misja mission - PGE GiEK S.A.

advertisement
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy
energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Spółka
zatrudnia ponad 19 tys. osób.
Przedmiotem działalności spółki jest wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
W skład PGE GiEK S.A. wchodzi centrala spółki, której siedziba znajduje się w Bełchatowie oraz 12 oddziałów – zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw. W skład oddziałów zaś
wchodzą: 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie i 8 elektrociepłowni. Koncern jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego - 78% rocznego krajowego wydobycia, a także
największym wytwórcą energii elektrycznej - blisko 38% rocznej produkcji krajowej. Na rynki lokalne dostarcza również blisko 21 mln GJ ciepła rocznie.*
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
is one of holdings belonging to Polska Grupa Energetyczna, the
biggest Polish group in the power industry. The company employs over 19 thousand people.
The core business of the company is extraction of lignite and generation of electricity and heat.
A part of PGE GiEK S.A. is the company headquarters located in
Bełchatów and 12 branches in nine provinces. The branches include: 2 mines, 4 power plants and 8 cogeneration plants. The
holding is the leader in lignite mining with 78% of the national
output and the biggest power generating company with nearly
38% of the national output. It also delivers almost 21 million GJ
of heat a year to the local markets.*
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
tel.: +48 44 737 73 00
fax: +48 44 737 73 01
e-mail: [email protected]
Oddziały PGE GiEK S.A.
Branches of PGE GiEK S.A.
• Elektrownia Bełchatów | Bełchatów power plant
• Elektrownia Turów | Turów power plant
• Elektrownia Opole | Opole power plant
• Zespół Elektrowni Dolna Odra | Dolna Odra power plants
• Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
Bydgoszcz cogeneration plants
misja
mission
Rolą PGE GiEK S.A. w realizacji misji i wizji Grupy Kapitałowej PGE jest budowa wartości PGE GiEK S.A. poprzez
efektywne prowadzenie procesów wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz
świadczenie usług przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności.
The role of PGE GiEK S.A. in fulfilling the mission and vision of Grupa Kapitałowa PGE is building the values of PGE
GiEK S.A. through efficient lignite mining, generation of electricity and heat as well as providing services at high
environmental standards and the rules of social responsibility.
• Elektrociepłownia Gorzów | Gorzów cogeneration plant
• Elektrociepłownia Rzeszów | Rzeszów cogeneration plant
• Elektrociepłownia Lublin Wrotków
Lublin Wrotków cogeneration plant
• Elektrociepłownia Kielce | Kielce cogeneration plant
• Elektrociepłownia Zgierz | Zgierz cogeneration plant
• Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Bełchatów lignite mine
• Kopalnia Węgla Brunatnego Turów | Turów lignite mine
NIP: PL 769-050-24-95
Regon: 000560207
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334
kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 6 964 382 240 zł
*dane na 31.12.2013 r. | data as of 31.12.13
VAT Nº: PL 769-050-24-95
Regon: 000560207
Entered in the National Court Register
kept by the Regional Court
for Łódź-Śródmieście in Łódź
20th Commercial Department in Łódź, KRS: 0000032334
equity/paid capital: PLN 6 964 382 240
energy
and heat
production
wydobycie węgla brunatnego
produkcja energii i ciepła
lignite mining
Węgiel brunatny jest skałą osadową powstałą w erze kenozoicznej ze szczątków obumarłych roślin. W kopalniach PGE GiEK
S.A. wydobywa się go metodą odkrywkową. Funkcjonowanie odkrywkowych kopalń węgla brunatnego to wielki i skomplikowany proces, który wymaga dokładnego zaplanowania już w fazie
projektowej, a następnie precyzyjnej realizacji w wielu wzajemnie uzupełniających się etapach:
I etap wykup terenów przeznaczonych pod inwestycje,
II etap odwodnienie wyrobisk,
III etap zdejmowanie i zwałowanie nadkładu,
IV etap urabianie węgla i kopalin towarzyszących,
V etap transport urobku (węgiel do elektrowni lub na plac składowy, nadkład na zwałowisko zewnętrzne lub/i wewnętrzne),
VI etap – rekultywacja obszaru górniczego – przywrócenie terenom walorów środowiskowych (zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne i wyrobiska poeksploatacyjne).
Proces wydobycia węgla brunatnego poprzedzony jest odpowiednimi pracami odwodnieniowymi (głębinowymi i powierzchniowymi), które mają na celu odwodnienie górotworu i tym samym przygotowanie przyszłego rejonu pracy dla maszyn podstawowych. Następnie, w miejscu o najlepszych parametrach
geologiczno-górniczych (m.in. wskaźnik N:W) rozpoczyna się roboty górnicze polegające na zdejmowaniu nadkładu zalegającego nad złożem węgla brunatnego. Usunięty nadkład kierowany
jest za pomocą układu transportowego na odpowiednie zwałowisko (zewnętrzne lub/i wewnętrzne).
Lignite is a sedimentary rock formed in the cenozoic from decayed vegetation. In the mines of PGE GiEK S.A. it is mined using
opencast method. Functioning of opencast lignite mines is a
huge and complicated process, requiring precise planning in the
design phase and then precise realisation at many stages, complementary to one another:
Stage I – purchase of land for investment,
Stage II – dehydration of excavations,
Stage III – overburden stripping and heaping,
Stage IV – extraction of lignite and ancillary minerals,
Stage V – transport of excavated material (lignite to the power
plant or to the storage yard, overburden to the internal or external spoil tip),
Stage VI – mining area reclamation – restoration of environmental qualities (external and internal spoil tips and excavations).
Lignite excavation is preceded with appropriate dehydration
work (deep level and surface), the objective of which is to drain the rock mass and prepare future area for the basic machines. Then, in the place, showing the best geological and mining
conditions (e.g. N:W index), the mining work starts. It consists of
stripping the overburden, covering the lignite deposit. The removed overburden is directed with the transport system to the appropriate spoil tip (external or internal).
ochrona środowiska
Udostępnione w ten sposób złoże węgla brunatnego wydobywane jest za pomocą koparek węglowych. W celu zapewnienia niezawodności dostaw i wymaganych parametrów jakościowych węgla dostarczanego do elektrowni, proces wydobycia
przebiega jednocześnie na kilku poziomach eksploatacyjnych
przy wykorzystaniu placu uśredniania.
Końcowym etapem funkcjonowania kopalni są prace rekultywacyjne mające na celu przywrócenie terenom pogórniczym walorów środowiskowych. Najczęściej stosowanym kierunkiem rekultywacji jest kierunek leśny (dotyczy głównie zwałowisk) i kierunek wodny (wyrobiska poeksploatacyjne).
PGE GiEK S.A. pozyskuje węgiel brunatny z dwóch kopalń węgla brunatnego: KWB Bełchatów zlokalizowanej w okolicach
Bełchatowa oraz KWB Turów znajdującej się w okolicy Bogatyni. Powierzchnia zajmowana przez wyrobiska przekracza łącznie 5 tys. hektarów, a łączne roczne wydobycie sięga 50 mln
ton. Kopalnie PGE GiEK S.A. działając na rynku już od dziesiątek lat, zasłużyły sobie na miano liderów w swej branży. KWB
Bełchatów jest przy tym największą i najnowocześniejszą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie.
Zakończenie wydobycia eksploatowanych przez PGE GiEK S.A.
złóż węgla brunatnego, których zasoby ocenia się na ponad
1.000 mln ton, szacuje się na lata 2040-2045.*
The lignite deposit, opened this way, is worked with lignite excavators. In order to guarantee reliability of supplies and the guaranteed quality of lignite, delivered to the power plant, the lignite extraction process is carried out on several extraction levels with use of the mixing yard.
The final stage of the mine functioning is reclamation work, mainly intended to restore the environmental qualities of former
mining areas. The most popular direction of reclamation is afforestation (mainly on spoil tips) and water management (in excavations).
PGE GiEK S.A. is obtaining lignite from two lignite mines: KWB Bełchatów, located near Bełchatów and KWB Turów, located near Bogatynia. The total area of the excavations exceeds 5 thousand hectares, and the total annual output is approaching 50 million tonnes. The mines of PGE GiEK S.A. have been acting on the market
for several dozens years and they have deserved the name of industry leaders. KWB Bełchatów is also the biggest and most modern open pit mine in Poland and one of the biggest in Europe.
The lignite deposits worked by PGE GiEK S.A. with estimated lignite resources of over 1.000 million tonnes, will expire around
2040-2045.*
Do produkcji energii elektrycznej w oddziałach PGE GiEK S.A. wykorzystywany jest węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz
biomasa. Cykl produkcji energii elektrycznej rozpoczyna się podaniem paliwa do kotła oraz systemu urządzeń ciśnieniowych. Wytworzona w kotle para o wysokich parametrach przepływa rurociągami do turbiny, gdzie rozpręża się, czemu towarzyszy przekształcenie
energii cieplnej w mechaniczną. Energia mechaniczna wytworzona
w turbinie przekazywana jest poprzez wał do generatora, w którym
następuje przetworzenie energii mechanicznej w elektryczną.
Moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do koncernu wynosi łącznie 10.982 MWe, a pochodząca z nich średnia roczna produkcja energii elektrycznej sięga 55,6 TWh. Największym
producentem energii elektrycznej wchodzącym w skład spółki jest
Elektrownia Bełchatów, największa w Europie elektrownia konwencjonalna wykorzystująca do produkcji energii węgiel brunatny.
Należące do koncernu elektrownie są również dostawcami ciepła. W elektrowniach ciepło wytwarzane jest w tzw. skojarzeniu. Łączna roczna produkcja ciepła ze wszystkich elektrowni należących do spółki wynosi 3 mln GJ. Jednostki te włączają się
w ten sposób w produkcję ciepła wytwarzanego przez należące
do spółki elektrociepłownie, dostarczające na lokalny rynek prawie 18 mln GJ ciepła. Co daje łączną produkcję roczną ze wszystkich jednostek wytwórczych na poziomie blisko 21 mln GJ ciepła,
które trafia do lokalnych odbiorców.*
5.298
Elektrownia Bełchatów
1.770
1.699
Elektrownia Turów
Zespół Elektrowni Dolna Odra
For production of power and heat, the branches of PGE GiEK S.A.
use lignite, hard coal, natural gas and biomass. The power production cycle starts with feeding fuel to the boiler and the system
of pressure devices. The high-parameter steam produced in the
boiler, flows with pipelines to the turbine, where it decompresses,
and the heat energy is transformed into mechanical energy. Mechanical energy generated in the turbine is passed with the shaft
to the generator, where mechanical energy is transformed into
electric energy.
The total installed power of power plants belonging to the holding is 10.982 MWe and the average net annual energy output is
55,6 TWh. The biggest power producer, belonging to the company
is the Bełchatów power plant, the biggest Polish conventional power plant using lignite for generation of power.
The power plants belonging to the group are also heat suppliers.
In the power plants, heat is produced in so-called co-generation.
Total annual heat production from all the power plants belonging to the company amounts to nearly 3 million GJ. This way,
these units take part in generation of heat, produced by co-generation plants belonging to the company, delivering over 18 million GJ of heat to the local market. This gives the total annual
output from all the production units at the level of nearly 21 million GJ of heat, delivered to local recipients.*
RAZEM: 10.982
248
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
1.492
Elektrownia Opole
envrionmental protection
247
102
Elektrociepłownia Rzeszów
Elektrociepłownia Lublin
98
17
Elektrociepłownia Zgierz
Elektrociepłownia Gorzów
11
Elektrociepłownia
Kielce
Specyfika procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
oraz pozyskiwania paliwa w postaci węgla brunatnego sprawia, że oddziały wchodzące w skład PGE GiEK S.A. w szerokim zakresie oddziaływują na swoje otoczenie.
W celu zapobiegania zanieczyszczeniom i zagrożeniom dla środowiska spółka wykorzystuje najlepsze aktualnie dostępne rozwiązania techniczne.
W zakresie działań proekologicznych, w zależności od specyfiki oddziału koncentrują one swoje działania na rekultywacji terenów pogórniczych, ograniczeniu emisji gazów i pyłów,
ochronie wód i gleb, gospodarce odpadami i ubocznymi produktami spalania, jak również szeroko rozumianej ochronie
fauny i flory.
Oddziały spółki już w fazie projektowania inwestycji wykonują prognozy oddziaływania na środowisko i określają sposoby
przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. W trosce o ochronę
naturalnych ekosystemów w swoim otoczeniu realizują również
szereg projektów inwestycyjnych, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Dotyczy to zarówno zagospodarowania terenów pogórniczych, jak i minimalizowania wpływu na poszczególne komponenty środowiska.
Korzyści płynące z aktywnej działalności proekologicznej PGE
GiEK S.A. to zarówno atrakcyjne, bogate w faunę kompleksy
leśne, jak i efektywne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, jak choćby produkcja wysokiej jakości gipsu syntetycznego.
Starania PGE GiEK S.A. w zakresie ochrony środowiska doceniane są przez organizacje ekologiczne oraz instytucje certyfikujące. Oddziały spółki były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi tytułami i zdobywały tak cenione laury jak Lider Polskiej Ekologii, Panteon Polskiej Ekologii czy Firma Przyjazna
Środowisku.
The specifics of the power and heat generation process and
obtaining fuel in the form of lignite result in broad environmental impact of PGE GiEK S.A. companies.
In order to prevent pollution and environmental risks, the company is using the recent best available technical solutions.
In the field of environmental activities, depending on the
branch specifics, they focus their activities on reclamation of
former mining areas, reducing emission of gas and dust, water and soil protection, management of refuse and combustion by-products as well as broadly understood flora and fauna protection.
As early as at the design stage, the companies draw environmental forecasts and specify the methods of preventing adverse results. To protect natural ecosystems around, they are
also making many investments intended to mitigate the environmental impact. They include management of former mining areas and minimising the impact on separate components of the envrionment.
Advantages resulting from active environmental activity of
PGE GiEK S.A. are both attractive forest complexes rich with
animal species, and efficient by-products management, for
example manufacturing of high-quality synthetic gypsum.
The efforts of PGE GiEK S.A. in the field of environmental protection are recognized by environmental organisations and
certifying bodies. The branches of the company have been
awarded with prestigious titles and received recognized names of the Leader of Polish Environmental Protection, Panteon of the Polish Environmental Protection, Environmentally Friendly Company.
Download