15) szczegółowa specyfikacja techniczna- plac zabaw

advertisement
S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
OŚWIETLENIE PLACU ZABAW „ŻYRAFA” PRZY UL. HARCERSTWA
POLSKIEGO W INOWROCŁAWIU
Dz. nr 83/95
Grupa robót :
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Inowrocław , lipiec 2010
Oświetlenie placu zabaw „Żyrafa” przy ul. Harcerstwa Polskiego w Inowrocławiu
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
oświetlenia placu zabaw „Żyrafa” przy ul. Harcerstwa Polskiego , dz. nr 85/93 , w Inowrocławiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu budowę oświetlenia placu
zabaw .
W zakres prac wchodzą:
- wykopy liniowe
- układanie rur przepustowych
- układanie kabli w wykopach w rurach osłonowych
- układanie uziomów w wykopach
- montaż słupów oświetleniowych
- montaż przewodów w latarniach,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż izolacyjnych złączy kablowych we wnękach słupów,
- badania i pomiary.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w OST
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, służąca do zamocowania oprawy
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego
wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z
instalacją elektryczną.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy albo kilka kabli łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski
tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych
Przewód izolowany – samonośny
elektrycznego .
przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się
na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia oświetleniowa została zbudowana.
Osprzęt linii oświetleniowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia , zakończenia przewodów oraz
zabezpieczenia odbiorników.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.
Str.2/6
Oświetlenie placu zabaw „Żyrafa” przy ul. Harcerstwa Polskiego w Inowrocławiu
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00.
2.2. Słupy stalowe
Słupy stalowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 40-5:2004.
2.3. Osprzęt kablowy
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany: do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył
oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.
2.4. Oprawy oświetleniowe
Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-E-06305/00
Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.
Zastosowano oprawy do lamp metalohalogenkowych.
2.5. Źródła światła
Źródło światła powinno emitować strumień świetlny o minimalnej wartości:
6600 lm, dla źródła światła 70W
2.6 Przewody dla podłączenie opraw oświetleniowych
Przewody używane dla połączenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oświetleniowymi powinny spełniać
wymagania PN-E-90056. Należy stosować przewody o napięciu znamionowym 750V, wielożyłowe o żyłach
miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2.
2.7. Wkładki bezpiecznikowe
Wkładki bezpiecznikowe montowane w izolacyjnych złączach kablowych powinny spełniać wymagania
PN-E-06160/10.
2.8. Taśma stalowa ocynkowana 25x3 mm
2.9. Przewód giętki izolowany żółto- zielony
2.10. Odbiór materiałów na budowie
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem
poddać je badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.11. Składowanie materiałów na budowie
Materiały takie jak: przewody, osprzęt, źródła światła, oprawy oświetleniowe itp. mogą być składowane na budowie
i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych.
Str.3/6
Oświetlenie placu zabaw „Żyrafa” przy ul. Harcerstwa Polskiego w Inowrocławiu
Słupy oświetleniowe mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i
uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna.
Przewody powinny być składowane na bębnach. Bębny z przewodami umieszczać na utwardzonym podłożu placu
budowy.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca przystępujący do budowy oświetlenia dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:
- żurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,
- podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego,
- spawarki transformatorowej do 500A,
- zespołu prądotwórczego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia powinien wykazać się możliwością korzystania z
następujących środków transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dłużycowej,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewożenia kabli.
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na
środkach transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .
5.2. Wykopy pod słupy
Przed przystąpieniem do wykopów Wykonawca ma obowiązek :
- geodezyjnie wytyczyć stanowiska
- ocenić warunki gruntowe.
Należy zwrócić uwagę aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu ,a wykop był zgodny z PN-68/B-06050
5.3. Układanie kabla w rurach
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel.
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była
mniejsza niż 1.5 krotna jego średnicy.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie
otworów.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów
włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych.
5.4. Montaż słupów stalowych
Słupy stalowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji. Stawianie słupów powinno odbywać się za
pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w Energetyce”.
Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta.
Str.4/6
Oświetlenie placu zabaw „Żyrafa” przy ul. Harcerstwa Polskiego w Inowrocławiu
5.5. Montaż opraw oświetleniowych
Montaż opraw oświetleniowych na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z platformą i z
balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia
się lampy).
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków
atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej.
5.6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa
Ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy dostosować do istniejącej, tzn. Szybkie Wyłączanie Zasilania w
układzie sieci TN C-S zgodnie z PN-E-05009/41 i późniejszą jej nowelizacją.
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy przyłączyć do
uziomu. W tym celu dla każdego słupa należy wykonać uziom typowy . Uziom ułożyć na dnie wykopu liniowego
przysypując 10cm warstwą gruntu rodzimego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Słupy oświetleniowe
Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem:
- dokładności ustawienia pionowego-odchyłka nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa,
- prawidłowości ustawienia opraw
- jakości połączeń kabli i przewodów w izolacyjnym złączu oraz na zaciskach oprawy,
- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw,
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.3. Sprawdzenie ciągłości żył przewodów
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie
przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz
jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
6.4. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV,
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-E-90401.
6.5. Instalacja przeciwporażeniowa
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć skuteczność ochrony przeciwporażeniowej a wyniki
pomiarów zamieścić w protokole pomiarowym. Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu < 10 ohm
6.6. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy
księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów
należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.
Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji
kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas
pomiaru.
Pomiary przeprowadzać dla punktów zgodnie z normą PN-EN 13201:2005 Część 2.
Str.5/6
Oświetlenie placu zabaw „Żyrafa” przy ul. Harcerstwa Polskiego w Inowrocławiu
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową dla latarń jest 1 sztuka , a dla kabla oświetleniowego 1m
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu oraz końcowy wg OST.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą,
- geodezyjną Dokumentacją Powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów,
- protokół odbioru robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa wybudowanego oświetlenia.
Cena obejmuje:
- koszt materiałów,
- dostarczenie materiałów,
- wykopy liniowe
- przepusty kablowe
- ustawienie i montaż słupów,
- montaż opraw oświetleniowych na słupach,
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,
- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia,
- obsługę geodezyjną
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1837: 2005
Oświetlenie dróg publicznych.
PN-EN 40-5:2004
Słupy oświetleniowe - Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe - wymagania.
PN-IEC 60364-6.61:2000 Próby i oględziny
PN-E-90401
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce
polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV.
PN-E-06314
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
PN-E-06305/00
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-05009/41
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-E-05009/61
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-06160/10
Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.
PN-C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 61167:2002
Lampy metalohalogenkowe
Str.6/6
Download