REGULAMIN Elektronicznej Aukcji Węglowej KHW S.A.

advertisement
REGULAMIN
Elektronicznej Aukcji Węglowej KHW S.A. organizowanej przez
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji, udziału i przebiegu sprzedaży
węgla kamiennego oferowanego przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w ramach
Aukcji Węglowej KHW S.A. zwanej dalej Aukcją.
§ 1 Organizator
1. Organizatorem Aukcji jest Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Damrota 16 -18, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046994,
NIP 634-001-35-13, Regon 271824478, z kapitałem zakładowym w wysokości 300 148 440 zł,
wpłaconym w całości.
2. Aukcja odbywać będzie się w przestrzeni informatycznej z dostępem przez stronę
internetową www.khw.pl lub https://aukcje-khw.coig.biz
3. We właściwych zakładkach Portalu Aukcyjnego https://aukcje-khw.coig.biz umieszczone są

Regulamin Aukcji,

Zasady rejestracji,

Projekt Umowy sprzedaży węgla do zawarcia, której zobowiązany jest „Zwycięzca
Aukcji” (odrębna dla każdej Aukcji),

Deklaracja woli udziału w Aukcji zawierająca:
 akceptację zasad udziału w Aukcji,
 akceptację treści Projektu Umowy Sprzedaży Węgla do zawarcia, której zobowiązany jest
„Zwycięzca Aukcji”,

wszelkie niezbędne informacje dotyczące Aukcji,
4. Administratorami i koordynatorami Aukcji ze strony Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
są pracownicy Działu Odbiorców Pozostałych KHW S.A.
Telefony: 32 757 30 88, 32 757 31 60.
§ 2 Cel i przedmiot Aukcji Węglowej KHW S.A.
1. Celem Aukcji jest sprzedaż węgla kamiennego produkowanego w Kopalniach KHW S.A.
i oferowanego przez Katowicki Holding Węglowy S.A.
2. Przedmiotem Aukcji są sortymenty węgla kamiennego w klasach jakościowych zgodnych
z ofertą Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
REGULAMIN
Elektronicznej Aukcji Węglowej KHW S.A.
1
§ 3 Warunki udziału w Aukcji
1. Udział w Aukcji jest dobrowolny.
2. W Aukcji może wziąć udział przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną lub osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej lub na podstawie odrębnych przepisów, po spełnieniu warunków określonych
w § 3 pkt.3 niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem udziału w Aukcji jest dostarczenie do sekretariatu Pionu Handlowo-Rynkowego
KHW S..A., przez Uczestnika Aukcji, niżej wymienionych dokumentów (podpisanych zgodnie
z reprezentacją):
a. oryginału deklaracji woli udziału w Aukcji zawierającej jej kolejny numer wraz
z akceptacją treści Projektu Umowy Sprzedaży Węgla oraz oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Aukcji,
przy zachowaniu zasady jawności postępowania aukcyjnego (formularz dostępny pod
adresem https://aukcje-khw.coig.biz/regulamin.php.
b. kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane
następujących dokumentów rejestrowych firmy: aktualnego odpisu z KRS lub wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenia nadania numerów NIP i Regon,
c. innych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o Aukcji.
4. Ostatecznym nieprzekraczalnym terminem doręczenia w/w dokumentów do sekretariatu
Pionu Handlowo-Rynkowego KHW S.A. jest godz. 8
00
na dzień przed rozpoczęciem Aukcji
(pokój nr 229, ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice). W przypadku, gdy Aukcja rozpoczyna
się w poniedziałek, dokumenty należy dostarczyć do godz.8
00
w piątek poprzedniego
tygodnia.
5. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów wymienionych w §3 pkt.3 lub niedostarczenie
dokumentów w określonym w §3 pkt.4 terminie skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w Aukcji.
6. Uczestnik Aukcji, który złoży wymagane dokumenty wymienione w §3 pkt.3 zostanie
niezwłocznie powiadomiony o dopuszczeniu do Aukcji pocztą elektroniczną na adres email
wskazany przez przystępującego do Aukcji w złożonych dokumentach.
7. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym
Regulaminie.
8. Katowicki Holding Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo wykluczenia dopuszczonego
uczestnika Aukcji bez podania przyczyny.
9. Katowicki Holding Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji zgłoszenia
w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności podanych danych.
10. Do chwili obustronnego podpisania Umowy sprzedaży węgla Katowicki Holding Węglowy S.A.
zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej lub unieważnienia przeprowadzonej Aukcji.
REGULAMIN
Elektronicznej Aukcji Węglowej KHW S.A.
2
§ 4 Rejestracja i uprawnienia do licytacji
1. Podmiot aspirujący do udziału w Aukcji musi dokonać jednorazowej rejestracji w Portalu
Aukcyjnym https://aukcje-khw.coig.biz
2.
Możliwa i dopuszczalna jest tylko jedna rejestracja.
3.
Prawidłowo dokonana rejestracja skutkuje przyznaniem stałego niepowtarzalnego loginu
Uczestnika Aukcji.
4. Po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust.2, w dniu rozpoczęcia
licytacji, na czas jej trwania zostają nadane uprawnienia Uczestnika Aukcji.
5. W Aukcjach uczestnik będzie posługiwał się wyłącznie przyznanym loginem oraz hasłami
przez siebie wygenerowanymi.
6. Katowicki Holding Węglowy S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez
Uczestnika Aukcji logina i hasła osobom trzecim.
§ 5 Przebieg Aukcji
1. Aukcje odbywają się w terminach zgodnych z informacją przedstawioną na stronie
internetowej www.khw.pl (zakładka Aukcje Węglowe) lub https://aukcje-khw.coig.biz
2. Jedna Aukcja trwa dwieście czterdzieści minut w godzinach od 800 do 1200 z uwzględnieniem
zapisów zawartych w §5 pkt.8.
3. Podana cena wywoławcza jest ceną netto za jedną tonę oferowanego węgla kamiennego
loco Kopalnia.
4. Z chwilą wprowadzenia przez Uczestnika Aukcji oferowanej ceny netto, Uczestnik Aukcji
jest nią związany do czasu przelicytowania jej przez inną ofertę, złożoną przez innego
Uczestnika Aukcji.
5. Potwierdzeniem złożenia oferty cenowej jest jej uwidocznienie w oknie licytacji.
6. Licytowane postąpienia mogą być wielokrotnością minimalnego postąpienia.
7. Minimalne postąpienie zostanie określone odrębnie dla każdej z Aukcji.
8. Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut czasu trwania Aukcji zostanie złożona nowa oferta,
wówczas przeprowadzona zostanie dogrywka. W takim przypadku Aukcja zostanie
przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o kolejne 2 minuty, o ile nie zostanie
złożona kolejna, przedłużająca ją oferta.
9. Sprzedaż węgla kamiennego nastąpi na rzecz Uczestnika Aukcji, który do chwili
zamknięcia Aukcji zaoferował najwyższą cenę.
REGULAMIN
Elektronicznej Aukcji Węglowej KHW S.A.
3
§ 6 Realizacja sprzedaży węgla kamiennego
1. Zwycięzca Aukcji zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od jej zakończenia potwierdzić
na piśmie zaoferowaną w Aukcji cenę i ilość węgla. Formularz dostępny pod adresem:
https://aukcje-khw.coig.biz/regulamin.php
(dopuszcza
się
informację
w
formie
elektronicznej lub faksowej).
2. Zwycięzca Aukcji zobowiązany jest do uzgodnienia z Działem Odbiorców Pozostałych
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. warunków odbioru węgla z Kopalń KHW S.A.
3. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w § 6 pkt.1. Aukcja zostaje
unieważniona.
4. Zwycięzca Aukcji zobowiązany jest do podpisania Umowy Sprzedaży Węgla właściwej
dla danej Aukcji.
5. Realizacja dostaw węgla nastąpi po obustronnym podpisaniu Umowy Sprzedaży Węgla.
6. Koszty logistyki i transportu zakupionego węgla pokrywa kupujący - Zwycięzca Aukcji.
7. W przypadku odmowy/braku potwierdzenia zaoferowanej w Aukcji ceny i ilości węgla
zgodnie z pkt.1 niniejszego paragrafu lub odmowy podpisania Umowy sprzedaży węgla
zgodnie z pkt.4 niniejszego paragrafu Katowicki Holding Węglowy S.A. zastrzega sobie
prawo do sankcji polegających na:
- wstrzymaniu prawa do udziału w kolejnych Aukcjach na okres dwunastu miesięcy,
- naliczeniu kar umownych w wysokości 30% wartości brutto wylicytowanego węgla
będącego przedmiotem Aukcji.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. O ważności Aukcji decyduje Katowicki Holding Węglowy S.A., który zastrzega sobie
prawo anulowania lub unieważnienia Aukcji bez podania przyczyny.
2. Katowicki Holding Węglowy S.A. unieważni Aukcję w przypadku nie osiągnięcia w Aukcji
ceny wyższej niż cena wywoławcza oferowanego sortymentu węgla kamiennego.
3. Aukcję uznaje się za zakończoną po upływie czasu określonego w §5 niniejszego
regulaminu.
4. Aukcję uznaje się za nieważną po jej odwołaniu przez Katowicki Holding Węglowy S.A.
lub w przypadku, w którym nie przystąpił do niej żaden Uczestnik.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Katowice, dnia 10. 06. 2011r.
REGULAMIN
Elektronicznej Aukcji Węglowej KHW S.A.
4
Download