od normy do patologii społecznej. diagnoza egotystycznych

advertisement
Anna Chańko
Emilia Wołyniec
OD NORMY DO PATOLOGII SPOŁECZNEJ.
DIAGNOZA EGOTYSTYCZNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ
POZNAWCZYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY OBJĘTEJ
ODDZIAŁY WANIAMI RESOCJALIZACYJNYMI
Wprowadzenie
W artykule przedstawione są wyniki badań, których celem jest uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, jaki poziom egotystycznych zniekształceń poznawczych
reprezentują uczestnicy badania (norma, patologia czy pogranicze normy i patologii). Poświęcenie uwagi charakterystyce błędów myślowych, przejawianych
przez osoby badane, pozwoli ustalić rodzaje reprezentowanych zniekształceń,
co w konsekwencji może ułatwić określenie indywidualnego stylu poznawczego
każdego z respondentów. Dzięki tej wiedzy, osoby odpowiedzialne za wdrażanie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec swoich podopiecznych będą mogły
zaprojektować spersonalizowane czynności przeciwdziałające pogłębianiu procesu demoralizacji. Do omówienia otrzymanych wyników badań wykorzystane
zostały pewne ramy interpretacyjne. Niezbędne okazało się omówienie stadiów
rozwoju moralnego jednostki według Lawrence’a Kohlberga oraz charakterystyka takich pojęć, jak norma i patologia lub dewiacja. Wskazane pojęcia są
powiązane z użytym podczas badań narzędziem badawczym, w którym wyniki
analiz grupuje się na poszczególnych poziomach (norma, patologia czy pogranicze normy i patologii). Kwestia właściwej diagnozy poziomu stylu poznawczego osoby badanej oraz ewaluacji podejmowanych wobec niej specjalistycznych
oddziaływań powinna stanowić priorytet. Kwestionariusz „HIT – Jak myślę”
jest niezwykle wystandaryzowany, prosty w użyciu i przede wszystkim pomocny podczas projektowania Indywidualnego programu Rescojalizacyjnego
podopiecznego. Nie jest on niestety powszechnie wykorzystywany, a według
nas powinien być, ponieważ może znacząco wpłynąć na efekty pracy resocjalizacyjnej. Niniejszy artykuł stanowić będzie próbę opisu danych zebranych za
pomocą tego właśnie narzędzia i wskazania na jego możliwości, w kontekście
diagnozy i planowania oddziaływań wychowawczych.
108
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
Między normą a patologią społeczną
W naukach społecznych pojęcia normy i patologii są wieloznaczne, bowiem
ich definicje zależą od środowiska, kultury i szeregu innych czynników, dzięki
którym ludzie potrafią dostrzec, co w ich kręgach społecznych jest zachowaniem
poprawnym, a co nie. Stosowanie pojęcia normy ma przede wszystkim za zadanie pomagać w różnicowaniu między tym, co prawidłowe, zgodne z oczekiwaniami społecznymi i standardami społeczno-kulturowymi, a tym, co nieprawidłowe – patologiczne. Umożliwia również wyodrębnianie takich jednostek ze
społeczeństwa, które nie są zaliczane do grupy osób właściwie funkcjonujących.
To społeczeństwo ustala pewne wzorce zachowań, działań, którym jednostka
powinna się podporządkować i które powinna zrozumieć po to, by w spokoju
egzystować w otaczającej rzeczywistości społecznej. Normalne jest to, co występuje z oczekiwaną częstością, to co przeciętne, powszechne w danym środowisku. Zachowaniem normalnym, związanym z przystosowaniem się człowieka,
nazywamy więc taki rodzaj zachowania, który jest najczęstszy u większości ludzi, w zbliżonym wieku, z danego środowiska. Jednakże musimy mieć na uwadze, że środowiska są rożne, stąd też mamy do czynienia z różnymi wzorcami
norm, co powoduje, że takie uproszczone pojęcie normy może zostać uznane
za niehumanistyczne, bowiem tyczy się zarówno ludzi, zwierząt, jak i rzeczy
martwych i nie uwzględnia podmiotowości człowieka, jego autonomii i indywidualności. Co więcej, należy podkreślić fakt, iż ustanowiona norma ma służyć
rozwojowi społecznemu, a więc normalne zachowanie to takie, które nie będzie
działać destrukcyjnie na człowieka i społeczność oraz będzie mu umożliwiać
prawidłowe funkcjonowanie. Normy różnią się też w zależności od grupy, do
której się odnoszą – inne przysługują dorosłym, a inne dzieciom, a także od obszaru oddziaływań – wyróżniamy normy prawne, moralne, religijne, obyczajowe
i zwyczajowe. Zakres normy zmienia się także historycznie, pod wpływem czynników społeczno-kulturowych. Pomimo zmian postrzegania zachowań normalnych, kryterium normy zawsze dobierane jest pod kątem zachowań zgodnych
z prawidłowym rozwojem człowieka. Pojęcie normy wiąże się ściśle z pojęciem prawidłowego przystosowania się
jednostki do społeczeństwa i jego wymagań. Lesław Pytka1 wyodrębnił podstawowe kryteria przystosowania (choć zapewne można wyodrębnić jeszcze wiele
innych), najczęściej pojawiające się w literaturze:
• biologiczne/ekologiczne – dążenie do zachowania własnej egzystencji,
przetrwania w środowisku naturalnym czy społeczno-kulturowym,
• medyczno-psychiatryczne – stan doskonałego zdrowia psychicznego i fizycznego, zdrowa struktura osobowości i niezaburzone funkcje,
1
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne,
Wyd. APS, Warszawa 2008.
Od normy do patologii społecznej. Diagnoza egotystycznych zniekształceń…
109
• psychologiczne – optymalne sposoby redukcji napięć wewnętrznych,
utrzymanie homeostazy psychicznej (subiektywne poczucie dobrego przystosowania, zadowolenia, szczęścia itp.),
• interakcyjne – adekwatne reagowanie na bodźce pochodzące z otoczenia
fizycznego i społecznego, umiejętność przeciwstawiania się presji niekorzystnych czynników biopsychicznych, środowiskowych i sytuacyjnych,
• społeczne – zgodność postępowania (i motywacji) z powszechnie akceptowanymi wzorcami i normami,
• pedagogiczne – dążenie do samourzeczywistnienia, autonomii, samowychowania i rozwoju.
Na proces przystosowania składają się zachowania o charakterze akomodacyjnym i asymilacyjnym, to rodzaj dialogu organizmu z jego fizycznym i społeczno-kulturowym otoczeniem. W toku socjalizacji i poszukiwania własnej
tożsamości dzieci i młodzież oscylują pomiędzy akomodacją (koniecznością
dostosowania się do istniejącego porządku i ładu) a asymilacją (upodobnienie
się do otoczenia, ale jednocześnie wyrażanie własnej tożsamości poprzez bunt,
podporządkowanie sobie innych, ekspansję siebie). Im bardziej rosną tendencje
akomodatywne, tym bardziej maleją asymilatywne i na odwrót.
Wyodrębnienie i ustanowienie norm społecznych pozwala orzekać o zjawiskach antagonistycznych, pociągających za sobą zaistnienie określonej reakcji
społecznej, prowadzącej do zakwalifikowania danego zjawiska jako zagrażającego, łamiącego porządek społeczny, będącego przejawem patologii.
Termin „patologia” (z grec. pathos – cierpienie, logos – nauka) wywodzi się
z nauk medycznych i jest przeciwstawny pojęciu „zdrowie”, wskazując tym samym na dysfunkcję w organizmie człowieka, spowodowaną wadliwie funkcjonującym, chorym organem, będącym przyczyną zaburzeń. W naukach społecznych pojęcia „patologia” zaczęto używać dopiero pod koniec XIX wieku.
Odnosił się on wówczas w głównej mierze do takich zachowań jednostki, które
niszczą poczucie stabilizacji społecznej, solidarności rodzinnej i sąsiedzkiej. Stąd
też, patologia społeczna była utożsamiana z pewną gamą schorzeń społecznych.
Od końca XIX wieku powstało wiele definicji patologii społecznej – nauki,
o takich formach ludzkiej aktywności, które postrzegane są, jako zaburzenie
ładu społecznego i nieakceptowane przez audytorium społeczne.
Przez patologię społeczną możemy rozumieć „rodzaj zachowania, ten typ
instytucji, funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w zasadniczej, nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danym społeczeństwie są akceptowane”2. Jan Malec3 twierdzi,
że podstawą definicji powinien być fakt wywołania szkody przez dane zachowanie. Zalicza do tych szkód: śmierć ludzi, osłabienie ich odporności fizycznej
i psychicznej, internalizację wadliwych norm moralnych, straty w mieniu itp.
2
3
A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Wyd. PWN, Warszawa 1976.
J. Malec, Patologia społeczna jako zjawisko. Projekt definicji, „Państwo i Prawo” 1986, nr 4, s. 59.
110
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
Z kolei Jan Jasiński4, za zjawiska patologiczne uznaje takie zachowania, które
są szkodliwe dla jego sprawcy, dla otoczenia lub dla społeczeństwa i są masowe.
Wyróżnia więc patologie indywidualne i społeczne. Według Jerzego Kwaśniewskiego5, patologie są bytem zobiektywizowanym – efektem reakcji społecznej.
Autor mianem patologii określa rozmaite formy społecznego zła czy też społecznych dolegliwości. Złem jest każdy składnik czy cecha życia zbiorowego, czyli
różne kategorie zachowań, jednostek, grup i zbiorowości, cechy osobnicze ludzi,
postawy, stan zdrowia, poziom rozwoju intelektualnego, sposób bycia, ubierania się, pewne cechy stosunków między ludźmi i grupami społecznymi, cechy
organizacji życia zbiorowego, więzi społecznej, sposoby zarządzania, sposoby
rozwiązywania napięć i konfliktów, cechy działania sformalizowanych instytucji, urzędów, organizacji czy systemów politycznych, społecznych itp. Przyjmując takie kryterium możemy uznać, że do obszaru patologii społecznej powinny
być zaliczane te wszystkie rodzaje zachowań, które pozostają w sprzeczności
z systemem wzorów społecznych preferowanych bądź akceptowanych w danej społeczności. Zachowanie patologiczne narusza określone wzory społeczne
i przez to stanowi w mniejszym lub większym stopniu zagrożenie dla interesów społecznych, w tym interesów jednostki. Do zachowań takich zalicza się
nie tylko zachowania szczególnie niebezpieczne, czyli przestępstwa zagrożone
sankcjami karnymi, ale także czyny o mniejszym stopniu społecznego niebezpieczeństwa, wobec których sankcja społeczna może się wyrażać, na przykład
w różnych formach dezaprobaty (prostytucja, pasożytniczy tryb życia itp.).
Warto wskazać również fakt, iż bardzo często używa się pojęcia patologia
na równi, zamiennie, z pojęciem dewiacja (z łac. devio – schodzę z drogi). Istotnym krokiem w pojmowaniu zachowań dewiacyjnych, było wprowadzenie przez
Edwina M. Lemerta6 podziału dewiacji, będącej produktem interakcji społecznej,
na pierwotną i wtórną. Dewiacja pierwotna związana jest z działaniem mechanizmów, w wyniku których jednostka decyduje się na popełnienie przestępstwa.
Nie ma ona znaczenia dla zdrowia psychicznego jednostki, dopóki nie prowadzi
do reorganizacji jej osobowości, zmiany samooceny, pełnionych przez nią ról. Na
tym poziomie społeczność decyduje o tym, czy obarczy człowieka społecznym
stygmatem, zignoruje czyn dewiacyjny bądź zastosuje niewielką karę. Dewiacja
wtórna jest procesem, który rozpoczyna się w momencie dostrzeżenia czynu
dewiacyjnego przez widownię społeczną (w przypadku przestępstwa, proces ten
ma miejsce w momencie wszczęcia oficjalnego postępowania wobec sprawcy
i poddania go aktom deprecjacji). Następnie dochodzi do wymierzenia sprawcy
sankcji społecznych, co z kolei może ogniskować w postaci kolejnych dewiacji
4
J. Jasiński, Elementy patologii społecznej w Polsce, [w:] T. Kaczmarek (red.), Problemy patologii
społecznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
5
J. Kwaśniewski, Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej, [w:] T. Szymanowski (red.),
Patologia społeczna. Wybrane problemy, Wyd. WSPS, Warszawa 1991, s. 18-28.
6
E.M. Lemert, Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behaviour,
McGraw-Hill Book Co, 1951.
Od normy do patologii społecznej. Diagnoza egotystycznych zniekształceń…
111
pierwotnych, a one z kolei mogą nieść za sobą ostrzejsze kary. W następstwie,
człowiek wchodzi w spiralę dewiacji, co jest często połączone z wrogością i urazą wobec osób wymierzających karę. W takiej sytuacji społeczeństwo odtrąca
dewianta, ten zaś utrwala zachowania dewiacyjne i przyjmuje status społecznego dewianta, zachowując się zgodnie z wyznaczoną mu przez zbiorowość rolą.
Dewiacja wtórna powodowana jest zatem, według Edwina M. Lemerta, reakcją
ze strony społeczeństwa, polegającą na degradacji, antypatii, izolacji osoby przekraczającej normy. Ostatnim etapem opisywanego procesu, jest przyłączenie się
dewianta do grupy ludzi podobnych do niego, a więc do grupy dewiacyjnej.
Dewiacja i patologia są bardzo często przejawem ukrytych pragnień jednostek dobrze przystosowanych, na które nigdy by sobie nie pozwoliły7. Jednak
w ocenie społecznej, uznawane są za szkodliwe i świadczą o nieprzystosowaniu
człowieka do wymogów otoczenia i destrukcyjnych schematach postępowania, godzących w dobro społeczeństwa. Zarówno pojęcie normy, jak i patologii
odgrywa znacząco rolę w interpretacji poziomu egotystycznych zniekształceń
poznawczych, w typologii zaproponowanej przez Johna Gibbsa i Granvilla Pottera. Kwestionariusz „HIT – Jak Myślę” został zaprojektowany w oparciu o tę
typologię. Dzięki niej jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki poziom błędów myślowych reprezentuje jednostka oraz przeanalizować jej wyniki w podskalach.
Rozwój moralny człowieka
Człowiek jest istotą społeczną, przynależy do różnych grup społecznych i do
społeczeństwa. W społeczeństwie realizuje swoje podstawowe potrzeby, ale też
nabywa odpowiednie zasady postępowania, przyswaja i internalizuje normy,
dzięki którym jego późniejsze zachowanie jest akceptowane społecznie, zgodne
z tym, co powszechnie uznane za słuszne, prawidłowe, moralne.
Moralność człowieka to zespół ocen i norm, wzorów postępowania i ideałów
osobowych, mających regulować postępowanie jednostek oraz stosunki między
jednostkami i grupami społecznymi. Z owym pojęciem wiąże się także aspekt
wychowawczy, a mianowicie moralności uczymy się w trakcie naszego rozwoju
(dyspozycje osobnicze, biologiczne), w procesie socjalizacji od jednostek, które są
dla nas istotne – rodziców, opiekunów, autorytetów. Mamy wówczas do czynienia z procesem wychowania moralnego, czyli ogółem świadomych oddziaływań
wychowawczych i działań własnych wychowanka, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych warunkujących zachowanie moralne jednostki,
jako członka zbiorowości ludzkiej. Wyuczenie się odpowiednich norm moralnych
sprawia, że człowiek postępuje w odpowiedni sposób, będący wynikiem posiadanej wiedzy i ukształtowanych przekonań o potrzebie i słuszności postępowania
moralnego. Postępowanie moralne napotyka różnorakie przeszkody, jak np. za7
I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 9.
112
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
grożenie osobiste, potrzeby osobiste. Powstaje wówczas konflikt moralny, dylemat
związany z tym, jak postąpić w określonej sytuacji życiowej. Osoby, które posiadają bardzo mocno ukształtowane zasady i normy postępowania moralnego, nie
mają problemu z wyborem drogi postępowania, z kolei jednostki, które nie mają
ukształtowanej wiedzy moralnej i utrwalonych przekonań moralnych, ujawniają
najczęściej postępowanie (zachowanie) amoralne.
Podstawową teorię dotyczącą rozwoju moralnego człowieka skonstruował
Lawrence Kohlberg8. Wyodrębnił on trzy poziomy, przez które przechodzi rozwijająca się jednostka: przedkonwencjonalny, konwencjonalny i postkonwencjonalny9. W obrębie każdego poziomu wchodzą dwa stadia.
• Poziom przedkonwencjonalny, określany także jako przedmoralny (dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym; na tym etapie rozwojowym jednostka nie posiada wewnętrznych przekonań moralnych), składa się z dwóch następujących po sobie stadiów. Pierwsze
z nich charakteryzuje się poszanowaniem zasad moralnych, wynikającym
z ich obwarowania karą lub nagrodą. Posłuszeństwo jest równoznaczne
z uniknięciem nieprzyjemności, a więc człowiek stara się za wszelką cenę
unikać kary. Drugie stadium, zwane fazą naiwnego hedonizmu, oscyluje
wokół zachowań konformistycznych jednostki, z którymi wiąże się zysk,
a więc w tej fazie podstawową motywację przestrzegania reguł moralnych stanowi nie tylko obawa przed ukaraniem, ale również oczekiwanie, że zachowania zgodne z oczekiwaniami innych zostaną nagrodzone.
Motywacja ta jest zewnętrza i występuje także poza okresem dziecięcym.
Pierwotne motywy, którymi kieruje się jednostka (przestrzeganie reguł)
nie zacierają się, są obecne dalej w jej schematach postępowania, aczkolwiek mogą być uzupełniane o inne, nowe motywy.
• Poziom konwencjonalny, przypadający na 13-16 rok życia, jest ściśle
związany z rozwojem społecznym człowieka i jego naturalną potrzebą
dopasowania się do ról, które przyjmuje dorastająca jednostka. Odgrywanie ról jest możliwe wówczas, gdy człowiek podporządkuje się pewnym
regułom. Rozwija się tutaj postawa konformistyczna, zwana „moralnością dobrego chłopczyka/dobrej dziewczynki”, który próbuje zachować
wzorowe relacje z innymi i uzyskać ich uznanie. Pomimo nastawienia
konformistycznego, pojawia się tu tendencja wyraźnie prospołeczna, to
znaczy respekt dla innych osób – w pierwszej kolejności rodziców i osób
bliskich, które człowiek darzy szacunkiem. Jest to pierwsze stadium poziomu konwencjonalnego, gdzie źródłem motywacji skłaniającej do przestrzegania zasad moralnych, w dalszym ciągu zewnętrznych i dopiero
z wolna rozwijanych „wewnętrznie”, są osoby z otoczenia najbliższego
8
L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, przeł. P. Kwieciński, A. Nalaskowski,
[w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Wyd. IBE, Warszawa 2000.
9
E. Nowak, K. Cern, Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Od normy do patologii społecznej. Diagnoza egotystycznych zniekształceń…
113
emocjonalnie. Z kolei w drugim stadium, człowiek poszukuje wokół siebie autorytetów, a ich obecność sprawia, że narasta presja zachowywania
się odpowiednio, tak by uniknąć krytyki z ich strony, a co za tym idzie
– poczucia winy. W tym stadium zmieniają się czynniki motywujące do
przestrzegania reguł moralnych, choć nie ma tu jeszcze miejsca na wewnętrzne powiązanie między zasadą a działaniem. Będzie ono możliwe
dopiero w momencie, kiedy zasady moralne staną się czymś wewnętrznym. Jednakże sam fakt uznania innych osób za punkt odniesienia dla
własnych wyborów i działań moralnych jest istotnym elementem moralnego uspołecznienia.
Warto tu mieć na uwadze, że rozwój moralny nie dotyczy zmian w obrębie preferencji normatywnych, dokonujących się niejednokrotnie przez
całe życie jednostki i zależnych od wielu okoliczności. Dotyczy on tylko
odpowiedzi na pytanie: dlaczego i z jakiego powodu człowiek przestrzega
zasad moralnych, jako takich? Dwa pierwsze poziomy wskazują, iż odpowiedź ta tkwi w motywach „zewnętrznych” wobec osoby, która darzy je
respektem. W odróżnieniu do nich, kolejny poziom niesie istotne zmiany
jakościowe.
• Poziom postkonwencjonalny, to etap w rozwoju moralności człowieka,
kiedy zasady i reguły moralne zostają uwewnętrznione i uznane za ważne
ze względu na ich znaczenie społeczne. Jednostka uzyskująca tak wysoki poziom kompetencji moralnej, posiada również rozwinięte poczucie
obowiązku, samozobowiązania. Zasady i prawa same w sobie są abstrakcyjne, co oznacza, że człowiek może być w pełni świadom ich społecznej
niepodważalności, lecz jako podmiot działań i decyzji, musi się nauczyć
stosowania tych reguł w sytuacjach życia codziennego. W dalszym etapie
tego stadium, moralność jednostki zostaje wsparta na zasadach „jednostkowego sumienia”. Sumienie jest tutaj utożsamiane z trwałym zestawem
ważnych i nienaruszalnych dla jednostki zasad, którymi kieruje się ona
w sytuacjach moralnego wyboru, w działaniach, sądach i wartościowaniach, i czyni to zarówno jako indywiduum, jak i uczestnik życia
zbiorowego. Tak rozumiane sumienie, pełni więc funkcję wewnętrznego
obserwatora i sędziego.
W świetle teorii Lawrence’a Kohlberga, rozwój jest reorganizacją struktur
psychicznych wynikających ze wzajemnych oddziaływań organizmu i środowiska. Rozwój rozumowania moralnego jednostki w świetle teorii kohlbergowskiej jest ściśle powiązany z wartością sprawiedliwości. W przypadku młodzieży
przejawiającej zachowania antyspołeczne, sprawiedliwość schodzi na plan dalszy i ma swój wyraz w silnych inklinacjach egocentrycznych, występujących
wśród zdemoralizowanych jednostek. Rozwój moralny należy rozpatrywać także w kontekście rozwoju inteligencji oraz mający z tym procesem ścisły związek
wpływ środowiska człowieka. Im niższy poziom inteligencji, tym niższa zdol-
114
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
ność jednostki do refleksji na temat swojego postępowania w kontekście tego,
co moralne i sprawiedliwe. Wykorzystane do badań narzędzie koresponduje
z kohlbergowskimi założeniami odnośnie określania stadium rozumowania
moralnego, znajdującego swe odbicie w programach: ART Treningu Zastępowania Agresji czy EQUIP i dlatego jest ono omawiane w tej części pracy.
Opis narzędzia badawczego
Kwestionariusz HIT „How I Think” jest oparty na typologii egotystycznych
zniekształceń poznawczych autorstwa Johna C. Gibbsa i Grannvilla B. Pottera.
Mierzy on cztery kategorie egotystycznych zniekształceń poznawczych, zwanych
inaczej „błędami myślowymi”. Egotystyczne zniekształcenia poznawcze dzielimy na pierwotne i wtórne oraz na samoponiżające. Egotystyczne zniekształcenia
poznawcze pierwotne są przykładem postawy egocentrycznej, której efektem jest
opóźnienie w rozwoju sądów moralnych i zdolności przyjmowania cudzej perspektywy. Egotystyczne zniekształcenia poznawcze wtórne są formą racjonalizacji przed popełnieniem wykroczenia lub po jego popełnieniu w celu uśmierzenia
poczucia winy lub wyrzutów sumienia, a także ochroną pozytywnego obrazu
własnego „Ja” przez jednostki zachowujące się antyspołecznie. Należą do nich
Egocentryzm, Obwinianie Innych, Minimalizowanie/Umniejszanie Znaczenia
oraz Fatalizm. Egocentryzm jest to egotystyczne zniekształcenie poznawcze
o charakterze pierwotnym. Jednostki reprezentujące ten typ zniekształceń są
przekonane o wyższości ich dobra nad innymi. Obwinianie Innych stanowi
zaś egotystyczne zniekształcenie poznawcze o charakterze wtórnym, polegające
na obarczaniu innych odpowiedzialnością za swoje zachowanie lub przesunięciu „winy” na stan, w jakim znajdowała się w danym momencie jednostka lub
umiejscawianiu się przez nią w pozycji ofiary. Umniejszanie zła/znaczenia (wtórne) – przedstawianie zachowań antyspołecznych jako nieszkodliwych, akceptowalnych, a nawet godnych podziwu, „przyklejanie” innym poniżających lub
odczłowieczających etykiet. Fatalizm (wtórne) – nieuzasadnione przypisywanie
innym wrogich intencji, widzenie w „czarnych barwach”10. Kwestionariusz składa się z 54 pytań wraz ze stwierdzeniami opartymi na sześciostopniowej skali
Likerta. Może być wykorzystywany do badania grup lub do diagnozy indywidualnych przypadków. Jego wypełnienie zajmuje respondentom od 5 do 15
minut i wymagania umiejętności czytania na poziomie czwartej klasy szkoły
podstawowej. Cztery kategorie zniekształceń poznawczych i cztery kategorie
denotantów behawioralnych składają się razem na 8 podskal. Z ośmiu podskal
utworzono trzy skale zbiorcze. Skala jawna (składa się z dwóch skal: Opozycyjno-Buntowniczej oraz Agresji Fizycznej i obejmuje denotanty behawioralne
10
J.C. Gibbs, A.Q. Barrrig, G.B. Potter, A.K. Liau, Kwestionariusz „JAK MYŚLĘ” (HIT). Podręcznik,
Instytut Amity, 2005.
Od normy do patologii społecznej. Diagnoza egotystycznych zniekształceń…
115
wskazujące zwykle na konfrontację z ofiarą). Skala ukryta (składa się z podskal:
Kłamstwo oraz Kradzież i obejmuje zachowania niepolegające na konfrontacji
z ofiarą). Skala globalna, będąca wynikiem sumarycznym ze wszystkich ośmiu
podskal. Wyniki otrzymane na podstawie analizy odpowiedzi zamieszczonych
w kwestionariuszach przenosi się do arkusza obliczeniowego, a następnie nanosi
na profil. Wówczas jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyniki całkowity poziomu
zniekształceń poznawczych badanego mieści się w normie, na pograniczu normy
i patologii czy w przedziale patologii. Przybliżony obraz tego jak wygląda profil
badanego, ilustruje poniższa tabela.
Kłamstwo
Kradzież
Agresja fizyczna
Opozycyjno-buntownicze
Fatalizm
Umniejszanie
/zmiana znaczenia
Obwinianie innych
Egocentryzm
Skala ukryta
Skala jawna
HIT
wynik całkowity
Tabela 1. Arkusz profilu-kwestionariusz HIT
Źródło: Opracowanie własne.
Test adresowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do młodzieży
przebywającej w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym, lub leczniczym
(szpitale psychiatryczne), lub uczestniczącej w programach interwencji realizowanych w szkołach ,lub innych środowiskach objętych działaniami interwencyjnymi. Normy dla kwestionariusza opracowano dla młodzieży w wieku
pomiędzy 14 a 19 rokiem życia, jednak, jak już zostało to wspomniane wcześniej, dolną granicę wiekową można zaniżyć do poziomu osoby posiadającej
umiejętność czytania ucznia czwartej klasy szkoły podstawowej. Co do górnej
granicy wieku respondentów, przy konstrukcji testu dołożono wszelkich starań,
aby nadawał się do badania populacji osób dorosłych. Dlatego też, z powodzeniem test można wykorzystywać do sporządzania pomiarów wśród osób
przebywających w instytucjach izolacyjnych o charakterze resocjalizacyjnym
lub leczniczym.
116
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
Opis postępowania badawczego i charakterystyka grupy
Na potrzeby tej pracy, badaniami zostały objęte trzy grupy nastolatków:
podopieczni z Zakładu Poprawczego w Białymstoku (20 osób), podopieczni
z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku (43 osoby) oraz
uczniowie ze szkoły dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym
uczęszczającej do Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku11 (18 osób). Wybór wychowanków tychże placówek motywowany był stopniem natężenia przejawianych zachowań antyspołecznych, w gradacji od mniejszej szkodliwości społecznej (uczniowie Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku) po średnią (wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku), kończąc
na przejawach zachowań antyspołecznych charakteryzujących się najwyższym
stopniem nasilenia (podopieczni Zakładu Poprawczego w Białymstoku). Początkowo założyłyśmy, że taka gradacja będzie korespondowała z tożsamym podziałem uwzględnionym w profilu badanego w kwestionariuszu (norma, pogranicze
normy i patologii, patologia). Bardzo szybko okazało się, że to założenie było
mylne. Wyniki całkowite osób w poszczególnych poziomach odnosiły się do wychowanków będących podopiecznymi różnych typów placówek. W sumie liczba
uczestników biorących udział w badaniu wyniosła 81. Przed przystąpieniem
do prowadzenia analiz, konieczne było sformułowanie problemów badawczych
niezbędnych do weryfikacji ich wyników.
Problem główny:
1. Jaki poziom zniekształceń poznawczych reprezentują uczestnicy badania?
Problemy szczegółowe:
1. Czy osoby zdiagnozowane podczas badań reprezentują zachowania agresywne oparte na eksternalizacji czy na internalizacji?
2. Jakie kategorie egotystycznych zniekształceń poznawczych reprezentują
badani – wtórne czy pierwotne?
3. Jak przedstawia się liczbowo populacja osób z objawami psychopatologii
o typie uzewnętrznionych lub uwewnętrznionych zachowań agresywnych?
4. Czy wśród osób biorących udział w badaniu występuje wysoka inklinacja
egocentryczna i w jaki sposób jest ona powiązana z ich wiekiem?
5. Na jakim poziomie rozwoju moralnego, według L. Kohlberga, znajdują
się uczestnicy badania?
Po analizie zebranego materiału, sporządziłyśmy indywidualne profile osób
biorących udział w badaniu. Z przygotowanych profili można już było wyselekcjonować jednostki, których wyniki mieściły się w poziomie patologii, pogranicza i patologii oraz normy. W przypadku ankietowanych, których profile
odpowiadały patologicznemu poziomowi zniekształceń poznawczych, postanowiłyśmy podzielić tę grupę na dwie podkategorie: osób, u których skala pozio11
Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku jest wyspecjalizowaną szkołą kształcącą dzieci i młodzież
niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym w województwie podlaskim.
Od normy do patologii społecznej. Diagnoza egotystycznych zniekształceń…
117
mu zaburzeń egotystycznych zniekształceń poznawczych znajdowała się bliżej
górnej granicy (poziom patologi II) oraz osób z ich „lżejszą formą” (I poziom
patologii). Do zróżnicowania tego poziomu pomocna okazała się skala centyli,
która dla patologicznej eksternalizacji wyrażona była w przedziale od 84 do 100
centyli. Połowa tego przedziału (92 centyle) stanowiła punkt graniczny między
pierwszą a drugą podkategorią. Przyczyną podjęcia decyzji na temat wskazanego
podziału, było zarejestrowanie tendencji do reprezentowania zachowań charakterystycznych dla agresji jawnej przez osoby o patologicznej eksternalizacji powyżej 92 centyli, zaś skłonności do przejawów zachowań charakterystycznych
dla agresji ukrytej przez jednostki, których wyniki mieściły się na skali poniżej
92 centyli. Uznałyśmy to za ciekawy fakt, który należało poddać dalszej eksploracji. Zanim jednak przejdziemy do wnikliwej analizy materiału, warto zwrócić
uwagę na to, że poziom zniekształceń poznawczych u badanych, w większości
przypadków jest patologiczny. Trzykrotnie mniejszą próbę reprezentują osoby,
których wynik całkowity mieścił się w normie. Jednostki, których profile wskazywały na pogranicze normy i patologii, stanowiły najniższy odsetek. W przypadku badanych, których wyniki mieściły się w poziomie patologii, dostrzec
można przewagę osób reprezentujących II poziom patologicznych zniekształceń
poznawczych.
Wykres 1. Wyniki poziomów
zniekształceń poznawczych wśród
badanych
Wykres 2. Szczegółowy podział
liczby badanych w obrębie poziomu
patologii
90
70
80
60
70
50
60
50
WĂƚŽůŽŐŝĂ
40
WŽŐƌĂŶŝĐnjĞ
30
EŽƌŵĂ
40
Poziom I
30
Poziom II
20
20
10
10
0
0
tLJŶŝŬĐĂųŬŽǁŝƚLJ
Źródło: Opracowanie własne.
Patologia
Źródło: Opracowanie własne.
118
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
Zaprezentowane poniżej wykresy przedstawiają udział procentowy osób
uczestniczących w badaniu. Należy jednak podkreślić, że najwyższy, patologiczny poziom eksternalizacji zachowań agresywnych nie jest przyporządkowany wyłącznie najliczniejszej populacji biorącej udział w badaniu. W kręgu osób
o patologicznej eksternalizacji zachowań agresywnych, znajdowali się zatem
reprezentanci z każdej grupy uczestniczącej w badaniu.
Wykres 3. Udział procentowy
badanych według poziomu zniekształceń poznawczych
Wykres 4. Udział procentowy
badanych według miejsca przebywania
KŐſųĞŵ
KŐſųĞŵʹƐŬĂůĞ
Norma
22%
Patologia
69%
ZP
25%
^njŬŽųĂ
22%
MOW
53%
Pogranicze
9%
Źródło: Opracowanie własne.
Źródło: Opracowanie własne.
Największą liczbę uczestników badania stanowili podopieczni Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w wieku 17 lat (15 osób), 16 lat (16 osób) i 18 lat
(4 osoby). Kolejną, większą liczbowo grupę respondentów stanowili podopieczni Zakładu Poprawczego, w której skład wchodzili po jednym chłopcu w wieku
16 i 21 lat, po sześciu chłopców w wieku 17 i 20 lat, trzech chłopców w wieku
18 lat i 4 w wieku 19 lat. Ostatnią grupę respondentów stanowili wychowankowie szkoły dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Uczniowie ci byli zróżnicowani pod względem płci, ponieważ w tej grupie pojawiło się
także 11 dziewcząt. Jeśli chodzi o ogólny wskaźnik wiekowy badanej populacji
młodzieży, to przeważali w niej nastolatkowie w wieku 17 lat (29 osób) i 16 lat
(24 osoby).
Od normy do patologii społecznej. Diagnoza egotystycznych zniekształceń…
119
Wykres 5. Uczestnicy badania ze zróżnicowaniem na wiek i miejsce przebywania.
35
29
30
24
25
20
15
0
16
8
7
10
10
5
15
6
1
1
6
4
4 343
6
ĂŬųĂĚWŽƉƌĂǁĐnjLJ
^ĂůĞnjũĂŷƐŬŝKƑƌŽĚĞŬ
tLJĐŚŽǁĂǁĐnjLJ
^njŬŽųĂ
6 6
1
1 1
KŐſųĞŵ
21 lat 20 lat 19 lat 18 lat 17 lat 16 lat 15 lat 14 lat
Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie wyników osiągniętych w grupie badanych (40 osób), u których
wynik całkowity wskazywał na patologiczny poziom egotystycznych zniekształceń poznawczych z tendencją do zachowań antyspołecznych, polegających na
bezpośredniej konfrontacji z ofiarą, możemy stwierdzić, że jednostki te charakteryzuje także wysoki poziom inklinacji egocentrycznych, powiązanych z wysokim poziomem zobojętnienia moralnego. Tacy wychowankowie reprezentują
zatem pewien niedorozwój moralny, związany z brakiem umiejętności wyrażania
rzetelnych osądów moralnych oraz nieumiejętnością przyjmowania cudzej perspektywy. Wśród tych osób znalazły się również takie, które przejawiały wtórne
egotystyczne zniekształcenia poznawcze, było ich jednak znacznie mniej. Wśród
podopiecznych, których wyniki zostały przydzielone do poziomu I (9 osób), wyraźnie widać, że należą do nich wychowankowie Zakładu Poprawczego. Chłopcy
ci, przejawiają głównie zachowania polegające na niekonfrontacyjnym kontakcie
z ofiarą, zaś typ zniekształceń poznawczych odpowiada kategorii wtórnej. Świadczyć to może o tym, iż przyjęli manipulacyjną postawę i w większości prezentują
reakcje pozorowane. Przyczynić się do tego mogła ich biografia. Z racji tego, że
są najsilniej zdemoralizowani w porównaniu do swoich kolegów z MOW-ów lub
ze szkoły dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, to posiadają
dodatkowo doświadczenia z pobytu w rozmaitych placówkach. Wiedzą również,
że manifestacja jawnych zachowań agresywnych oddala ich od osiągnięcia celu,
jakim jest wcześniejsze opuszczenie placówki.
Kończąc tę część rozważań, warto wspomnieć o wynikach pięciu dziewcząt,
które reprezentowały typ zniekształceń poznawczych w poziomie II patologii, także
o inklinacjach egocentrycznych. Odmiennie niż męska część badanej populacji
i na wskroś założeniom naukowym, według których takie jednostki miały przejawiać zachowania agresywne na zewnątrz, i których podstawą jest konfrontacja
z ofiarą. Owe dziewczęta przejawiały zachowania antyspołeczne, charakteryzujące
120
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
się brakiem potrzeby konfrontowania się z ofiarą. Wykazywały one zwiększoną
aktywność do podejmowania zachowań antyspołecznych w obszarze takich wskaźników, jak „Kradzież” i „Kłamstwo”. Otrzymane wartości pokrywają się z rolami
społecznymi kulturowo przypisanymi kobietom w społeczeństwie, dla których manifestacja bezpośrednich zachowań agresywnych jest równoznaczna ze złamaniem
dwóch stereotypów „posłusznego dziecka” i „porządnej kobiety”.
Analiza wyników badań
Dzięki właściwej interpretacji wyników w podskalach zniekształceń poznawczych, możliwe staje określenie indywidualnego stylu poznawczego poszczególnego uczestnika badania. Informacja tego typu, może zwiększyć skuteczność
oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek będących podmiotami oddziaływań resocjalizacyjnych. Wśród większości badanych, u których występowały tendencje do przejawiania zachowań o antyspołecznym charakterze (wyniki
w przedziale patologii) dodatkowo wzmacnianych potrzebą konfrontacji z ofiarą, dostrzec można także podwyższone współczynniki w skali „Egocentryzmu”
połączonego z „Umniejszanie zła” lub „Fatalizm”. Natomiast osoby nieprzejawiające potrzeby konfrontacji z ofiarą, posiadały wysoki współczynnik zniekształceń poznawczych w kategorii „Obwinianie innych” i „Umniejszanie zła”.
Jednostki, u których wyniki znajdowały się w przedziale normy, wykazywały
tendencję do stylu poznawczego, noszącego cechy charakterystyczne „Umniejszania zła” lub „Fatalizmu”. Znajomość stylu poznawczego jednostki stanowi
bogate źródło informacji na jej temat. Zarówno na etapie diagnozy, projektowania oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych, jak i w trakcie ewaluacji
podjętych wobec niej działań. Uczestnicy badania w większości reprezentują
patologiczny poziom egotystycznych zniekształceń poznawczych. W przypadku
osób o patologicznym poziomie zniekształceń poznawczych, można stwierdzić,
że pełnią one (egotystyczne zniekształcenia poznawcze) dla tych jednostek taką
samą funkcję, jak mechanizmy obronne oraz są one przejawem skłonności wśród
takich osób do skrzywień na poziomie przetwarzania informacji.
Kolejnym bardzo ważnym wnioskiem jest to, że egotystyczne zniekształcenia
poznawcze charakteryzują mechanizmy zobojętnienia moralnego, typowe dla
osób przejawiających zachowania antyspołeczne. Podskale stanowią natomiast
przykłady zachowań antyspołecznych, takich jak: kradzież, kłamstwo, agresja
fizyczna czy repertuar zachowań charakterystyczny dla osób z zaburzeniami
opozycyjno-buntowniczymi. U wszystkich badanych, których wynik całkowity
mieścił się w przedziale patologii, także wyniki w podskalach umiejscowione
były na tym samym poziomie.
Jednostki o silnym skrzywieniu egocentrycznym potrzebują zintensyfikowanych oddziaływań resocjalizacyjnych, noszących znamiona pracy zmierzającej
Od normy do patologii społecznej. Diagnoza egotystycznych zniekształceń…
121
do przyjmowania cudzej perspektywy, połączonej z okazjami do formułowania
prawidłowych ocen moralnych. Młodzież minimalizująca szkodliwość swoich
agresywnych zachowań, potrzebuje natomiast oddziaływań, zmierzających do
ukazania im negatywnego wpływu ich zachowania na innych. Zaś w pracy z osobami często obwiniającymi innych, wychowawcy powinni „odwracać” odpowiedzialność za antyspołeczne zachowania na sprawców, a nie ich ofiary lub inne
osoby. W przypadku jednostek, których zniekształcenie poznawcze skupia się
na wyszukiwaniu u innych wrogich intencji i widzeniu wszystkiego w „czarnych
barwach”, konieczne jest wymodelowanie takich sytuacji wychowawczych, aby
podopieczny mógł dostrzec mnogość wyborów z naciskiem na wyeksponowanie
ich optymistycznego zakończenia. Warto podkreślić, że u tych osób wysoka inklinacja egocentryczna była powiązana z młodym wiekiem, ponieważ przeważnie
to młodsi respondenci wykazywali tendencje do reprezentowania postawy egocentrycznej. Niestety, pewna część tej populacji miała już ukończony 18 rok życia.
Wnioski są dwa: w przypadku młodszych respondentów, istnieje wyższe prawdopodobieństwo skorygowania owej postawy. Natomiast w przypadku drugiej
grupy, możemy mieć do czynienia z postępującym niedorozwojem moralnym, co
wymagać będzie zintensyfikowanych oddziaływań resocjalizacyjnych. W nawiązaniu do dostępnych w literaturze przedmiotu badań na temat rozwoju moralnego jednostki autorstwa L. Kohlberga oraz do analiz prowadzonych w obszarze
pomiaru poziomu egotystycznych zniekształceń poznawczych stwierdzić można,
iż rozwój moralny jednostek reprezentujących patologiczny poziom, odpowiada
drugiemu stopniu rozwoju moralnego i objawia się w spostrzeganiu sytuacji przez
jednostkę w kategorii bezpośrednio odczuwanych pragnień i doznań. Tematem
przyszłych analiz w tym obszarze, powinna zostać kwestia dziewcząt będących
podopiecznymi placówek resocjalizacyjnych. Wyniki ich badań różniły się od
wyników chłopców, zaś kwestia prowadzenia rozważań naukowych w kontekście
podziału na płeć w rodzimej literaturze przedmiotu jest wciąż niewystarczająca.
Bibliografia
Gibbs J.C., Barrrig A.Q., Potter G.B., Liau A.K., Kwestionariusz „JAK MYŚLĘ” (HIT). Podręcznik, Instytut Amity, 2005.
Jasiński J., Elementy patologii społecznej w Polsce, [w:] T. Kaczmarek (red.),
Problemy patologii społecznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, przeł. P. Kwieciński,
A. Nalaskowski, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji,
Wyd. IBE, Warszawa 2000.
Kwaśniewski J., Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej, [w:] T. Szymanowski (red.), Patologia społeczna. Wybrane problemy, Wyd. WSPS, Warszawa
1991.
122
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
Lemert E.M., Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behaviour, McGraw-Hill Book Co, 1951.
Malec J., Patologia społeczna jako zjawisko. Projekt definicji, „Państwo i Prawo”
1986, nr 4.
Nowak E., Cern K., Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Wyd. PWN, Warszawa 1976.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2008.
FROM THE NORM TO THE PATHOLOGY. DIAGNOSIS
OF THE SELF-SERVING COGNITIVE DISTORTIONS
AMONG ADOLESCENTS WHO ARE COVERED
BY SOCIAL REHABILITATION ACTIVITIES
Abstract
In order to design the proper social rehabilitation activities the precise diagnosis
of the individual case to which they will be addressed is necessary . The article presents the results of research on the measurement of the level of self-serving cognitive
distortions among young people covered by social rehabilitation work, supplemented
by conclusions resulting from analysis of the stages of moral development of an individual by L. Kohlberg. The tool used for making a diagnosis was the “HIT How
I think” questionnaire . With this tool, it was possible to collect data on the level of cognitive distortions among the population of young people selected to participate in the
study. The “HIT How I think” questionnaire includes four categories of basic thinking
errors, such as self-centeredness, blaming others, belittling the evil/mislabeling, assuming the worst, along with four behavioral aggression referent subscales: oppositiondefiance, physical aggression, lying and stealing. Most of the respondents participating
in the research reveals a pathological level of the cognitive distortions responsible for
the occurrence of aggressive behavior. Detailed analysis of the results collected in the
subscales enables to develop an individual program of social rehabilitation.
Download