Sprawozdanie 2008

advertisement
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Szanowni Państwo !
Składając okresowe sprawozdanie o stanie Spółdzielni, odnosimy się zazwyczaj tylko
do spraw prowadzonych w minionym roku. Dziś jednak proponujemy cofnięcie się w czasie
do zdarzeń rozgrywających się na naszym Osiedlu przed wieloma laty. Okazja ku temu
szczególna, gdyż w dniu 29 czerwca 2012 roku upłynie dokładnie 20-ta rocznica wydania
przez Sąd postanowienia o wpisie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” do rejestru
spółdzielni. Od tej daty Spółdzielnia nasza istnieje w sensie prawnym, gdyż z dniem rejestracji
stała się samodzielnym podmiotem prawnym oraz przejęła uprawnienia i zobowiązania
„Związkowej” SM związane z terenami i budynkami położonymi na osiedlu Kurdwanów.
Dwudziestolecie istnienia, to właściwy moment, by przypomnieć sobie tamtą
Spółdzielnię „Kurdwanów Nowy” i porównać ją z tą samą Spółdzielnią, starszą o dwie dekady.
Nie chcielibyśmy jednak ograniczyć się wyłącznie do wspomnień, których sentymentalny
walor docenić mogą jedynie „weterani” starań o podział Związkowej SM i wyodrębnienie
osiedla Kurdwanów jako samodzielnej spółdzielni. Przypomnienie trudności, jakie
przezwyciężać musiała Spółdzielnia na kolejnych etapach swojego rozwoju, może być
natomiast pouczającym przykładem zgodnego współdziałania w słusznej sprawie, również
dla tych Członków Spółdzielni, którzy nie pamiętają początków jej istnienia, gdyż zamieszkali
na osiedlu znacznie później, dzięki zrealizowanym przez Spółdzielnię inwestycjom
mieszkaniowym.
1.
Historyczny rachunek sumienia wypada rozpocząć od pierwszych kroków, gdy
SM „Kurdwanów Nowy” była na etapie organizacyjnego „raczkowania”. Faktyczną działalność
Spółdzielni – jako samodzielnej jednostki organizacyjnej – datuje się dopiero od 1 sierpnia
1992 r., kiedy to rozpoczęły działalność biura Zarządu Spółdzielni w zwolnionym lokalu przy
ul. Wysłouchów 36. Od dnia 04.09.1992 r. SM „Kurdwanów Nowy” uruchomiła własne konta
bankowe, a do końca 1992 r. zdołano zaledwie zorganizować administrację Spółdzielni
i przejąć od Związkowej SM podstawowe agendy związane z osiedlem Kurdwanów. Stan
majątku przejętego od „Związkowej” SM łatwo dziś odtworzyć, studiując sprawozdania z
pierwszych lat działania Spółdzielni. Wraz z Osiedlem przejęliśmy też ujemne wyniki za 1991
rok na kosztach działalności eksploatacyjnej oraz na Funduszu Remontowym. Nic dziwnego,
że początki samodzielności były bardzo trudne. W dodatku, przez pierwsze trzy miesiące
część czynszów od mieszkańców Osiedla wpływała na dawne konto „Związkowej”, bo do
lokatorów nie dotarła wiadomość, że są już w nowej spółdzielni. W podobnej kondycji, jak
finanse Spółdzielni, znajdowały się zasoby mieszkaniowe, które przejęliśmy po naszej
poprzedniczce „Związkowej” SM w stanie znacznego zaniedbania i dewastacji. Przeciekające
1
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
dachy i elewacje, od lat nie malowane klatki schodowe, niesprawne windy, dziurawe drogi
osiedlowe i pustynny krajobraz wokół bloków – to stan przejętego majątku. Po
zinwentaryzowaniu potrzeb w zakresie remontów i konserwacji budynków okazało się, że
podstawowym zadaniem, jakiemu sprostać musiała powstająca SM „Kurdwanów Nowy”, jest
wykonanie prac remontowych zabezpieczających zasoby mieszkaniowe. Na ten cel
przeznaczano nie tylko odpisy na fundusz remontowy, ale również – na podstawie decyzji
Rady Nadzorczej – znaczną część uzyskiwanych przychodów z pozostałej działalności
operacyjnej i finansowej.
2.
Trzeba też pamiętać, że Zarząd „Związkowej” SM długo nie potrafił się pogodzić
z faktem podziału tej spółdzielni i odmawiał przekazania SM „Kurdwanów Nowy”
przypadających jej składników majątkowych. Po trzech latach negocjacji prowadzonych w
ramach Komisji ds. Podziału Związkowej SM, w roku 1995 SM „Kurdwanów Nowy” wystąpiła
z pozwem przeciwko „Związkowej” SM o zapłatę środków pieniężnych, które na podstawie
tzw. „klucza podziałowego” przypadały nam z podziału majątku ZSM. W roku 2000, z kolei
„Związkowa” SM wystąpiła przeciwko SM „Kurdwanów Nowy” z pozwem o zapłatę kwoty
497.418,04 zł, stanowiącej prowizoryczne saldo bilansu podziałowego „Związkowej” SM,
sporządzonego na dzień 31.07.1992 r. Sprawy te zostały w 2001 połączone do wspólnego
rozpoznania, a w dniu 18 lipca 2001 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wydał
wyrok częściowy, w którym zasądził od Związkowej SM na rzecz SM „Kurdwanów Nowy”
kwotę 129.748,12 zł. „Związkowa” SM zaskarżyła ten wyrok, jednakże Sąd Apelacyjny w
Krakowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2001 r. utrzymał wyrok w mocy,
potwierdzając prawidłowość ustaleń Sądu I instancji, a wniesiona od tego wyroku kasacja
„Związkowej” SM została odrzucona przez Sąd Najwyższy. W zaistniałej sytuacji Zarząd
„Związkowej” SM wystąpił z propozycją podjęcia rokowań ugodowych, zakończonych w dniu
04 lipca 2003 r. zawarciem przed Sądem Okręgowym w Krakowie przez pełnomocników
obydwu Spółdzielni ugody sądowej kończącej proces. Na mocy zawartej ugody Związkowa
SM zobowiązała się do zapłaty SM „Kurdwanów Nowy” kwoty 164.738,62 zł (w czterech
ratach) oraz kosztów sądowych, jednocześnie rezygnując z żądania zapłaty kwoty 497.418,04
zł. Definitywny rozwód ze „Związkową” Spółdzielnią Mieszkaniową, potwierdzający
słuszność naszych racji, nastąpił więc dopiero w 11 lat po powstaniu Spółdzielni.
3.
Innym, poważnym problemem, przejętym w schedzie po „Związkowej” SM, była nie
uregulowana sytuacja prawna gruntów na terenie naszego Osiedla. Po wykonaniu przez
Spółdzielnię inwentaryzacji przejętych gruntów okazało się, że na podstawie decyzji
Miejskiego Zarządu Gospodarki Terenami w Krakowie z dnia 24.11.1982 r. „Związkowa” SM
objęła w posiadanie grunty o łącznej pow. 97.623 m2, z czego grunty o pow. 52.221 m2 zostały
2
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
zabudowane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, jednak nie nastąpiło zawarcie
pomiędzy „Związkową” SM a UMK umowy (w formie aktu notarialnego) o oddanie gruntu
w użytkowanie wieczyste. Po zorientowaniu się w stanie prawnym przejętego majątku,
Spółdzielnia nasza wystąpiła w dniu 10.02.1993 r. do Wydziału Geodezji i Mienia
Komunalnego UMK z wnioskiem w sprawie zawarcia ze SM „Kurdwanów Nowy” umowy o
oddanie w użytkowanie wieczyste terenów przejętych przez nas na podstawie decyzji MZGT
w Krakowie z dnia 24.11.1982 r. Początkowo Gmina Kraków odraczała podjęcie decyzji w tej
sprawie. Po dostarczeniu dokumentów potwierdzających wybudowanie budynków na
podstawie pozwolenia na budowę oraz poniesienia kosztów ich budowy przez Spółdzielnię
lub jej poprzednika prawnego (tj. „Związkową” SM) przedstawiciele Wydziału Skarbu Miasta
poinformowali nas, że w ocenie służb prawnych Urzędu Miasta Krakowa, Spółdzielni nie
przysługują roszczenia o nieodpłatne nabycie gruntów w użytkowanie wieczyste, a jedynie
po wniesieniu pierwszej opłaty, stanowiącej 25% wartości rynkowej nieruchomości. Po
trwających prawie 10 lat negocjacjach, wreszcie w dniu 21.05.2002 r. Wydział Skarbu Miasta
przychylił się do stanowiska prawnego prezentowanego przez Spółdzielnię i uznał, że część
działek o które wystąpiliśmy, może oddać w użytkowanie wieczyste bez opłaty stanowiącej
25% ich wartości. Dotyczyło to działek o łącznej powierzchni 3,0059 ha. Pomimo uznania
praw do tych gruntów, pozostawało jeszcze 22.162 m2 gruntów będących w posiadaniu
Spółdzielni, a nie objętych decyzją MZGT z dnia 24.11.1982 r. Okazało się bowiem, że część
budynków mieszkalnych została przez „Związkową” SM wybudowana na gruntach Skarbu
Państwa (o pow. 14.691 m2) bez jakichkolwiek decyzji administracyjnych, a co za tym idzie
bez żadnego tytułu prawnego inwestora do tych gruntów. W tej sprawie Wydział Skarbu
Miasta wydał definitywną odmowę oddania ich w użytkowanie wieczyste, jednak Zarząd
Spółdzielni podjął rozmowy w sprawie dokonania regulacji stanów prawnych nieruchomości,
poprzez zamianę działek. Przełomowe spotkanie nastąpiło we wrześniu 2002 r. w Zarządzie
Miasta Krakowa, gdzie uzyskaliśmy satysfakcjonujące naszą Spółdzielnię uzgodnienia, w
wykonaniu których Spółdzielnia uzyskała prawo użytkowania gruntów o łącznej powierzchni
23.311 m2, w zamian za przekazane Gminie Kraków:

działki zabudowane częściowo budynkiem Przychodni Zdrowia oraz Ośrodkiem KTSiR
o łącznej pow. 3006 m2 wraz z nakładami poniesionymi przez SM „Kurdwanów Nowy”
na budowę „Ośrodka”,

działki zabudowane ulicami: Wysłouchów i Halszki.
Opisana powyżej zamiana nastąpiła bez dopłat pieniężnych, a Spółdzielnia uzyskała w
roku 2002 prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 53.370 m2 i
3
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
zaoszczędziła łącznie kwotę około 1,5 mln złotych, z tytułu zwolnienia od zapłaty pierwszej
opłaty za użytkowanie wieczyste, w wysokości 25% wartości gruntów.
4.
Począwszy od roku 1995, w działalności SM „Kurdwanów Nowy” zaczęły dominować
nowe zadania – sprawy przygotowania i prowadzenia inwestycji. Podjęcie działalności
inwestycyjnej zostało w pewnym sensie „wymuszone” faktem, iż coraz to nowe tereny na
Osiedlu, których dotychczas nie zdążono zagospodarować zgodnie z planem realizacyjnym
zagospodarowania przestrzennego, stawały przedmiotem postępowań „odwłaszczeniowych”
wszczynanych przez byłych właścicieli tych działek. Ponadto, budowa Osiedla Kurdwanów
nie została – na skutek kryzysu lat 80-tych – dokończona zgodnie z koncepcją urbanistyczną.
Dążąc z jednej strony do zwiększenia istniejącej infrastruktury handlowo-usługowej, z
drugiej zaś do ocalenia posiadanych terenów przed „odwłaszczeniem” na rzecz byłych
właścicieli, podjęliśmy organizacyjny i finansowy trud prowadzenia inwestycji. Znalazło to
swój wyraz zarówno w sferze organizacyjnej, gdyż wymagało utworzenia oddzielnego Działu
Inwestycji, jak również w sferze rozwiązań statutowych, polegających na zniesieniu
ograniczenia prawa członkostwa w naszej Spółdzielni wyłącznie do osób zamieszkałych na
terenie Osiedla „Kurdwanów Nowy”. W dniu 03.09.1996 r. rozpoczęto budowę pawilonu
handlowego „PLUS” przy ul. Halszki-Witosa (obecnie wynajmowanego na sklep „Biedronka”).
Była to pierwsza inwestycja budowlana przygotowana i zrealizowana przez SM „Kurdwanów
Nowy”. Również w 1996 r. rozpoczęto przy ul. Wysłouchów budowę pierwszego budynku
mieszkalnego (obecnie budynek Wysłouchów nr 27). Efektem prowadzonej działalności
inwestycyjnej było wzniesienie 8 budynków mieszkalnych, przy ul. Wysłouchów nr 11, 22B i
27, ul Stojałowskiego nr 5, 7, 9 i 11, ul. Halszki nr 37, a także dwóch pawilonów handlowych,
przy ul. Halszki nr 3A oraz przy ul. Wysłouchów nr 22A, pawilonów handlowo-usługowych
przy ul. Wysłouchów-Bojki oraz zespołów garażowych przy ul. Stojałowskiego nr 11B i 11C
(40 boksów garażowych), ul. Wysłouchów 27c (39 boksów) i przy ul. Bojki 6A (38 boksów).
Dzięki inwestycjom zasoby mieszkaniowe Spółdzielni powiększyły się o 391 mieszkań (o
łącznej powierzchni użytkowej 19.937 m2), 11 lokali handlowo-usługowych oraz 155 garaży.
Spółdzielnia uzyskała również w 2001 r. decyzję o pozwoleniu na realizację zespołu
budynków mieszkalnych przy ul. Halszki – Wysłouchów w Enklawie „A” Etap III, jednak
zakończenie prac przygotowawczych nastąpiło w okresie niekorzystnej koniunktury dla
budownictwa mieszkaniowego, gdy borykaliśmy się ze sprzedażą wszystkich dotychczas
wybudowanych mieszkań. Dlatego Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło w dniu
14.06.2002 r. uchwały o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dla terenów
inwestycyjnych Enklawy A (betoniarnia ul. Halszki) i Enklawy C (teren za hydrofornią przy
ul. Wysłouchów 38A). Środki uzyskane ze sprzedaży tych terenów, zasiliły Fundusz
Termorenowacji, umożliwiając przyspieszenie docieplania budynków.
4
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
5.
Najpoważniejszym przedsięwzięciem modernizacyjnym w dziejach Spółdzielni,
zmierzającym do obniżenia kosztów eksploatacji, była realizacja Programu Termorenowacji
tzw. starych zasobów mieszkaniowych (wybudowanych w technologii wielkiej płyty).
Realizacja tego przedsięwzięcia przebiegała w trzech etapach, przy czym, w chwili
rozpoczynania pierwszego z nich, zakładano osiągnięcie bardzo skromnych rezultatów.
Etap I zapoczątkowała uchwała nr 7/98 Zebrania Przedstawicieli Członków SM
„Kurdwanów Nowy” z dnia 26 czerwca 1998 r., zatwierdzająca do realizacji „H
Harmonogram
wykonania prac termorenowacyjnych w latach 1998-2001, bez podzielników ciepła”, który to
„Harmonogram” obejmował modernizację wewnętrznej instalacji c.o. w zasobach Spółdzielni
(m.in. montaż zaworów regulacji przepływu w węzłach c.o., montaż zaworów
termostatycznych w budynkach, montaż automatycznych odpowietrzników na ostatnich
kondygnacjach budynków, remont węzłów c.o.).
Realizacja prac zaplanowanych w „Harmonogramie” przebiegała tak sprawnie, że z
początkiem 2000 r. rzeczowy zakres tych zadań został wykonany w około 90 %. W tej
sytuacji Zarząd Spółdzielni zaproponował wdrożenie II Etapu Programu Termorenowacji,
obejmującego ocieplenie wybranych ścian zewnętrznych budynków. Pomysł ten zyskał
najpierw aprobatę Rady Nadzorczej, która na posiedzeniu w dniu 26.05.2000 r. przyjęła
uchwałę nr 71/2000, rekomendującą do zatwierdzenia przez ZPCz – Wariantu IV,
przewidującego okres realizacji prac na lata 2001 – 2004. II Etap Programu Termorenowacji,
oparty na założeniach Wariantu IV został następnie zatwierdzony uchwałą nr 8/2000
Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Kurdwanów Nowy” z dnia 16.06.2000 r.
Podstawowym źródłem finansowania prac modernizacyjnych była ustalona przez Radę
Nadzorczą stawka miesięcznego odpisu na Fundusz Termorenowacyjny, wynosząca
początkowo 0,57 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu, a od dnia 1 stycznia 2000 r.
podwyższona do wysokości 0,60 zł/m2/mies.
Mimo, iż okres realizacji prac objętych II Etapem przewidziano na lata 2001 – 2004, w
roku 2003 ostatecznie zakończono (przed planowanym terminem) prace wchodzące w
zakres II etapu Programu Termorenowacji tj. docieplenie ścian szczytowych wszystkich
budynków mieszkalnych. Wobec tego Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 13.06.2003
r. podjęło uchwałę nr 7/2003, zatwierdzającą do realizacji III Etap Programu Termorenowacji.
Głównym źródłem finansowania prac modernizacyjnych była nadal stawka miesięcznego
odpisu na Fundusz Termorenowacyjny, podwyższona przez Radę Nadzorczą do wysokości
0,75 zł / m2 / mies. III Etap rozpisany był pierwotnie na lata 2004 – 2011, jednak uchwała nr
7/2003 zawierała upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółdzielni do zmiany ustalonego w
Harmonogramie 8 - letniego okresu realizacji robót, „w przypadku zwiększenia się lub
zmniejszenia wysokości środków, jakie Spółdzielnia może w danym roku obrotowym
5
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
przeznaczyć na realizację Programu”. Wówczas obawialiśmy się przede wszystkim o to, by
przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i mającą z tym dniem nastąpić podwyżką
stawek podatku VAT na roboty budowlane, zdążyć z wykonaniem docieplenia możliwie
największej liczby budynków. Dlatego już w 2003 r. w ramach realizacji III etapu Programu
ocieplono w całości pierwszych 5 budynków. Wprowadzając nową ustawę z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawodawca podjął jednak decyzję o utrzymaniu do
dnia 31 grudnia 2007 roku 7-mio procentowej stawki podatku VAT dla robót budowlanomontażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym. Dla Zarządu i
służb technicznych oznaczało to rozpoczęcie wyścigu z czasem, w którym do wygrania było
15 procent wartości wykonywanych robót. Szansy tej nie zmarnowaliśmy dzięki mądrym
decyzjom finansowym ZPCz i Rady Nadzorczej. Skrócenie o prawie 5 lat cyklu realizacji robót
budowlanych stało się możliwe dzięki zaangażowaniu w finansowanie robót znacznie
większych
środków,
niż
uzyskiwane
z
obowiązującego
odpisu
na
Fundusz
Termorenowacyjny. I tak:
1)
W dniu 17.06.2005 r. ZPCz podjęło uchwałę nr 3/2005 w sprawie przeznaczenia
nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2004 w kwocie 1.141.427,40 zł, na zwiększenie
funduszu zasobowego Spółdzielni ze wskazaniem na realizację Programu Termorenowacji.
2)
W dniu 17.06.2005 r. ZPCz podjęło również uchwałę nr 16/2005 o wyrażeniu zgody
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowany
tzw. teren po „ZBR”, położony przy ul. Halszki, o łącznej powierzchni 79 arów. Jednocześnie
ZPCz zobowiązało Zarząd Spółdzielni do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości na Fundusz Termorenowacji, w celu
przyspieszenia prac polegających na dociepleniu zewnętrznych ścian budynków. Ze
sprzedaży tej nieruchomości uzyskaliśmy cenę 2.013.000,00 zł, w całości przeznaczoną na
realizację III Etapu Programu.
3)
W roku 2005, za zgodą Rady Nadzorczej został ponadto zaciągnięty przez
Spółdzielnię w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie kredyt związany z ochroną
środowiska w kwocie 3.107.726,29 zł, z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 3 %
w skali roku i okresem spłaty wynoszącym 5 lat. Kredyt ten stał się kolejnym źródłem
finansowania docieplenia zewnętrznych ścian budynków.
4)
W dniu 23.06.2006 r. ZPCz podjęło uchwałę nr 3/2006 w sprawie przeznaczenia
nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2005 w kwocie 755.134,67 zł, na zwiększenie
funduszu zasobowego Spółdzielni ze wskazaniem na realizację Programu Termorenowacji.
Przypomniane decyzje finansowe pozwoliły na skrócenie cyklu realizacji robót
i ukończenie rzeczowej części Programu na kilka lat przed pierwotnie planowanym
terminem. Mimo, iż podstawowym motywem intensyfikacji robót było dążenie Spółdzielni do
6
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
uniknięcia płacenia wyższego podatku VAT, to obserwując zmiany zachodzące od 2006 r. na
rynku robót budowlanych, możemy stwierdzić, że odnieśliśmy dodatkowe (choć trudne do
oszacowania) korzyści. Wynikają one z faktu, iż ceny materiałów budowlanych i robocizny
wykazują stałą tendencję wzrostową, a co więcej – ubywa na rynku krajowym
wykwalifikowanych robotników budowlanych. Realizując III Etap zgodnie z pierwotnie
zatwierdzonym harmonogramem, w latach 2009 – 2011 nie tylko zapłacilibyśmy wyższe
ceny za wykonanie robót, ale wręcz mogłyby wystąpić problemy z ich ukończeniem, z
powodu braków kadrowych.
6.
Kolejnym przedsięwzięciem, z jakim przyszło nam się zmierzyć, była realizacja zadań
nałożonych na Spółdzielnię przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych. Zadanie to sprowadza się pozornie do opracowania tylko jednego
dokumentu, czyli projektu uchwały Zarządu, mającej stanowić podstawę do wyodrębniania
własności lokali. Aby uniknąć tego rodzaju uproszczeń i uzmysłowić sobie skalę
przedsięwzięć realizowanych przez służby Spółdzielni, warto przypomnieć, że z uwagi na
określone ustawowo elementy, jakie winna obejmować uchwała, o której mowa w art. 42
ustawy, jej opracowanie i przedłożenie do wiadomości osób uprawnionych, poprzedzone być
musiało zleceniem przez Spółdzielnię szeregu czynności przygotowawczych oraz uzyskaniem
pozytywnych opinii i decyzji organów administracji samorządowej i powiatowej.
A.
Uchwała określająca przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali
o innym przeznaczeniu winna przede wszystkim zawierać oznaczenie nieruchomości
obejmującej budynek lub budynki, w których ustanawia się odrębną własność lokali. Innymi
słowy, konieczne było doprowadzenie nieruchomości należących do Spółdzielni do takiego
stanu geodezyjnego, by wydzielone działki obejmowały poszczególne budynki, w których
nastąpi wyodrębnienie własności lokali. O zakresie prac geodezyjnych, jakie musiały zostać
wykonane, by wyodrębnić nieruchomości jednobudynkowe, najdobitniej świadczy fakt, że w
dniu wejścia w życie ustawy, nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni obejmowały 270 działek wpisanych do 39 ksiąg wieczystych. Niektóre
budynki położone były na kilku działkach wpisanych do różnych ksiąg wieczystych.
Występowały też działki obejmujące po kilka odległych od siebie budynków. W dodatku
różne były okresy, na jakie poszczególne nieruchomości zostały oddane w użytkowanie
wieczyste Spółdzielni. Jednym słowem, panował galimatias terenowo – prawny zastany
przez nas w chwili podziału „Związkowej” SM. Dlatego opracowanie dokumentacji
geodezyjnej wymagało:
a)
ujednolicenia okresów użytkowania wieczystego dla poszczególnych działek (działek o
różnych okresach użytkowania wieczystego nie można połączyć),
7
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
b)
połączenia (scalenia) wszystkich działek pozostających w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni,
c)
podziału scalonej działki na poszczególne działki siedliskowe (zabudowane jednym
budynkiem) oraz działki obejmujące infrastrukturę komunikacyjną i techniczną
Osiedla pozostającą w zarządzie Spółdzielni.
Wskutek wykonania regulacji prawnych (scalenia i podziały) powstały nowe 142 działki, z
których jako nieruchomości jednobudynkowe wydzielono 97 działek, a 45 działek
stanowią nieruchomości wspólne (wydzielone drogi, parkingi, place zabaw, śmietniki, tereny
zielone, tereny dzierżawne i inwestycyjne, itp.).
B.
Uchwała określająca przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o
innym przeznaczeniu winna ponadto określać rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz
pomieszczeń do nich przynależnych, a także wielkość udziałów we współwłasności
nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu. Dlatego też jedną z
najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych prac, jakie Spółdzielnia musiała wykonać, było
przygotowanie dokumentacji architektonicznej dla każdego budynku, określającej przedmiot
odrębnej własności lokali, mającej posłużyć do zaznaczenia tych lokali na rzucie
odpowiednich kondygnacji budynku, w trakcie ubiegania się o uzyskanie zaświadczenia o
samodzielności
lokali.
Dokumentację
tą
wykonywało
wprawdzie
Krakowskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne (wyłonione w drodze przetargu), lecz służby Spółdzielni
musiały skontrolować całą dokumentację poszczególnych mieszkań w celu ustalenia
jednoznacznie powierzchni poszczególnych lokali, a Zarząd musiał dokonać wyjaśnienia
wszystkich nieścisłości, wynikłych jeszcze z błędów popełnionych przez pracowników
„Związkowej” SM oraz podjąć w tych sprawach wiążące decyzje. Pierwszą decyzję Wydziału
Architektury Urzędu Miasta Krakowa o samodzielności lokali Spółdzielnia uzyskała w dniu
27.12.2001 r. dla budynku przy ul. Wysłouchów 35. Ostatnią uzyskaliśmy w dniu 28.06.2002
r. Tak więc uzyskaliśmy 80 decyzji budynkowych o samodzielności lokali, które dotyczą:
a)
4560 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
b)
185 lokali użytkowych i garaży,
c)
1234 pomieszczeń wspólnych.
C.
Kolejnym etapem prac nakazanych przez ustawę, było podjęcie przez Spółdzielnię (w
okresie V-VII.2003 r.) następujących działań w odniesieniu do nieruchomości, dla których
zakończone zostały regulacje stanów prawnych:
1)
Zostały przygotowane i zaakceptowane do wyłożenia 64 projekty uchwał Zarządu
Spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.
2)
Wysłanych zostało 3509 powiadomień do osób uprawnionych do zapoznania się z
projektami uchwał. Na ogólną ilość uprawnionych, z projektami uchwał zapoznało się
8
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
1226 osób (niektóre kilkakrotnie). Przypomnieć należy, że wykładanie projektów
odbywało się przez cztery dni w tygodniu, przy czym dwa dni w czasie wydłużonym do
godz. 18-tej, by stworzyć Członkom Spółdzielni najbardziej dogodne warunki
zapoznania się z tymi dokumentami.
3)
Do Zarządu wpłynęło 7 odwołań (wniosków o zmianę projektu) złożonych przez
uprawnionych Członków, z tym, że niektóre odwołania odnosiły się do kilku a nawet
kilkunastu zagadnień ustalonych w uchwałach.
4)
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wszystkie odwołania i uwzględnił tylko jedno, pozostałe
odrzucając w całości. O wynikach rozpatrzenia odwołań (wniosków) Zarząd
powiadomił na piśmie uprawnione osoby. Żadna z niech nie skorzystała z możliwości
wystąpienia na drogę sądową i uchwały stały się prawomocne.
Analogiczna procedura została wdrożona w okresie I-IV.2004 r. w odniesieniu do 15
budynków usytuowanych na gruntach, które Spółdzielnia pozyskała od Gminy Kraków w
ramach zamiany gruntów. Uwieńczeniem prowadzonych działań była chwila, na którą od
trzech lat oczekiwali Członkowie zainteresowani przeniesieniem na ich rzecz prawa odrębnej
własności lokalu – w dniu 23 lutego 2004 r. ustanowiona została odrębna własność
pierwszego lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 22 B przy ul. Wysłouchów. Od
tego dnia Spółdzielnia systematycznie realizowała złożone wnioski, zawierając umowy
przenoszące prawa odrębnej własności lokali.
Należy też przypomnieć, że Wojewoda Małopolski uwzględnił wniosek Spółdzielni o
refundację części kosztów prac geodezyjnych związanych z realizacją postanowień ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i w dniu 28.06.2004 r.
otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu SM „Kurdwanów Nowy” kwoty 175.315,09 zł (która
stanowiła 27,5 % łącznych kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na wykonanie
dokumentacji architektonicznej wraz z uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali,
opłaty za czynności notarialne oraz wpisy do ksiąg wieczystych, a także dopłatę do zamiany
działek ze SM „BUDOWLANI”, które to koszty nie były objęte refundacją przez Skarb
Państwa).
7.
Zanim
Członkowie
Spółdzielni
zaczęli
masowo
korzystać
z
możliwości
przekształcenia swoich praw do lokali w odrębną własność, Spółdzielnia podjęła nowe
wyzwanie - skorzystanie z możliwości zakupienia od Gminy Miasta Krakowa prawa własności
nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność
SM „Kurdwanów Nowy”, a pozostającymi w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Możliwość
taką rozpatrywaliśmy już wcześniej, ale przy bonifikacie wynoszącej 90 % wartości
nieruchomości, pomysł nie zyskał poparcia Członków. Gdy jednak Rada Miasta Krakowa w
uchwale nr LII/504/04 z dnia 30.06.2004 r. ustaliła bonifikatę w wysokości 98 % wartości
9
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
rynkowej nieruchomości prawa własności gruntów (co oznaczało, że możemy zakupić grunty
za 2 % ich wartości), Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Kurdwanów Nowy” podjęło w
dniu 17.06.2005 r. uchwałę Nr 22/2005, w której upoważniło Zarząd Spółdzielni do
podejmowania działań i składania oświadczeń, mających na celu nabycie przez Spółdzielnie
własności gruntów. Zgodnie z Uchwałą ZPCz przygotowane zostały dokumenty niezbędne do
złożenia wniosków o wykup, a we wrześniu 2005 r. Spółdzielnia otrzymała z Wydziału
Skarbu Miasta wyliczenia dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości budynkowych
dla obrębu 48 (ul. Witosa – ul. Halszki), gdzie łączny koszt wykupu wynosi 272.732,62 zł.
Otrzymana wycena zaskoczyła nas podwójnie, gdyż: rzeczoznawcy powołani przez Gminę
Kraków wycenili grunty wyżej, niż kalkulowała to Spółdzielnia, a ponadto Wydział Skarbu
Miasta przyjął, że cena wykupu własności nieruchomości winna zostać obciążona podatkiem
VAT według stopy podstawowej, tj. 22 % wartości gruntu. Spółdzielnia stała na stanowisku,
że nabywane nieruchomości gruntowe są terenami budowlanymi zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi, od zakończenia budowy których upłynęło ponad 5 lat, a zatem transakcja
sprzedaży („dostawy towarów” - w rozumieniu ustawy o VAT) tych nieruchomości, podlega
zwolnieniu od podatku VAT. Jednakże „ugięliśmy” się w tej sprawie, gdy Wydział Skarbu
Miasta poinformował nas, że
Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego przesłał
interpretację podatkową, w myśl której dostawa gruntu opodatkowana jest podstawową
stawką 22 %, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wzięliśmy też
pod uwagę znaczący wzrost cen nieruchomości, jaki nastąpił w 2005 roku. Dlatego Zarząd
Spółdzielni podjął w dniu 28.09.2005 r. uchwałę podtrzymującą wniosek w sprawie nabycia
prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 48 za cenę wynikającą z wyliczeń
przysłanych przez Gminę. Z kolei Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 2155/2005
z dnia 17 listopada 2005 r. wyraził zgodę „na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Krakowie przy ul. Witosa i Halszki stanowiących własność Gminy Kraków ich
użytkownikowi wieczystemu” i mogliśmy przystąpić do podpisania aktu notarialnego.
Ostatecznie w dniach 5 i 6 czerwca 2006 r. zostały podpisane 4 akty notarialne obejmujące
wykup przez Spółdzielnię 61 nieruchomości budynkowych o łącznej powierzchni 190.790
m2, za kwotę 953.214,52 zł. W kwocie tej cena brutto za grunt stanowi 889.384,88 zł, a
pozostała kwota w wysokości 63.829,64 zł obejmuje: 22.073,46 zł – opłata za sporządzenie
operatów szacunkowych, 12.199,00 zł – opłata za wpisy do ksiąg wieczystych i 29.557,18 zł –
taksa notarialna.
Pojawiły się jednak nowe przeszkody. Zgodę na wykup prawa własności
nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których nastąpiło wcześniej
wyodrębnienie własności niektórych lokali mieszkalnych, musieli bowiem wyrazić - oprócz
Spółdzielni - również właściciele wyodrębnionych lokali. Osoby te nie odpowiadały na
10
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
zapytania kierowane do nich przez UMK, dlatego w miesiącu czerwcu 2006 r. Spółdzielnia
wystąpiła do współwłaścicieli nieruchomości w 3 budynkach: ul. Wysłouchów 11 (12 osób),
ul. Wysłouchów 22B (11 osób) i ul. Halszki 37 (2 osoby), którzy nie udzielili odpowiedzi do
Wydziału Skarbu Miasta UMK, prosząc o złożenie oświadczenia, czy wyrażają zgodę na
wykup przypadającego na nich udziału we własności nieruchomości. Pismo zawierało
wyjaśnienie korzyści finansowych, jakie uzyskają członkowie w wyniku nabycia prawa
własności nieruchomości i tym samym zaprzestania uiszczania opłat za użytkowanie
wieczyste. Po zapoznaniu się z treścią pisma oraz po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od
pracowników Spółdzielni, właściciele lokali wyrazili zgodę na wykup prawa własności
nieruchomości wspólnych. W dniach 02 i 03 października oraz 17 listopada 2006 r. Zarząd
Spółdzielni wraz z współudziałowcami (którzy uzyskali odrębną własność lokali) podpisał 7
następnych aktów notarialnych, w sprawie zakupu od Gminy nieruchomości budynkowych.
Na koniec 2006 roku zadanie wykupu prawa własności nieruchomości gruntowych
zrealizowane zostało w około 90 – ciu procentach, natomiast nie zostały przygotowane
Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa ani protokoły rokowań jedynie dla nieruchomości
przy ulicach: Witosa 27 i 35, Halszki 1, 37, Wysłouchów 11, 22B, Stojałowskiego 19.
Największe opóźnienie wykupu własności gruntów dotyczyło nieruchomości zbudowanych
budynkami przy ul. Bojki 3 i ul. Wysłouchów 11. W przypadku budynku przy ul. Bojki 3
opóźnienie było usprawiedliwione trwającymi negocjacjami i zamianami części działek ze SM
„Budowlani”, dlatego wykup nastąpił dopiero w 2009 roku. Natomiast przypadku budynku
przy ul. Wysłouchów 11, pomimo wielokrotnych wezwań, nie wszyscy właściciele lokali
zgłaszali się, by podpisać protokół rokowań, umożliwiający zawieranie umów z Gminą, kilku
współwłaścicieli nie udzieliło też odpowiedzi w sprawie wykupu, a 1 współwłaściciel
początkowo nie wyraził zgody na wykup. Impas przełamany został dopiero przy trzeciej
próbie. Tym razem właściciele wyodrębnionych lokali nie zawiedli i w dniu 05.11.2010 r.
został podpisany protokół rokowań pomiędzy Gminą a Spółdzielnią i pozostałymi
współużytkownikami wieczystymi działki nr 197/1. Do podpisania umowy sprzedaży
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wysłouchów 11 doszło ostatecznie w dniu 09
listopada 2010 roku. Była to ostatnia nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem
mieszkalnym, której własność przeszła w ręce właścicieli wyodrębnionych lokali i
Spółdzielni.
Spółdzielnia wykupiła również (choć jeszcze nie spłaciła ceny) prawo własności
nieruchomości zabudowanej pawilonem przy ul. Witosa 39 (siedziba Spółdzielni). W tym
przypadku nie było możliwości zastosowania bonifikaty, ale udało się uzyskać korzystne
warunki finansowe wykupu. W dniu 22.10.2008 r. do Spółdzielni wpłynęło pismo z
informacją, że cena zakupu nieruchomości może być rozłożona na raty, maksymalnie na 10
11
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
lat, jednak pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości. Pozostała kwota podlega oprocentowaniu przy
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez
Narodowy Bank Polski (w 2008 roku – 4,75 %). Ponadto, do czasu spłacenia całej ceny,
wierzytelność podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Zarząd Spółdzielni
zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie zgody na wykup tej nieruchomości. W
dniu 21.11.2008 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wykup tej
nieruchomości, przy rozłożeniu płatności na okres 10 lat, wyrażając jednocześnie zgodę na
obciążenie nieruchomości hipotekami, zabezpieczającymi wierzytelności Gminy Miejskiej
Kraków. Ostatecznie, na mocy umowy zawartej w dniu 24.02.2009 r. Spółdzielnia nabyła od
Gminy Miasta Krakowa za cenę netto w kwocie 797.413,44 zł własność nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 510 o pow. 2.015 m2, zabudowanej budynkiem
handlowo-usługowym przy ul. Witosa 39, uiszczając pierwszą ratę na poczet ustalonej ceny
za tę nieruchomość.
Warto też zaznaczyć, że nakłady poniesione na wykup własności gruntów zaczęły się
zwracać już w 2006 roku. W dniu 29.06.2006 r. Wydział Skarbu Miasta UMK przesłał bowiem
do Spółdzielni korektę opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2006, w związku z
wykupem 61 nieruchomości. Opłata ta uległa zmniejszeniu o łączną kwotę 104.674,76 zł.
Skoro wykup własności 61 nieruchomości kosztował 953.214,52 zł, a zwrot części opłat za
użytkowanie wieczyste w 2006 r. wyniósł 104.674,76 zł, można przyjąć, że faktycznie
zapłaciliśmy kwotę 848.539,76 zł. Z perspektywy czasu, efekt ten jest jeszcze lepiej widoczny.
W roku 2004, przed przystąpieniem do wykupu prawa własności, zapłaciliśmy Gminie
tytułem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów kwotę 361,6 tys. zł, a w roku 2010 już
tylko 136,7 tys. zł (różnica w skali roku – 224,9 tys. zł).
Podkreślenia też wymaga, że cała operacja – dzięki utworzeniu Funduszu
Uwłaszczeniowego – została przeprowadzona w sposób „bezbolesny” dla portfeli Członków
Spółdzielni. Ustalona dla lokali mieszkalnych stawka miesięcznego odpisu na Fundusz
Uwłaszczeniowy odpowiadała bowiem wysokości kwoty, jaką wszyscy użytkownicy tych
lokali opłacaliby w ciężar opłaty eksploatacyjnej na pokrycie opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntów (gdyby nadal była pobierana), ustalonej w oparciu o wycenę wartości
gruntu sporządzoną przez Gminę Miasta Krakowa dla celów wykupu prawa własności
nieruchomości. Istotna różnica pomiędzy obciążeniami z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste gruntów a obciążeniem na rzecz Funduszu Uwłaszczeniowego polega jednak na
tym, że za użytkowanie wieczyste gruntów użytkownicy lokali mieszkalnych musieliby płacić
jeszcze przez kilkadziesiąt lat (i opłaty te ulegałyby podwyższeniu), natomiast odpis na
Fundusz Uwłaszczeniowy pobierany jest do chwili odtworzenia środków finansowych
12
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
czasowo przeznaczonych przez Spółdzielnię na sfinansowanie preferencyjnej ceny zakupu
własności nieruchomości „budynkowych” oraz kosztów transakcji – i w odniesieniu do wielu
budynków już nastąpiło zakończenie spłat.
8.
Dopiero po przeprowadzeniu w 2006 r. wykupu prawa własności większości
nieruchomości budynkowych oraz otrzymaniu postanowień o dokonanych wpisach z
Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza, Spółdzielnia mogła
przystąpić do realizacji wcześniej złożonych przez Członków Spółdzielni wniosków
o ustanowienie na ich rzecz odrębnej własności lokali. Na początku 2007 r. Spółdzielnia
wysłała 381 zawiadomień o możliwości zawierania aktów notarialnych ustanawiających
odrębną własność lokali oraz informujących o kosztach, które dany Członek Spółdzielni
obowiązany jest wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego. Na 381 powiadomień do dnia
31.07.2007 r. zawarte zostały jedynie 22 umowy ustanawiające odrębną własność lokali (w
tym: 21 mieszkań własnościowych i 1 lokal użytkowy własnościowy). Większość Członków
Spółdzielni, którzy złożyli wnioski o ustanowienie odrębnej własności na zasadach
finansowych obowiązujących w I połowie roku, wycofała się z tego pomysłu.
Prawdziwa fala wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie
prawa własności na rzecz Członków Spółdzielni napłynęła dopiero w drugim półroczu 2007
r., z chwilą przyjęcia ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 125, poz. 873/.
Wykonanie
obowiązków
nałożonych
przez
ustawę
było
niezwykle
trudnym
przedsięwzięciem organizacyjnym, biorąc pod uwagę z jednej strony bardzo dużą liczbę osób
zainteresowanych, a drugiej krótki, 3 – miesięczny termin wyznaczony na realizację
składanych
wniosków. Przy
wykonywaniu
wniosków
Zarząd
przyjął
zasadę,
że
pierwszeństwo realizacji mają wnioski Członków Spółdzielni złożone jeszcze przed
czerwcową nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wnioski dotyczące
mieszkań lokatorskich przed wnioskami dotyczącymi mieszkań własnościowych. W celu
umożliwienia Członkom Spółdzielni skorzystania z przyznanych im przez ustawę uprawnień,
ponownie poinformowano Członków (łącznie 1.508 osób) o możliwości przeniesienia na ich
rzecz prawa odrębnej własności lokali. Oprócz tego pracownice Działów: Członkowsko –
Organizacyjnego i Księgowości odbyły z osobami zainteresowanymi setki rozmów osobistych
i telefonicznych, wyjaśniając ich sytuację prawną i finansową oraz zawiadamiając o
terminach wizyt w kancelariach notarialnych.
Spółdzielnia musiała również przygotować dla 3 kancelarii notarialnych niezbędne
dokumenty do sporządzania aktów notarialnych (aktualne odpisy z ksiąg wieczystych,
wypisy z ewidencji gruntów, dokumentację techniczną wraz z zaświadczeniami o
samodzielności lokali oraz Uchwały Zarządu wraz z załącznikami). Zarząd ustanowił spośród
13
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
pracowników Spółdzielni kilku pełnomocników, którzy reprezentowali SM „Kurdwanów
Nowy” przy zawieraniu umów. O tym, jak intensywnie wykonywane było to zadanie,
świadczy fakt, że w okresie od dnia 01.08.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” zawarła łącznie 1.406 umów ustanowienia odrębnej
własności lokali i przeniesienia prawa własności na rzecz osób uprawnionych, w tym 299
umów dotyczących mieszkań własnościowych i 1.085 umów dotyczących mieszkań
lokatorskich. W kolejnych latach intensywność przekształceń znacznie zmalała, jednak nadal
następują przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną
własność.
Przekształcenia własnościowe spowodowały bardzo istotne zmiany w zakresie stanu
i wartości majątku trwałego Spółdzielni (opisywane w sprawozdaniach finansowych za
kolejne lata), a także w zakresie struktury majątkowej użytkowników lokali mieszkalnych
w Spółdzielni. Zmiany te obrazuje poniższa tabela:
Stan na koniec roku:
Tytuł prawny do lokalu
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mieszkania lokatorskie
1278
179
135
98
89
80
Mieszkania własnościowe
3202
2.914
2.723 2.453
2.336
2297
84
1.471
1.706 2.013
2.139
2188
4.564
4.564
4.564 4.564
4.564
4.565
Mieszkania stanowiące
odrębną własność lokalową
Łączna liczba mieszkań
Gdy rozpoczynaliśmy naszą samodzielną działalność, wyłącznym właścicielem całego
majątku była Spółdzielnia, a członkom przysługiwały jedynie spółdzielcze lokatorskie
i własnościowe prawa do lokali. Obecnie połowa mieszkań jest już w rękach właścicieli,
jednak Spółdzielnia nadal sprawuje ustawowy „przymusowy” zarząd całością zasobów
mieszkaniowych. Taki system – na co wskazują przypomniane powyżej największe sukcesy
Spółdzielni – daje najlepsze szanse rozwoju.
9.
Rozkładając wykonanie jakiegoś przedsięwzięcia w czasie i koncentrując na jego
finansowaniu zarówno środki pochodzące z odpisu remontowego, jak i część dochodów
„wygospodarowanych” przez Spółdzielnię, zdołaliśmy zrealizować kilka programów
mających zasadnicze znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak i dla poprawy
komfortu zamieszkiwania na naszym Osiedlu.
1)
Jedną z naszych największych bolączek był deficyt miejsc parkingowych. Wynikało to
z przyjętej w planie realizacyjnym Osiedla Kurdwanów koncepcji architektonicznej,
przewidującej lokalizację garaży i dużych zespołów parkingowych na obrzeżach osiedla, a w
14
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych wykonanie jedynie 30% planowanej
liczby miejsc postojowych. Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że na „południowozachodnim obrzeżu osiedla” miały powstać dwa wielopoziomowe garaże-parkingi z myjnią
samochodową i warsztatami naprawczymi, na łączną liczbę 1000 stanowisk. Kryzys końca lat
80-tych XX w. i załamanie się ówczesnego systemu budownictwa sprawiły jednak, że
infrastruktury samochodowej nie wykonano, a mieszkańcy zmuszeni byli ustawiać swoje
samochody „gdzie popadło”, niszcząc chodniki i tereny zielone. Dlatego po wyodrębnieniu się
SM „Kurdwanów Nowy” przystąpiliśmy do sukcesywnego tworzenia nowych miejsc
parkingowych z płyt ażurowych, jak również do wykonywania remontów generalnych
parkingów
zbudowanych
samodzielnie
przez
mieszkańców
(w
ramach
inicjatyw
sąsiedzkich), których stan techniczny był zły, ze względu na brak prawidłowej podbudowy.
Łącznie wykonano około 1300 nowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych. Jednak rozwój
motoryzacji ciągle wyprzedza nasze starania, toteż tego tematu nie uważamy za zamknięty, o
czym świadczy oddanie do użytkowania w 2010 roku kolejnego zespołu parkingowego przy
ul. Wysłouchów 27C (39 boksów).
2)
Pozostając przy zagadnieniach infrastruktury, warto kilka słów poświęcić stanowi
naszych chodników i dróg wewnętrznych. Chodniki powstawały w początkowej fazie
realizacji Osiedla (w latach 80-tych), a później w latach 1998-2002 w ramach realizacji
nowych inwestycji oraz dodatkowo w miejscach zawnioskowanych przez mieszkańców. W
początkowych latach swojej samodzielnej działalności Spółdzielnia skupiała się na
poważniejszych problemach, dlatego aż do roku 2006 wykonywane były jedynie doraźne
naprawy chodników, polegające w głównej mierze na tzw. przekładce istniejących
chodników, kilkakrotnie tańszej od wykonania nowego chodnika. Dopiero w 2007 r.
wdrożono do realizacji program „Remonty chodników, parkingów i dróg w zasobach
Spółdzielni”, który przewiduje wykonanie remontu kapitalnego chodników, z zastosowaniem
nowych płytek chodnikowych, nowych obrzeży i nowych krawężników oraz wzmocnieniem
podbudowy. W ramach tego programu wykonano w latach 2007 - 2011 generalny remont
około 7.600 m2 chodników, a także około 14.500 m² nowej nawierzchni asfaltowej.
Niezależnie od tego, w trakcie eksploatacji dokonywane są systematycznie doraźne naprawy
dróg, polegające na uzupełnieniu nawierzchni asfaltowej w miejscach uszkodzeń.
3)
Od początku istnienia SM „Kurdwanów Nowy” wiele uwagi poświęcaliśmy również
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. Przy czym nie chodzi tu tylko o ochronę przed
przestępczością i chuligaństwem – temu służy Monitoring Osiedla i bieżące zgłaszanie Policji
i Straży Miejskiej Miasta Krakowa wszelkich przypadków naruszenia prawa na terenie
Osiedla – ale również o bezpieczeństwo naszych mieszkań, korytarzy i klatek schodowych.
Jednym z istotniejszych przedsięwzięć w tym zakresie jest modernizacja instalacji gazowej w
15
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
budynkach mieszkalnych. Do roku 2002 wymieniono instalację gazową (poziomy) ze
skręcanej na spawaną w piwnicach wszystkich budynków osiedla Kurdwanów. Od 2003 roku
rozpoczęto natomiast wymianę instalacji gazowej ze skręcanej na spawaną (z
wyprowadzeniem pionów i liczników na klatkę schodową) w budynkach 5 kondygnacyjnych.
Dotychczas wymieniono instalacje w 1904 mieszkaniach (40 budynków).
10. Poczucie osobistego bezpieczeństwa w częściach wspólnych budynków zwiększa
natomiast wykonanie w ostatnich latach nowej instalacji domofonowej. Przedsięwzięcie to
zostało zrealizowane w 3 etapach:
1)
Etap I (2009 rok) – budynki XII kondygnacyjne. Wykonano instalację w 20 budynkach,
obsługującą 1690 mieszkań.
2)
Etap II (2010 rok) – budynki V kondygnacyjne. Wykonano instalacje w 120 klatkach,
obsługującą 1217 mieszkań.
3)
Etap III (2011 rok) – budynki V kondygnacyjne. Wykonano instalacje w 150 klatkach
obsługującą 1610 mieszkań.
Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że w ostatecznym rozrachunku brak intruzów na
klatce schodowej lub korytarzu zależy od rozsądku naszych sąsiadów, zanim nacisną przycisk
domofonu
dla
nieznanych
osób.
Jednak
stworzyliśmy
zabezpieczenie
techniczne,
umożliwiające wyrobienie nawyku ostrożności wobec intruzów. Ponadto serwisowanie
jednolitego pod względem technicznym nowoczesnego (cyfrowego) systemu instalacji
domofonowej jest prostsze i tańsze.
Dziś, z perspektywy czasu, z satysfakcją możemy zauważyć, jak daleko odeszliśmy od
siermiężnej rzeczywistości pierwszych lat samodzielności. Posiadamy uporządkowany stan
prawny, nasze domy stoją na własnym gruncie Spółdzielni i jej Członków, a standard
budynków i mieszkań podniósł się za sprawą dokonywanych modernizacji i remontów.
Zarówno wyniki zawarte w sprawozdaniu za rok 2011, jak i efekty działalności Spółdzielni za
lata poprzednie wskazują, że rozsądnie zorganizowana i zarządzana spółdzielnia
mieszkaniowa nie tylko nie jest przeżytkiem z epoki PRL-u, ale potrafi z powodzeniem
wypełniać oczekiwania swoich Członków. Taką spółdzielnią, dzięki Państwa zaangażowaniu i
współpracy, stała się na przestrzeni ostatnich 20 lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów
Nowy”. Jeżeli jednak ustawodawca powróci do pomysłu ustawowego przekształcenia
spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe, nasz wspólny wysiłek zostanie w znacznym stopniu
zaprzepaszczony.
Raz osiągnięty dobry stan techniczny budynków nie oznacza jednak, że uda się go
utrzymać bez dalszych nakładów. Dlatego też remonty i konserwacja posiadanych zasobów
pozostają stałym przedmiotem troski władz Spółdzielni. W roku 2011 Spółdzielnia nasza
kontynuowała wytyczone w latach poprzednich kierunki działalności, zmierzające do
16
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
utrzymania i poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz do obniżenia
kosztów działalności. Dlatego, spełniając zaszczytny obowiązek przedstawienia Państwu
informacji o sytuacji gospodarczej i finansowej naszej Spółdzielni, rozpoczynamy część
sprawozdawczą od omówienia zagadnień związanych z realizacją zadań przewidzianych w
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie rzeczowo - finansowym remontów. Nie
zaniedbywaliśmy także zagadnień dotyczących eksploatacji zasobów, sytuacji finansowej i
gospodarczej Spółdzielni oraz – tradycyjnie – działalności społeczno - kulturalnej. Stałym
przedmiotem troski władz Spółdzielni pozostawało też utrzymywanie czystości i
estetycznego wyglądu budynków oraz ich otoczenia.
Szczegółowe omówienie zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym oraz
sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni zawarte zostało w przedkładanym
Sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „KURDWANÓW NOWY” za
2011 rok.
REMONTY BUDYNKÓW
Zakres prac remontowych zakwalifikowanych do realizacji w roku 2011, ustalony
został w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie rzeczowo - finansowym remontów i podobnie jak w latach poprzednich - limitowany był wielkością przyznanych na ten cel
środków finansowych. Łączna suma nakładów poniesionych w 2011 r. na prace remontowe
wyniosła 2.743.756,41 zł, zaś wpływy z odpisu na fundusz remontowy wyniosły kwotę
1.650.900,74 zł. Dofinansowanie prac remontowych z innych przychodów uzyskiwanych
przez Spółdzielnię wyniosło zatem kwotę 1.092.855,67 zł.
Z zaplanowanych do realizacji na 2011 r., następujące prace zostały wykonane przez
zewnętrznych wykonawców oraz grupę konserwatorów:
1)
wykonano konserwację pokryć dachowych oraz doraźne naprawy (łatanie uszkodzeń)
wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców przecieków;
2)
wykonano malowanie 17 klatek schodowych w 4 budynkach przy ulicach:
Stojałowskiego 21, 23, 27 i 29;
3)
w 14 budynkach wysokich wykonano remonty pośrednie dźwigów oraz w 21
budynkach konserwację poszerzoną;
17
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
4)
wykonano remont kapitalny dróg osiedlowych przy ul. Stojałowskiego, w rejonie
budynków nr 15 – 17 i 33, a także remonty cząstkowe (naprawy) dróg osiedlowych (po
sezonie zimowym);
5)
dokonano przełożenia chodników przy ulicach: Stojałowskiego 15, 17, 23, 25, 27 i 29
(do szkoły) oraz drobnych napraw chodników przy ul. Halszki 1-3A, Witosa 39,
Stojałowskiego 39-41, Wysłouchów 22,32, 33 i 44, Bojki 6A, a także remonty schodów
przy ul. Wysłouchów 22, Witosa 39 i Halszki 1;
6)
wykonano remonty kapitalne parkingów przy ulicy
Stojałowskiego 17 i 15 oraz
naprawy parkingów na terenie Osiedla;
7)
wykonano remonty placów zabaw przy ul. Stojałowskiego 17, Halszki 37 i Wysłouchów
36-38-46;
9)
wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej polegającą na wykonaniu
nowej instalacji zasilania mieszkań wraz z umieszczeniem pionów i liczników
gazowych na klatkach schodowych w 4 budynkach przy ulicy Stojałowskiego nr 15, 17,
19 i 33;
10)
zlokalizowano i zlikwidowano awarie i uszkodzenia:
a)
instalacji tzw. wody wysokiej w budynkach przy ulicach: Wysłouchów 22, 32,
30D, 38, 32-36, oraz wymiany uszkodzonego odcinka sieci wody wysokiej przy
ul. Wysłouchów 30D, a także awarie instalacji ciepłej wody użytkowej w
budynkach przy ulicy Stojałowskiego 7 i 9,
b)
instalacji kanalizacyjnej i odwodnienia terenu w budynkach przy ulicach: Bojki 5,
Wysłouchów 13, 17, 27, Stojałowskiego 23 i 33 oraz Bojki 6A;
12)
wykonano roboty ślusarskie (m.in. montaż krat zabezpieczających zejścia do piwnic w
6 budynkach, wykonanie 1 wiaty śmietnikowej) oraz ogrodzenie piaskownicy i
ogrodzenie placu zabaw;
13)
wykonano remont kapitalny (wymianę) ślusarki okiennej w klatkach schodowych
budynków przy ulicy Wysłouchów nr 23, 33, 39 i 41;
14)
wykonano montaż domofonów w 172 bramach wejściowych;
15)
wykonano remont elewacji budynku przy ul. Stojałowskiego 5, uszczelnienie pionów
wentylacyjnych i spalinowych w budynku przy ul. Halszki 5 oraz remontów tarasów i
płyt balkonowych i drobnych napraw ogólnobudowlanych;
16)
wykonano odnowienie pomieszczeń Domu Kultury przy ul. Witosa 39 – wymianę
wykładzin, cyklinowanie podłóg, montaż żaluzji pionowych,
17)
ze środków rezerwowych wykonano szereg drobnych remontów i napraw (m.in.
wykonanie instalacji c.w.u. w budynku przy ul. Wysłouchów 27 i montaż zasobnika
c.w.u. przy ul. Wysłouchów 30D, naprawę bramy garażowej przy ul. Halszki 3A,
18
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
wymianę wkładek do zamków, ponadto wykonano wymianę wzmacniaczy antenowych
w 6 budynkach, naprawy balkonów i elewacji oraz odśnieżanie dachów i wiatrołapów);
18)
zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez przepisy Prawa Budowlanego:
a) sprawdzono szczelność instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach oraz
poziomy w piwnicach i piony we wszystkich budynkach Spółdzielni,
b) dokonano pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej i elektrycznej w
budynkach Spółdzielni,
c) dokonano przeglądów stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i
spalinowych (kominów) we wszystkich budynkach Spółdzielni.
Przedstawiony powyżej wykaz wykonanych robót w roku ubiegłym świadczy o
nieustającym zaangażowaniu Spółdzielni na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym
posiadanych zasobów mieszkaniowych. Należy ponadto odnotować, że oprócz prac zlecanych
firmom zewnętrznym, Grupa Konserwacyjno - Remontowa Spółdzielni przyjęła i wykonała
2.933 zgłoszeń drobnych napraw, głównie na roboty hydrauliczne (22,8 %), elektryczne
(21,1 %) oraz ślusarskie (18,5 %), a także dokonała 4.833 odczytów urządzeń
pomiarowych mediów w budynkach .
Dział Techniczno-Eksploatacyjny przygotowywał też i koordynował w okresie
sprawozdawczym działania Spółdzielni zmierzające do przekazania Gminie Miejskiej Kraków
dróg wewnętrznych: tzw. „pętli” ul. Wysłouchów oraz ulicy Bujaka. Nasze wieloletnie starania
w tej sprawie przybrały realny kształt w chwili, gdy obecny na Walnym Zgromadzeniu
Członków Spółdzielni w czerwcu 2010 r. Dyrektor Zakładu Infrastruktury Komunalnej i
Transportu złożył ustne zapewnienie o przejęciu ulicy Bujaka oraz o ponownym rozważeniu
możliwości przejęcia „pętli Wysłouchów”.
1)
W sprawie tzw. „pętli” ul. Wysłouchów (działki nr 216/1 i nr 420/7) już w grudniu 2010
r. przekazaliśmy do ZIKiT dokumentację dotyczącą drogi na przedmiotowych działkach,
tj. mapę sytuacyjno-wysokościową, decyzje podziałowe przedmiotowych działek, odpisy
z KW, wypisy z ewidencji gruntów. Ponadto Spółdzielnia poinformowała Wydział Skarbu
Miasta UMK o przekazaniu do ZIKiT dokumentów dotyczących przedmiotowej drogi.
W styczniu 2011 r. ZIKiT poinformował, że Spółdzielnia spełniła wszystkie warunki i
dostarczyła niezbędne dokumenty do przekazania działek Urzędowi Miasta Krakowa.
W lutym 2011 r. Wydział Skarbu Miasta UMK wyraził zgodę na poniesienie kosztów
aktów notarialnych przedterminowego rozwiązania umów użytkowania wieczystego. W
dniu 13.06.2011 r. Wydział Skarbu Miasta poinformował, że przygotowywane jest
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przejęcia dz. nr 216/1 obr. 65
Podgórze i nr 420/7 obr. 63 Podgórze, które zostało podpisane przez Prezydenta w dniu
01.07.2011 r. W dniu 28.08.2011 r. Spółdzielnia podpisała umowę (akt notarialny) z
19
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Gminą Miejską Kraków rozwiązującą umowę użytkowania wieczystego działek nr dz. nr
216/1 obr. 65 Podgórze i nr 420/7 obr. 63 Podgórze (Pętla Wysłouchów), a w dniu
05.10.2011 r. nastąpiło protokolarne przekazanie tych działek Gminie.
2)
Działania zmierzające do przekazania ulicy Bujaka rozpoczęły się wydaniem przez ZIKIT
pozytywnej opinii w sprawie przekazania tej drogi na rzecz Gminy Kraków. ZIKiT
zwrócił się ponadto do Spółdzielni o wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z
uzbrojeniem terenu. Spółdzielnia zleciła podział działki nr 7/8 celem wydzielenia części
drogowej i przekazania jej Gminie Kraków. W styczniu 2011 Wydział Geodezji Urzędu
Miasta Krakowa wydał postanowienie opiniujące pozytywnie wstępny podział działki nr
7/8 obr. 65 Podgórze. W lutym 2011 r. Spółdzielnia zwróciła się do T.B.S. Wawel Service
o zajęcie stanowiska w sprawie dz. 197/22 obr. 65 Podgórze, która należy do tego
Towarzystwa, gdyż działka ta leży na przedłużeniu działki 7/8 od strony ul. Halszki, a
U.M.K. uzależnia zgodę na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego działki nr 7/8
od odzyskania działki nr 197/22. W dniu 21.04.2011 r. Wydział Geodezji UMK wydał
decyzję zatwierdzającą podział działki 7/8 obr. 65 Podgórze (wydzielenie części
drogowej oznaczonej numerem 7/8 i fragmentu parkingów i terenów zielonych). W
dniu 02.06.2011 r. Spółdzielnia zwróciła się do TBS Wawel Service z informacją, o
zakończeniu prac geodezyjnych związanych z ul. Bujaka (podział) oraz prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie przekazania Gminie działki nr 197/22. W dniu 04.11.2011 r.
odbyło się w Wydziale Skarbu Miasta UMK spotkanie w sprawie przekazania ul. Bujaka z
udziałem przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Rady
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, TBS Wawel Service oraz Spółdzielni. Przedstawiciele
ZIKiT-u wnieśli o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego wszystkich działek
wchodzących w ciąg drogowy ul. Bujaka. Przedstawiciel TBS Wawel Service nie wyraził
jednak zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki
nr 197/22 obręb 65 Podgórze. Spółka jest skłonna rozwiązać umowę pod warunkiem, że
Gmina zaoferuje inną działkę w zamian. Spółdzielnia podtrzymała natomiast swój
wniosek o przedterminowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek nr
197/27, 8/24 i 7/9 obręb 65 Podgórze, deklarując ponadto rozważenie możliwości
wydzielenia i przekazania części działek nr 211 i 198/37 obręb 65 Podgórze (tzw.
łącznik drogowy od ul. Wysłouchów do ul. Bujaka), celem zapewnienia dostępu do drogi
publicznej dla Gimnazjum nr 28, Przedszkola nr 6 i Parku Osiedlowego przy ul. Bujaka.
W piśmie z dnia 16.11.2011 r. Wydział Skarbu Miasta UMK zwrócił się do Spółdzielni o
rozważenie skierowania pod obrady Walnego Zgromadzenia w 2012 r. kwestii
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego części działki nr 211 Podgórze (łącznik
drogowy). W odpowiedzi z dnia 01.12.2011 r. Spółdzielnia poinformowała Wydział
20
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Skarbu Miasta UMK, że sprawa rozwiązania umów użytkowania wieczystego części
działek nr 211 i 198/37 obręb 65 Podgórze zostanie przedłożona Walnemu
Zgromadzeniu w 2012 r., po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Nadzorczej. Realizując te ustalenia Spółdzielnia zleciła w dniu 06.12.2011 r.
opracowanie projektu podziału działek nr 211 i 198/37 celem wydzielenia tzw. łącznika
drogowego – droga wewnętrzna od ul. Wysłouchów do ul. Bujaka, a w dniu 20.12.2011 r.
złożyła wniosek do Wydziału Geodezji UMK o zatwierdzenie podziału działek.
Do istotnych zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym przez Dział
Techniczno-Eksploatacyjny, należą również regulacje stanów terenowo prawnych, dotyczące:
A)
ustanowienia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
S.A.
służebności przesyłu obejmującej przyłącze sieci ciepłej wody o wysokich parametrach,
doprowadzone do budynku przy ul. Wysłouchów 27. O wykonaniu przebudowy wewnętrznej
instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Wysłouchów 27 oraz wykonaniu
przyłącza cieplnego do tego budynku informowaliśmy Państwa w sprawozdaniu za 2010 rok.
Pozostała jednak nie załatwiona sprawa umownego ustanowienia na rzecz MPEC S.A.
służebności przesyłu – do czego w podpisanej umowie zobowiązała się Spółdzielnia. W
marcu 2011 r. Spółdzielnia zwróciła się do właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w
budynkach przy ul. Wysłouchów 17 i 27 o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na
ustanowienie służebności przesyłu dla MPEC S.A. W dniu 05.04.2011 r. zostały przez
mieszkańców z budynków przy ul. Wysłouchów 17 (dz. nr 197/10) i ul. Wysłouchów 27 (dz.
nr 203) podpisane akty notarialne, zawierające pełnomocnictwa dla Spółdzielni do
ustanowienia w imieniu tych właścicieli służebności przesyłu po wskazanych działkach.
Jednakże nie wszyscy właściciele przybyli na spotkanie, mimo, iż dla ich wygody notariusz
został zaproszony do siedziby Spółdzielni, zostały wysłane dwukrotnie ponaglenia do osób,
które jeszcze nie udzielili pełnomocnictw, jednak na koniec ubiegłego roku brakowało
pełnomocnictw współwłaścicieli 1 mieszkania.
B)
ustanowienia wzajemnych służebności gruntowych ze Spółdzielnia Mieszkaniową im.
W. Kasperskiego. W dniu 31.03.2011 r.
S.M. „Kasperskiego” zwróciła się z pismem o
zagospodarowanie placu zabaw, boiska obok budynków Stojałowskiego 17, Wysłouchów 6B,
Wysłouchów 6 i wybudowania na działce nr 205, 8 – miejsc parkingowych oraz ustanowienie
wzajemnych służebności. Na posiedzeniu w dniu 28.04.2011 r. Rada Nadzorcza SM
„Kurdwanów Nowy” wyraziła zgodę na ustanowienie służebności, pod warunkiem
ustanowienia przez S.M. im. W. Kasperskiego bezpłatnej i nieograniczonej służebności
przejazdu, przychodu i poprowadzenia instalacji technicznych po działkach nr 34/41
(działka wyjazdowa ul. Wysłouchów), i nr 34/46 (działka z infrastrukturą techniczną) na
rzecz każdoczesnych właścicieli działek zabudowanych budynkami należącymi do
21
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Spółdzielni. W dniu 15.06.2011 r. Spółdzielnia podpisała z SM im. W. Kasperskiego umowę
określająca sposób użytkowania terenu w rejonie budynków mieszkalnych przy ul.
Wysłouchów 6, Wysłouchów 6B, Stojałowskiego 17 – działka nr 205 obręb 65 Podgórze. W
dniu 21.07.2011 r. Spółdzielnia podpisała akt notarialny, w którym obie Spółdzielnie
udzieliły sobie wzajemnych służebności: SM "Kurdwanów Nowy" wyraziła zgodę na
obciążenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 205 obręb 65 służebnością przejazdu,
przechodu i parkowania samochodów na rzecz każdoczesnych użytkowników działek nr
34/42, 34/43, 34/44, 34/45, 34/48, 34/49 obręb 65 (korzystający z tej służebności będą
uprawnieni do wybudowania na działce nr 205 - 8 miejsc parkingowych oraz
nieograniczonego dostępu do tego parkingu celem parkowania i wykonywania niezbędnych
remontów), a SM im. W. Kasperskiego ustanowiła bezpłatną i nieograniczoną służebność
przejazdu, przychodu i poprowadzenia instalacji technicznych po działkach nr 34/41
(działka wyjazdowa ul. Wysłouchów), 34/46 (działka z infrastrukturą techniczną) na rzecz
każdoczesnych właścicieli działek nr 201/14, 209, 201/9, 201/8, 210, 208 obręb 65
Podgórze.
C)
rozbudowy budynku handlowo-usługowego AVA MARKET. W dniu 08.11.2011 r. z
Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu
postępowania w sprawie budowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku
handlowo-usługowego zlokalizowanego na działkach nr 9/27 i 10/10 obręb 65 jedn. ewid.
Podgórze dla powiększenia powierzchni handlowo-usługowej tego obiektu, wraz z budową
trzech zjazdów na drogę publiczną i wewnętrzne drogi osiedlowe na działkach nr 9/27,
10/10, 9/26, 9/5, 191/8, 37/5, 197/9 obręb 65 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wysłouchów.
Spółdzielnia w dniu 01.12.2011 r. złożyła do Wydziału Architektury i Urbanistyki uwagi i
zastrzeżenia dotyczące przede wszystkim faktu, że projektowany wjazd dla dostawy
towarów i projektowany wyjazd odbywać się mają na drogę wewnętrzną będącą w
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni (działka nr 197/39 obręb 65 jedn. ewid. Podgórze), do
której Inwestorzy nie mają tytułu prawnego. W toku prowadzonych negocjacji
z Inwestorami – spółką Avangarde Sp. z o.o. uzgodniono jednak odpłatne ustanowienie
przez
Spółdzielnię
służebności
gruntowej
na
rzecz
użytkowników
wieczystych
nieruchomości zabudowanej budynkiem AVA MARKET, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Inwestorów do ponoszenia kosztów utrzymania przedmiotu służebności. W tej sytuacji
Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności
gruntowej przebiegającej po działce nr 197/39.
22
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
ZAGADNIENIA CZŁONKOWSKOMIESZKANIOWE
Dział Członkowsko-Organizacyjny SM „Kurdwanów Nowy” (zwany dalej „DCO”)
prowadził w okresie sprawozdawczym bieżącą obsługę członków Spółdzielni w zakresie
spraw dotyczących:
1.
rezygnacji z członkostwa z tytułu: zamiany, cesji, darowizny, sprzedaży – 89 osób,
2.
wygaśnięcia prawa do lokalu (na skutek zgonu) – 36 osób,
3.
przyjęcia w poczet członków Spółdzielni:
a)
w związku z nabyciem nieruchomości lokalowej lub własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego albo garażu z tytułu: kupna, zamiany, darowizny oraz
regulacji praw po zgonie współmałżonka i po orzeczonym rozwodzie
małżeństwa - łącznie przyjęto 92 osoby,
b)
w charakterze członka - współmałżonka (bez prawa oczekiwania na mieszkanie
odrębne) – 1 osoba,
4.
regulacji uprawnień członkowskich do mieszkań lokatorskich – 3 osoby,
5.
regulacji
uprawnień
członkowskich
do
mieszkań
o
statusie
spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu – 8 osób,
6.
potwierdzenia prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze czynności notarialnej
– 13 osób,
7.
przeniesienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych – 49 lokali;
8.
przeniesienia prawa odrębnej własności garaży – 39 lokali;
9.
wyrażenia zgody na prowadzenie w mieszkaniu własnościowym działalności
gospodarczej – 1 osoba,
10. informowania Członków o możliwości przeniesienia na ich rzecz prawa odrębnej
własności lokali (na bieżąco),
11. przygotowywania dokumentów do kancelarii notarialnych w celu zawarcia umów
ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia prawa własności tych lokali na
rzecz Członków Spółdzielni,
12. reprezentowania Spółdzielni (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd) przy zawieraniu umów ustanowienia odrębnej własności lokali,
13. kierowania wniosków Zarządu Spółdzielni do Rady Nadzorczej w sprawach
wynikających z członkostwa w Spółdzielni (wykluczenia, wykreślenia, przywrócenie
członkostwa itp.) oraz w sprawach wynikających z działalności Spółdzielni,
23
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
14. organizowanie licytacji na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności lokalu
mieszkalnego przy ul. Stojałowskiego 35/67 w Krakowie,
15. organizowanie przetargu pisemnego na wyłonienie najemcy lokali użytkowych przy
ul. Witosa 19A i Halszki 1/1 w Krakowie.
Po uwzględnieniu dokonywanych zmian, liczba członków SM „Kurdwanów Nowy”
wynosi na dzień 31 grudnia 2011 r. – 4.497 osób (w tym 79 członków
współmałżonków).
Dział Członkowsko - Organizacyjny na bieżąco prowadził rejestry:













przyjęcia w poczet członków,
rezygnacji z członkostwa,
osób nie będących członkami Spółdzielni,
dokonanych wpisów do ksiąg wieczystych (dot. mieszkań własnościowych),
umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
umów o budowę lokalu o innym przeznaczeniu (garaże przy ul. Wysłouchów),
umów najmu lokali użytkowych,
umów najmu garaży,
umów dzierżawy terenu,
członków współmałżonków,
uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą,
wniosków o przeniesienie na rzecz Członków prawa własności lokali mieszkalnych,
ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności na rzecz
Członków.
Ponadto Dział prowadził pełną obsługę prawno-administracyjną spraw związanych
z lokalami użytkowymi, garażami, reklamami oraz dzierżawą terenu pod: pawilony
handlowe, reklamy wolnostojące. W tym zakresie DCO zajmował się przygotowywaniem
umów najmu i dzierżawy, aneksów do tych umów w związku ze wzrostem stawek:
eksploatacyjnej, dzierżawy terenu, wywozu nieczystości, c.o., wody; a także wypowiedzenia
umów.
Dział Członkowsko-Organizacyjny jest komórką organizacyjną, która odpowiada
w Spółdzielni za całość prac przygotowawczych związanych z organizacją Walnych
Zgromadzeń Członków SM „Kurdwanów Nowy”. Prowadzi też na bieżąco obsługę
sekretarsko-biurową posiedzeń Rady Nadzorczej Spółdzielni. W tym zakresie dział
przygotował dokumentację i zapewnił obsługę:
24
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok

posiedzeń Rady Nadzorczej,

zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w dniach: 14 i 15 czerwca 2011
r.,

Prezydium i Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2011
roku.
Na bieżąco prowadzona jest również współpraca DCO z Komisjami Rady Nadzorczej:
1.
Organizacyjno-Samorządową - w zakresie:

opracowania projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od
18 czerwca 2010 roku do 13 czerwca 2011 roku,

opiniowania
Harmonogramu
realizacji
wniosków
polustracyjnych
z
przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2007 – 2009,

opiniowania podziału na części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i zasad
zaliczania członków do poszczególnych części oraz terminów poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia,

opracowania projektu zmian w Regulaminie szczegółowych zasad rozliczania
kosztów zużycia wody zimnej i zimnej podlegającej podgrzaniu, oraz
odprowadzenia ścieków.

2.
Członkowsko-Lokalową -w zakresie rozpatrywania i opiniowania wniosków Zarządu o:

wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

wykluczenie ze Spółdzielni osób, które uporczywie uchylały się od wnoszenia
opłat czynszowych,

wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osób,
uchylających się od wnoszenia opłat czynszowych,

odstąpienie od naliczania odsetek osobom zalegającym z opłatami za lokale,
które spłaciły zadłużenie podstawowe.
Dział Członkowsko-Organizacyjny na bieżąco zapewniał pełną obsługę członków
Spółdzielni, związaną z udzielaniem informacji, wyjaśnień i wydawaniem indywidualnych
zaświadczeń dla różnych instytucji, w tym do sądów, banków. Przygotowywał również
wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o ujawnienie w rejestrze sprawozdań Spółdzielni,
wpisanie członka Rady Nadzorczej oraz o uzyskanie aktualnych odpisów (do postępowań
sądowych).
25
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Sprawozdanie z działalności
Domu Kultury
Dom Kultury SM „Kurdwanów Nowy”, stanowiący – w strukturze organizacyjnej
Spółdzielni – jeden z jej Działów, poprzez swoją działalność stwarza dla mieszkańców osiedla
Kurdwanów ciekawe propozycje w sferze wychowawczo - społecznej, rozpowszechniając
oświatę, sport, turystykę i rekreację oraz rozbudzając zainteresowania artystyczne. Istotne
znaczenie ma również organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów. Placówka zlokalizowana jest w pawilonie przy ul. Witosa 39. W okresie
sprawozdawczym działalność Domu Kultury realizowana była w formie:

zajęć stałych,

imprez cyklicznych typu sportowo — rekreacyjnego,

imprez okazjonalnych,

akcji sezonowych związanych z feriami szkolnymi.
ZAJĘCIA STAŁE
Stałe formy działania obejmują:
1/
Naukę gry na instrumentach muzycznych (pianinie i gitarze) – 61 uczestników,
2/
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – 68 uczestników,
3/
Klub Przyjaciół Bajki i Ruchu – 31 uczestników,
4/
Ćwiczenia gimnastyczne dla pań, m.in. Aerobik, BPU – 34 uczestniczki,
5/
Studio Kulturystyczne – 5 uczestników,
6/
piłkarski Klub Oldboy’a – 15 uczestników,
7/
Koło Brydżowe – 47 uczestników,
8/
Taniec Współczesny – 27 uczestników,
9/
Koło Szachowe – 20 uczestników,
10/
Niezależna Grupa Teatralna „Porfirion” – 12 uczestników,
11/
Modelarnia – 7 uczestników.
W wymienionych powyżej zajęciach systematycznie uczestniczyło 327 osób.
IMPREZY CYKLICZNE
Do imprez cyklicznych organizowanych przez Dom Kultury można zaliczyć:
26
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
A.
Turniej Tenisa Stołowego o „GRAND PRIX OSIEDLA KURDWANÓW NOWY”. Całoroczne
rozgrywki prowadzone w kategorii open cechowały się wysokim poziomem
sportowym. Po 23 rundach rozgrywek turniejowych na liście rankingowej znalazło się
34 uczestników.
B.
„Pomysł na Weekend” – to zimowa propozycja skierowana do osób chcących aktywnie
spędzić wolny czas w atrakcyjnych krajobrazowo miejscach, zarówno w Polsce, jak i
Słowacji. Wyjazdy realizowane były wspólnie z Ogniskiem T.K.K.F. „Top Spin” i
obejmowały piesze wycieczki turystyczne oraz doskonalenie jazdy na nartach i
snowboardzie w miejscowościach górskich w Polsce i na Słowacji: Vitanova, Oravice i
Dolina Chochołowska, Bachledova Dolina, Jurgów-Ski, Monkova Dolina i Plesnivec,
Racibor i Choczańskie Wierchy, Ryterski Raj i Prehyba, Dolina Gąsienicowa i Harenda,
Kubińska Hola i Mincol, Oravska Lesna i Rycerzowa, Polczakówka i Luboń, Tatrzańska
Łomnica, Rohacka Dolina, Szczyrbskie Pleso i Solisko, Pieniny – Czerwny Klasztor,
Zakopane i Czerwone Wierchy, Tatry Bielskie - Szeroka Przełęcz i Vrbov, Popradzkie
Pleso i Rysy, Dolina Keżmarska i Skalnate Pleso, Orla Perć i Kasprowy Wierch, Dolina
Latana, Rakoń, Grześ i Siwy Wierch, Hala Krupowa i Zawoja, Hala Łabowska, Rohackie
Stawy, Dolina Pięciu Stawów i Morskie Oko. Program wyjazdów przygotowywany był
zwykle
dla
turystów
zaawansowanych
oraz
początkujących.
W
okresie
sprawozdawczym udział w imprezach wzięło ponad 1200 uczestników.
C.
Dzieci i młodzież uczestnicząca w pracach kółka plastycznego Domu Kultury (5 grup w
wieku od 6 - 16 lat) wzięli udział w wieńczących semestralne okresy pracy koła
wernisażach prac plastycznych, zorganizowanych w dniu 23 lutego oraz 21 czerwca
2011 r. W trakcie wernisaży prezentowanych było około 500 prac, m.in. płaskorzeźby,
rzeźby w glinie i odlewy gipsowe, akwarele, malarstwo olejne, linoryty oraz rysunek.
Liczne z tych prac eksponowane były później w sali widowiskowej oraz holu i na
witrynie Domu Kultury.
D.
W dniach 16 stycznia, 13 marca, 8 maja, 2 lipca i 5 listopada 2011 r. w sali
widowiskowej Domu Kultury zorganizowane zostały przy współpracy z Klubem
Honorowego Dawcy Krwi „Białe Niedziele” – kolejne już akcje krwiodawstwa, które
umożliwiły wszystkim chętnym oddawanie nieodpłatnie („honorowo”) krwi.
E.
Turnieje Tenisowe: W dniu 17 czerwca ubiegłego roku rozegrany został turniej TOP 12,
podsumowujący półroczne, a 30 grudnia turniej MASTERS, całoroczne zmagania
uczestników turniejów o Grand Prix Kurdwanowa w tenisie stołowym.
F.
W dniach 2 - 4 września 2011 r. na terenie osiedla „Kurdwanów Nowy” odbył się,
zorganizowany już po raz 18 –ty, wielki festyn pn. „KURDWANOWSKA JESIEŃ 2011”.
Imprezy sportowe zainaugurowane zostały turniejem tenisa stołowego oraz
27
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
brydżowym w kat. OPEN, które odbyły się w salach Domu Kultury przy ul. Witosa 39.
Blok sportowy festynu – czyli turnieje piłki nożnej, triobasketu, crossu rowerowego,
szachowe oraz zawody Maluchy na Start, zaplanowane zostały na następny dzień. W
sobotę piękna pogoda i dobre warunki do wspólnej rywalizacji i aktywnego udziału
przygotowane przez organizatora na terenie obiektów sportowych Gimnazjum 28 przy
ul. Bujaka, pozwoliły na bardzo liczny udział w naszych propozycjach. Również w
sobotę odbywał się konkurs psich piękności rasy mieszanej, który w tym roku
zgromadził wyjątkowo dużą ilość piesków. Świetnie przygotowani uczestnicy i, mimo
walki o punktowane miejsca, doskonała zabawa pozwoliły jury na wyłonienie
zwycięzców oraz ulubieńców publiczności. Po konkursie odbyła się charytatywna
zbiórka
psich
akcesoriów
i
pokarmów.
Również
w
sobotę
w
godzinach
popołudniowych na obiektach naszego Orlika rozegrano prestiżowy, pokazowy mecz
piłkarski Oldboy’e Kurdwanowa kontra drużyna Wawel Servisu. Tym razem
przechodni puchar pamięci Stanisława Grudnia odzyskali gracze Kurdawnowa,
pokonując graczy drużyny Wawel Servisu stosunkiem bramek 11 : 3.
W niedzielę już od południa na estradzie zlokalizowanej na boisku w parku
osiedlowym można było podziwiać występy Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteski oraz
Orkiestry Dętej z Zygodowic. Punktualnie o godzinie 15-tej w imieniu organizatorów
powitał wszystkich i uroczyście rozpoczął festyn Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Pan Jerzy Desperak, dając hasło do startu V MINI MARATONU na trasie
wytyczonej wokół kurdwanowskiego parku, którego inicjatorami byli radni Dzielnicy
XI. W tym samym czasie na alejkach spacerowych parku przeprowadzony został
konkurs plastyczny KREDĄ na ASFALCIE. Już w godzinach popołudniowych licznie
zgromadzeni widzowie mieli okazję wysłuchać koncert zespołu ABBA-Show, zobaczyć
bardzo widowiskowe pokazy akrobatyczne w wykonaniu zawodników AZS AWF
Kraków oraz świetnie się bawić słuchając Kabareciarzy z pod znaku Raka. Estradowe
„przerywniki” wypełniały Grupy Taneczne z naszego Domu Kultury, Piłkarscy
Żonglerzy rodem z Kurdwanowa oraz quizy i uroczyste nagradzanie laureatów licznych
konkursów i zawodów rozgrywanych w czasie festynu. Z nowymi piosenkami
zaprezentowała się również reprezentująca nasz Dom Kultury Niezależna Grupa
Teatralna „Porfirion”. Najliczniejszą publiczność zgromadził oczywiście zespół
„Czerwonych Gitar”. Przy wykonywaniu, wciąż bardzo chętnie słuchanych przebojów
tego zespołu, wielu uczestników koncertu zamieniło teren boiska trawiastego na
taneczny parkiet.
Uwieńczeniem tego wieczoru był jak zwykle bardzo widowiskowy i przez
wszystkich oczekiwany pokaz sztucznych ogni, który wprawił w zachwyt bardzo licznie
28
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
zgromadzoną publiczność. Występy estradowe nadały tej imprezie rozmach
i niepowtarzalny charakter. Zaproponowana przez Spółdzielnię impreza kulturalnosportowa przyjmowana jest z uznaniem przez wszystkich jej uczestników i
obserwatorów oraz wpisała się na stałe w krajobraz naszego osiedla. Zorganizowanie
kolejnej „Jesieni Kurdwanowskiej” w takim wymiarze stało się możliwe dzięki
wysiłkowi organizacyjnemu pracowników Spółdzielni oraz spontanicznej pomocy
mieszkańców Kurdwanowa, jak również dzięki pozyskaniu licznego grona sponsorów.
G.
W dniu 20 października 2011 r. odbyło się Jesienne Spotkanie z Muzyką i Poezją,
impreza poetycko - muzyczna kontynuująca tradycję Jesiennych Biesiad Poetów.
Nastrój świątecznej gali, podczas której były wręczane poszczególnym poetom nieduże
DYNIE z dedykacjami, osoba prowadzącego, czyli Krzysztofa Kwiatkowskiego, a przede
wszystkim popisy wokalne zaproszonych artystów sprawiły, że ten jesienny wieczór
wprawił bardzo licznie zgromadzoną publiczność w nastrój nostalgicznej zadumy.
Swoje piękne wiersze, głównie o jesiennej tematyce przedstawiali poeci - Anna
Blaschke, Irena Kaczmarczyk, Maria Kantor, Jan Kirsz, Dorota Lorenowicz, Bogusław
Nowaliński, Stanisław Pawłowicz, Danuta Perier -Berska, Marek Porąbka,Piotr
Rudnicki, Ryszard Sokołowski, Andrzej K. Torbus i Grzegorz Wołoszyn. Arie operowe
zaśpiewali Monika Biederman oraz Marcin Korbut, talenty wokalne zaprezentowali
Krzysztof Buratyński oraz Mariusz Skubida, natomiast nowymi piosenkami czarowała
Niezależna Grupa Teatralna „Porfirion”. Artystyczną stronę imprezy, ale też pomysł i
scenografię przygotowały niezastąpione Ania Blaschke, Graga Łapuszek i Halszka
Markiewicz, za co Paniom tym winniśmy wielkie uznanie.
IMPREZY OKAZJONALNE
Do tej formy działania zaliczyć można wystawy plastyczne, wernisaże, imprezy typu
sportowo -rekreacyjnego, imprezy okolicznościowe, prelekcje i spotkania:
A.
W dniu 8 marca 2011 r. w Sali widowiskowej zorganizowane zostało uroczyste
spotkanie
władz
Spółdzielni
oraz
zaproszonych
gości
-
Przewodniczącego
Socjaldemokracji Polskiej p. Wojciecha Filemonowicza i V-ce Przewodniczącego Rady
Miasta p. Sławomira Pietrzyka z piękniejszą częścią mieszkańców naszego osiedla.
Występy artystyczne, symboliczny kwiatek oraz skromny poczęstunek stanowiły jakże
miły akcent tego miłego i często zapominanego już święta Dnia Kobiet.
B.
W dniu 19 kwietnia ub. roku miało miejsce świąteczne spotkanie Zarządu i Rady
Nadzorczej naszej Spółdzielni z Seniorami naszego osiedla oraz zaproszonym gośćmi.
Skromny poczęstunek, ale również artystyczna oprawa tego spotkania pozwoliły wielu
29
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
starszym, samotnym mieszkańcom naszego osiedla zapomnieć o troskach dnia
codziennego i wczuć się w świąteczną atmosferę. O wyjątkowy klimat tego wieczoru
zadbali młodzi artyści Grupy PORFIRION, poetka współpracująca z naszą placówką w
ramach stowarzyszenia ZŁOTY KLON, Pani Irena Kaczmarczyk, a gwiazdami tego
spotkania były solistki Krakowskiej Filharmonii, a zarazem mieszkanki naszego osiedla
Panie Bernadetta Grembowiec i Elżbieta Król-Dryja.
C.
W dniu 25 maja ub. roku w sali widowiskowej Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”
odbyła się impreza z okazji Dnia Matki. na którą zaproszone zostały wszystkie mamy
dzieci biorących udział w stałych zajęciach Domu Kultury oraz „seniorki” naszego
osiedla. Impreza zgromadziła pełną salę gości. Zgodnie z tradycją minionych lat
spotkanie było nie tylko formą podziękowania i pamięci dla wszystkich mam, ale także
podsumowaniem i pokazem niemal wszystkich sekcji działających w Domu Kultury.
Imprezę rozpoczęły najmłodsze 3-4 letnie dzieci z Klubu Bajki i Ruchu, następnie
niewiele starsi pianiści, gitarzyści i tancerki z grupy Tańca Współczesnego. Piękna
scenografia, wiersze kurdwanowskiego poety Pana Jacka Latosińskiego, niesamowity
pokaz iluzjonistyczny wykonany przez teatr MEFISTO oraz symboliczna róża, stanowiły
piękne podziękowanie dla bardzo licznie przybyłych mam.
D.
W dniach 30 maja i 1 czerwca 2011 r. przy współpracy ze Strażą Miejską i Gimnazjum
nr 28 na kurdwanowskim ORLIKU zorganizowany został I Podgórski Turniej Piłkarski
Młodzieży Gimnazjalnej. Do gry przystąpiły Gimnazja 24, 28, 30, 32, 75, Tynieckie
Gimnazjum Społeczne oraz SKS Żak. Po eliminacyjnych grach grupowych, a następnie
meczach finałowych, najlepszą okazała się reprezentacja Gimnazjum nr 32 z
Prokocimia. Profesjonalni sędziowie, zabezpieczenie medyczne Służby Maltańskiej oraz
wspaniałe nagrody ufundowane przez firmy DECATHLON i SNC sprawiły, że tą
sportową propozycję z chęcią wciągnęlibyśmy do kalendarza naszych imprez
cyklicznych.
E.
Z okazji Dnia Dziecka na terenie obiektów sportowych Gimnazjum nr 28 przy ul.
Bujaka i obiektów rekreacyjnych osiedla Kurdwanów Nowy zorganizowano, jak co
roku, imprezę plenerową pt. „Wszystkie Dzieci na Start”. Festyn sportowy
zainaugurowany został w dniu 4 czerwca 2011 r. turniejem piłki nożnej rozegranym na
nowo oddanym obiekcie ORLIK, nieopodal Gimnazjum nr 28. W ramach imprezy
zorganizowano turnieje: piłki nożnej, crossu rowerowego, triobasketu oraz konkurs
plastyczny Kredą na Asfalcie. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali
nagrody ufundowane przez Spółdzielnię oraz przez sponsorów. Wszyscy uczestnicy
mogli ochłodzić się zimnymi napojami. Imprezę zorganizowano przy wydatnej pomocy
30
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
działaczy społecznych Spółdzielni. W imprezie wzięło udział około 150 dzieci w wieku
od 3 do 16 lat.
F.
W dniu 30 sierpnia ub. roku odbył się w Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”
pierwszy Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany dla podgórskich, pozaszkolnych
placówek. Współorganizatorem imprezy były także Straż Miejska Miasta Krakowa oraz
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do
turnieju zgłosiło się ponad 30 osób reprezentujących placówki pozaszkolnych w dwóch
kategoriach wiekowych tj. szkoła podstawowa klasy IV – VI oraz gimnazjum.
G.
Tradycyjnie, dużym zainteresowaniem cieszyła się „Impreza Mikołajkowa” dla dzieci i
młodzieży, zorganizowana w dniu 04 grudnia 2011 r. przez Dom Kultury SM
„Kurdwanów Nowy”. Tym razem przybycie Świętego Mikołaja zwiastowało nie tylko
wspaniałe prezenty, ale także doskonałą zabawę przygotowaną przez objazdowy
teatrzyk, który małym i tym trochę starszym dzieciom przedstawił piękną legendę o
„Czarodziejskim Młynku z Wieliczki”. Zorganizowano wspólne zabawy i zagadki.
Kulminacyjnym punktem imprezy było rozdanie podarunków dzieciom przez Św.
Mikołaja. Dla dzieci z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, upominki i dużo słodyczy ufundowali sponsorzy. Pozostałe dzieci
otrzymały paczki ufundowane przez rodziców. W spotkaniu ze Św. Mikołajem wzięło
udział około 100 dzieci.
H.
W dniu 20 grudnia 2011 r. odbyło się świąteczne spotkanie seniorów naszego Osiedla z
członkami Zarządu oraz przedstawicielami Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Na
imprezę złożyły się występy Dziecięcej Formacji Tańca Hip Hop oraz Niezależnej Grupy
Teatralnej PORFIRION. Pięknymi, lirycznymi piosenkami uświetnił imprezę Mieczysław
Święcicki, któremu akompaniował Paweł Bieńkowski, a okolicznościowe wiersze
recytował poeta Pan Jan Stalony-Dobrzański. Niepowtarzalna atmosfera zaczarowała
publiczność oraz wprowadziła zaproszonych gości w nastrój zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. Nie brakowało świątecznych życzeń, łamania się opłatkiem oraz
ciepłych
słów
skierowanych
do
gości.
Skromny
poczęstunek
oraz
piękny
bożonarodzeniowy wystrój sali widowiskowej podkreślały wyjątkowość tego wieczoru.
Później nastąpiło wspólne kolędowanie, przy akompaniamencie muzyków.
AKCJE SEZONOWE
Sezonowe akcje związane są z feriami szkolnymi i wakacjami, w trakcie których
zorganizowano:
31
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
A.
Półkolonię
w ramach Nieobozowej „Akcji Zima” dla dzieci nie
wyjeżdżających na ferie zimowe z Krakowa. W półkolonii, prowadzonej od 31 stycznia
do 11 lutego 2011 r., uczestniczyło 70 dzieci w wieku od 7 - 13 lat. Zajęcia w tym
okresie prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, a w przypadku
wycieczek poza Kraków do 17-tej. Dzieci otrzymywały dwa posiłki dziennie. Całkowicie
z opłat zwolniono 40 dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, wytypowanych
przez parafialny Zespół Charytatywny i MOPS. Program akcji obejmował zajęcia
rekreacyjne i turystyczne wycieczki poza Kraków oraz zajęcia świetlicowe połączone z
konkursami i turniejami. Na akcję uzyskano dotację z UMK.
B.
Obóz zimowy
w miejscowości Ždiar w okresie 5 do 12 lutego 2011 r., w którym
uczestniczyła 12 - to osobowa grupa dzieci i młodzieży. Program obozu zimowego
obejmował głównie doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie na stokach
narciarskich Bachledovej Doliny i Strachana, piesze wycieczki Monkovą Doliną,
wyprawę do Chaty nad Zielonym Jeziorem, zwiedzanie Jaskini Bielskiej oraz termalne
kąpiele w nowo zrekonstruowanym kąpielisku we Vrbovie. Współorganizatorem obozu
było ognisko TKKF „Top Spin”.
C.
W okresie ferii letnich, w ramach Nieobozowej „Akcji Lato”, zorganizowano
półkolonię dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 13 lat, w której uczestniczyło 130
dzieci zamieszkałych głównie na osiedlu Kurdwanów. Program akcji (prowadzonej od
27.06. - 08.07. oraz od 01.08. - 26.08.2011 r. w godz. 8 -15) był urozmaicony licznymi
wyjazdami poza Kraków oraz na baseny. Opiekę instruktorsko - wychowawczą w
czasie Akcji Lato pełniło 4 wykwalifikowanych instruktorów, którzy spełniali zarazem
rolę animatorów zajęć sportowych kulturalnych i plastycznych. Z najciekawszych
propozycji programowych warto wymienić:

zajęcia nauki i doskonalenia pływania na basenie krytym w Centrum Rekreacji i
Sportu „Camena” oraz odkrytym „Gubałówka” w Skawinie, Aqua Park w
Krakowie,

udział w seansach filmowych w Cinema City i kinie „Kijów”,

wycieczki poza Kraków: Dobczyce – zamek i skansen, Myślenice – Zarabie,
Łapanów – zalew, Tyniec – Opactwo i Ośrodek Sportowy „Kolna”,

zwiedzanie ciekawych miejsc w Krakowie: Park Doświadczeń, Muzeum Inżynierii
i Motoryzacji, ZOO, Skałki Twardowskiego, Las Wolski, Muzeum Lotnictwa,

zawody oraz turnieje tenisa stołowego, unihocka i bilarda,

konkursy plastyczne oraz quizy tematyczne.
32
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Uczestnicy Akcji codziennie otrzymywali drugie śniadanie oraz w porze obiadowej
ciepły posiłek, a podczas wyjazdów poza Kraków grille i ogniska. Nieodpłatnie przyjęto
wytypowanych przez MOPS oraz pedagogów szkolnych 40 uczestników półkolonii
(z uboższych rodzin). Współorganizatorem akcji było Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka.
Na akcję uzyskano dofinansowanie z UMK. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników
Akcji, zapisy i rezerwacje na dwa miesiące przed rozpoczęciem wakacji, to dowód na
ogromne zapotrzebowanie na taką formę spędzania wolnego czasu przez dzieci,
pozostające przez część wakacji w Krakowie.
D.
W okresie od 9 do 24 lipca 2011 r. zorganizowany został Letni Obóz Rekreacyjny w
Wiciu k/Darłowa dla 34 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Bezpośrednie
sąsiedztwo morza, dobra baza sportowa, liczne wycieczki piesze i autokarowe, gry
terenowe, ogniska i zabawy integracyjne pozwoliły uczestnikom obozu spędzić
interesująco i aktywnie część swoich letnich wakacji. Młodzieżą pochodzącą z różnych
społecznie środowisk opiekowało się trzech wykwalifikowanych wychowawców oraz
animatorów rekreacji, którzy podczas realizacji programu obozu mogli korzystać z
bardzo dobrze wyposażonej bazy sportowej oraz własnego autokaru. Wyjazd
zorganizowany został wspólnie z Ogniskiem TKKF „Top Spin”.
Najstarsi mieszkańcy naszego osiedla chętnie spotykali się w ubiegłym roku na terenie
Domu Kultury w ramach Klubu Seniora „PARADOKS” oraz Koła Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Miłe rozmowy przy kawie i herbacie, zabawy taneczne i wycieczki stanowią
sympatyczne urozmaicenie monotonii dnia codziennego dla ludzi w wieku dojrzałym oraz są
okazją do wymiany wrażeń dnia codziennego.
Po zawarciu odpowiednich porozumień przez Zarząd Spółdzielni, Dom Kultury
kontynuuje współpracę z:

Ogniskiem TKKF „ Top Spin” – imprezy rekreacyjne, obozy wakacyjne,

Gimnazjum nr 28 – nieobozowe akcje wakacyjne,

Klubem Honorowego Dawcy Krwi – Białe Niedziele, konsultacje, punkt informacyjny,

Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym – prowadzenie zajęć szachowych,

Klubem Sportowym „Grzegórzecki” – udostępnianie obiektów,

Biblioteką – dotacja na zakup nowości wydawniczych,
Współpraca ta owocuje pozyskiwaniem dodatkowych środków na prowadzenie
działalności społeczno – wychowawczej, gdyż w myśl obowiązującej polityki Urzędu Miasta
Krakowa o dotację na swoją działalność starać się mogą tylko organizacje pozarządowe, tj.
fundacje, stowarzyszenia oraz gminne placówki oświatowe.
33
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
W okresie sprawozdawczym na terenie „Domu Kultury” prowadzone były kursy
oświatowe:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „RAJD” (kursy prawa jazdy),

Szkoła Pamięci i Koncentracji „Wojakowskich” (treningi pamięci).
Wspólny wysiłek w poszukiwaniu sponsorów akcji oraz osobiste zaangażowanie i
inicjatywa wielu osób, dały w efekcie możliwość zrealizowania ciekawego i urozmaiconego
programu Domu Kultury, ku radości dzieci i zadowoleniu ich rodziców.
SPRAWOZDANIE
1.
FINANSOWE SPÓŁDZIELNI
ZA 2011 ROK
Majątek Spółdzielni
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera syntetyczne informacje na temat stanu
majątku Spółdzielni na koniec ubiegłego roku oraz skróconą analizę wyników
ekonomicznych osiągniętych w poszczególnych dziedzinach działalności statutowej. Chcąc
ułatwić Państwu samodzielną ocenę uzyskanych rezultatów, staramy się również
przedstawiać najważniejsze informacje i wskaźniki ekonomiczne w układzie narastającym,
odnosząc je do efektów osiągniętych w latach poprzednich. Osobom szczególnie
zainteresowanym zagadnieniami finansowymi, przypominamy, że dodatkowe informacje (nie
ujęte w sprawozdaniu) mogą uzyskać, zapoznając się ze sporządzonymi przez biegłego
rewidenta „Opinią i Raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego
za 2011 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”. Dokument ten zostanie
wyłożony do wglądu Członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem części pierwszej
najbliższego Walnego Zgromadzenia, umożliwiając uzyskanie wyczerpującej oceny sytuacji
gospodarczej Spółdzielni.
Uwzględniając informacje zawarte w bilansie i rachunku zysków i strat oraz wyniki
analiz przeprowadzonych przez biegłego rewidenta, możemy z satysfakcją stwierdzić, że
sytuacja finansowa i płatnicza naszej Spółdzielni jest dobra i stabilna. Mimo pozostających do
spłaty zobowiązań z tytułu realizacji Programu Termorenowacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Kurdwanów Nowy” osiągnęła w roku ubiegłym po raz kolejny nadwyżkę przychodów nad
kosztami działalności. Osiągnięty wynik finansowy za 2011 rok Spółdzielnia rozliczyła,
stosując wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów zawężającą interpretację przepisu art.
17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
34
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
(t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). W myśl tej wykładni, do rozliczanych
„bezwynikowo”
„przychodów
gospodarki
zasobami
mieszkaniowymi”
spółdzielni
mieszkaniowych, nie zalicza się przede wszystkim przychodów finansowych uzyskiwanych
m.in. z odsetek od lokat terminowych, a także tzw. pozostałych przychodów operacyjnych.
Przychody finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne rozliczane są oddzielnie
od kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a uzyskany wynik traktowany jest jak
zysk spółdzielni, podlegający opodatkowaniu.
Zgodnie z przytoczoną interpretacją Departamentu Rachunkowości Ministerstwa
Finansów, akceptowaną przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w
Tarnowie, osiągnięty w 2011 r. wynik finansowy w SM „Kurdwanów Nowy” został rozliczony
w dwóch pozycjach:
1.
wynik finansowy z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 317.247,06 zł,
zaksięgowany został na koncie zmiany stanu produktów (w wartości ujemnej), a jego
rozliczenie z użytkownikami lokali nastąpi w 2012 roku,
2.
wynik z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej, wykazujący zysk netto w
kwocie 461.514,68 zł przeznaczony zostanie uchwałą najbliższego Walnego
Zgromadzenia na cele statutowe Spółdzielni.
Należy zaznaczyć, że powyższy sposób prezentacji wyniku finansowego Spółdzielni
jest następstwem wyłączenia z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przychodów i kosztów
z tytułu eksploatacji lokali użytkowych i przesunięcia ich do pozostałych przychodów
operacyjnych. W konsekwencji, przychody z pozostałej działalności operacyjnej zostały
powiększone o przychody z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów, co dało w
ubiegłym roku zysk bilansowy w kwocie brutto 683.496,68 zł, od którego Spółdzielnia
zmuszona była odprowadzić podatek dochodowy (CIT) w kwocie 221.982,00 zł. Na
przykładzie naszej Spółdzielni widać zatem, że narzucona przez Ministerstwo Finansów
interpretacja przepisów podatkowych, ma na celu zwiększenie obciążeń podatkowych
spółdzielni mieszkaniowych.
Salda wyników finansowych, uzyskanych w kolejnych latach istnienia Spółdzielni,
przedstawia poniższa Tabela nr 1.
Tabela nr 1
ROK
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Wynik finansowy
814.521
1.208.988
963.734
620.145
592.590
461.515
35
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Powyższe zestawienie wskazuje na utrzymującą się stabilność gospodarki Spółdzielni.
Należy
jednak
pamiętać,
że
czynnikiem
warunkującym
osiągnięty
rezultat
oraz
umożliwiającym realizację omówionych wcześniej zadań rzeczowych, jest przestrzeganie
dyscypliny finansowej, z jaką od lat planowane i rozliczane są zadania gospodarcze
Spółdzielni. Bardziej precyzyjnie charakteryzują stan gospodarki SM „Kurdwanów Nowy”
węzłowe wskaźniki ekonomiczne, wyliczone przez biegłego rewidenta badającego bilans
Spółdzielni. Wskaźniki te zawarte zostały w Tabeli nr 2.
Wskaźnik
Treść ekonomiczna
Ogólnego
poziomu
zadłużenia
Pokrycia
zobowiązań
funduszem
własnym
Płynności
bieżącej I
Płynności
szybkiej II
Płynności
natychmiasto
wej III
2010
2011
zobowiązania ogółem x 100 %
-----------------------------------------------aktywa ogółem
2,19
%
2,19
%
zobowiązania ogółem x 100 %
------------------------------------------------fundusze własne
2,29
%
2,29
%
z tyt. dostaw i usług powyżej 12 m-cy
--------------------------------------------------------------------zobowiązania krótkoterminowe — zobowiązania
krótkoterminowe powyżej 12 m-cy
503,30
%
516,02
%
aktywa obrotowe — zapasy — krótkoterminowe RMK
czynne — należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 m-cy
-----------------------------------------------------------------zobowiązania krótkoterminowe — zobowiązania z tyt.
dostaw i usług powyżej 12 m-cy
502,19
%
514,56
%
inwestycje krótkoterminowe
---------------------------------------------------------------------zobowiązania krótkoterminowe — zobowiązania z tyt.
dostaw i usług powyżej 12 m-cy
377,89
%
473,52
%
96,60
%
96,48
%
7,68
%
7,98
%
aktywa obrotowe — należności
Trwałości
struktury
finansowania
fundusze własne + rezerwy + zobowiązania
Udziału
kosztów
zarządu w
sprzedaży
netto
koszty zarządu
---------------------------------------------sprzedaż usług netto
długoterminowe
------------------------------------------------suma pasywów
36
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Zyskowności
funduszu
własnego
wynik finansowy brutto x 100 %
-----------------------------------------------------kapitały własne — wynik finansowy brutto
Pokrycia
majątku
trwałego
funduszami
własnymi
(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) x 100 %
-----------------------------------------------------------------aktywa trwałe
Pokrycia
majątku
funduszami
własnymi
(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) x 100 %
----------------------------------------------------------------aktywa ogółem
0,49
%
0,43
%
106,12
%
106,46
%
96,39
%
96,27
%
Korzystną sytuację majątkową Spółdzielni potwierdza utrzymujący się na wysokim
poziomie wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Złota reguła
bilansowania), który na dzień 31.12.2011 r. wynosił 106,46 % i wzrósł w stosunku do
roku poprzedniego o 0,34 % pomimo obniżenia aż o 12,04 mln zł (7,53 %) wartości aktywów
trwałych – zmniejszenie nastąpiło przede wszystkim w pozycji „środki trwałe” (obniżka
wartości w stosunku do roku poprzedniego o 5.990.479,52 zł – 3,96 %) i jest skutkiem
następującego przenoszenia na rzecz Członków Spółdzielni odrębnej własności lokali
mieszkalnych (zarówno lokatorskich, jak i własnościowych) w wykonaniu ustawy z dnia 14
czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Zmniejszeniu o 5.987.854,33 zł (74,70 %) uległa również suma
bilansowa należności długoterminowych, co jest przede wszystkim następstwem
dokonanych w ubiegłym roku spłat na Fundusz Termorenowacji. Jednakże równocześnie
nastąpiło znaczne obniżenie kapitału własnego Spółdzielni finansującego środki trwałe –
spadek o 12,2 mln zł (7,19 %), głównie w pozycji „kapitał (fundusz) podstawowy”,
obejmującej między innymi Fundusz Termorenowacji, który na skutek zakończenia spłat
został przeksięgowany (głównie na fundusz wkładów budowlanych i fundusz wkładów
mieszkaniowych), w wyniku czego zmniejszył się z kwoty 13.273.301,90 zł (B.O.) do kwoty
57.357,91 zł (tj. o 99,56 %), i w efekcie omawiany wskaźnik wzrósł, mimo obniżenia
wartości aktywów trwałych.
Wskaźniki płynności finansowej I - II uległy nieznacznemu podwyższeniu w stosunku
do roku poprzedniego i pozostają kilkakrotnie wyższe od wskaźników optymalnych, co
oznacza, że aktywa obrotowe w całości pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a zatem
świadczy o pełnej wypłacalności Spółdzielni (zdolności do regulowania zobowiązań).
Znacznie wzrósł natomiast wskaźnik III „płynności natychmiastowej”. Podwyższenie
wskaźników płynności nastąpiło zarówno na skutek wzrostu o 18,5 % wartości „inwestycji
krótkoterminowych”, jak i w wyniku znacznego obniżenia wysokości zobowiązań
37
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
krótkoterminowych z kwoty 3.208.149,38 zł w 2010 r. do kwoty 3.033.792,93 zł (tj. o 5,43
%) na koniec 2011 roku.
Odnotować też należy, że wskaźniki ogólnego poziomu zadłużenia i pokrycia
zobowiązań funduszem własnym utrzymały się na poziomie roku 2010, co oznacza, że
Spółdzielnia w roku sprawozdawczym nie zwiększyła poziomu finansowania się
zobowiązaniami.
Zaprezentowane wskaźniki ekonomiczne świadczą, że sytuacja finansowa i płatnicza
Spółdzielni jest stabilna i nie występują zagrożenia dla kontynuacji jej działalności.
Syntetyczne wyniki gospodarowania w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011
przedstawiają: Tabele nr 3.A. i 3.B., zawierające skróconą wersję bilansu majątkowego oraz
Tabela nr 4. obrazująca rachunek zysków i strat.
Skrócona wersja bilansu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kurdwanów Nowy” na dzień 31.12.2011 r. /w złotych/
Tabela nr 3.A.
Stan na
A K T Y W A
bieżący
poprzedni
rok
A. AKTYWA TRWAŁE
0
1
147.915.608,09
2
159.952.032,28
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
21.763,76
145.849.529,03
—
151.919.862,65
1. Środki trwałe
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu)
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) Środki transportu
e) Inne środki trwałe
145.326.841,29
151.317.320,81
47.195.551,17
48.174.042,46
98.005.560,52
106.418,18
11.417,82
7.893,60
522.687,74
103.060.026,67
77.452,33
2.236,85
3.562,50
602.541,84
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
2.027.881,30
16.434,00
8.015.735,63
16.434,00
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
—
—
16.434,00
—
—
16.434,00
—
—
2. Środki trwałe w budowie
—
15.655.041,62
44.460,71
44.460,71
—
1.231.973,59
—
1.231.973,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
a) Materiały
b) Półprodukty i produkty w toku
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek
38
—
16.146.776,16
35.914,88
35.914,88
—
3.279.209,62
—
3.279.209,62
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy
b) z tytułów budżetowych (podatki, dotacje itp.)
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 inne środki pieniężne
 inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW /A + B/
1.045.254,33
16.110,00
170.609,26
—
14.365.636,97
14.365.636,97
—
—
14.365.636,97
5.839.117,24
8.526.519,73
—
—
12.970,35
163.570.649,71
1.118.125,45
64.552,87
2.096.531,30
—
12.123.336,71
12.123.336,71
—
—
12.123.336,71
2.244.191,35
9.879.145,36
—
—
708.314,95
176.098.808,44
Tabela nr 3.B.
Stan na
P A S Y W A
bieżący
0
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
1. wobec jednostek powiązanych
2. wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji długoterminowych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
rok
1
156.911.595,54
85.486.305,16
58.672.742,27
12.291.033,43
461.514,68
6.659.054,17
344.603,69
556.679,96
—
556.679,96
449.411,65
poprzedni
2
169.081.193,30
93.496.876,00
62.172.918,87
12.818.808,81
592.589,62
7.017.615,14
382.046,25
655.464,54
—
655.464,54
523.763,48
—
107.268,31
—
—
131.701,06
—
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3.033.792,93
3.208.149,38
1. wobec jednostek powiązanych
2. wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do
12 miesięcy
e) z tytułu podatków, dotacji celowych, ubezpieczeń i
innych świadczeń
f) z tytułu wynagrodzeń
—
2.724.321,86
73.236,40
—
2.947.422,02
73.236,40
—
—
—
—
d) inne
39
2.458.333,23
2.570.668,12
61.713,00
63.635,00
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
g) inne
3. Fundusze specjalne
E. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 długoterminowe
 krótkoterminowe
PASYWA razem
—
131.039,23
309.471,07
2.723.977,59
—
2.723.977,59
1.899.030,88
824.946,71
—
239.882,50
260.727,36
2.771.954,97
—
2.771.954,97
2.065.452,83
706.502,14
163.570.649,71
176.098.808,44
Bilans majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2011 r. po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 163.570.649,71 zł.
Rachunek zysków i strat za rok 2011 /w złotych/
Tabela nr 4.
Kwota za rok
KOSZTY I STRATY
1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
G. Przychody finansowe
Odsetki
H. Koszty finansowe
Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
40
bieżący
2
21.798.637,64
poprzedni
3
21.664.968,66
22.115.884,70
– 317.247,06
21.295.874,04
– 369.094,62
—
—
21.723.947,65
147.687,46
12.792.477,74
3.072.143,69
572.913,15
2.711.875,29
424.166,89
2.002.683,43
—
74.689,99
290.357,85
—
—
290.357,85
310.285,32
—
—
310.285,32
54.762,52
683.651,85
683.651,85
54.917,69
54.917,69
—
—
683.496,68
—
—
—
21.400.808,64
146.829,21
12.720.761,35
3.004.335,53
576.739,36
2.493.092,36
420.055,31
2.038.995,52
—
264.160,02
158.017,17
—
—
158.017,17
121.553,60
—
—
121.553,60
300.623,59
606.402,32
606.402,32
87.694,29
87.694,29
—
—
819.331,62
—
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
K. Zysk (strata) brutto
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
N. Zysk (strata) netto /K-L-M/
683.496,68
221.982,00
—
819.331,62
226.742,00
—
461.514,68
592.589,62
Jak wynika z powyższych tabel, rachunek zysków i strat Spółdzielni za 2011 r.
zamknął się wynikiem dodatnim na działalności GZM (zaksięgowanym w pozycji „zmiana
stanu produktów”) i wynikiem dodatnim na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej
(zaksięgowanym w pozycji „zysk netto”). Uzyskanie po raz kolejny dodatniego wyniku
finansowego stało się możliwe dzięki konsekwentnemu obniżaniu kosztów zależnych od
Spółdzielni oraz osiągnięciu dodatkowych wpływów z działalności operacyjnej. Głównymi
źródłami korzystnej sytuacji finansowej i płatniczej były:
A.
wpływy z odsetek od lokat terminowych, które w poszczególnych latach podwyższyły
przychody o kwotę:
Wpływy (w tys. zł.)
B.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
440,8
622,1
746,0
596,1
481,4
531,4
wpływy z odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat czynszów, które w roku
2011 wyniosły 152.210,44 zł.
Dzięki uzyskanym wpływom, wynik za 2011 rok zamknął się zyskiem bilansowym
brutto w kwocie 683.496,68 zł, od którego Spółdzielnia zapłaciła podatek CIT w kwocie
221.982,00 zł. W rezultacie, uzyskany zysk netto wynosi 461.514,68 zł.
2.
Aktywa trwałe
Wartość netto aktywów trwałych, obejmujących głównie rzeczowe aktywa trwałe
oraz należności długoterminowe, wynosi 147.915.608,09 zł i stanowi 90,43 % w strukturze
majątku Spółdzielni. W roku sprawozdawczym nastąpiło dalsze zmniejszenie wartości
aktywów trwałych (o kwotę 12.036.424,19 zł – tj. 7,53 %), przede wszystkim na skutek
zmniejszenia należności długoterminowych i rzeczowych składników majątku trwałego.
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych o kwotę (–) 6.070.333,62 zł nastąpiła
głównie w wyniku znacznego zmniejszenia w ubiegłym roku wartości budynków i gruntów
pozostających w majątku trwałym Spółdzielni. I tak:
1)
wartość „budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (poz. II. 1. b aktywów
trwałych) wynosiła na dzień 01.01.2011 r. (B.O.) 103.060.026,67 zł. Na dzień 31.12.2011
r. wartość budynków pozostających własnością Spółdzielni obniżyła się natomiast do
41
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
kwoty 98.005.560,52 zł, tj. o kwotę 5.054.466,15 zł (4,90 %), na skutek
realizowania przez Spółdzielnię obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 18
grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1779), czyli ustanawianiu odrębnej
własności lokali mieszkalnych (zarówno lokatorskich, jak i własnościowych)
i przenoszeniu prawa własności tych lokali na rzecz Członków Spółdzielni.
2)
wartość bilansowa nieruchomości gruntowych Spółdzielni wynosiła na dzień
01.01.2011 r. - 48.174.042,46 zł, a na dzień bilansowy wartość gruntów wyniosła
natomiast kwotę 47.195.551,17 zł, a zatem obniżyła się w roku bilansowym o kwotę
978.491,29 zł (2,03 %). I w tym przypadku znaczny spadek wartości gruntów jest
przede wszystkim następstwem wykonywania postanowień ustawy z dnia 18 grudnia
2009 r., bowiem przeniesienie własności lokalu następuje wraz z udziałem we własności
(lub użytkowaniu wieczystym) gruntu, na którym budynek jest posadowiony.
Na stan aktywów trwałych wpływa również wartość środków trwałych w budowie w
łącznej kwocie 522.687,74 zł, na którą składały się głównie nakłady poniesione przez
Spółdzielnię na budowę zespołów garażowych przy ul. Bojki i przy ul. Bujaka.
Odnotować też wypada obniżenie o kwotę 5.987.854,33 zł wartości należności
długoterminowych. Składające się na aktywa trwałe należności długoterminowe w kwocie
2.027.881,30 zł obejmowały głównie rozrachunki z członkami z tytułu docieplenia budynków
sfinansowanego ze środków Spółdzielni czasowo przeznaczonych na termomodernizację –
w kwocie 5.848.607,65 zł (B.O.). Należności te w roku bilansowym zostały w części
(1.955.161,52 zł) spłacane przez Członków Spółdzielni w ramach ustalonego odpisu na ten
cel według stawki 0,75 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali, a w pozostałej części odstąpiono
od naliczania funduszu, co spowodowało zmniejszenie ich stanu na koniec roku bilansowego.
Na saldo należności długoterminowych złożyły się ponadto rozrachunki z członkami z tytułu
zadłużeń kredytowych wraz z odsetkami (dotyczą zadłużenia członków zamieszkałych w
budynkach przy ul. Bojki nr 1, 5 i 12).
3.
Aktywa obrotowe
Wartość aktywów obrotowych wyniosła na dzień 31.12.2011 r. kwotę 15.655.041,62
zł i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 3,04 %, na co wpłynęło przede
wszystkim zmniejszenie wartości należności krótkoterminowych o 2.047.236,03 zł, tj.
o 62,43 %, spowodowane zakończeniem rozrachunków z tytułu spłat środków na Fundusz
Termorenowacji, dokonywanych przez członków Spółdzielni. Należności krótkoterminowe „z
tytułu dociepleń”, przewidziane do zapłaty w B.O. roku 2011 wynosiły kwotę 1.955.161,52 zł.
42
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Obniżenie salda należności krótkoterminowych zostało częściowo zrekompensowane
zwiększeniem o 2.242.300,26 zł (18,49 %) wartości pozycji „inwestycje krótkoterminowe”,
który to wzrost zawdzięczamy przede wszystkim przyrostowi w roku sprawozdawczym
środków pieniężnych w banku o kwotę 2.242.300,26 zł. Dzięki temu zmiana struktury
środków obrotowych nie spowodowała obniżenia wyliczonego na dzień bilansowy
wskaźnika „płynności natychmiastowej III” wyrażającego proporcję posiadanych środków
pieniężnych
i papierów wartościowych do wymagalnych zobowiązań bieżących
(krótkoterminowych). Uzyskany przez SM „Kurdwanów Nowy” wskaźnik płynności
„natychmiastowej” wzrósł bowiem i wynosi 473,52 %, co wskazuje na stabilizację płynności
finansowej Spółdzielni. Sytuacja płatnicza (wyrażająca się wskaźnikami płynności zawartymi
w Tabeli nr 2) świadczy o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni, bowiem wszystkie te
wskaźniki przekraczają wielkości optymalne.
W pozycji „należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy”
nastąpiło w stosunku do bilansu otwarcia zmniejszenie zaksięgowanych środków o 6,51 % –
co jest zjawiskiem korzystnym, bowiem w tej pozycji zawierają się zadłużenia czynszowe za
lokale mieszkalne (896.095,09 zł), których szczegółowa analiza zawarta jest w kolejnym
podrozdziale. Zmniejszenie się w aktywach obrotowych nominalnej kwoty należności
z tytułu dostaw i usług oznacza poprawę terminowości wpływów za czynsze.
4.
Należności czynszowe
Wśród należności, szczególną uwagę wypada zwrócić na kształtowanie się zaległości
czynszowych. Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się nasza
Spółdzielnia, jest bowiem utrzymujące się zadłużenie czynszowe na lokalach mieszkalnych i
użytkowych. Stan zadłużenia czynszowego w roku sprawozdawczym, w porównaniu z
rokiem 2010 obrazuje Tabela nr 5.
Tabela nr 5 - Kształtowanie się zadłużenia czynszowego w roku 2011 – porównanie z 2010 r.
/w tys. zł/
Stan na dzień
31 grudnia roku:
TREŚĆ
1
Zadłużenie ogółem
w tym:
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
%
/kol. 3 : kol. 2/
2010
2
1036
2011
3
974
4
94,02
967
69
896
78
92,66
113,04
43
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Z tabeli wynika, że w roku ubiegłym nastąpiło zmniejszenie nominalnej kwoty
zadłużenia czynszowego o 5,98 %, przy czym kwota zadłużenia na lokalach mieszkalnych
zmalała w stosunku do 2010 r. o 7,34 %, a na lokalach użytkowych nastąpiło zwiększenie
zadłużenia o 13,04 %.
Aby uzyskać realną analizę sytuacji w zakresie zadłużenia, należy porównać wskaźnik
należności czynszowych Spółdzielni – liczony jako proporcja należności bieżących (na 31.XII.
danego roku) do rocznej sumy naliczeń czynszu dla wszystkich lokali (wartości sprzedaży).
Wyliczony w ten sposób wskaźnik zadłużenia, odniesiony do wielkości porównywalnych,
wynosi dla roku 2010 – 4,61 %, a dla roku 2011 – 4,05 %, co świadczy o zmniejszeniu
się stopy zadłużenia lokali mieszkalnych o 0,56 % i wskazuje, że nominalnemu obniżeniu
zadłużenia czynszowego w roku ubiegłym towarzyszy spadek wskaźnika zadłużenia, pomimo
zwiększenia obciążeń użytkowników lokali, będącego następstwem wzrostu cen towarów i
usług, oddziałującym na koszty eksploatacji budynków. Analizę wskaźnika zadłużenia w
rozbiciu na lokale mieszkalne i użytkowe przedstawia poniższa Tabela nr 6.
Tabela nr 6.
Suma naliczeń czynszu
za rok
Zadłużenie czynszowe na
koniec roku
/w tys. zł/
TREŚĆ
/w tys. zł/
1
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
RAZEM
2010
2
2011
3
20.949
2.213
23.162
2010
4
22.121
2.267
24.388
2011
5
967
69
1036
896
78
974
Wskaźnik zadłużeń
czynszowych
kol. 4 : 2
x 100
kol. 5 : 3
x 100
2010
6
2011
7
4,61
3,12
4,47
4,05
3,44
3,99
Dla zilustrowania kształtowania się zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne,
przedstawiamy porównanie (w układzie miesięcznym) stanu zadłużenia na dzień 31.12.2010
oraz na dzień 31.12.2011 roku.
Tabela nr 7.
Lp.
Okres zalegania z
zapłatą czynszu
(narastająco)
Stan na dzień 31.12.2010
Kwota /w zł/
Stan na dzień 31.12.2011
1
1
2
do 1 miesiąca
3
171.383,72
Liczba
dłużników
4
854
2
od 1 - 2 miesięcy
172.267,24
3
od 2 - 3 miesięcy
4
5
5
177.840,09
Liczba
dłużników
6
730
330
181.373,71
331
110.914,49
114
104.869,67
99
od 3 - 4 miesięcy
78.374,44
59
78.705,07
55
od 4 - 5 miesięcy
66.186,98
33
53.641,41
31
44
Kwota /w zł/
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
6
od 5 - 6 miesięcy
56.556,30
24
43.154,09
18
7
ponad 6 miesięcy
311.243,18
56
256.511,05
42
966.926,35
1.470
896.095,09
1.306
R A Z E M:
Analiza stanu zadłużenia czynszowego wskazuje, że liczba lokatorów zalegających z
płatnością czynszu za lokale mieszkalne, wynosząca – według stanu na dzień 31.12.2011 r. –
1306 osób, zmalała o 164 osoby w stosunku do liczby wykazanej na dzień 31.12.2010 r.
(1470 osób). Należy też zwrócić uwagę, że aż 1.160 osób (tj. 88,8 % ogólnej liczby
dłużników) zalega z zapłatą czynszu za okres do 3 miesięcy, zaś średnia kwota zadłużenia
przypadającego na 1 dłużnika w grupie osób zalegających z zapłatą do 1 miesiąca, wynosi
243,61 zł, a więc jest to raczej opóźnienie zapłaty czynszu za 1 miesiąc. Krótkotrwałe
zaleganie z zapłatą czynszu tłumaczymy przejściowymi trudnościami finansowymi, z jakimi
boryka się wielu Członków naszej Spółdzielni. Odnotować należy natomiast, że liczba
lokatorów wykazujących zadłużenie przekraczające 6-miesięczny czynsz, zmniejszyła się z 56
osób w 2010 r. do zaledwie 42 osób na dzień 31.12.2011 r., natomiast łączna kwota
zadłużenia tych osób obniżyła się o 17,6 %, co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, gdyż w
tym przypadku mamy do czynienia z osobami, które na ogół nie czynią żadnych starań o
zmniejszenie długu. Porównanie (w liczbach nominalnych) zmian stanu zadłużenia na
lokalach mieszkalnych na koniec 2010 i 2011 roku wskazuje, iż w roku 2011 zadłużenie to
uległo też zmniejszeniu, gdy idzie o globalną kwotę zaległości czynszowych (o 70.831,26 zł),
a grupa dłużników zalegających dłużej niż 3 miesiące (3 i więcej) zmniejszyła się o 26 osób.
Mimo niewielkiego obniżenia zadłużenia czynszowego, Zarząd z uwagą śledzi to
zjawisko. Konieczne wydaje się dalsze stosowanie wdrożonego w SM „Kurdwanów Nowy”
bogatego repertuaru środków, mających nakłonić lokatorów do spłaty zadłużenia. Szczególny
wpływ na ograniczenie liczby najbardziej uporczywych dłużników, przypisać należy pełnej
poświęcenia działalności Komisji Członkowsko - Lokalowej Rady Nadzorczej, która na swoje
liczne posiedzenia zaprosiła 179 dłużników, dając im szansę dobrowolnej spłaty zaległości
czynszowych. Niestety, osoby, wobec których zawiodły wszelkie środki oddziaływania
perswazyjnego, były wykluczane ze Spółdzielni, bądź też zastosowano wobec nich nowy
środek prawny w postaci wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
W okresie sprawozdawczym wykluczonych zostało ze SM „Kurdwanów Nowy” 16 członków,
a w stosunku do 1 członka podjęto uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu, jednakże 9 osobom przywrócono członkostwo po spłacie zadłużenia.
Natomiast
18 osobom (będącym w trudnej sytuacji materialnej) Zarząd Spółdzielni
wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania odsetek ustawowych od zadłużenia, 112 osobom
wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach, a z 49 osobami podpisał ugody.
45
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Oprócz tego SM „Kurdwanów Nowy” stosowała „rutynowo” wdrożony od kilku lat
tryb postępowania wobec lokatorów zalegających z zapłatą czynszu.

Do wszystkich dłużników kierowane były systematycznie wydruki komputerowe
zawierające wezwania do regulowania zaległości czynszowych. Wyposażenie
księgowości
w
sieć
komputerową
i
wdrożenie
nowoczesnych
programów
komputerowych pozwala bowiem uzyskiwać bieżącą informację o stanie należności
czynszowych, pomimo bardzo małej obsady etatowej komórek księgowości i
obciążenia ich dodatkowymi zadaniami związanymi w wykupem własności lokali,

Wszystkim lokatorom, dokonującym nieterminowych wpłat czynszów, naliczano
odsetki ustawowe, a wpływy uzyskane z tego tytułu w roku 2011 wyniosły kwotę
152.210,44 zł.

Przeciwko osobom, które mimo wezwań uchylały się od spłaty zadłużenia,
występowano na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucji komorniczej.
Stosowany wobec dłużników tryb postępowania, choć bardzo czasochłonny
i wymagający wielkiego wysiłku zarówno ze strony pracowników Działów Członkowsko Organizacyjnego i Księgowości, jak i członków Rady Nadzorczej, przynosi istotne efekty, choć
nie zdołał doprowadzić do likwidacji zjawiska. Niestety, zmiana przepisów prawa
spółdzielczego powoduje, że wobec osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu lub prawo własności lokalu, samo pozbawienie członkostwa nie powoduje
utraty prawa do lokalu. W takich przypadkach będziemy występować do Sądu o sprzedaż
licytacyjną lokalu.
5.
Koszty działalności
Zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów nowymi regułami ustalania
wyniku na działalności Spółdzielni, w roku 2011 oddzielnie zbilansowane zostały
uzyskiwane wpływy z poniesionymi kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM),
w zakresie eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych, dostawy wody, odprowadzania
ścieków i dostarczania ciepła do mieszkań oraz wywozu nieczystości i konserwacji bieżącej
lokali mieszkalnych, a oddzielnie wynik na pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych.
Na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni składały się:
a)
koszty tzw. eksploatacji podstawowej, kształtujące wysokość stawki eksploatacyjnej
rozliczanej na 1 m2 całej powierzchni użytkowej lokali w poszczególnych
nieruchomościach wspólnych należących do zasobów Spółdzielni,
b)
koszty mediów /woda, kanalizacja, c.o., śmieci/ oraz instalacji i urządzeń technicznych
funkcjonujących tylko w niektórych budynkach /c.c.w., dźwigi/.
46
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Po zbilansowaniu z uzyskiwanymi wpływami poniesionych kosztów, wyniki GZM za rok
2011 kształtują się następująco:
Tabela nr 8.
L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPRZEDAŻ
(przychody) za
rok 2011
/w złotych/
4.739.670,42
KOSZTY
poniesione w
roku 2011
/w złotych/
4.540.612,61
WYNIK
za rok 2011
/w złotych/
256.706,82
255.187,50
1.519,32
1
Eksploatacja lokali mieszkalnych
2
Eksploatacja dźwigów
3
Dostawa wody i kanalizacja – lokale
mieszkalne
Wywóz śmieci – lokale mieszkalne
4.078.506,92
4.078.506,92
0
1.090.785,10
974.086,67
116.698,43
Eksploatacja centralnego ogrzewania + gaz
– lokale mieszkalne
Razem eksploatacja GZM
7.727.684,00
7.727.684,00
0
17.893.353,26
17.476.077,70
317.275,56
4
5
199.057,81
Powyższa tabela wskazuje, że w roku 2011 wynikiem dodatnim zamknęły się
zarówno koszty eksploatacji lokali mieszkalnych (+ 199.057,81), koszty eksploatacji
dźwigów (+ 1.519,32), jak i koszty wywozu śmieci z lokali mieszkalnych (+116.698,43). W
efekcie działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zamknęła się nadwyżką
wpływów nad poniesionymi kosztami w kwocie 317.275,56 zł, która została wykazana w
rachunku zysków i strat, jako zmiana stanu produktów.
W zakresie eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych, poniesione przez
Spółdzielnię w 2011 r. koszty w układzie rodzajowym przedstawia Tabela nr 9.
Tabela nr 9 - Koszty eksploatacji podstawowej za rok 2011
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RODZAJ KOSZTÓW
Wynagrodzenia pracowników umysłowych
Wynagrodzenia dozorców
Bezosobowy fundusz płac
Narzuty na ZUS
Materiały, środki czystości, środki ochrony BHP
Energia elektryczna
Podatek od nieruchomości
Odpisy na ZFSS
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
Firma sprzątająca
Pozostałe koszty usług materialnych (transport,
dezynfekcja, przeglądy: ciągów kominowych, instalacji
elektrycznych i gazowych)
Koszty ogólnego zarządzania
Pozostałe koszty usług niematerialnych
Pogotowie awaryjne
Ubezpieczenia
Utrzymanie zieleni i dróg w okresie zimy
47
Wykonanie
Wykonanie
/ w tys. zł /
(w zł/m2 /miesiąc)
121,8
0,04
134,1
0,05
2,7

41,2
0,01
54,7
0,02
293,1
0,10
50,0
0,02
12,3

136,7
0,05
912,0
0,32
384,3
0,13
685,8
54,1
41,6
82,2
294,7
0,24
0,02
0,01
0,03
0,10
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
17
Eksploatacja razem (wiersze 1 - 16)
Remonty i konserwacja własna
ŁĄCZNE KOSZTY EKSPLOATACJI:
3.301,3
1.126,2
4.427,5
1,14
0,39
1,53
 Uwaga: koszty wykazane w tej pozycji wynoszą w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni zasobów
mniej niż 1 grosz (0,01 zł) dlatego nie można ich wyrazić w tabeli. Zostały one ujęte zbiorczo wraz
z innymi pozycjami.
W zakresie poniesionych przez Spółdzielnię w 2011 r. kosztów tzw. eksploatacji
podstawowej – kształtujących wysokość uśrednionej stawki eksploatacyjnej rozliczanej na
1 m2 całej powierzchni użytkowej lokali w zasobach SM „Kurdwanów Nowy” – największe
nakłady (wartościowo) poniesione zostały na:
1/
koszty remontów i konserwacji „własnych” – 1.126,2 tys. zł,
2/
koszty firm sprzątających – 912,0 tys. zł,
3/
koszty ogólnego zarządzania – 685,8 tys. zł,
4/
pozostałe koszty usług materialnych (transport, dezynfekcja, przeglądy: ciągów
kominowych, instalacji elektrycznych i gazowych) – 384,3 tys. zł,
5/
utrzymanie zieleni i dróg w okresie zimy – 294,7 tys. zł,
6/
koszty zakupu energii elektrycznej – 293,1 tys. zł,
7/
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 136,7 tys. zł.
Proporcje wymienionych powyżej pozycji kosztów nie ulegają w naszej Spółdzielni
zmianie od kilku lat, w sposób typowy dla większości spółdzielni mieszkaniowych typu
eksploatacyjnego. Zwracamy też uwagę, że prowadzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą
Spółdzielni konsekwentna polityka gospodarcza przyczynia się do obniżenia kosztów
utrzymania zasobów mieszkaniowych, przypadających na poszczególne lokale. W efekcie,
wzrost opłaty eksploatacyjnej, jest w głównej mierze konsekwencją rosnących nieustannie
kosztów zewnętrznych (niezależnych od Spółdzielni).
Rzeczywisty uśredniony koszt eksploatacji wyniósł w SM „Kurdwanów Nowy” w 2011
roku [w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni eksploatowanych zasobów] – 1,53 zł/m2
miesięcznie, co wynika z wyliczenia:
1. poniesione koszty eksploatacji
4.427.500 zł
2. powierzchnia eksploatowanych lokali
3. stawka rzeczywista:
241.090 m2
4.427.500
------------------- : 12 m-cy = 1,53 zł/m2
241.090
Zatem ustalona na rok 2011 stawka eksploatacyjna dla członków, wynosząca średnio
w skali Spółdzielni 1,53 zł/m2 w pełni pokryła poniesione koszty, a rozliczenie kosztów
eksploatacji lokali mieszkalnych zamknęło się nadwyżką przychodów nad kosztami, która
48
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
zostanie rozliczona w 2012 roku. Należy jednak pamiętać o indywidualizacji stawek opłaty
eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości (budynków), która sprawia, że tylko
w 23 (29,8 %) budynkach (spośród 77 pozostających w zasobach Spółdzielni) stawki opłaty
eksploatacyjnej były w ubiegłym roku wyższe od stawki średniej, natomiast w pozostałych
nieruchomościach budynkowych kształtowały się na poziomie stawki średniej lub poniżej
stawki średniej. Podkreślić należy, że osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu oraz właściciele lokali, nie będący członkami Spółdzielni, opłacali opłatę
eksploatacyjną na poziomie średniej stawki realnej, tj. 1,90 zł/m2/m-c. Dlatego też, również
rozliczenie wyniku finansowego uzyskanego na eksploatacji lokali mieszkalnych dokonywane
będzie indywidualnie dla danej nieruchomości.
Wynik uzyskany przez Spółdzielnię za rok 2011 na pozostałych kosztach i przychodach
operacyjnych przedstawia Tabela nr 10.
Tabela nr 10.
L.p
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
Eksploatacja lokali użytkowych
Dostawa wody i kanalizacja – lokale
użytkowe
Wywóz śmieci - lokale użytkowe
Eksploatacja centralnego ogrzewania –
lokale użytkowe
Dom Kultury
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne
Przychody i koszty finansowe (z tytułu
odsetek od lokat i inne)
3
4
5
6
7
RAZEM
8
PRZYCHODY
za rok 2011
/w złotych/
1.935.508,23
KOSZTY
za rok 2011
/w złotych/
1.849.368,80
WYNIK
za rok 2011
/w złotych/
+ 86.139,43
35.774,90
80.630,45
35.774,90
74.411,22
0
+ 6.219,23
101.385,53
426.170,75
101.385,53
443.839,42
0
– 17.668,67
290.357,85
310.285,32
– 19.927,47
683.651,05
54.917,69
+ 628.734,16
3.553.479,56
2.869.982,88
+ 683.496,68
0
221.982,00
– 221.982,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
Zysk netto
461.514,68
Skoro Spółdzielnia wykazała w rachunku zysków i strat „zysk netto” w kwocie
461.514,68 zł, Walne Zgromadzenie SM „Kurdwanów Nowy” obowiązane jest do podjęcia
uchwały o przeznaczeniu uzyskanej „nadwyżki bilansowej” (zgodnie z postanowieniem art.
38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze [j.t. z 2003 r. Dz.U. Nr 188,
poz. 1848 ze zm.] i § 122 pkt 5 Statutu Spółdzielni).
6.
Analiza funduszu remontowo - konserwacyjnego
49
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
W 2011 roku przeprowadzono prace remontowe, szczegółowo opisane pod
względem rzeczowym w rozdziale pt. „Remonty budynków” niniejszego sprawozdania, na
ogólną kwotę 2.743.756,41 zł zaś wpływy z odpisu na fundusz remontowy wyniosły kwotę
1.650.900,74 zł. Dofinansowanie wykonanych prac remontowych z innych przychodów
uzyskiwanych przez Spółdzielnię wyniosło zatem kwotę 1.092.855,67 zł (tj. 0,47 zł/m2
miesięcznie). Sposób wykorzystania środków zgromadzonych na funduszu remontowym
oraz źródła akumulacji przedstawia Tabela nr 11.
Tabela nr 11 - Wykorzystanie funduszu remontowego w 2011 roku.
L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
1. Bilans otwarcia
2. Odpis na fundusz remontowy ze stawki na remonty
i konserwacje
3. Zwrot wydatków inst. c.w.u. - Elektrociepłownia
4. Inne wpływy – wolne środki
5. Wynik za 2010 r.
6. Malowanie klatek schodowych i okien
7. Remont dźwigów
8. Naprawa i utrzymanie dróg oraz remonty chodników
osiedlowych i parkingów
9. Roboty ogólnobudowlane
10. Remont siedziby Spółdzielni i Domu Kultury
11. Remonty i konserwacje dachów
12. Remont instalacji gazowej
13. Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
14. Prace ślusarskie
15. Pozostałe remonty „awaryjne” (nieplanowane)
16. Remont domofonów
RAZEM
Wartość funduszu na koniec okresu
WPŁYWY
/w złotych/
3
58.750,51
1.650.900,74
KOSZTY
/w złotych/
4
42.400,00
459.325,42
592.589,62
109.800,00
182.896,38
749.407,83
2.803.966,29
+ 60.209,88
545.452,00
25.211,56
129.917,74
301.423,61
101.178,03
26.251,16
171.307,46
400.910,64
2.743.756,41
Z przedstawionej tabeli wynika, że podobnie jak w latach poprzednich, obciążenia
lokatorów na fundusz remontowy stanowiły w 2011 roku niespełna 58,87 % całości
zakumulowanych środków przeznaczonych na ten cel. Rzeczywisty koszt wykonanych
remontów przypadający na 1 m2 eksploatowanej powierzchni wynosi miesięcznie 0,95 zł/m2.
Członkowie wpłacali w 2011 r. miesięcznie po 0,55 zł/m2. Pozostałe koszty remontów w
wysokości 0,40 zł/m2 zostały pokryte wpływami z pozostałych przychodów operacyjnych i
finansowych oraz z tzw. wolnych środków, które są nadal głównym źródłem akumulacji
środków na sfinansowanie prac remontowych.
50
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
Analiza funduszu społeczno - kulturalnego
7.
Wpływy pochodzące z odpisów dokonywanych w ciężar opłat czynszowych oraz
uzyskiwane przez Dom Kultury z prowadzonej działalności, jak również wykorzystanie
środków finansowych na działalność społeczno - kulturalną w roku 2011 przedstawia Tabela
nr 12.
Tabela nr 12 - Wykorzystanie funduszu społeczno - kulturalnego w 2011 roku.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
WYSZCZEGÓLNIENIE
WPŁYWY
/w tys. zł/
Działalność Domu Kultury
Wpłaty na fundusz - lokale mieszkalne
Wpłaty na fundusz - lokale użytkowe
Inne wpływy – sponsorzy „Jesień Kurdwanów”
Wynajem sal + reklama
Akcje „Zima 2011” i „Lato 2011”
Zakup książek dla biblioteki osiedlowej
Koszty materialne (prowadzenie stałych zajęć)
Osobowy fundusz płac
Bezosobowy fundusz płac
Narzuty ZUS
Odpis na ZFŚS
Utrzymanie Domu Kultury (czynsz, telefon, środki czystości)
Lektorzy (pracownicy nieetatowi)
Klub Seniora „PARADOKS”
Klub Emerytów i Rencistów
Wyposażenie
Imprezy okolicznościowe, Dzień Dziecka, Mikołaj itp.
Jesień „Kurdwanów 2011”
R A Z E M
51,3
115,6
30,9
183,3
21,9
23,2
426,2
KOSZTY
/w tys. zł/
22,6
3,0
9,2
124,0
12,5
19,0
3,3
27,4
41,6
1,7
1,5
0,5
5,7
171,8
443,8
Przeznaczenie środków funduszu społeczno - kulturalnego oraz formy prowadzonej
działalności zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania poświęconej
działalności Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”.
Prezentując najważniejsze zagadnienia działalności Spółdzielni w 2011 roku,
a w szczególności jej sytuację ekonomiczną, należy podkreślić ogromny wkład
pracy wniesiony przez Radę Nadzorczą oraz jej Komisje problemowe, sprawujące
statutowy nadzór nad działalnością Zarządu oraz służące mu swoją roztropną radą
i inicjatywą w podejmowaniu decyzji gospodarczych o podstawowym znaczeniu
51
Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2011 rok
dla Spółdzielni.
52
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards