Analiza konkurencji, segment

advertisement
Rozwój i znaczenie suplementacji w codziennej diecie człowieka
wzrasta nieustannie. Na świecie trend ten trwa od kilkudziesięciu lat,
natomiast w Polsce możemy mówić o zjawisku relatywnie młodym
wciąż rozwijającym się mającym olbrzymi potencjał finansowy. Życie
współczesnego człowieka nabrało w ostatnim czasie wielkiego
pędu, co znacznie zredukowało czas dostępny na przyswajanie
produktów żywieniowych. Dlatego też suplementacji możemy
używać jako uzupełnienie diety w mikro i makroelementy bądź
może to stanowić odrębny posiłek.
Suplement - uzupełnienie diety, dodatek zawierający
niezbędne dla zdrowia składniki
(zwłaszcza witaminy lub inne substancje
egzogenne), których może brakować w codziennej
diecie. Suplement oferowany jest najczęściej w
postaci skoncentrowanej - jako tabletki, kapsułki,
proszek lub płyn. Suplementy zazwyczaj są
produkowane i wprowadzane do obrotu w formie
umożliwiającej ich precyzyjne i łatwe dawkowanie,
co w połączeniu z często spotykaną sprzedażą
w aptekach może sugerować ich związek z lekami.
Jednak w Unii Europejskiej suplementy diety nie
były i nie są traktowane jak leki.
W Polsce suplementy diety dopuszcza do
obrotu Główny Inspektor Sanitarny i podległe mu
urzędy.
Producenci zwracają bardzo dużą uwagę na skład
produkowanych suplementów, gdyż tylko to może
im zapewnić akceptację według europejskich
norm PN-ISO, co zwiększa prestiż marki oraz
możliwość ekspansji na inne kraje.
Przedmiotem badań marketingowych będą firmy na rynku
suplementacji. Możemy wyszukać wiele definicji suplementacji
jednakże ich nadrzędnym celem jest polepszanie jakości życia
człowieka, poprawienie zdrowia człowieka oraz ułatwienie
przyjmowania pożywienia. Konkurenci starając się pozyskać nową
klientelę wymyślają co raz nowsze metody produkcji (co składa się
na obniżanie cen), podpisują kontrakty z ludźmi, którzy propagują
zdrowy styl życia (wzrost rozpoznawalności marki), poszerzają swoja
ofertę o nowe produkty oraz wyszukują nowych grup docelowych
(najczęściej oferując darmową suplementację.
Zakres prowadzanych badań:
 badania związane z produktem - brane są pod uwagę cechy jakościowe i ilościowe
produktów, jak również związek konsumenta z danym produktem; próbuje się uzyskać informacje
na temat aktualnych potrzeb nabywców,

badania związane z ceną - ich celem jest poznanie elastyczności popytowej, warunków
kształtowania cen i metod ich różnicowania, nieodłącznym elementem tych badań jest
testowanie cen, czego efektem ma być ustalenie najbardziej optymalnej ceny,

badania związane z dystrybucją - polegają na dokonywaniu ocen funkcjonowania kanałów
dystrybucji np. określanie liczby pośredników w kanałach dystrybucji,

badania związane z aktywizacja sprzedaży- dotyczące budżetu promocyjnego,
efektywności podejmowanych działań marketingowych- promocji, reklam,

badania zjawisk zewnętrznych, w skład których wchodzą:
a) badania ogólnych warunków działania- analiza aspektów ekonomicznych, politycznych,
prawnych, technologicznych, kulturowych,
b) badania struktury podmiotowej rynku- diagnozowanie konkurentów, programów,
c) badania potrzeb i popytu- analizowanie skłonności konsumentów, ich zachowań na rynku,

badania zjawisk wewnętrznych, do których zalicza się:
a) badania technik i technologii wytwarzania- dogłębne zapoznawanie się ze sposobami
wytwarzania produktów,
b) badania zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich,
Cel badań marketingowych to
dostarczenie menedżerom firmy
informacji niezbędnych do
podejmowania decyzji
dotyczących strategii produktu i
opakowania (usługi), polityki
cenowej, dystrybucji i promocji
produktu.
Metody, techniki i narzędzia
badawcze
Umożliwiają uzyskanie od respondentów w sposób bezpośredni
informacji dotyczącej tego jak osoba ankietowana ocenia i
postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem
badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, który
zawiera uporządkowaną listę pytań. Pytania mogą mieć
charakter pytań otwartych, które dają swobodę
formułowania odpowiedzi, lub pytań zamkniętych, które
ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie
wariantów. Ankiety mogą być wypełniane przez
respondentów lub przez ankietera.







ankieta pocztowa
ankieta prasowa
ankieta telefoniczna
radiowa i telewizyjna
komputerowa
(internetowa)
ankieta audytoryjna
ankieta
ogólnodostępna
Polegają na ciągłym lub systematycznym zbieraniu
informacji (pisemnie, ustnie lub przy użyciu technik
komputerowych) od ściśle określonej grupy
jednostek badanych. Te wyodrębnione
zbiorowości jednostek nazywane są panelami (np.
panele konsumentów, panele sklepów).
Wyniki tych badań mogą być wykorzystane m.in. przy
opracowywaniu prognoz średnioterminowych i
długoterminowych oraz przy przeprowadzaniu
oceny potencjalnego rynku dla danych
produktów.
Celem badań panelowych może być:
sprecyzowanie struktury kupujących
 określenie udziału rynkowego
 ustalenie częstotliwości i intensywności zakupu
określonych produktów
 zbadanie wierności do danego produktu
 uchwycenie zmienności upodobań nabywców,
itp.

Studium przypadku dotyczy badania analizy konkurencji oraz
wpływy jej na kształtowanie się rynku suplementacji oraz
zachodzących w nim zmian. Przedmiotem badań jest suplement
kreatynowy CM3. Analiza ma wykazać dlaczego
zaobserwowano zwiększoną sprzedaż tego produktu
Słowa kluczowe: Podaż,popyt, sprzedaż, analiza, woda,
suplementacja, kretyna
Kreatyna CM3 to suplementacja dedykowana z myślą o ludziach aktywnych
zarówno na niwie rekreacji i sportu wyczynowego. Początek sprzedaży
przypada na koniec 2007 roku. Od początku marka ta była kojarzona z
wysoką jakością, przystępna ceną oraz skutecznością działania.
Sprzedaż od samego początku usytuowała się na wysokim poziomie, można
wręcz powiedzieć, że z każdym rokiem produkt zyskiwał na popularności. Co
jest dowodem na pozyskiwanie nowej rzeszy klientów.
Jednak na początku 2014 roku zaobserwowano 25% wzrost sprzedaży. Wynikało
to ze zmiany składu produktu oraz z wprowadzeniem produktu w wersji
sypkiej. Wpływ na wzrost sprzedaży miała również roczna banicja
wprowadzona na produkty firmy Olimp co sprawiło, iż TREC stał się
monopolistą na płaszczyźnie jabłczanów kreatyny.
1)
Jakie metody możemy zastosować chcąc przeprowadzić
badania marketingowe suplementacji?
2)
Dlaczego skład suplementów jest tak ważny?
3)
Jaki jest cel badań marketingowych suplementów?
4)
Pod jakim kątem można zbadać konkurcję?





"Badania rynkowe w praktyce", Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann
Morgan, Wydawnictwo Helion 2005.
"Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary
zastosowań", Krystyna Mazurek-Łopacińska, wyd. Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Dietl Jerzy, Marketing- wybrane zagadnienia, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977, s. 52
↑ Hingston Peter, Wielka księga marketingu, Signum, Kraków 1992, s.
19
↑ Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek
Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 202- 203
Download