Parki Narodowe

advertisement
Parki Narodowe w Polsce
Polskie Parki Narodowe
1
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wiadomości ogólne
Rozmieszczenie parków narodowych
Babiogórski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Park Narodowy Bory Tucholskie
Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy Ujście Warty
17. Pieniński Park Narodowy
18. Poleski Park Narodowy
19. Roztoczański Park Narodowy
20. Słowiński Park Narodowy
21. Świętokrzyski Park Narodowy
22. Tatrzański Park Narodowy
23. Wielkopolski Park Narodowy
24. Wigierski Park Narodowy
25. Woliński Park Narodowy
26. Zakończenie
Polskie Parki Narodowe
2
• Mamy 23 parki narodowe reprezentujące większość głównych
środowisk kraju. Wiele z nich należy do obszarów
przyrodniczych wyróżniających się swoistymi walorami w
Europie i na świecie [Fabijański 2004 ]
•
Spośród wszystkich parków narodowych aż 7 wpisano na
Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO, 1 park narodowy uznano
za Światowe Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze, 2 objęto
międzynarodową konwencją ochrony obszarów wodno-błotnych
RAMSAR.
•
Niewiele krajów może poszczycić się taką
różnorodnością krajobrazów, jakie występują w Polsce - od gór
typu alpejskiego, poprzez krajobraz wyżyn, pasmo nizin z
dzikimi dolinami rzecznymi, rozległymi obszarami bagiennymi i
kompleksami torfowisk, po pojezierza oraz piękne wybrzeże z
ruchomymi wydmami. Dzięki ich istnieniu zostaną zachowane
dla przyszłych pokoleń fragmenty pierwotnej przyrody oraz
obszary o dużej różnorodności [Cyrul 2003].
Polskie Parki Narodowe
3
Rozmieszczenie Parków Narodowych w Polsce
Polskie Parki Narodowe
4
Polskie Parki Narodowe
5
Babiogórski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
6
Babiogórski Park Narodowy
Babiogórski Park Narodowy położony
jest przy granicy ze Słowacją w Beskidzie
Żywieckim na terenie województwa
małopolskiego. Powierzchnia 3392 ha.
Utworzony rozporządzeniem Rady
Ministrów 30.10.1954 roku. W 1978 roku
z uwagi na swoje wyjątkowe walory
przyrodnicze został włączony przez
UNESCO do międzynarodowej sieci
rezerwatów biosfery [Cyrul 2003].
Babiogórski Park Narodowy chroni
większą część masywu Babiej Góry (1725
m n.p.m.) najwyższego szczytu w
Beskidach Zachodnich.
Polskie Parki Narodowe
7
Flora Babiogórskiego Parku Narodowego liczy
około 700 gatunków roślin naczyniowych, 200
mchów, 250 porostów i ponad 800 grzybów. Nie
jest to liczba wyjątkowo duża, ale spotykamy tu
sporo gatunków rzadkich i chronionych.
Szczególnie bogate w cenne okazy są wysokie
partie gór. Rośliny kwiatowe i porosty tworzą
tam kolorową mozaikę wśród skał [Fabijański
2004].
Polskie Parki Narodowe
8
Białowieski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
9
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy,
utworzony w 1947 roku
zajmuje 5348 ha. Na obszarze
parku rosną unikatowe okazy
starych drzew, około 80 gat.
roślin i ponad 200 gat.
mszaków i porostów. Znajduje
się tutaj ośrodek hodowli
żubrów. Białowieski Park
Narodowy został uznany
przez UNESCO za rezerwat
biosfery
Polskie Parki Narodowe
10
Biebrzański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
11
Biebrzański Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy,
chroniący najcenniejsze
torfowiska na tym terenie to
największy park w Polsce.
Polskie Parki Narodowe
12
Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993
roku i jest największym parkiem narodowym w Polsce.
Powierzchnia parku wynosi 59223 ha i chroni rozległe
prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną
różnorodnością gatunków roślin, ptaków i zwierząt.
Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem
gniazdowania, żerowania odpoczynku dla ptactwa wodno
błotnego toteż w roku 1995 została wpisana na listę
siedlisk konwencji RAMSAR tj. obszarów mokradłowych
o międzynarodowym znaczeniu zwłaszcza jako
środowisko życia ptactwa wodno-błotnego
Polskie Parki Narodowe
13
Bieszczadzki Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
14
Bieszczadzki Park Narodowy
•
Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje dwa najwyższe pasma: graniczne ze
Słowacją i Ukrainą ze szczytami Kremenarosem i Rozsypańcem, Wielką i
Małą Rawką oraz pasmo połonin z Połoniną Wietlińską i Caryńską oraz
Tarnicą. Powierzchnia parku zajmuje 29 202 ha.
•
Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 roku i jest trzecim
co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski. Od 1992 roku stał się
częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery ,,Karpaty Wschodnie”, to
pierwszy rezerwat biosfery UNESCO leżący na obszarze trzech krajów.
Polskie Parki Narodowe
15
Drawieński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
16
Drawieński Park Narodowy
Na zachodzie Polski utworzony został
Drawieński Park Narodowy, w
którym chroni się krajobraz
młodoglacjalny (głównym celem tego
parku jest zachowanie cennego
biotopu lęgowego rzadkich gatunków
ptaków wodnych i błotnych).
Drawieński Park Narodowy,
powstały w 1990, położony w
centralnej części Równiny Drawskiej,
obejmuje fragment doliny Drawy i
część Puszczy Drawskiej.
Powierzchnia 8691 ha. Ścisłej
ochronie podlega 225 ha.
Polskie Parki Narodowe
17
Gorczański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
18
Gorczański Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy obejmuje
centralną część masywu Gorców z dwoma
głównymi grzbietami: Turbacz-Gorc, TurbaczKudłoń. Gorczański Park Narodowy został
powołany w 1981 roku. Jego powierzchnia wynosi
7 030 ha. Obejmuje typowe pasmo górskie z
piętrowym układem roślinności. Rosną tutaj lasy
pierwotnej Puszczy Karpackiej z jodłami i bukami
liczącymi po około 250 lat.
Gorczański Park Narodowy słynie z
malowniczych widoków. Roztaczające się z
wysoko położonych hal pasterskich panoramy Tatr,
Pienin, Beskidu Żywieckiego i Wyspowego należą
do najpiękniejszych. Gorce od stuleci były po
Tatrach drugim co do wielkości ośrodkiem
pasterstwa w naszych górach. Polany zajmują
zaledwie około 5% powierzchni parku, ale rośnie
na nich ponad 1/3 gatunków roślin naczyniowych
występujących na tym terenie [Fabijański 2004].
Polskie Parki Narodowe
19
Kampinoski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
20
Kampinoski Park Narodowy
Położony jest na terenie
województwa mazowieckiego, na
północny-zachód od Warszawy.
Obejmuje fragment pradoliny
Wisły na terenie Puszczy
Kampinoskiej. Utworzony został w
roku 1959, obecnie zajmuje pow.
38 544 ha, z czego 70% stanowią
lasy. Na terenie parku wyznaczono
22 obszary ochrony ścisłej
zajmujące pow. 4 638 ha.
Polskie Parki Narodowe
21
Karkonoski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
22
Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy (KPN) został utworzony
16 stycznia 1959 roku. Zajmuje najpiękniejsze
krajobrazowo i najwyższe partie Karkonoszy o
powierzchni 5548 ha. Największą cześć parku zajmują
lasy objęte głównie ochroną częściową. Obszar powyżej
górnej granicy lasu, czyli całe piętro kosodrzewiny i
piętro alpejskie o powierzchni 1716 ha objęte jest
ochroną w 3 rezerwatach ścisłych. W skład Parku
wchodzą również dwie enklawy na Pogórzu
Karkonoskim: Góra Chojnik oraz Wodospad Szklarki.
KPN rozciąga się wąskim 1,5 km pasmem wzdłuż
granicy państwowej od Mumlawskiego Wierchu na
zachodzie do przełęczy Okraj na wschodzie.
Polskie Parki Narodowe
23
W 1993 roku decyzją działającego w
ramach UNESCO Międzynarodowego
Komitetu MaB (program Człowiek i
Środowisko) w Paryżu został
utworzony Bilateralny Rezerwat
Biosfery Karkonosze/ Krkonose.
Utworzenie Rezerwatu było wynikiem
wspólnych polsko - czeskich dążeń.
Obejmuje on swoim zasięgiem
dotychczasowy obszar parków
narodowych : Karkonoskiego Parku
Narodowego i utworzonego w 1963
roku po czeskiej stronie Karkonoszy
Krkonosského národního parku.
Powierzchnia Rezerwatu wynosi 60,5
tys. ha, z czego 55 tys. ha leży na
terenie Czech, a 5,5 tys. ha na terenie
Polski. Rezerwat Biosfery tworzą trzy
strefy : rdzenna (10,1 tys.ha), buforowa
(32 tys. ha) i tranzytowa (18,4 tys).
Polskie Parki Narodowe
24
Magurski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
25
Magurski Park Narodowy
Beskid Niski jest najdzikszą i najrozleglejszą częścią naszych
Beskidów. Magurski Park Narodowy stanowi główną ostoję
tutejszej zwierzyny. Powierzchnia parku wynosi 19 962 ha.
Polskie Parki Narodowe
26
W ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów
Chronionych Natura 2000 Magurski Park Narodowy został
zgłoszony do Komisji Europejskiej jako specjalny obszar siedlisk
OSTOJA MAGURSKA. Magurski Park Narodowy utworzony
został w 1995 roku. Leży w południowej części kraju w Beskidzie
Niskim, przy granicy ze Słowacją. Położony jest na terenie
województw podkarpackiego i małopolskiego.
•
Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy, wśród których
dominują buczyny. Tutejsze bory jodłowe należą do
najzdrowszych w kraju. Park narodowy jest matecznikiem grubej
zwierzyny. Obok niedźwiedzi, wilków, rysiów i żbików,
kojarzonych z górami, żyją tu gatunki nizinne, jak jenoty, łosie i
bobry [Fabijański 2004]. Beskid Niski jest terenem wtórnie
zdziczałym. Jego dawnych mieszkańców, Łemków, wysiedlono
po II wojnie światowej. Wiele wsi łemkowskich zarosło lasem. W
ten sposób powstała niezwykła mozaika lasów i nie
użytkowanych łąk i pól, stopniowo zarastających krzakami, z
kępami starych drzew z prowadzącymi donikąd drogami
[Fabijański 2004].
•
Polskie Parki Narodowe
27
Narwiański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
28
Narwiański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy znajduje
się w Dolinie Górnej Narwi. Park
został utworzony w 1996 roku, jego
symbolem jest zagrożony
wyginięciem gatunek ptaka - błotniak
stawowy. Ekosystemami
dominującymi, stanowiącymi prawie
90% powierzchni parku są bagna,
tereny podmokłe i wody. Unikatowy
układ bardzo różnorodnych środowisk
zapewnia rozwój bogatej flory
wodno-lądowej i bagiennej. W NPN
występuje około 50% wszystkich
zespołów roślinności szuwarowej i
wodnej z całej Polski.
Polskie Parki Narodowe
29
Ojcowski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
30
Ojcowski Park Narodowy
Komu obce strony znane,
Wstydem lice swe zarumień,
Jeśliś widział Tybr, Sekwanę,
A Prądnika minął strumień.
Po co szukać obcych krajów,
Alp odwiedzać grzbiet wysoki?
Wśród Ojcowa skał i gajów
Równie szczytne masz widoki.
[Franciszek Salezy
Dmochowski]
Polskie Parki Narodowe
31
OPN położony jest w Polsce
południowej, kilkadziesiąt
kilometrów od Krakowa. Jest to
najmniejszy park narodowy w
Polsce, choć ilością atrakcji nie
ustępuje innym. Powstał w
styczniu 1956 roku z inicjatywy
profesora W. Szafera. Park
obejmuje malowniczą,
przepiękną Dolinę Prądnika, w
której nagromadziły się
majestatyczne ostańce skalne o
charakterystycznych kształtach i
nazwach. Także tutaj występuje
największe na Jurze skupisko
jaskiń, m.in. Grota Łokietka czy
Jaskinia Ciemna.
Polskie Parki Narodowe
32
Park Narodowy Bory Tucholskie
Polskie Parki Narodowe
33
Park Narodowy Bory Tucholskie
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochroną
objęto powierzchnię 4 798 ha lasów,
jezior, łąk i torfowisk. Park leży w
północno- środkowej części kraju, w
województwie pomorskim, powiat
chojnicki, w największym w Polsce
kompleksie leśnym: Borach Tucholskich.
PNBT jest ważnym uzupełnieniem sieci
obszarów objętych najwyższą formą
ochrony przyrody w Polsce. Utworzenie w
Borach Tucholskich parku narodowego
ma na celu ochronę oligotroficznego
krajobrazu sandrowego, jedynego tego
typu w obecnie istniejących parkach
narodowych w Polsce, a unikatowego w
Europie.
Polskie Parki Narodowe
34
Park Narodowy Gór Stołowych
Polskie Parki Narodowe
35
Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy Gór Stołowych położny jest w
środkowych Sudetach, na granicy z Czechami w
południowo-zachodniej części Polski, w
województwie dolnośląskim. Utworzony został w
1993 r. na obszarze 6 339 ha, by chronić unikalne
wartości przyrody nieożywionej - niezwykłą
rzeźbę jedynych w Polsce gór o budowie
płytowej. Park obejmuje szczytowe partie Gór
Stołowych i trzy rezerwaty przyrody.
Góry Stołowe to najatrakcyjniejsza krajoznawczo
i krajobrazowo grupa górska w Sudetach. Ciągną
się od Kotliny Kamiennogórskiej w kierunku
północno zachodnim, do Kotliny Kłodzkiej na
południowy wschód. Pasmo ma ok. 42 km
długości i od 7 do 12 km szerokości. Podzielone
jest granicą polsko-czeską na trzy części. Znaczna
część Gór Stołowych znajduje się na terenie
Czech, ale najwyższa i najciekawsza należy do
Polski. Tu właśnie utworzono Park Narodowy
Gór Stołowych.
Polskie Parki Narodowe
36
Park Narodowy Ujście Warty
Polskie Parki Narodowe
37
Park Narodowy Ujście Warty
• Park Narodowy Ujście Warty najmłodszy z 23 parków narodowych
na terenie Polski, utworzony 1 lipca
2001 roku z połączenia rezerwatu
Słońsk i części Parku Krajobrazowego
Ujście Warty.
• Park o powierzchni 8038 ha obejmuje
rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry,
wytwarzane w dużej mierze przez rzekę
Postomię.
• Park został założony dla ochrony
unikalnych terenów podmokłych,
rozległych łąk i pastwisk, które są jedną
z najważniejszych w Polsce ostoją
ptaków wodnych i błotnych.
Polskie Parki Narodowe
38
Pieniński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
39
Pieniński Park Narodowy
Pieniny to najbardziej
niezwykłe góry w Polsce. Są
niskie i zajmują małą
powierzchnie, ale bogactwem
form krajobrazu, roślin i
zwierząt mogłyby obdzielić
połowę Karpat.
Polskie Parki Narodowe
40
Pieniński Park Narodowy położony w Pieninach w południowej
części kraju w województwie małopolskim na granicy polskosłowackiej. Pieniny dzielą się na Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe
(tu usytuowany jest park) i Małe Pieniny. Park powstał w 1932 roku
a jego powierzchnia wynosi 2 346 ha.
Obszar parku charakteryzuje specyficzny mikroklimat. Położone
dookoła wyższe góry: Tatry, Gorce i Beskid Sądecki zasłaniają
Pieniny od zimnych wiatrów i zbierają opady. Ciepłe i suche tereny
są rajem dla roślin. Na około 24 km2 powierzchni parku występuje
1100 gatunków roślin naczyniowych, czyli około połowy wszystkich
stwierdzonych w Polsce. W parku można spotkać 30 gatunków
storczyków. Na stromych górskich zboczach przetrwały naturalne
lasy bukowe, bory jodłowe i jodłowo bukowe. Na niewielkim
obszarze żyją rysie, żbiki i wydry, a także rzadkie bociany czarne,
puchacze, dzięcioły trójpalczaste [Fabijański ]
Polskie Parki Narodowe
41
Poleski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
42
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Narodowy powstał w
1990 r. na bazie rezerwatów
torfowiskowych: Durne Bagno,
Jezioro Moszne, Jezioro Długie,
Torfowisko Orłowskie.
Najcenniejszymi elementami Parku są
torfowiska: niskie, przejściowe i wysokie,
wyróżniające Poleski Park Narodowy
spośród wszystkich innych polskich
parków narodowych. Rozległością i
stanem zachowania ustępują w Polsce
jedynie Bagnom Biebrzańskim.
Polskie Parki Narodowe
43
Roztoczański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
44
Roztoczański Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy leży na Roztoczu Środkowym. Powstał w 1974 r.
Obecnie obejmuje powierzchnię 8481,76 ha, z czego 92% zajmują lasy. Ochroną
ścisłą jest objętych ponad 880 ha (ok. 10%) lasów Parku. Otoczony jest strefą
ochronną, która wynosi 38 000 ha.
W 1979 r sprowadzono bobry (żyjące tu w przeszłości), a w 1982 r.
stworzono ostoję konika polskiego (potomka tarpana i ras lokalnych).
Polskie Parki Narodowe
45
Słowiński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
46
Słowiński Park Narodowy
Park utworzono 1 stycznia 1967 roku. Swoją nazwę zawdzięcza Słowińcom ludności kaszubskiej która kiedys zamieszkiwała min. teren parku. Park ma
pow. 18247 ha. Jego niepowtarzalne wartości przyrodnicze spowodowały, że
został zaliczony w 1977 roku przez UNESCO do Światowej Sieci Rezerwatów
Biosfery. Obejmuje on swoim zasięgiem odcinek wybrzeża od Rowów do Łeby,
jeziora : Łebsko(7140ha), Gardno(2468ha), Dołgie Wielkie(146ha) i Dołgie
Małe(6,3ha), oraz przylegające do nich lasy.
Prawdziwym unikatem w parku sa ruchome wydmy. Wyrzucany przez morze
piasek jest osuszany przez słońce i wiatr i wywiewany dalej w głąb lądu.
Efektem tego procesu, który trwa juz ponad 5 tysięcy lat są ruchome wydmy,
których wysokośc przekracza 30 metrów. Nie znają one litości i zasypują
wszystko co napotkają na swej drodze. Częstym widokiem sa przysypane do
połowy kikuty drzew.
Polskie Parki Narodowe
47
Świętokrzyski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
48
Świętokrzyski Park Narodowy
• Położony jest w centralnej części Polski, na
terenie województwa świętokrzyskiego. Został
utworzony w 1950 roku, obecnie zajmuje
powierzchnię 7626 ha, z czego 7212 ha
zajmują lasy. Na terenie parku wyznaczono 5
obszarów ochrony ścisłej.
• Swym zasięgiem obejmuje najstarsze w
Europie pasmo górskie (Góry Świętokrzyskie).
Największym walorem geologicznym są
gołoborza, małe podszczytowe rumowiska
skalne nie porośnięte roślinnością.
• Świętokrzyski Park Narodowy słynie z
restytucji cisa, obecnie na tym terenie rośnie
około 1300 sztuk. 674 drzewa zostały uznane
z pomniki przyrody. Cennym skarbem parku
jest endemiczny bór jodłowy i stanowiska
modrzewia polskiego.
Polskie Parki Narodowe
49
Tatrzański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
50
Tatrzański Park Narodowy
Tatrzański Park Narodowy położony w południowej
części Polski w Karpatach Zachodnich.
Administracyjnie park znajduje się w województwie
małopolskim. Obejmuje swym zasięgiem cały obszar
polskiej części Tatr i kompleksy leśne przylegające do
nich od północy. Od północy graniczy z Zakopanem
oraz gminami Kościelisko, Poronin i Bukowina
Tatrzańska. Od południa, wschodu i zachodu poprzez
granicę państwową sąsiaduje ze Słowackim
Tatrzańskim Parkiem Narodowym (TANAP).
Utworzony w dniu 1 stycznia 1955 r. zajmuje
powierzchnie 21 164 ha, z czego 11 514 objęto
ochroną ścisłą.
Polskie Parki Narodowe
51
Flora i fauna Tatr obfitują w rzadkie
czy wręcz unikatowe gatunki roślin i
zwierząt. Roślinność naczyniowa
tego obszaru liczy ponad 1000
gatunków. Z 430 roślin górskich
występujących w Polsce w Tatrach
rośnie aż 400. Połowę z nich
znajdziemy jedynie tutaj, przede
wszystkim w piętrach turniowym i
alpejskim [Fabijański 2004].
Zwierzęta Tatr różnią się od tych
żyjących na nizinach. Wraz ze
wzrostem wysokości gwałtownie
maleje ich liczba. W najwyższych
położeniach górskich spotykamy już
tylko gatunki nie występujące gdzie
indziej, kozice czy świstaki
[Gąsienica-Byrcyn 1999].
Polskie Parki Narodowe
52
Wielkopolski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
53
Wielkopolski Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy
utworzony został na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego
granice objęły powierzchnię 9600
ha, z czego pod zarządem Parku
znalazło się ok. 5100 ha
W Parku utworzono 18 obszarów ochrony
ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha.
Chronią one rozmaite formy krajobrazu
polodowcowego oraz najbardziej naturalne
zbiorowiska roślinne, a także związane z
nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32
drzewa pomnikowe i 1 głaz narzutowy.
Polskie Parki Narodowe
54
Wigierski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
55
Wigierski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy znajduje się w północno-wschodniej Polsce, na terenie
województwa podlaskiego, w krainie Mazursko-Podlaskiej, w północno-wschodniej
części dzielnicy Pojezierza Mazurskiego i północnej dzielnicy Puszczy Augustowskiej.
Park utworzony został 1 stycznia 1989 roku na obszarze 14956 ha. Aktualna jego
powierzchnia wynosi 15086 ha, w tym 9464 ha to grunty leśne, 2908 ha - wody i 2714
ha inne tereny, głównie użytkowane rolniczo (2229 ha). Ochroną ścisłą objętych jest
623 ha, w tym 283 ha lasów. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną
krajobrazową. Największym atutem - skarbem WPN są jego wody, które decydują o
pięknie krajobrazu i unikatowej wartości przyrodniczej tego obszaru. W granicach
Parku znajdują się 42 naturalne zbiorniki wodne. Największe, najgłębsze i
najatrakcyjniejsze z nich to jezioro Wigry urozmaicone wyspami, zatokami, głębinami i
przybrzeżnymi płyciznami. Wody w WPN to nie tylko jeziora, są tu piękne rzeki,
strumienie, źródliska. Wyrazem uznania dla wyjątkowych walorów wód wigierskich
było umieszczenie jeziora Wigry w "Projekcie Aqua", na liście najcenniejszych
ekosystemów wodnych świata, przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody w roku
1975.
Polskie Parki Narodowe
56
Woliński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe
57
Woliński Park Narodowy
• Woliński Park Narodowy położony jest na wyspie Wolin. Jego obecna
powierzchnia wynosi 10 937 ha. Najbardziej charakterystycznym elementem
wolińskiego krajobrazu są nadmorskie klify, najwyższe na polskim wybrzeżu,
osiągające wysokość do 93 m n.p.m. Znamiennymi elementami świata
roślinnego są stare buczyny nadmorskie, storczyki, słonorośla. Szczególne
znaczenie dla symboliki Parku ma mikołajek nadmorski.
Świat zwierzęcy reprezentują przede wszystkim ptaki- oficjalnym symbolem
Wolińskiego Parku Narodowego jest bielik, zwany czasem orłem morskim.
Jedną z największych atrakcji turystycznych Parku jest Zagroda Pokazowa
Żubrów.
Polskie Parki Narodowe
58
Polskie Parki Narodowe zajmują
niespełna 1% powierzchni kraju.
To zbyt mało, żeby skutecznie
chronić przyrodę. 1 lipca 2001
roku powstał nowy park Ujście
Warty. W przyszłości planuje się
utworzenie kolejnych:
Mazurskiego w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich, Turnickiego na
Pogórzu Przemyskim, być może
także Jurajskiego w okolicach
Częstochowy.
Polskie Parki Narodowe
59
Dziękuję za uwagę
Polskie Parki Narodowe
60
Download