Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w

advertisement
KOŚCIOŁY POWIATU
GÓROWSKIEGO
WĘDRÓWKA PO POWIECIE
Autorzy:
Kujawińska Daria
Kmiotek Małgorzata
Mielczarek Paulina
Świtek Marta
Witko Barbara
Borowczyk Sylwia
Wstęp
Kościół to nie tylko budowla dostosowana do
potrzeb kultów religijnych ale również wspólnota ludzi,
którzy do niego uczęszczają. Kościół z pozoru może się
wydawać
zwyczajnym
budowlą
składającą
się
standardowo z : ołtarza, ambony, konfesjonałów,
chrzcielnicy, czyli wszystkiego tego w co wyposażony
jest zazwyczaj kościół, jednak dla nas ma on niezwykłe
znaczenie, jest miejscem w którym możemy oddać się
przemyśleniom, czujemy się tam bezpieczni, jest to
miejsce gdzie możemy znaleźć wewnętrzny spokój.
Charakterystyka
kościołów
Chróścina
Najwcześniejsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1289.
Obecny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła
wzniesiony w II połowie XV wieku usytuowany jest w centrum
owalnicowo rozplanowanej wsi. Otacza go ceglano-kamienne
ogrodzeni. Kościół jest budowlą orientowaną. Fo wnętrza
prowadzą dwa wejścia. Na murowanym ołtarzu znajduje się
drewniana złocona nawa z wyobrażeniem koronacji
Najświętszej Maryi Panny, pod ołtarzem natomiast krypta
grobowa. We wnętrzu kościoła uwagę zwraca gotycka rzeźba
Madonny, dwa epitafia, bogato zdobiona, malowana ambona
oraz kamienna chrzcielnica z pokrywą. Do korpusu kościoła
przylega kwadratowa wieża zwieńczona iglicą. W sąsiedztwie
kościoła dobrze zachowana wydłużona plebania z XIX wieku
oraz dawny dom zakonny z wieku XVIII.
Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła
www.archidiecezja.wroc.pl
Kaplica pod wezwaniem św.
Faustyny
Czernina
Parafialny kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca
usytuowany jest poza ścisłą zabudową XVI-wiecznego
miasteczka (obecnie wsi), po stronie wschodniej, w pobliżu
pałacu. Już w roku 1496 kościół w Czerninie otrzymał od
papieża Aleksandra I przywilej odpustowy, podobny przywilej
nadał papież Innocenty XI na okres siedmiu lat na święto
świętego Wawrzyńca. Świątynia jest budowlą gotycką,
jednonawową, ze sklepieniem krzyżowo-gwiaździstym. We
wnętrzu uwagę zwraca ołtarz główny zawierający XVIwieczny, lipowy pentaptyk z wyobrażeniem „Koronacji
Bogarodzicy”. Skrzydła boczne przedstawiają sceny z życia
Matki Boskiej. Znajdują się tam także kamienne epitafia i
tablice nagrobne rodziny Stoschów, chrzcielnica, renesansowa
ambona, gotycki, drewniany krucyfiks i rzeźby ewangelistów.
Wieża kościelna pochodzi z 1585 roku. W okresie reformacji
świątyni służyła protestantom. Katolikom zwrócono ją w roku
1654. W pobliżu kościoła widoczne ruiny XVIII-wiecznego
pałacu i wieża kościoła ewangelickiego z XIX wieku.
Czernina
Dawniej………………….Dziś
Kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca
Glinka
Kościół
pod
wezwaniem
świętego Marcina w Glince, wsi
znanej już w roku 1244, należy do
grupy
wiejskich
kościołów
późnogotyckich o prostym planie
przestrzennym
i
skromnej
architekturze Wybudowany około
1500
roku
na
miejscu
wcześniejszego XIV wiecznego, na
zachodnim krańcu wsi. Gliniecki
kościół
w
wieku
XVI
służył
protestantom, potem przywrócono
go katolikom. Jest to budowla
murowana z cegły z przylegającą
od
zachodu
wieżą,
nakrytą
stożkowym dachem. We wnętrzu
wieży znajduje się dzwon i belka z
wyrytą datą 1595, na której
wcześniej znajdował się drugi z
dzwonów.
We wnętrzu Kościoła jest
barokowa ambona oraz ołtarz
Wszystkich Świętych z XVII wieku
w
nawie
po
lewej
stronie
(wcześniej mieścił się na ołtarzu
głównym). Zachowała się również
tablica memoratywna informująca o
odnowieniu
w
XVIII
wieku
rodzinnego
grobowca,
rodziny
Staschów przy wschodniej ścianie
prezbiterium. W oknach witraże
ufundowane przez właścicieli Glinki
w XIX wieku. Wokół kościoła ślady
dawnego cmentarza i grobowce
Staschów z XVIII wieku. Przed
kościołem od strony wschodniej
znajduje
się
krzyż
pokutny.
Glinka
www.archidiecezja.wroc.pl
Glinka
Kościół pod wezwaniem
Świętego Marcina
Góra
Historia parafii, jako kościelnej
jednostki administracyjnej, jest
ściśle związana z historią miasta,
które jak cały Śląsk przechodziło
z rąk do rąk. Najpierw związane
było z Głogowem i należało do
księstwa
piastowskiego,
potem
przeszło pod panowanie czeskie i
austriackie, aż wreszcie wróciło do
polski. Defekt Henryka III z dnia
18.08.1300 roku uczynił Górę
miastem na prawie niemieckim.
Jednak Góra nie uzyskała wówczas
pełnej niezależności politycznej ani
kościelnej ( właściciel wsi Stara
Góra Henryk sprawował patronat
nad
miejskim
kościołem
św.
Katarzyny).
Prawdopodobnie budowę kościoła
rozpoczęto
około
roku
1290,
ukończono zaś około 1302 roku.
Pierwotnie był filią Kościoła św.
Jakuba w Starej Górze wraz z
upływem czasu Kościół miejski
przekształcił
się
w
parafię.
Potwierdzeniem tego był dokument
wystawiony przez biskupa Wacława
z Wrocławia 25 czerwca 1386
roku, według którego Henryk ze
Starej Góry odstępuje prawa
patronatu
nad
górowskim
kościołem.
Parafia
zyskała
wówczas duże znaczenie, o czym
może świadczyć fakt, iż została
zanotowana
w
źródłach
jako
siedziba archiprezbiteriatu ( 1335
rok).
Góra
Góra
Położony w odległości około 2
km od centrum miasta. Prowadzi
do niego piękna aleja lipowa.
Umiejscowiony jest w starej części
cmentarza
parafialnego
na
wzniesieniu. Zbudowany z cegły,
otynkowany, orientowany, salowy,
nakryty
dwuspadowym
dachem.
Jest to budowla późnogotycka (XV/
XVI wiek) wzniesiona na miejscu
wcześniejszego obiektu sakralnego.
Wnętrze
Kościoła
ma
formę
wydłużonego prostokąta. Pokryte
jest stropem drewnianym o bogatej
polichromii, tematycznie związanej
z tematyką kościoła. We wnętrzu
zachwyca intarsjowana ambona z
1571 roku. Obok świątyni znajdują
się tak zwane święte schody, które
od XVIII wieku były celem
pielgrzymek.
Ściany i sklepienia klatki
schodowej mieszczącej święte
schody pokrywają malowidła z
wyobrażeniami ze Starego
Testamentu nawiązującymi do życia
Chrystusa. Przy Kościele Bożego
Ciała na przełomie XVII/ XVIII
wieku powstała Kalwaria składająca
się z Drogi Krzyżowej wiodącej z
miasta na Wzgórze Kalwaryjskie,
otoczone stacjami Męki Pańskiej.
Na wzgórzu tym znajduje się
pochodząca z 1900 roku „Grupa
Ukrzyżowania”. Kościół pod
wezwaniem Bożego Ciała wraz z
Kalwarią należy do niezwykle
cennych przykładów założenia
pielgrzymkowego w Polsce. Jego
barokowy wystrój i szereg
starszych elementów wyposażenia
zachowały się do naszych czasów
prawie w niezmienionej formie.
Góra
Kościół pod
wezwaniem Bożego
Ciała
Góra - Święte Schody
Kłoda Górowska – kościół pod wezwaniem
Podwyższenia krzyża Świętego
Sułów Wielki – kościół pod
wezwaniem śś. Piotra i Pawła
Jemielno
Kościół pod wezwaniem
Chrystusa Króla
Luboszyce
Kościół pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża
Świętego
Osetno
Najwcześniejsze przekazy
źródłowe informują, że kościół
zbudowano
równocześnie
z
powstaniem wsi Osetno w wieku
XIII. Usytuowano go przy
wiejskiej
drodze
na
wzniesieniu, otacza go mór
kamienny,
po
którego
wewnętrznej stronie znajdował
się cmentarz. Kościół jest
ceglany,
orientowany,
a
oszkarpowane
mury
mają
grubość około 1 metra. Od
zachodu,
przy
kościele
znajduje się wysoka wieża z
XIX wieku, od południa z
prezbiterium przylega kaplica,
a
od
północy
zakrystia.
Prezbiterium
przykrywa
ceglane sklepienie kolebkowokrzyżowe, a nawę główna
drewniana kolebka.
Ta wczesnogotycka,
prosta budowla została w XV
wieku rozbudowana, a w
okresie reformacji służyła
ewangelikom. Śladem dawnej
świetności jest piękny i
ciekawy historycznie zespół
rzeźby epitafjalnej z XVI
wieku, częściowo odsłonięte
malowidła ścienne,
polichromowany portal z XV
wieku, intarsjonowana ambona
z 1622 roku, wykonana przez
Melchiora Heintza oraz ołtarz
główny, boczny i chór
muzyczny z wieku XVIII.
Kościół w Osetnie jest jednym
z najstarszych w gminie Góra
Osetno
Kościół pod
wezwaniem Świętego
Michała Archanioła
Osetno
Kościół pod
wezwaniem Świętego
Michała Archanioła
Pobiel
Kościół pod
wezwaniem świętego
Stanisława Biskupa i
Męczennika
Siciny
Kościół parafialny świętego Marcina z XVIII wieku w
stylu barokowym, z kopułą w centrum, z pięknymi
rzeźbami i freskami pokrywającymi sklepieniem
pędzla Franciszka Bentuma – artysty działającego
w klasztorze cystersów w Lubiążu.
Siciny
Kościół pod
wezwaniem Świętego
Marcina
Stara Góra
Świątynia w Starej Górze
powstała w drugiej połowie
XIII wieku. Najstarszy
zachowany dokument mówi o
roku 1288. Obecny
późnogotycki kościół
usytuowany po stronie
północnej drogi prowadzącej
przez wieś zbudowano na
miejscu wcześniejszego. Jest
budowlą orientowaną,
jednonawową, oszkarpowany.
Do nawy dobudowano barokowe
kaplice na rzutach
prostokątów. Od zachodu
dosłownie monumentalna,
czterokondygnacyjna wieża
gotycka z barokowym hełmem
Nawę i prezbiterium
nakrywa dwuspadowy dach, a
przylegającą do prezbiterium
zakrystię dach pulpitowy. We
wnętrzu na uwagę zasługują:
polichromia drewnianego stropu
nawy i kaplic, empora
muzyczna z 1613 roku, ołtarz
świętej Katarzyny z 1712
roku, drewniany ołtarz
świętego Jakuba z 1750 roku
oraz drewniana polichromowana
ambona o rokokowej
ornamentyce . Wystrój
wnętrza kościelnego zawiera
cegły indywidualizacji,
świadczące o ich dużej
wartości zabytkowej
Stara Góra
Kościół pod
wezwaniem Świętego
Jakuba Apostoła
Wągroda
Kościół Wniebowzięcia
NMP w Wągrodze
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu
Kościół murowany w stylu
gotyckim
pw.
Przemienienia
Pańskiego zbudowany w latach
1508-1534
staraniem
ks.
prob. Andrzeja Noskowskiego,
późniejszego biskupa płockiego.
Kościół ten kilkakrotnie był
niszczony przez pożary między
innymi w 1710r. i 1834r.
Kościół konsekrowany w 1546r.
Na początku XVII w. do
Wąsosza
przybyli
karmelici
trzewiczkowi,
którzy
przebywali tam do usunięcia
przez rząd carski w 1864 r.
Została po nich świątynia pw.
Narodzenia NMP zbudowana po
1605 r. kosztem Andrzeja
Rogali.
W
latach
1984-1994
staraniem ks. prob. Stanisława
Jaworowskiego
dokonano
gruntownego
remontu
tego
kościoła, natomiast w latach
1995-2000
staraniem
ks.
prob.
Jana
Wnorowskiego
wyposażono jego wnętrze. W
tym kościele znajduje się,
cudowny obraz Matki Boskiej
Wąsoskiej z XVI w. czczony
przez
wiernych.
Plebania murowana wybudowana
w 1905 r. staraniem ks. prob.
Antoniego Karpowicza.
Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w
Wąsoszu
www.archidiecezja.wroc.pl
Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Wąsoszu
Kościół parafialny wzmiankowany w 1290 r.,
Odbudowany po pożarze miasta w 1710 r.,
uległ
ponownym
zniszczeniom
podczas
działań wojennych 1759 r. Odbudowany
1766-67, był kilkakrotnie restaurowany w
XIX
w.
Orientowany,
murowany,
jednonawowy, z wieżą od zachodu z
wydzielonym
zakończonym
trójbocznie
prezbiterium, zachował na ścianach szereg
późnobarokowych
i
klasycystycznych
kamiennych epitafiów z XVIII i XIX w.
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w
Wąsoszu
Żabin
Jeden z najstarszych kościołów
naszego regionu z 1326 roku, w stylu
gotyckim, murowany z cegły z
masywnymi przyporami. Na ścianach
nagrobki z XVI i XVII wieku. Obok
kościoła drewniana dzwonnica.
Żabin
Kościół pod
wezwaniem
Świętego Michała
Archanioła
Żuchlów
Kościół pod wezwaniem
Zesłania Ducha
Świętego
Bibliografia
www.google.pl
 http://archidiecezja.wroc.pl
Informator o mieście i gminie Góra


Dziękujemy za uwagę
Download