Przeciwciała monoklonalne

advertisement
Przy wykonywaniu
wdechu następuje
rozszerzenie ścian
klatki piersiowej i
obniżenie
przepony. W
rezultacie dochodzi
do zaczerpnięcia
powietrza przez
jamy nosa oraz
jamę ustną
i wprowadzenie
go do
pęcherzyków
płucnych
znajdujących się
na końcach
oskrzelików, tlen
przechodzi ze
światła
pęcherzyków do
krwi.
Rak płuc jest
guzem
złośliwym, który
powstaje w
obrębie płuc i
często
początkowo
ogranicza się do
jednego płuca, to
ostatecznie
jednak
rozprzestrzenia
się na inne
części ciała.
•URAN
•NIKIEL
•ARSEN
•CYNK
•WĘGLOWODORY
POLICYKLICZNE
•CHROM
* tlenek węgla
* tlenki azotu
* tlenki siarki
* węglowodory
* ozon
Skany uzyskiwane
podczas badania tą
metodą pozwalają na
utworzenie
trójwymiarowego obrazu
wewnątrz ciała. Oprócz
informacji o lokalizacji
guza w płucu skan CT
często dostarcza danych
o zakresie
rozprzestrzeniania się
nowotworu, a także o
ewentualnych
przerzutach do innych
części ciała.
Biopsja może być przeprowadzana w celu dokonania pobrania
wycinka masy guza zlokalizowanego w płucu lub z błony opłucnej
pokrywającej płuco, jeśli jest ona pogrubiała i zachodzi podejrzenie
wytworzenia się tam guza nowotworowego.
Badanie z użyciem bronchoskopii polega
na wprowadzeniu instrumentu
stanowiącego rodzaj cienkiego, giętkiego
teleskopu przez jamę nosową lub jamę
ustną do tchawicy i dalej – do płuc.
Pozwala to na obserwację wewnętrznej
struktury oskrzelików oraz pobranie
próbek w celu poddania ich analizie
laboratoryjnej.
Obrazowanie metodą PET jest stosowane w celu określenia stopnia
rozprzestrzenienia się nowotworu. Obrazowanie metodą PET wykorzystuje
fakt, że różne tkanki zużywają glukozę w różnym tempie.
Technika ultrasonografii wykorzystuje fale dźwiękowe w celu obserwacji
tkanek wewnątrz ciała. W przypadku raka płuc badanie USG można
wykorzystać w celu oceny stanu wątroby i rozróżnienia w niej zwykłych
torbielek od ognisk przerzutowych raka.
Obrazowanie metodą MRI polega na zastosowaniu stałego pola
magnetycznego o wysokiej energii oraz jednoczesnej emisji przez
aparaturę fal radiowych w celu uzyskania obrazu ludzkiego ciała.
Obrazowanie kości przy użyciu izotopów (radionuklidów) wymaga
dożylnego wstrzyknięcia płynu zawierającego czynnik radioaktywny
(radionuklid).
Bardzo ważne jest usunięcie
całego guza nowotworowego
wraz z tymi węzłami chłonnymi,
które są dotknięte przerzutami.
Jeżeli doszło do przerzutów
raka płuc do węzłów chłonnych
zlokalizowanych we wnęce
płuca, to zazwyczaj możliwe
jest ich usunięcie wraz z masą
guza nowotworowego.
Radioterapia (terapia z
użyciem napromieniowania)
jest metodą leczenia szeroko
stosowaną w przypadku
nowotworów, w tym raka płuc.
Chemioterapia
stanowi formę
leczenia
systemowego,
czyli leczenia
całego
organizmu,
stosowanego w
przypadku
choroby
nowotworowej, w
tym raka płuc.
Chemioterapię
zwykle powtarza się
co 3–4 tygodnie –
schemat taki nosi
nazwę cyklu
chemioterapeutyczne
go. Na pełną
chemioterapię składa
się kilka cykli, zwykle
3-6, zależnie od
przyczyny
uzasadniającej
zastosowanie tego
typu postępowania
leczniczego.
Inhibitory- jest to
nowy typ leku
stosowanego w
terapii
nowotworów .
Przeciwciała
monoklonalne, które
przyłączają się do
receptorów czynnika
wzrostowego na
komórkach
nowotworowych i
powodują
zablokowanie ich
czynności.
Autorzy:
Jarek Fornalski
Jakub Wojna
Anna Bach
Anna Kawka
Klaudia Kocik
Marcin Kordylewski
Michał Żuk
Źródła:
www.google.com
www.mamhakanaraka.pl
Download