komórki macierzyste

advertisement
KOMÓRKI
MACIERZYSTE
Marek Kośmicki
Warszawa
Warszawskie Spotkania Bioetyczne - Część Pierwsza
IV Spotkanie - Warszawa, 13. stycznia 2011 r.
Komórki macierzyste
inaczej komórki pnia (ang. stem cells) - komórki, które mają jednocześnie dwie zdolności:

Potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów
(samoodnawiania swojej puli – proliferacji)

Różnicowania się do innych typów komórek
Komórki macierzyste
Podział ze względu na zdolność do różnicowania:




totipotentne – takie, które mogą ulec zróżnicowaniu
do każdego typu komórek, w tym komórek
tworzących łożysko
pluripotentne – takie, które mogą dać początek
każdemu typowi komórek dorosłego organizmu z
wyjątkiem komórek łożyska
multipotentne – takie, które mogą dać początek kilku
różnym typom komórek, z reguły o podobnych
właściwościach i pochodzeniu embrionalnym
unipotentne, inaczej komórki prekursorowe, mogą
różnicować tylko do jednego typu komórek.
Pluripotencjalne embrionalne komórki macierzyste wywodzą się z wewnętrznej masy
komórek znajdujących się w blastocyście.
Teoretycznie komórki macierzyste mogą przekształcić się w dowolną tkankę ciała człowieka,
z wyłączeniem łożyska.
Jedynie komórki moruli są totipotencjalne - mogą dać początek każdej tkance oraz łożysku.
Komórki macierzyste - Podział ze względu na zdolność do różnicowania:
Komórki macierzyste- Podział ze względu na pochodzenie:
Embrionalne komórki macierzyste – wyprowadzone z komórek embrionalnych.
Mogą być totipotentne (gdy pochodzą z kilkukomórkowego embrionu) lub
pluripotentne (gdy pochodzą z węzła zarodkowego blastocysty)
Somatyczne (dorosłe) komórki macierzyste – znajdowane w tkankach dorosłych
organizmów; komórki te są multipotentne (jak np. komórki hematopoetyczne)
lub unipotentne (np. mięśniowe komórki satelitarne)
Komórki macierzyste hodowane w
kulturach in vitro mają zastosowanie
w produkcji organizmów
transgenicznych.
Z ludzkimi komórkami macierzystymi
wiąże się duże nadzieje na postęp
medyczny w postaci terapii
komórkowej i medycyny
regeneracyjnej.
Potencjalne zastosowanie komórek macierzystych
Choroby i sytuacje kliniczne, w których są próby ich zastosowania.
W 2009 r. jedynym zatwierdzonym zastosowaniem komórek macierzystych był przeszczep szpiku kostnego.
Białaczka – przeszczep szpiku
kostnego
Choroba Parkinsona
Udar mózgu
Ślepota
Głuchota
Uszkodzenie rdzenia kręgowego
Stwardnienie rozsiane
Uszkodzenie mięśni
Zawał serca?
Choroba Crohna
Zapalenia stawów
Uszkodzenia zębów
Embrionalne komórki macierzyste
Embrionalne komórki macierzyste
Mogą
potencjalnie
zróżnicować się
w każdy rodzaj
komórek,
teoretycznie
mogłyby
zastąpić
dowolną tkankę,
która u pacjenta
uległa
uszkodzeniu.
Embrionalne komórki
macierzyste
Jednak do praktycznego
zastosowania embrionalnych
komórek macierzystych jest
jeszcze bardzo daleko.
Embrionalne komórki
macierzyste wprowadzone do
dorosłego organizmu, zamiast
integrować się, tworzą
potworniaki.
Nie dysponujemy jeszcze
protokołami pozwalającymi
na ich wydajne różnicowanie
do specyficznych tkanek lub
narządów in vitro.
Dwie kolonie ludzkich embrionalnych
komórek macierzystych widziane w
mikroskopie z kontrastem fazowym
Embrionalne komórki
macierzyste
Próba ukierunkowania komórek
macierzystych pochodzących od embrionów
do powstania określonego rodzaju komórek
w celu przeniesienia ich potem do chorego,
jest niemożliwa.
Podtrzymywanie obietnicy leczenia chorób
przy pomocy tych komórek jest
największym oszustwem wobec oczekiwań
osób nieuleczalnie chorych.
Poza poważnymi problemami etycznymi,
związanymi z koniecznością niszczenia
embrionów pozostałych po technikach
zapłodnienia in vitro, nie udało się znaleźć
skutecznej technologii do wyodrębnienia i
dalszego rozwoju komórek macierzystych
pochodzenia embrionalnego, i utrzymania
pochodzących od nich stałych linii
komórkowych.
Nie mogły się one „zadomowić”
i wymykają się spod kontroli.
W tych latach wytworzyło się lobby na rzecz
użycia embrionów, charakteryzujące się
autentyczną obsesją. Racjami były względy
ekonomiczne, utworzenie firm i banków
komórek „na zamówienie”, a przede wszystkim
porozumienie pomiędzy politykami a ideologami
mającymi duży wpływ na prawodawstwo
międzynarodowe i narodowe. Ludzie ci usiłują
wmówić, że promujący użycie embrionów i/lub
płodów ludzkich jako materiału do pracy, kierują
się motywami wyłącznie naukowymi, podczas
gdy sprzeciwiający się wysuwają tylko powody
religijne, hamujące postęp nauki.
Mysie embionalne komórki macierzyste
ze znacznikiem fluorescencyjnym
Trudności
w zastosowaniu
komórek embrionalnych
Wszystkie eksperymenty
zrealizowane na zwierzętach
pokazują, że komórki
macierzyste pochodzenia
embrionalnego nie będą
mogły być używane do
leczenia, ponieważ
powodują powstawanie
guzów (potworniaki).
Istnieje możliwość
odrzucenia ich przez układ
odpornościowy biorcy, gdyż
należą do kogoś innego.
Ludzkie embrionalne
komórki macierzyste
Klonowanie terapeutyczne
Trudności w zastosowaniu
leczniczym embrionalnych
komórek macierzystych jest znany
od dawna, dlatego…
A. Kolonie komórkowe, które jeszcze nie są
zróżnicowane; B. Komórka nerwowa
… począwszy od 2000 r. prace
skoncentrowały się głównie na
przenoszeniu jądrowym (znanym
jako klonowanie terapeutyczne),
mającym na celu zdobycie
komórek embrionalnych od
sklonowanego embrionu pacjenta.
Techniki tworzenia komórek macierzystych
Klonowanie terapeutyczne i Reprogramowanie jąder komorkowych
Klonowanie terapeutyczne
Polega to na umieszczeniu jądra
jednej komórki pacjenta w komórce
jajowej i rozwoju klonu pacjenta.
Zaproponowano ponadto, że rozwój klonu in
vivo lub in vitro stanowiłby źródło
organów lub tkanek zdolnych do
przeszczepienia danemu choremu.
Dysponowano by w ten sposób komórkami
embrionalnymi i płodowymi lub organami
płodu „na zamówienie” do ewentualnych
terapii, a poza tym komercyjnym
materiałem ludzkim do badań
biomedycznych.
Klonowanie terapeutyczne - problemy:
1. Zniszczenie embrionów, które są
istotami ludzkimi
2. Podwyższone ryzyko odrzucenia
przez organizm biorcy.
Nowa technologia reprogramowania
jądrowego, tworzy komórki podobne do
macierzystych pochodzących z własnych
komórek pacjenta – to pozwala ominąć
oba wymienione wyżej problemy.
Daleka od jakiejkolwiek nauki presja
została w pełni pokazana poprzez
wydarzenia, które doprowadziły do
ujawnienia oszustwa, jakiego dokonano
publikując w maju 2005 roku informacje
południowokoreańskiego naukowca
Hwanga, przedstawione jako ważny
postęp w klonowaniu ludzi w celach
terapeutycznych, dzięki któremu będzie
można leczyć poważne choroby
degeneracyjne.
Manipulcje genetyczne - reprogramowanie jądrowe
Komórki skóry
przypominające
komórki
macierzyste
Somatyczne (dorosłe)
komórki macierzyste - Pochodzące z łożyska
Dorosłe komórki macierzyste, chociaż
posiadają ograniczoną zdolność
różnicowania w różne tkanki
wykazują cechy dające im przewagę
nad komórkami embrionalnymi w
zastosowaniu w terapii:
1. Nie tworzą potworniaków,
2. Mogą być pobrane z własnego
organizmu pacjenta, dzięki czemu nie
istnieje ryzyko ich odrzucenia (co
mogłoby mieć miejsce po podaniu
embrionalnych komórek
macierzystych).
3. Pozyskanie dorosłych komórek
macierzystych nie wiąże się ze
zniszczeniem embrionu, nie ma
zatem zastrzeżeń etycznych.
Dorosłych komórek macierzystych
niejednokrotnie użyto już do
skutecznej terapii wielu różnych
chorób, a związane z nimi badania
kliniczne sięgają już III fazy
eksperymentów klinicznych.
Manipulacja techniczna, której wymaga uzyskanie głównych komórek
embrionalnych, nieodzownie nasuwa kwestię wartości samej w sobie, jaką jest
istota ludzka w fazie poprzedzającej zagnieżdżenie w macicy matki.
Przekonania i ideologie z jednej strony przyznają życiu ludzkiemu raczej wartość
absolutną lub względną (chociaż zawsze wysoką), nawet jeśli jego sytuacja
byłaby obiektywnie skromna.
Z drugiej strony interes polityczno-ideologiczny i ekonomiczny oraz środki masowego przekazu bezprawnie
naciskają na rozwagę nauki w sytuacji, gdy otwiera się nowa dziedzina wiedzy,
która jak się wydaje, nie będzie miała zastosowania w biomedycynie.
Trudno określić, co oznacza „szczególny szacunek” wobec embrionów w
kontekście badań w tej dziedzinie.
I jest bardzo łatwo zarzucić „hamowanie postępu” wobec każdego argumentu, który
ma na celu określenie, na czym polega szczególny szacunek wobec embrionu i
czym różni się on od szacunku należnego każdej istocie ludzkiej.
Miguel Ángel Monge, W: Etyka w medycynie (tytuł roboczy), Rozdział IV: URODZIĆ SIĘ I UMRZEĆ WE
WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE (II), MedPage, Warszawa 2011 (książka w przygotowaniu do druku).
Komórki macierzyste – Podsumowanie I
1.
2.
Manipulacje na komórkach somatycznych
człowieka (komórki macierzyste dorosłych),
szczególnie w celach terapeutycznych – nie budzą
istotnych zastrzeżeń moralnych.
Manipulacje na komórkach zwierzęcych lub
roślinnych w celu produkcji substancji leczniczych
czy żywności mogą wnieść wiele dobra i postępu w
życie ludzkie i w historię człowieka – chociaż
odległe skutki tych manipulacji nie są jeszcze
dobrze poznane.
Komórki macierzyste – Podsumowanie II
3. Należy przestrzegać przed rzekomym
postępem agresywnej manipulacji
genetycznej, nie liczącej się z wartościami
ludzkimi i etycznymi.
4. Embrionalne komórki macierzyste i używanie
ich do celów naukowych, bądź
terapeutycznych jest nierozłącznie związane
z uśmiercaniem tych embrionów lub płodów,
stanowiących określone etapy życia
człowieka.
Download