OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ORGANIZACJĘ

advertisement
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ORGANIZACJĘ
PRAC INTERWENCYJNYCH
Świadomy (a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art.233 kodeksu karnego podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3, oświadczam co następuje:
LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH 12 MIESIĄCACH POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA
WNIOSKU W PRZELICZENIU NA PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY, A W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PRZEZ OKRES KRÓTSZY NIŻ 12 MIESIĘCY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH PROWADZENIA TEJ
DZIAŁALNOŚCI1:
Forma
zatrudnienia
W dniu
złożenia
wniosku
12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (w przeliczeniu na pełne etaty)
/należy podać miesiąc i rok/
Średnioroczny
stan zatrudnienia
Liczba
pracowników
Liczba
pracowników
znajdujących się
w niekorzystnej
i bardzo
niekorzystnej
sytuacji2
______________________
/podpis/
1
2
Pomoc na rekrutację jest udzielana jeżeli :
- utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto: a) ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz b) liczby pracowników znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji, - w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy; a w przypadku, gdy rekrutacja takich pracowników nie powoduje
wzrostu netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 m-cy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne
rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub
zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.
Do pracowników w szczególnie niekorzystnej bądź bardzo niekorzystnej sytuacji zaliczamy osoby które:
- są bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
- nie mają wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
- osoby w wieku ponad 50 lat; lub
- osoby dorosłe mieszkające samotnie, mające na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
- osoby które pracują w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w których dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większą niż średnia
dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
- jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość
języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
Download