaleŜne od woli, zalicza się dwie sytuacje:
•
Niechęć mniejszości do asymilacji
15
•
Kiedy mniejszość chce, ale większość zamyka się na obcych
Oba te uwarunkowania utrudniają proces asymilacji
DYSTANS ETNICZNY – im większy dystans ma większość tym trudniejsza asymilacja.
MoŜe on wynikać z róŜnic rasowych lub historycznych
Traktowanie państwa – dyskryminacja
b) obiektywne – są niezaleŜne od woli
•
Łatwiej asymilują się imigranci, trudniej autochtoni
•
Dystans obiektywny (etniczny, rasowy, kulturowy) im większy ten dystans tym
trudniejsza asymilacja
•
Kwestia liczebności – im mniej liczna jest grupa która ulega procesowi asymilacji
tym asymilacja jest łatwiejsza
•
Sposób zamieszkania jeśli grupa jest zwarta asymiluje się trudniej, rozproszona
łatwiej
•
Łatwiej asymiluje się ludności zamieszkała w miastach niŜ zamieszkała we wsi
•
Ułatwiają proces asymilacji przemiany społeczno-gospodarcze
•
Im mniej „kulturalna” grupa tym szybciej się asymiluje
•
Łatwiej asymilują się takie grupy, które znajdują odpowiednią dla siebie warstwę
społeczną
REASYMILACJA – mniejszości zasymilowane chcą powrócić do swoich korzeni i je
kultywować
Wykład 6
Prawo narodów do samostanowienia
Wymiar wewnętrzny
- początkowo było formułowane tylko wewnątrz narodu. Potem do jednostki i jego prawa do
samostanowienia. Postulat demokratyzacji systemu
- postulat kolonii, które chciały prawa do decydowania o samym sobie
16
Wymiar zewnętrzny
- w wymiarze zewnętrznym – prawo narodu do tworzenia własnej prywatności. Postulaty były
takie stawiane od okresu Wiosny Ludów. Walka o odbudowanie państwa – jeden z
wymiarów, tworzenie wspólnego jednolitego państwa – drugi wymiar.
Prawo do decydowania o własnej państwowości – dwie koncepcje:
1. Zasada narodowości – leanzini? – prawo jednostki i zbiorowości do wolności, miało
się to przejawiać w prawie ludności do wyboru ustroju wewnętrznego oraz prawo do
własnego państwa, niezaleŜność państwowa
2. Luazini? dodał do tej zasady, zasadę progu, muszą mieć odpowiednią liczba ludności i
stosunkowo duŜe terytorium
W okresie I w. ś. Poruszono prawnie kwestę narodów do samostanowienia. Pojawiły się 3
koncepcje prawa:
a) koncepcja Wilsona – kaŜdy lud ma prawo wybrać własną formę rządu
b) koncepcja Lenina (w dekrecie o pokoju) – wszystkie narody Rosji bez Ŝadnych ograniczeń
mają prawo do tworzenia własnych państw (prawo klasy robotniczo-chłopskiej)
c) koncepcja socjaldemokratów – prawo do rozwoju i uzyskiwania autonomii w ramach
państw istniejących przed I w. ś.
Z tych koncepcji była realizowana tylko koncepcja pierwsza, która stała się podstawą nowego
ładu o Europie (konferencja w Wersalu). Ta koncepcja miała pewne braki, gdyŜ Wilson nie
zdawał sobie sprawy z podziału w europie. Prawo to zostało zastosowane głównie do krajów
w Europie Środkowo-wschodniej. Tą koncepcję określa się jako pierwszy etap nadawania
prawa narodów do samostanowienia
Po II w. ś. w Karcie Narodów Zjednoczonych, prawo narodów do samostanowienia z
postulatu stało się prawem międzynarodowym. Zapis był bardzo ogólny
Pojawiły się ruchy migracyjne – proces dekolonizacji. Ludy walczyły o własne państwa. W
deklaracji z 1960 roku Deklaracja w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom
kolonialnym. Drugim dokumentem był Międzynarodowy Pakt praw obywateli i polit.
Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotycząca przyjaznych stosunków między
państwami (z 1970 r.)
17
Prawo do samostanowienia mają:
- narody,
- narody kolonialne,
- narody krajów wieloetnicznych (wielonarodowych),
- ludność terytoriów zamorskich,
- ludność obszarów powierniczych
Ludność tych obszarów musi się o prawo do samostanowienia upomnieć, walczyć, zabiegać.
Co oznacza w praktyce prawo narodów do samostanowienia (treść?)
- prawo do tworzenia odrębności (własnej państwowości)
- prawo do połączenia
- prawo do uzyskania autonomii bądź przekształcenia państwa w federację
- prawo mniejszości do uzyskania reprezentacji (w wąskim znaczeniu)
W 1970 przy Deklaracji rozszerzono prawo o m.in.:
- decydowanie o sobie
- rozwoju własnego państwa
- prawo do suwerenności i niepodległości
Trzy kryteria oceny podmiotów w prawie do samostanowienia:
- efektywności – nawiązuje do przyznania praw takim grupom, które mają odpowiednią licz i
spore terytorium, walka o własną państwowość. Ludność na tym terytorium musi być
miejscowa a nie napływowa. Stanowią grupę większościową, przewaŜającą na danym
terytorium
- reprezentatywności – naród musi mieć jedną uznaną przez wszystkich reprezentację
- legalności – prawo do samostanowienia mają takie narody, które posiadały kiedyś państwo,
posiadali autonomię bądź byli częścią federacji
KBWE w wyniku rozpadu Jugosławii
- ochrona praw człowieka
- demokratyzacja
18
W okresie lat ’90 dodano 4 kryterium tzw. nowe kryterium
Metody walki o samostanowienie (dwa podziały):
•
Metody pokojowe (plebiscyt, referendum, wolne wybory, ogłoszenia sesji bez walki
•
Metody niepokojowe (walka narodowo-wyzwoleńcza, metody terrorystyczne,
interwencja humanitarna – musi to być interwencja w sytuacji zagroŜenia istnienia
narodu, na wniosek organizacji międzynarodowych, musi to być interwencja sił więcej
niŜ jednego państwa)
- metody legalne (wszystkie inne metody prócz terroryzmu)
- metody nielegalne (terroryzm)
Wykład 7
Początek międzynarodowej ochrony uchodźców to okres międzywojenny, system Ligi
Narodów. Wynikało to m.in. z sytuacji po I w. ś. i na obszarze Rosji. W obawie przed
rewolucją duŜa grupa ludności opuściła Rosję i juŜ tam nie chciała wracać. W tym wypadku
postanowiono odebrać im wszelkie prawa.
W 1921 r. Liga Narodów powołała Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców
Rosyjskich. Na czele tego urzędu stanął Norweg F. Nansen („urząd nansenowski”)
Uchodźcą rosyjskim – była kaŜda osoba pochodzenia rosyjskiego, która nie podlega ochronie
ZSRR i nie otrzymała obywatelstwa rosyjskiego.
Do zadań tego urzędu naleŜało m.in. wydawanie dokumentów podróŜy („paszport
nansenowski”).
W 1924 kompetencje Nansena poszerzono o ochronę uchodźców ormiańskich
Po dojściu Hitlera do władzy ludność zaczęła opuszczać terytorium Niemiec. Po śmierci
Nansena (1930) ograniczono kompetencje tego urzędu. W 1933 r. wydano konwencje
dotycząca statusu uchodźców. W 1934 r. powołano osobny urząd przez Niemców – Urząd
Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców z Niemiec Ŝydowskiego bądź jakiegokolwiek
pochodzenia. Kompetencje tego urzędu poszerzono o Austrię.
Pod konie II w. ś. Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców (IRO), tutaj najwięcej do
powiedzenia mieli Amerykanie.
19
D.P. „Dipisi” – osoby przemieszczone w czasie II w. ś. To pojęcie było szersze niŜ
„uchodźcy”. Po II w. ś. wielu Dipisów nie zdecydowało się na powrót do swoich ojczyzn
W 1951 r. przyjęto przez ONZ tzw. Konwencja Genewska – to dokument prawa
międzynarodowego. Konwencja definiowała kto jest uchodźcą i określała zasady
postępowania i pomocy uchodźcom. Powołano Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds.
Uchodźców, który zaczął działać w 1954 r.
Konwencja wprowadzała dwa ograniczenia:
- przy definicji uchodźca, to kaŜda osoba, która nim się stała przed 01.01.1951 – ograniczenia
czasowe
- ograniczenia geograficzne – ochroną obejmował tylko te osoby, które stały się nimi w
skutek wydarzeń w Europie
W 1967 do tej Konwencji przyjęto dokument uzupełniający – Protokół Nowojorski, protokół
ten zniósł oba ograniczenia
UCHODŹCA – osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu
swojej rasy, religii, narodowości, przynaleŜności do określonej grupy społecznej lub z
powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem
i nie moŜe lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo które nie
ma Ŝadnego obywatelstwa………………………..
Kto moŜe uzyskać status uchodźcy?
Zgodnie z art. 34 cudzoziemcowi moŜe być nadany w RP status uchodźcy, w rozumieniu
Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego o ile nie uzyskał on tego statusu w innym
państwie, które zapewnia mu rzeczywistą ochronę
Konwencja reguluje, Ŝe status uchodźcy przyznaje państwo. Nie moŜna złoŜyć wniosku w
dwóch państwach jednocześnie
Status uchodźcy ma prawo uzyskać kaŜda osoba, która spełnia warunki z definicji. Nie moŜe
uzyskać tego statusu osoba oskarŜona o zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie przeciw
pokojowi, i zbrodnie wojenne oraz powaŜnych zbrodni o charakterze niepolitycznym.
20
Status uchodźcy nie jest statusem doŜywotnim. Ustaje on wskutek REPATRIACJI (powrót do
kraju opuszczonego), zwrócenie się o pomoc do ambasady kraju, z którego się wywodzi,
kiedy przyjmuje się obywatelstwo innego kraju
Ochronie podlegają wg tej definicji uchodźcy zewnętrzni – ci którzy szukają schronienia nie
w innym kraju ale w innym regionie swojego kraju
20 -25 mln jest uchodźców jednak nie ma wyraźnej liczby
Uchodźcy de jure i de facto
- de jure – to takie osoby, które spełniają kryteria postawione w definicji i które uzyskały
status uchodźcy
- de facto – to takie osoby, które rzeczywiście opuściły swój kraj, ale nie mają uregulowanego
statusu uchodźcy
Państwo jest zobowiązane są do ochrony uchodźców de jure. De facto nie ma obowiązku.
Prawa de jure:
- mają pomoc medyczną, pienięŜną, mieszkaniową, pomoc w adaptacji, pomoc w nauce
języka państwa, mają ułatwienia w nabywaniu obywatelstwa
Jeszcze jedna forma pomocy uciekinierom z kraju to udzielenie AZYLU
Prawo AZYLU to wyłączne prawo państwa. Państwo decyduje czy udzieli AZYLU czy nie.
Polska osobno traktuje azyl i uchodźstwo – nie łączą tego. Osoba, która ma azyl podlega
pomocy tylko tego państwa nie podlega ochronie ONZ
Rok 2000
12,8% - uchodźcy w skutek wydarzeń w Europie (14 mln)
21
Download