cennik usług - Rehabilitacja Nowy Dwór Mazowiecki

advertisement
G A R N I Z O N O WA P R Z YC H O D N I A L E K A R S K A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
CENNIK BADAŃ W PORADNI MEDYCYNY PRACY
obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
Lp.
Rodzaj badania
Cena
Badania lekarskie dla kierowców zawodowych wykonujących
przewóz drogowy (kategoria B, C, D) lub prowadzący pojazdy
uprzywilejowane albo taksówkarze - wstępne lub okresowe.
1.
W skład badania wchodzi: badanie neurologiczne, badanie
200,00 zł
okulistyczne, konsultacja lekarza orzecznika, poziom glukozy
na czczo, badanie EKG.
CENA USTAWOWA
Badania lekarskie dla osób obiegających się o kategorię A lub B
albo przedłużających prawo jazdy ww. kategorii.
2.
W skład badania wchodzi: badanie okulistyczne, konsultacja
200,00 zł
orzecznika, poziom glukozy na czczo.
CENA USTAWOWA
Badanie lekarskie dla kierowców kategorii A lub B z zakresu
medycyny pracy (przedstawiciele handlowi, pojazdy służbowe
3.
- osoby nie zatrudniono jaki kierowcy).
150,00 zł
W skład badania wchodzi: badanie neurologiczne, badanie
okulistyczne, konsultacja lekarza orzecznika.
Badanie lekarskie dla operatorów maszyn (np. wózków
widłowych) wstępne.
4.
W skład badania wchodzi: badanie neurologiczne, badanie
200,00 zł
okulistyczne, badanie laryngologiczne, konsultacja lekarza
orzecznika.
Badanie lekarskie dla operatorów maszyn (np. wózków
5.
widłowych) okresowe.
100,00 zł
W skład badania wchodzi: konsultacja orzecznika.
6.
Badanie lekarskie dla osób pracujących na wysokościach
(powyżej 3m) wstępne lub okresowe.
W skład badania wchodzi: badanie neurologiczne, badanie
200,00 zł
okulistyczne, badanie laryngologiczne, konsultacja orzecznika
W
przypadku
wykonania
badań
lekarskich
dla
osób
pracujących na wysokościach oraz będących operatorami
maszyn lub prowadzącymi pojazdy służbowe, do ceny należy
doliczyć 50,00 zł
Badanie lekarskie oraz psychologiczne dla osób ubiegających
się o pozwolenie na broń (broń gazowa, bojowa, sportowa oraz
pneumatyczna)
7.
340,00 zł
W skład badania wchodzi: badanie psychologiczne, badanie
(w tym VAT 23%)
okulistyczne, badanie psychiatryczne, konsultacja lekarza
orzecznika.
Badanie wstępne lekarskie oraz psychologiczne kuratorów,
sędziów, prokuratorów, syndyków.
8.
W składa badania wchodzi: badanie neurologiczne, badanie
250,00 zł
psychologiczne, konsultacja lekarza orzecznika.
Badanie lekarskie oraz psychologiczne posiadających lub
9.
ubiegających się o licencję detektywa.
350,00 zł
W składa badania wchodzi: badanie psychologiczne, badanie
(w tym VAT 23%)
psychiatryczne.
Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie
na
nabywanie
oraz
przechowywanie
materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub
posiadających prawo do kierowania działalnością gospodarczą
10.
lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o
350,00 zł
(w tym VAT 23%)
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W składa badania
wchodzi: badanie psychologiczne, badanie psychiatryczne,
konsultacja lekarza orzecznika
Badania lekarskie oraz psychologiczne wstępne lub okresowe
dla ubiegających się o licencję pracowników ochrony fizycznej
11.
W skład badania wchodzi: badanie okulistyczne, badanie
psychiatryczne,
konsultacja
lekarza
orzecznika,
poziom
350,00 zł
(w tym VAT 23%)
glukozy we krwi, EKG (po 40 r. ż.), badanie psychologiczne.
Badania
12.
wstępne
i
okresowe
inspektorów
transportu
drogowego
W skład badania wchodzi: badanie neurologiczne, badanie
okulistyczne (w tym widzenie zmierzchowe i zjawisko
olśnienia), badanie laryngologiczne, konsultacja orzecznika,
300,00 zł
(w tym VAT 23%)
poziom glukozy we krwi, EKG (po 40 r. ż.)
Badanie lekarskie lekarza medycyny pracy okresowe, wstępne
13.
lub kontrolne wraz z wydaniem zaświadczenia.
80,00 zł
W skład badania wchodzi: konsultacja lekarza orzecznika.
14.
15.
16.
Wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
Pakiet
badań
laboratoryjnych
(badanie
ogólne
moczu,
25,00 zł
morfologia, OB, lipidogram, glukoza) do celów medycyny pracy
Konsultacja
laryngologiczna
lub
neurologiczna
lub
80,00 zł
okulistyczna do celów medycyny pracy
17.
Badanie EKG bez opisu / z opisem do celów medycyny pracy
18.
Badanie RTG klatki piersiowej do celów medycyny pracy
19.
50,00 zł
20,00 zł / 35,00 zł
Badanie RTG klatki piersiowej AP + bok do celów medycyny
pracy
35,00 zł
45,00 zł
20.
Audiometria
30,00 zł
21.
Spirometria
30,00 zł
Tel.: 22 713-48-39, fax: 22 713-00-53, e-mail: [email protected], www.gplek.pl,
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Download