Testowe obloty sieci SN przy użyciu dronów

advertisement
Testowe obloty sieci SN przy użyciu dronów
Autorzy: Roman Pionkowski, Józef Sobolewski
("Energia Elektryczna" - 1/2016)
Obloty sieci przesyłowej wysokich napięć, wykonywane w Polsce przy użyciu
śmigłowców, należą już do standardowego działania w ramach ich eksploatacji. Inaczej
jest w przypadku sieci średnich napięć (SN). Ze względu na długość takich sieci i
związane z ty m koszty, operatorzy systemów dystrybucyjnych zainteresowani są
znalezieniem alternatywnych metod przeglądów sieci SN o zbliżonej funkcjonalności.
Możliwość taka pojawiła się wraz z technicznie zaawansowanymi rozwiązaniami opartymi na
bezzałogowych pojazdach latających. Ciągła miniaturyzacja powoduje, że sprzęt – ważący
jeszcze kilka lat temu wiele kilogramów i wymagający specjalistycznej obsługi – obecnie
można zamontować na dronie o udźwigu kilku kilogramów. Obsługa specjalnych aplikacji
przetwarzających zebrane w ten sposób dane często nie wymaga nawet przeszkolenia.
Artykuł ten jest kontynuacją poprzednich dwóch opracowań opublikowanych w ,,EE’’ a
dotyczących wykorzystania bezzałogowych pojazdów latających (drony) w sektorze
elektroenergetycznym i prezentuje wyniki testowych oblotów sieci SN (oraz częściowo także
niskich – nn) na terenie Oddziału Płockiego Energi-Operator zrealizowanych we współpracy
z firmą WB Electronics.
Wyznaczony teren oblotów obejmował powierzchnię ok. 10 km2. Pozwoliło to na
wykonywanie lotów zgodnie z zasadami VLOS (Visual Line of Sight – bezzałogowy pojazd
latający znajduje się w zasięgu wzroku operatora) i nie wymagało – w myśl obowiązujących
przepisów – wystąpienia o zgodę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Wszystkie użyte w oblotach pojazdy posiadają zdolność lotu autonomicznego poza obszar
widzialności operatora, jednakże możliwość ta nie była w tym przypadku wykorzystana.
Wszystkie loty przeprowadzili certyfikowani operatorzy. Wyznaczony teren oblotów
obejmował zarówno odcinki sieci SN, jak i nn oraz stacje transformatorowe zlokalizowane w
rożnych warunkach ukształtowania terenu. Dla celów porównawczych do oblotów testowych
użyto rożnych dronów wielowirnikowych oraz skrzydlatych wyposażonych w rożnego typu
kamery światła widzialnego, kamery podczerwieni oraz Geoscanner.
W dniu oblotów warunki pogodowe nie były sprzyjające ze względu na silne podmuchy
wiatru dochodzące w porywach do 15 m/s. Spowodowało to konieczność zachowania
większego odstępu od obiektów oraz wyższego pułapu lotu, co oczywiście wpływa na jakość
pozyskiwanych danych. Rezultaty oblotów, czyli pozyskane dane – można podzielić ze
względu na możliwości ich wykorzystania. Rezultatami bezpośrednimi są pierwotne dane,
które nie wymagają żadnej dalszej obróbki i dostarczają wymaganą informację natychmiast
(w tym przypadku fotografie i wideo). Rezultaty te są dostępne w trakcie oblotu lub też
bezpośrednio po jego zakończeniu. Rezultaty pośrednie wymagają mniej lub bardziej
czasochłonnej obróbki komputerowej (przetwarzanie fotogrametryczne, ortofotomapa) i są
dostępne na ogół po kilku dniach od oblotu.
Rezultaty bezpośrednie
W trakcie oblotu możliwy jest bezpośredni (na żywo) ogląd infrastruktury energetycznej i jej
otoczenia. Jest to osiągalne dzięki wideo online w świetle widzialnym (RGB) oraz w
podczerwieni. W czasie rzeczywistym mogą być też przekazane zdjęcia wysokiej
rozdzielczości, a dzięki połączeniom internetowym realne jest także natychmiastowe
przekazanie tych danych do osób niebiorących bezpośredniego udziału w oblotach.
W trakcie oblotów testowych uzyskano:
- Filmy (wideo online) RGB w standardzie 4K z oblotu odcinka sieci i elementów, takich jak
słupy oraz stacje transformatorowe.
Na rysunkach 1a i 1b pokazano przykładowe kadry z filmu z oblotu fragmentu sieci SN.
Pierwszy rysunek prezentuje cały kadr filmu, zaś drugi – fragment kadru w jego naturalnej
rozdzielczości.
Rys. 1a. Kadr z filmu wideo online linii SN (Ciechomice) w standardzie 4K
Rys. 1b. Fragment kadru pokazujący element słupa w naturalnej rozdzielczości ekranu
Film w standardzie 4K powstał przy zastosowaniu matrycy 12 megapikseli i częstości 50
klatek na sekundę.
- Filmy (wideo online) w podczerwieni w standardzie SD. Na rysunku 2 pokazany jest słup
sieci 110 kV w świetle widzialnym w standardzie PAL SD (720x576) oraz ten sam słup w
podczerwieni (640x512). Użyto tutaj klasycznej kamery podczerwieni obrazującej
temperaturę w odcieniach szarości. Im wyższa temperatura obiektu, tym jest on jaśniejszy na
zobrazowaniu kamery.
Na rysunku 3 pokazany jest kadr z zamontowanej nieco później kamery o wyższej
rozdzielczości (1440x1080, 30 klatek na sekundę) obrazującej temperaturę w skali barw.
- Fotografie wysokiej rozdzielczości wykonane przy użyciu kamery z matrycą 24
megapiksele. Dla przykładu na rysunku 4 pokazane jest zdjęcie odcinka sieci SN, a poniżej
fragment tej fotografii pokazujący izolatory zamontowane na słupie.
- Fotografie z Geoscannera zasadniczo służą do przygotowania ortofotomap, jednakże mogą
być użyte niezależnie do szybkiego oglądu większego obszarowo terenu tuż po zakończeniu
oblotu. Na rysunku 5a pokazano fragment (ok. 1/3) ortofotomapy wykonanej przez
Geoscanner, a na rysunku 5b kolejny fragment poprzedniej fotografii, dający wyobrażenie o
wysokiej rozdzielczość zobrazowania. Kamera Geoscannera posiada matryce 24 megapiksele
i wykonała zamieszczone zdjęcia z wysokości 180 m nad poziomem gruntu.
Rys. 2. Kadry z wideo online. Słup WN (Gostynin – Góry) w świetle widzialnym w standardzie SD oraz w
podczerwieni w tradycyjnej kolorystyce
Rys. 3. Kadr z wideo online. Słup WN w podczerwieni w barwach obrazujących temperaturę
Rys. 4. Zdjęcie słupa SN (linia Ciechomice) w wysokiej rozdzielczości. Poniżej element słupa
Ponieważ drony mogą latać autonomicznie na dystansach do 50 km (zakładając powrot w to
samo miejsce), to funkcję przekazu online można wykorzystać do monitoringu sieci i jej
otoczenia.
Może mieć to zastosowanie np. do sprawdzenia stanu sieci po intensywnych zjawiskach
pogodowych. Należy pamiętać, że pojazdy załogowe mają większe ograniczenia związane z
pogodą niż drony ze względu na bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe.
Rezultaty pośrednie
Do dalszej obróbki komputerowej wykorzystano zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Ich zaletą,
oprócz wysokiej rozdzielczości (24 megapiksele), jest precyzyjna pozycja przestrzenna.
Ortofotomapa
Mapa fotograficzna jest obrazem aerofotograficznym, składającym się ze zdjęć lotniczych
dopasowanych do jednakowej skali i wpasowanych w punkty geodezyjne państwowego
systemu odniesień przestrzennych. Tak więc są to przetworzone zdjęcia w rzucie
ortogonalnym i w jednolitej skali dla całej powierzchni. Fragment ortofotomapy terenu oblotu
(część stacji GPZ Góry) pokazany jest na rysunkach 5a i 5b.
Rys. 5a. Fragment ortofotomapy (GPZ Góry) wykonanego przez Geoscanner z wysokości 180 m
Rys. 5b. Fragment poprzedniego zdjęcia pokazujący jego wysoką rozdzielczość
Dla zobrazowania różnic na rysunku 6 porównano ten sam słup sieci WN Gostynin – Góry.
Lewa fotografia to fragment najlepszego pod względem rozdzielczości zdjęcia satelitarnego z
października 2014 r., a prawa fotografia to ten sam słup na ortofotomapie z oblotu testowego.
Chmura punktów
Chmura punktów to produkt końcowy trójwymiarowego obrazowania otoczenia, zbudowana
z wielomilionowego zbioru punktów o współrzędnych przestrzennych oraz – w tym
przypadku – parametru koloru. Chmura punktów generowana w oparciu o zdjęcia
charakteryzuje się większą gęstością punktów pomiarowych niż użycie skanerów laserowych,
przez co także większą precyzją pomiaru, ale niestety również zdecydowanie większą
czasochłonnością obróbki danych. Użycie zdjęć lotniczych służących tworzeniu ortofotomapy
do wygenerowania chmury punktów umożliwia dodanie do ortofotomapy trzeciego wymiaru
– wysokości. Chmura punktów umożliwia tworzenie modeli powierzchni terenu, pozwala
na tworzenie map elewacyjnych oraz wprowadzenie klasyfikacji punktów. Współrzędne
punktów pozwalają na pomiar odległości pomiędzy punktami, analizę przekrojów obiektów
oraz automatyczne wykrywanie różnic pomiędzy chmurami pozyskanymi w odstępie czasu.
Rys. 6. Porównanie obrazu słupa sieci ze zdjęcia satelitarnego (lewy fragment) z nową ortofotomapą (prawy
fragment)
W poprzednim artykule (,,EE’’ nr 6/2015) opisano i pokazano model powierzchni terenu
towarzyszący ortofotomapie. W tych oblotach testowano tworzenie modeli przestrzennych
elementów infrastruktury sieci (stacja transformatorowa i słupy). Na rysunku 7a pokazano
utworzony z chmury punktów model przestrzenny słupowej stacji transformatorowej SN/nn
S4-1017 i jej otoczenia. Duże zielone punkty pokazują trasę przelotu drona i miejsca, z
których wykonano fotografie stacji. Rysunek 7b pokazuje fragment trasy przelotu z
geolokalizacją wykonywanych zdjęć.
Na rysunku 8, w jego lewej części, pokazany jest model przestrzenny stacji zbudowany w
oparciu o chmurę punktów. W tym modelu każdemu punktowi, oprócz koordynat
przestrzennych, przypisano kolor, co upodabnia ten model do fotografii. Należy pamiętać, że
jest to model przestrzenny, co oznacza możliwość oglądania obiektu ze wszystkich stron.
Środkowa część przedstawia stację z innego punktu obserwacji. Po prawej zmieniono
rzeczywisty kolor punktu na kolor obrazujący odległość od powierzchni gruntu, używając
palety barw od granatowej dla najniższych punktów do czerwonej dla najwyższych punktów.
Rys. 7a. Trasa oblotu testowego słupowej stacji transformatorowej. Punkty pokazują miejsca, z których
wykonano fotografie stacji
Rys. 7b. Fragment geolokalizacji zdjęć stacji
Rys. 8. Model przestrzenny stacji transformatorowej zbudowany w oparciu o chmurę punktów z dwóch punktów
obserwacji. Z prawej model elewacyjny, w którym kolorami pokazana jest
wysokość poszczególnych punktów nad powierzchnią gruntu
Tak powstaje model elewacyjny obiektu. Można zastosować także paletę barw do klasyfikacji
rożnych elementów obiektu. Generacja modelu przestrzennego ze zdjęć umożliwia
przypisanie do każdego punktu chmury zdjęć użytych do jego generacji. Na rysunku 9
pokazano przykład takiej możliwości analizy elementu stacji. Zaznaczony punkt chmury
tworzącej izolator (zielony x) widoczny jest na 30 zdjęciach (górna fotografia). Dla przykładu
pokazano dwa z nich. Jak wspomniano, chmura punktów umożliwia pomiar odległości
pomiędzy nimi. Na rysunku 10 pokazany jest pomiar odległości pomiędzy przewodem a
poziomem gruntu. Dolna część rysunku pokazuje, że użycie modelu elewacyjnego pozwala,
używając kolorystyki, na natychmiastową ocenę tego, czy przewód znajduje się w zakresie
bezpiecznej odległości, czy też nie.
Prezentacja wyników – Geoportal
Wizualizacja zebranych w trakcie oblotów testowych wyników jest trudna ze względu na
znaczną objętość danych pierwotnych, jak i danych będących wynikiem przetwarzania
komputerowego. W tym celu opracowano Geoportal GIS do prezentacji i wstępnej analizy
danych. System oparty jest na architekturze klient – serwer i bazie danych przestrzennych
(prywatna chmura obliczeniowa). System pozwala na wizualizację bazy danych
przestrzennych o elementach sieci pochodzących z oblotów poprzez portal dostępowy do
systemu i zarządzanie warstwami danych. Na rysunku 11a pokazana jest strona wstępna
portalu, zaś na rysunku11b przykład zebranych danych dotyczących elementu sieci. Portal
wyposażono w automatyczny system raportowania. Testowana jest wersja mobilna
Geoportalu.
Rys.9. Automatyczna lokalizacja zdjęć
Rys.10. Pomiar odległości w chmurze punktów. U dołu model elewacyjny
Rys.11a. Geoportal – ortofotomapa z możliwościami nakładania kolejnych warstw
Rys.11b. Geoportal – szczegółowe informacje o elemencie sieci
Podsumowanie
Obloty sieci dronami są pionierskim przedsięwzięciem w energetyce. Jest to technologia,
która – podobnie jak obloty śmigłowcem dla sieci WN i po części SN – może znaleźć
zastosowanie w ocenie stanu sieci oraz weryfikacji danych o sieci SN i nn zgromadzonych
w systemie GIS. Obloty testowe dowiodły, że zakres zbieranych danych jest taki sam jak przy
użyciu śmigłowca, zaś zebrane przez drony dane nie ustępują jakością danym pozyskiwanym
przez śmigłowce, a w niektórych przypadkach, gdzie bliskość obiektu jest koniecznością, jak
np. oblot słupa czy stacji transformatorowej, zdecydowanie je przewyższają. Szczególnie
przydatne są nagrania filmowe wysokiej rozdzielczości umożliwiające dokładną ocenę stanu
technicznego linii, w szczególności słupów, poprzez oblot słupa z każdej strony na całej jego
wysokości, dokonując przy tym zbliżeń interesujących elementów. Nowatorską funkcją z
punktu widzenia brygad pogotowia energetycznego jest możliwość przekazu wideo online z
kamery drona. Daje to możliwość szybszej i dokładniejszej interwencji pogotowia w sytuacji
konieczności weryfikacji szkód na sieci po wystąpieniu stanów awaryjnych.
Wygenerowana chmura punktów jest bardziej gęsta niż w przypadku skanera laserowego, ale
użyte oprogramowanie, mające ogólny charakter, nie zostało stworzone z myślą o branży
energetycznej i nie umożliwia automatyzacji wykonywania podstawowych analiz, jak np.
automatyczny pomiar odległości pomiędzy przewodem a otoczeniem. Brak jest także
klasyfikacji chmury punktów oraz bazy danych słupów i przewodów. Ograniczenia te,
poprzez rozwój oprogramowania we współpracy z branżą, mogą jednak zostać szybko
usunięte. Istotnym czynnikiem wpływającym na oblot są odpowiednie warunki
atmosferyczne, które oddziałują na jakość danych, bezpieczeństwo i samo wykonanie oblotu.
W oblotach testowych warunki atmosferyczne nie były sprzyjające, podmuchy wiatru
dochodziły do 15 m/s oraz zdarzały się przelotne opady, jednakże nie wpłynęły one istotnie
na jakość pozyskanych danych. Należy pamiętać, że drony podlegają takim samym
ograniczeniom związanym z warunkami atmosferycznymi jak pojazdy załogowe, jednakże w
przypadku ich użycia stopień ryzyka związany z awarią jest zdecydowanie mniejszy.
Na podstawie oblotów testowych nie można jednoznacznie stwierdzić, czy używając dronów
można pozyskać i przygotować dane na skalę odpowiednią dla sieci średnich i niskich napięć
– ta kwestia wymaga przeprowadzenia testów w znacznie większym zakresie, w
szczególności wykorzystując możliwość lotów autonomicznych.
Download