Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z chemii dla IC Dział I

advertisement
Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z chemii dla IC
Dział I Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków . Wiązania chemiczne
wymagania podstawowe
wymagania rozszerzajace
wymagania dopełniające
zna pojęcia : atom, jądro atomowe,
proton, neutron, chmura elektronowa,
izotop, powłoka walencyjna,
elektroujemność , jon, kation, anion,
dipol, aktywność chemiczna,
zna liczby kwantowe i ich znaczenie, zna
zależność między połozeniem pierwiastka
w układzie okresowym a jego
konfiguracją elektronową
omówi różne sposoby podziału układu
okresowego
zna zależność położenia pierwiastków w
układzie okresowym od budowy atomu
zna treść reguły oktetu i dubletu
zna rodzaje wiązań ( atomowe, jonowe,
at. spolaryzowane)
umiejętności
- odczyta z układu okresowego wartość
liczby atomowej
- określi budowę atomu na podstawie
liczby atomowej i masowej
- napisze konfigurację elektronową dla
pierwiastków o liczbie atomowej od 1 do
20 ( powłoki, podpowłoki)
- umie określić rodzaje wiązań
chemicznych na podstawie
elektroujemności pierwiastków
Dział II
zna pojęcia : nukleon, nuklid, rdzeń
atomowy, pierwiastki elektrododatnie i
elektroujemne, konfiguracja
elektronowa, stan kwantowy, poziom
orbitalny powłoki i podpowłoki,dualizm
korpuskularno falowy, zasada
nieoznaczoności Heisenberga, reguły
Hunda
- zna pojęcie energii wiązania
- zna pozostałe rodzaje wiązań
(metaliczne i wodorowe)
- umie pisać konfigurację elektronową
jonów
- przewidzi rodzaj wiązań w
zwaiązkach pierwiastka z wodorem i
tlenem oraz napisze ich wzory i określi
maksymalną wartościowość
- przewidzi charakter chemiczny tych
związków
- porówna właściwości pierwiastków tej
samej grupy
- umie rozwiązywać chemografy
napisać mechanizm powstawania
wiązań chemicznych
- umie pisać wzory elektronowe
cząsteczek
- zna modele hybrydyzacji sp, sp2, sp3
zna pojecia: promień atomowy,
energia orbitalna,
- wie jak wpływa zjawisko asocjacji
na własciwości chemiczne i fizyczne
związk/ów chemicznych
- umie dokonac kombinacji kilku liczb
kwantowych i na tej podstawie określi
rodzaj i kształt orbitalu
- zna wpływ wolnych par
elektronowych na zaburzenia
struktury przestrzennej cząsteczki lub
jonu
- umie napisac konfigurację
elektronowa pierwiastków grup 3-12
- porówna promień jonowy i atomowy
w obrębie tej samej grupy
-określi kształt orbitalu dla znanych
liczb kwantowych
-umie przewidzieć właściwości
związku na podstawie rodzaju wiązań
Równania reakcji chemicznych. Podstawy obliczeń chemicznych.
wymagania podstawowe
wymagania rozszerzające
zna pojęcia - reakcja syntezy, wymiany,
rozkładu, , substrat, produkt , reagent,
umiejętności
- napisze proste równanie reakcji i
zakwalifikuje je do odpowiedniego
rodzaju reakcji
- odczyta masę atomową pierwiastków
z układu okresowego
-
wymagania dopełniające
Dział III Systematyka związków nieorganicznych
Tlenki
.wymagania podstawowe
wiadomości
wie co to są tlenki , zna metody
otrzymywania ( spalanie pierwiastków,
utlenianie tlenków niższych do wyższych,
redukcja tlenków wyższych do niższych,
rozkład soli, wodorotlenków, spalanie
związków chemicznych)
- podział tlenków (różne kryteria)
-zna przykłady różnych tlenków,
- zdefiniuje tlenki zasadowe, kwasowe i
amfoteryczne
- zna właściwości i zastosowanie
niektórych tlenków
umiejętności
- napisze równania reakcji określające
charakter kwasowy i zasadowy tlenków
- napisze równania reakcji otrzymywania
podstawowych tlenków
wymagania rozszerzające
wymagania dopełniające
wiadomości
- zna rodzaj wiązań w wybranych
tlenkach i wynikające z tego
właściwości fizyczne i chemiczne
- wyjaśni zmienność charakteru
chemicznego tlenków III okresu na tle
układu okresowego
umiejętności
- przewidzi barwę wskaźników w
reakcji danego tlenku z wodą i
wyciągnąć wnioski o charakterze
chemicznym tlenku
- potwierdzi równaniami reakcji
(cząsteczkowo i jonowo) przewidywany
charakter chemiczny ( reakcja z wodą,
kwasami, zasadami, )
wiadomości
- zna zastosowanie nietypowych
tlenków
umiejętności
- napisze równania reakcji
tlenków amfoterycznych z
kwasami i zasadami w formie
cząsteczkowej i jonowej
- nazwie powstałe prodykty
Wodorotlenki zasadowe i amfoteryczne
wymagania podstawowe
wymagania rozszerzające
wymagania dopełniające
wiadomości
- wie co to są wodorotlenki i zasady
- zna zasady nazewnictwa
- podzieli wodorotlenki stosując różne
kryteria
- zna niektóre wodorotlenki
amfoteryczne Al(OH)3 Zn(OH)2
- zna podstawowe reakcje z kwasami ,
tlenkami kwasowymi
- zna właściwości fizyczne i
zastosowanie NaOH Ca(OH)2, KOH
- zna pojęcia: wapno palone, gaszone ,
twardnienie zaprawy murarskiej
umiejętności
- odróżni wodorotlenki od zasady
- zna metody otrzymywania zasad , ,
napisze równania reakcji otrzymywania
prostych zasad
- napisze równania dysocjacji
- napisze równania reakcji
charakterystycznych dla wodorotlenków
zasadowych
wiadomości
-omówi zmiany mocy zasad
utworzonych przez pierwiastki grupy
1i 2 wraz ze wzrostem liczby atomowej
metalu
- wie jak zmienia się moc zasad w
okresie wraz ze wzrostem liczby
atomowej
umiejętności
- napisze równania reakcji
otrzymywania nierozpuszczalnych
wodorotlenków
- zapisze równania reakcji dysocjacji
wielostopniowej i nazwie wszystkie
reagenty
- napisze równania reakcji
wodorotlenków amfoterycznych z
kwasami i zasadami w formie
cząsteczkowej i jonowej
wiadomości
- zna rodzaj wiązań w cząsteczkach
wodorotlenków i ich wpływ na
właściwości amfoteryczne i zasadowe
umiejętności
- nazwie różne formy zapisu atomu
glinu cynku w anionie
- napisze równania reakcji
potwierdzające amfoteryczny charakter
innych wodorotlenków
Wodorki
wymagania podstawowe
wymagania rozszerzające
wymagania dopełniające
wiadomości
- wie co to są wodorki, zna podział i
zasady nazewnictwa
-zna właściwości fizyczne wybranych
wodorków niemetali HCl, H2S
- zna metody otrzymywania wodorków
umiejętności
- umie napisać wzór sumaryczny i
strukturalny dowolnego wodorku
- napisze równania reakcji
otrzymywania wodorków niemetali
wiadomości
- zna właściwości chemiczne
omawianych wodorków
umiejętności
- umie wyjaśnić budowę cząsteczki i
rodzaj wiązań w/w wodorkówokreśli odczyn wodnego roztworu
omawianych wodorków
- za pomocą równań reakcji wykaże
odczyn wodnych roztworów wodorków
umiejętności
- wyjaśni budowę NH3 i H2S w oparciu
o teorie orbitali atomowych
Kwasy
wymagania podstawowe
wiadomości
- wie co to sa kwasy w oparciu o teorię
dysocjacji
- zna podział kwasów
- zna zasady nazewnictwa , wzory
sumaryczne i strukturalne w/w kwasów
- zna właściwosci fizyczne kwasów
- zna podstawowe reakcje poznanych
kwasów :
z metalami, tlenkami zasadaowmi i
wodoeotlenkami
- zna metody otrzymywania i
zastosowanie kwasów
- zna pojęcia pasywacjii i
higroskopijności
umiejętności
- napisze równania reakcji dysocjacji,
otrzymywania omawianych kwasów
- wykryje kwasy za pomocą
wskaźników
wymagania rozszerzające
wymagania dopełniające
wiadomości
- zna inne metody otrzymywania HNO3
i H3PO4
- wie na czym polegaja utleniające
właściwości niektórych kwasów
-zna moc i trwałość kwasów
umiejętności
- zna podstawowe reakcje poznanych
kwasów :
tlenkami amfoterycznymi,
- wyjaśni budowę cząsteczek
omawianych kwasow określając rodzaje
wiązań w cząsteczce
napisze równania reakcji stężonych i
rozcieńczonych kwasów azotowego (V)
i siarkowego(VI)
wiadomości
- zna inne teorie kwasów i zasad (,
Bronsteda)
- zna inne kwasy tlenowe
umiejetności
- umie zapisać równanie rozkładu
HNO3 i HNO2 pod wpływem temp. i
światła
- napisze równania reakcji stężonego
H2SO4 z Ag, Fe, Cu.
- napisze równania reakcji HNO3 z Cu,
Ag, C, S-
Sole
wymagania podstawowe
wymagania rozszerzajace
wiadomości
- zna pojęcie soli i ich podział
- zna budowę cząsteczki soli obojętnej
- zna definicję soli obojetnej w oparciu
o teorię dysocjacji
- zna podstawowe metody
otrzymywania soli ( 4 metody)
- zna właściwości i podstawowe
zastosowanie NaCl, CaCO3, , CaSO4,
NaNO3, KNO3, NH4NO3,
- zna reakcje hydrolizy odpowiednich
soli
umiejetności
- umie podać przykłady różnych
rodzajów soli poprawnie napisać ich
wzory sumaryczne i strukturalne
- zapisze równania reakcji dysocjacji
soli obojętnych
- umie pisać równania reakcji
otrzymywania soli ( chlorków,
azotanów III i V, siarczanów IV i VI ,
ortofosforanów V oraz uzgadniać je
- umie zapisać równania reakcji
hydrolizy soli obojetnych w sposób
cząsteczkowy, jonowy i jonowy
skrócony
wiadomości
- zna ine metody otrzymywania soli
obojetnych
- zna metody otrzymywania wodorosoli
i hydroksosoli
- zna barwe płomienia lotnych soli
podstawowych pierwiastków Na, K, Ca
zna właściwości i podstawowe
zastosowanie
Ca3(PO4)2, Na2CO3, Na2SO4
wiadomości
- umie zapisac równania reakcji
otrzymywania soli wg uzupełniających
metod
- umie skomentować powyższe
równania w oparciu o tabele
rozpuszczalności i inne wiadomosci o
kwasach i zasadach
- umie dać przykłady kwasów
mogących tworzyć wodorosole i zasad
mogących tworzyć hydroksosole
- umie zapisać dowolne równanie
reakcji otrzymywania soli cząsteczkowo
, jonowo i jonowo skrótowo- umie przewidziec odczyn wodnego
roztworu dowolnej soli obojętnej
- umie określić odczyn roztworu po
hyrolizie i rodzaj hydrolizy
wymagania dopelniające
wiadomości
- zna szerszy zakres przykładów soli i
ich znaczenia w reakcjach
strąceniowych
- zna sole kwasów tlenowych chloru ,
ich właściwości utleniające i
zastosowanie
- umie zapisać równania reakcji
otrzymywania prostych wodorosoli i
hydroksosoli
Download