kwestionariusz rekrutacyjny - OIC Poland

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
………….., dnia......................
......................................................
pieczęć firmowa
pracodawcy/przedsiębiorcy
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” w Lublinie
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
WNIOSEK
pracodawcy/przedsiębiorcy ubiegającego się
o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia
I. Dane dotyczące pracodawcy/przedsiębiorcy
1. Nazwa pracodawcy/przedsiębiorcy:....................................................................................................
Reprezentowany przez.......................................................................................................................
2. Adres siedziby: ...................................................................................................................................
Miejsce prowadzenia działalności: .....................................................................................................
3. Data rozpoczęcia działalności ...................... .....................................................................................
4. Oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności.................................................
5. Forma i stawka opodatkowania..........................................................................................................
6. Rodzaj prowadzonej działalności........................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. REGON........................................, NIP......................................., PKD...............................................
8. stopa % składki na ubezpieczenie wypadkowe .................................................................................
9. Osoba do kontaktu ze strony pracodawcy..................................................................................
nr telefonu...................................................................... w godzinach od....................do...................
II. Dane dotyczące organizacji subsydiowanego zatrudnienia
1. Liczba
bezrobotnych
proponowanych
do
zatrudnienia
w
ramach
subsydiowanego
zatrudnienia...................
2. Nazwa stanowiska pracy…………………………..............................................................................
3. Miejsce wykonywania subsydiowanego zatrudnienia:……………………………………………………
4. Okres zatrudnienia osoby od.............................................. do...................................................
5. Zmianowość:..............................................Godziny pracy: ................................................................
6. Niezbędne lub pożądane kwalifikacje i inne wymogi osoby kierowanej na miejsce
subsydiowanego zatrudnienia:............................................................................................................
Lider Projektu
Projekt „Winda do aktywności” współfinansowany przez
Unię Europejską realizowany jest przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland
Partner – Powiat Łukowski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
............................................................................................................................................................
Rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowaną osobę :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanej osoby :...............................Zgłoszenie
się
kandydata
do
pracodawcy
w
godzinach
od
................do.....................adres................................................................................................
wymagane dokumenty........................................................................................................................
11. Oświadczenie o wyborze formy pomocy
Oświadczam,
że
zatrudnienie
osób
nastąpi
w
ramach
pomocy
publicznej
w formie subsydiów płacowych na (wstawić x we właściwym miejscu):
 rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 1,
 rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji 2,
określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), przy spełnieniu następujących warunków:
1) utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników w porównaniu ze
średnią z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku, gdy rekrutacja pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji nie stanowi wzrostu netto liczby
pracowników, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów jest:
-
dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy,
-
niepełnosprawność,
-
przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego,
-
dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub
-
zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych
a nie redukcja etatu;
pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - oznacza każdą osobę, która:
a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub
c) jest w wieku ponad 50 lat; lub
d) jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
e) pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej
o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej
mniejszość; lub
f) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia
musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;
2
pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji - oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
1
Lider Projektu
Projekt „Winda do aktywności” współfinansowany przez
Unię Europejską realizowany jest przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland
Partner – Powiat Łukowski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2) utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto liczby pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią
z ostatnich 12 miesięcy;
3) pracownik lub pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na
rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są uprawnieni
do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać
umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych;
4) pracownik lub pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na
rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do
nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę
o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
III.
Dane dotyczące stanu zatrudnienia
UWAGA!
 w pkt 1. i 2. należy podać liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat;
 do liczby pracowników wskazywanych w pkt 1. i 2. nie wlicza się pracowników
przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, odbywających
zasadniczą służbę wojskową a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
(uczniów).
1. Aktualna (na dzień złożenia wniosku) liczba pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy na
podstawie umowy o pracę..................., w tym: pracownicy na czas nieokreślony ...................
na czas określony........................., na miejscach refundowanych z Funduszu Pracy .....................,
PFRON..........................., znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej
sytuacji ......................,
2. Liczba pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy w poszczególnych 12 miesiącach
poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres krótszy niż 12 m-cy, liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach
prowadzenia tej działalności:
Lider Projektu
Projekt „Winda do aktywności” współfinansowany przez
Unię Europejską realizowany jest przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland
Partner – Powiat Łukowski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba pracowników
Ogólna liczba
M-c/rok
pracowników
znajdujących się
w szczególnie
niekorzystnej i bardzo
niekorzystnej sytuacji
Suma =
Suma =
Średnia =
Średnia =
IV. Oświadczenie o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie subsydiów
płacowych na:

rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji ponoszonych
za okres 6 miesięcy,

rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji ponoszonych za okres
6 miesięcy,
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)
1. Wynagrodzenie brutto:
…………..… x …………..… x ……..……….. = …………..…..
(liczba osób)
(kwota)
(liczba miesięcy)
(razem)
2. Opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne:
Lider Projektu
Projekt „Winda do aktywności” współfinansowany przez
Unię Europejską realizowany jest przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland
Partner – Powiat Łukowski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
…………..… x …………..… x ……..……….. = …………..…..
(liczba osób)
(kwota)
(liczba miesięcy)
(razem)
Ogółem:…………………………………………………………………………………………
V.
Oświadczenia pracodawcy/przedsiębiorcy:
1. Posiadam/nie posiadam* zaległości podatkowe w Urzędzie Skarbowym;
2. Zalegam/nie zalegam* z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
3. W okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku zostałem/nie zostałem* ukarany lub
zostałem/nie zostałem* skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa
pracy albo jestem/nie jestem* objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów
prawa pracy;
4. Byłem/nie
byłem*
zobowiązany
do
przygotowywania
sprawozdań
finansowych
za
okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
5. Jestem/nie jestem* w stanie likwidacji lub upadłości;
6. Jestem/nie jestem* w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004, str. 2);
7. Otrzymałem/nie otrzymałem* pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegam się o pomoc publiczną;
8. Kwota udzielonej mi pomocy na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25), w jednym roku nie przekroczy kwoty
5 mln euro;
9. Spełniam warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25), o dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej;
10.Spełniam warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3);
* niewłaściwe skreślić
*
Lider Projektu
Projekt „Winda do aktywności” współfinansowany przez
Unię Europejską realizowany jest przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland
Partner – Powiat Łukowski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11.Korzystałem/nie korzystałem* ze środków Funduszu Pracy i PFRON, jeżeli tak to kiedy,
gdzie (podać adres PUP) i w jakiej formie...................................................................................
.....................................................................................................................................................
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK oświadczam, że dane
i oświadczenia zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
…….....................................................
(podpis i pieczęć
pracodawcy/przedsiębiorcy lub osoby
upoważnionej do działania w imieniu
pracodawcy/przedsiębiorcy)
Uwaga! Każda strona wniosku musi być zaparafowana przez pracodawcę/przedsiębiorcę
lub osobę upoważnioną do działania w imieniu pracodawcy/przedsiębiorcy
Załączniki:
1. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
albo kopia innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub
osoby upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy (aktualny 6 miesięcy)– kserokopia
wraz z oryginałem do wglądu,
2. Koncesja, zezwolenie lub innego rodzaju uprawnienia, jeżeli przepisy ustaw szczególnych
uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku ich uzyskania kserokopia wraz z oryginałem do wglądu,
3.
Umowa spółki w przypadku spółek cywilnych – kserokopia wraz z oryginałem do wglądu,
4.
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – kserokopia wraz z oryginałem do wglądu,
5.
Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP - kserokopia wraz z oryginałem do
wglądu,
6.
Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami
o rachunkowości w przypadku pracodawców zobowiązanych do ich składania - kserokopia wraz
z oryginałem do wglądu.
Sprawozdań finansowych nie przekazują mikro- i małe przedsiębiorstwa, o których mowa
w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
*
niewłaściwe skreślić
Lider Projektu
Projekt „Winda do aktywności” współfinansowany przez
Unię Europejską realizowany jest przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland
Partner – Powiat Łukowski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3),
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego
wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312
z późn.zm.
Lider Projektu
Projekt „Winda do aktywności” współfinansowany przez
Unię Europejską realizowany jest przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland
Partner – Powiat Łukowski
Download