Załącznik nr 4 do siwz

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz.U.98.poz. 602) i zapewni
oznakowanie sprzętu wykorzystywanego do tych prac zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 21 z 1993r. póz. 91§ 37 z późn. zm.
Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczą, obowiązującymi normami,
uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie z harmonogramem prac, w sposób
zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom poszczególnych obiektów.
2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na
terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą
ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót. (np. drogi dla pieszych, jezdnie).
3. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, powinni być
ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.
4. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny:
a. posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki parkowe,
b. być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy).
Zamawiający zobowiązuje się do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do
realizacji prac.
5. Prace zanikające będą zgłaszane do odbioru Zamawiającemu przez Wykonawcę
natychmiast po ich zakończeniu, w celu potwierdzenia ich wykonania protokółem
odbioru prac, z udziałem obu stron.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które
powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz
ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji
podziemnych i nadziemnych).
7. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu
podczas odbioru robót.
8. Prace powinny uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym:
a. pracy ludzi i sprzętu,
b. zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonania prac,
c. obsługę administracyjną i logistyczną,
d. podatki i opłaty urzędowe,
e. inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania
prac.
1
RAMOWE WARUNKI/ZASADY WYKONYWANIA PRAC
STAWKI KOSZTORYSOWE
Stawki kosztorysowe zastosowane do wyliczenia cen jednostkowych muszą uwzględniać wszystkie
koszty związane z wykonaniem pracy.
I. KONSERWACJA ZIELENI NISKIEJ
1. Pielęgnacja trawników
Wiosenne grabienie trawników
Czynność polega na:
 jednorazowym wygrabieniu wszelkich zanieczyszczeń organicznych (liści, gałęzi, itp.) oraz
śmieci pozostających na danym terenie (grabienie wykonywane będzie na terenach, na
których wykonywane było grabienie jesienne). W przypadku gdy grabienie wiosenne będzie
wykonywane na terenach, gdzie nie było wykonywane grabienie jesienne - obowiązywać
będą stawki, jak za grabienie jesienne).
 załadunku i wywozie masy organicznej i zanieczyszczeń nie później niż 2 dni po zgrabieniu;
tzn. rozpoczęte grabienie na danym terenie musi zostać zakończone w ciągu dwóch
kolejnych dni. Nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub
święto.
Nawożenie trawników nawozami mineralnymi.
Należy przewidzieć następującą technologię nawożenia:
Każdego roku należy zastosować:
 preparat Polifoska, Florovit w dawce 500 kg/ha, lub
 75 kg/ha NPK w czystym składniku, w następującej postaci:
azot (N)
potas (K2O)
fosfor (P2O5)
30 kg/ha/rok
25 kg/ha/rok
20 kg/ha/rok
90 kg/ha/rok w postaci siarczanu 50 kg/ha/rok w postaci 45 kg/ha/rok w postaci
amonu lub saletry amonowej
siarczanu potasu
superfosfatu potrójnego
Czynność polega na:
 zakupie nawozów,
 przygotowaniu preparatu lub mieszanki w odpowiednim stężeniu lub proporcji,
 równomiernym rozprowadzeniu nawozów.
Nawożenie będzie wykonywane po każdym koszeniu (z wyłączeniem okresu suszy) na
polecenie Zamawiającego - zalecana dawka musi zostać równomiernie rozdzielona. Cena
obejmuje nawożenie za cały sezon!
Koszenie trawników o dużej intensywności utrzymania
Koszenie trawników o średniej intensywności utrzymania
Koszenie trawników o niskiej intensywności utrzymania
2
Koszenie łąk
Czynność polega na:
 usunięciu z trawnika przedmiotów (kamieni, gruzu, szkła, metalu, itp.),
 dokładnym wykoszeniu trawników (czynność obejmuje koszenie ręczne i mechaniczne
w zależności od sytuacji w terenie),
 mechanicznym lub ręcznym przycięciu niedokosów przy drzewach, krzewach, rabatach
i obrzeżach trawnikowych,
 wykoszenie z trawnika jednorocznych samosiewów drzew i krzewów,
 usunięciu samosiewów, chwastów i trawy przy latarniach, słupkach, barierkach itp.
usytuowanych na koszonych powierzchniach i w ich bliskim sąsiedztwie,
 zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.,
 załadunku i wywozie pokosu i śmieci nie później niż 2 dni od dnia rozpoczęcia koszenia,
tzn. rozpoczęte koszenie na danym terenie musi zostać zakończone w ciągu dwóch
kolejnych dni. Nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę
lub święto.
 Okres koszenia na całym terenie nie może wynosić dłużej niż 2 tygodnie.
Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów o średnicy do 10 cm
Czynność polega na:
 usunięciu z chwastowiska zanieczyszczeń gabarytowych;
 zebraniu i usunięciu z chwastowiska przedmiotów (kamieni, gruzu, szkła, metalu, itp.
Do 5m3/ha),
 dokładnym wykoszeniu chwastowiska (czynność obejmuje koszenie ręczne
i mechaniczne w zależności od sytuacji w terenie);
 usunięciu samosiewów drzew w wieku do 5 lat;
 usunięciu samosiewów, chwastów i trawy i przy latarniach, słupkach, barierkach itp.
usytuowanych na koszonych powierzchniach;
 zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałęziami itp.;
 załadunku i wywozie pokosu i śmieci nie później niż 2 dni od dnia rozpoczęcia koszenia,
tzn. rozpoczęte koszenie na danym terenie musi zostać zakończone w ciągu dwóch
kolejnych dni. Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac przez niedzielę
lub święto.
Jesienne grabienie trawników parkowych.
Czynność tę wykonuje się 2-krotnie w okresie opadania liści. Terminy grabienia
powinny być tak rozłożone, aby na trawnikach nie zalegały przez dłuższy okres czasu duże
ilości liści. Cena jednostkowa wygrabienia 1 ha obejmuje wszystkie częściowe grabienia.
Czynność polega na:
 jednorazowym wygrabieniu wszelkich zanieczyszczeń organicznych (liści, gałęzi, itp.)
oraz śmieci pozostających na danym terenie,
 załadunku i wywozie masy organicznej i zanieczyszczeń nie później niż 2 dni po
zgrabieniu, tzn. rozpoczęte grabienie na danym terenie musi zostać zakończone
w ciągu dwóch kolejnych dni. Nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac
przez niedzielę lub święto.
2. Pielęgnacja krzewów
Zdjęcie zimowego zabezpieczenia z krzewów i drzew
Czynność polega na:
 jednorazowym zdjęciu zabezpieczenia wiosną,
 wybraniu wszelkich zanieczyszczeń nieorganicznych,
 wygrabieniu liści i innych zanieczyszczeń organicznych,
3
 uprzątnięciu terenu prac i wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu
wykonywania prac.
Przekopanie skupin krzewów z pieleniem
Przekopanie żywopłotów z pieleniem
Pielenie chwastów i spulchnianie ziemi wokół krzewów – nowe nasadzenia liściaste
Pielenie chwastów i spulchnianie ziemi wokół krzewów – nowe nasadzenia iglaste
Czynność polega na:
 jednorazowym wygrabieniu lub wybraniu wszelkich zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych pozostających na danym terenie,
 wypieleniu całej powierzchni krzewów ręcznie lub motyczeniem, wraz z usuwaniem
pnączy typu powojnik, chmiel, itp.,
 spulchnieniu gleby wokół roślin przez przekopanie lub pazurkowanie gleby w miejscach
wolnych od systemów korzeniowych,
 zagrabieniu i wyrównaniu powierzchni,
 wyrównaniu brzegów skupin i żywopłotów,
 zebraniu i wywozie zanieczyszczeń nie później niż do 8°° rano następnego dnia po
zakończeniu rozpoczętego odcinka prac, przy czym nie dopuszcza się pozostawienia
niezakończonych prac przez niedzielę lub święto.
Pielenie ma być wykonane w taki sposób, aby nie zachodziła potrzeba uzupełniania
stanowisk ziemią.
Odmładzanie krzewów (prześwietlanie)
Cięcie żywopłotów
Czynność polega na:
 usunięciu zbędnych pędów (suchych, chorych, połamanych, starych) lub ich części
(kwiatostanów) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (ostre narzędzia, smarowanie ran
powyżej 3 cm średnicy,
 równym przycięciu żywopłotu z każdej strony do formy trapezu,
 zebraniu i wywozie odciętych pędów nie później niż do godz. 8°° rano następnego dnia
po zakończeniu prac.
Nawożenie skupin krzewów nawozami mineralnymi.
Nawożenie krzewów nawozami mineralnymi – nowe nasadzenia liściaste
Nawożenie krzewów nawozami mineralnymi – nowe nasadzenia iglaste
Należy przewidzieć następującą technologię nawożenia:
 nawożenie mineralne - preparat – Polifoska, Dendrovit, Osmocote, Pokon, Florovit
Czynność polega na:
4
 zakupie nawozów,
 przygotowaniu preparatu lub mieszanki w odpowiednim stężeniu lub proporcji wg
wskazań producenta
 równomiernym rozprowadzeniu lub rozmieszczeniu nawozów.
Podlewanie krzewów - nasadzenia okrywowe.
Podlewanie nowych nasadzeń krzewów liściastych
Podlewanie nowych nasadzeń krzewów iglastych
Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roślin oraz rozlewanie wody na pobliskie
nawierzchnie utwardzone.
Czynność polega na:
 dostarczeniu wody,
 podlaniu roślin ilością wody ca 10 l/m2 powierzchni obsadzonej krzewami., tj. ilością
niezbędną do nawodnienia co najmniej 40 cm warstwy gleby.
Zabezpieczenie krzewów i drzew na zimę
Czynność polega na;
 zakupie i dowozie włókniny lub tkaniny jutowej w ilości zabezpieczającej krzewy
przed przemarznięciem,
 usunięciu zanieczyszczeń wokół roślin,
 jednorazowym opakowaniu roślin wraz z należytym przewiązaniem przed
okresem zimowym,
 uprzątnięciu terenu prac i wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu
wykonywania prac.
3. Pielęgnacja rabat kwiatowych i kwiatów sadzonych w pojemnikach
Zdjęcie przykrycia z rabat
Czynność polega na:




jednorazowym zdjęciu stroiszu wiosną,
wybraniu wszelkich zanieczyszczeń nieorganicznych,
wygrabieniu liści i innych zanieczyszczeń organicznych,
uprzątnięciu terenu prac i wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu
wykonywania prac.
Pielenie rabat i kwiatów w pojemnikach
Czynność polega na:
 jednorazowym wygrabieniu lub wybraniu wszelkich zanieczyszczeń nieorganicznych
z i w obrębie rabaty lub w pojemniku
 wypieleniu całej powierzchni ręcznie lub motyczeniem, wraz z usuwaniem gatunków
obcych, szczególnie młodych siewek drzew,
 spulchnieniu gleby wokół roślin przez przekopanie lub pazurkowanie gleby w miejscach
wolnych od systemów korzeniowych,
 zagrabieniu i wyrównaniu powierzchni,
 wyrównaniu brzegów rabaty,
 zebraniu i wywozie zanieczyszczeń nie później niż do 8°° rano następnego dnia po
zakończeniu rozpoczętego odcinka prac, przy czym nie dopuszcza się pozostawienia nie
zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
5
Pielenie ma być wykonane w taki sposób, aby nie zachodziła potrzeba uzupełniania
stanowisk ziemią.
Nawożenie rabat i kwiatów w pojemnikach nawozami mineralnymi.
Należy przewidzieć następującą technologię nawożenia:
 nawożenie mineralne - preparat – Polifoska, Osmocote, Pokon, Florovit
Czynność polega na:
 zakupie nawozów,
 przygotowaniu preparatu lub mieszani w odpowiednim stężeniu lub proporcji
wg wskazań producenta,
 równomiernym rozprowadzeniu lub rozmieszczeniu nawozów.
Podlewanie rabat i kwiatów w pojemnikach
Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roślin oraz rozlewanie wody na pobliskie
nawierzchnie utwardzone.
Czynność polega na:
 dostarczeniu wody,
 podlaniu roślin ilością wody ca 5 l/m 2, tj. ilością niezbędną do nawodnienia co najmniej
20 cm warstwy gleby,
Przykrycie rabat przed zimą
Czynność polega na;




zakupie i dowozie stroiszu w ilości zabezpieczającej rabatę przed przemarznięciem,
wybraniu wszelkich zanieczyszczeń nieorganicznych,
jednorazowym przykryciu rabat stroiszem przed okresem zimowym,
uprzątnięciu terenu prac i wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu
wykonywania prac
II. PIELĘGNACJA ZIELENI WYSOKIEJ
1. Pielęgnacja drzew
Obejmować będzie prace związane z wykonaniem cięć z użyciem lin lub podnośnika, przy czym
przygotowanie miejsca pracy i sprzętu (w tym dezynfekcja), ewentualne wyłączenia prądu,
zajęcie pasa drogi - leży po stronie Wykonawcy.
Wykonywane cięcia muszą uwzględniać rozmiar, pokrój i gatunek drzewa.
Niedopuszczalne będzie wykonywanie prac przy użyciu sprzętu i technik powodujących
uszkodzenia kory na pniu drzewa.
Rodzaje cięć, których Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:
 cięcia pielęgnacyjne - cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące oraz
usunięcie ewentualnych odrostów,
 cięcia techniczne - odsłonięcie znaków drogowych, likwidację i zabezpieczenie
odłamanych gałęzi i konarów, utrzymywanie skrajni drogi,
 cięcia techniczne utrudnione - likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami
technicznymi, w szczególności z liniami wysokiego napięcia, latarniami, itp.
Czynność polega na:
6




stosownym wygrodzeniu i oznaczeniu miejsc wykonywanych prac,
wykonaniu odpowiednich cięć,
zabezpieczeniu miejsc cięć bezpośrednio po ich wykonaniu,
uprzątnięciu terenu wokół drzewa (zamiatanie nawierzchni utwardzonych lub
wygrabienie trawnika z drobnych gałązek),
 wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu następnym do godz. 8°°
po zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym nie dopuszcza się
pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
2. Usunięcie odrostów
Czynność polega na:
 usunięciu odrostów od podstawy pnia do wysokości najwyżej 2rn.
 uprzątnięciu terenu prac i wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu
wykonywania.
3. Przekopanie misek
Czynność polega na:
 jednorazowym wygrabieniu lub wybraniu wszelkich zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych w misie drzewa,
 wypieleniu całej powierzchni misy ręcznie lub motyczeniem, wraz z usuwaniem
pnączy typu powojnik, chmiel, itp.,
 spulchnieniu gleby wokół drzewa przez przekopanie lub wzruszenie gleby w miejscach
wolnych od systemów korzeniowych,
 zagrabieniu i wyrównaniu powierzchni,
 wyrównaniu brzegów misy,
 zebraniu i wywozie zanieczyszczeń nie później niż do 8°° rano następnego dnia
po zakończeniu rozpoczętego odcinka prac, przy czym nie dopuszcza się pozostawienia
nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
4. Podlewanie drzew,
Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roślin oraz rozlewanie wody na pobliskie
nawierzchnie utwardzone.
Czynność polega na:
 dostarczeniu wody,
 podlaniu roślin ilością wody ca 30 l wody/szt.
5. Ustawienie pala
Czynność polega na:
 zakupie i dostarczeniu zaimpregnowanego pala,
 stabilnym wbiciu pala w grunt w odpowiedniej odległości od pnia,
 połączeniu taśmą z pniem drzewa.
6. Nawożenie drzew nawozami mineralnymi.
Należy przewidzieć następującą technologię nawożenia:
7
 nawożenie mineralne - preparat –Polifoska, Dendrovit, Osmocote, Pokon, Florovit
Czynność polega na:
 zakupie nawozów,
 przygotowaniu preparatu lub mieszanki w odpowiednim stężeniu lub proporcji wg
wskazań producenta,
 równomiernym rozprowadzeniu lub rozmieszczeniu nawozów.
7. Wycinanie drzew
Czynność polega na:




stosownym wygrodzeniu i oznaczeniu miejsc wykonywanych prac,
wycięciu drzewa na równi z poziomem gruntu,
wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemią urodzajną,
uprzątnięciu terenu wokół drzewa (zamiatanie nawierzchni utwardzonych
lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek),
 wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu następnym do godz. 8°°
po zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym nie dopuszcza się
pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto,
 Przekazaniu pozyskanego drewna do dyspozycji Zamawiającego i przewiezieniu na
wskazany skład drewna
8. Pielęgnacja terenów zadrzewionych i zakrzewionych o charakterze leśnym
Czynność polega na:





usunięciu zanieczyszczeń gabarytowych;
zebraniu i usunięciu przedmiotów (kamieni, gruzu, szkła, metalu, itp. Do 5m3/ha),
usunięciu wykrotów, obłamanych konarów, gałęzi
okresowej trzebieży selekcyjnej drzew lub krzewów
załadunku i wywozie zebranej masy i śmieci nie później niż 2 dni od dnia rozpoczęcia
prac, tzn. rozpoczęte prace na danym terenie muszą zostać zakończone w ciągu dwóch
kolejnych dni. Nie dopuszcza się pozostawiania nie zakończonych prac przez niedzielę
lub święto.
9. Karczowanie pniaków drzew
Czynność polega na:
 ręczne lub mechaniczne odkopanie karpy na głębokość min. 20 cm poniżej powierzchni
gruntu,
 sfrezowanie karpy,
 wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemią urodzajną,
 uprzątnięciu terenu wokół drzewa (zamiatanie nawierzchni utwardzonych lub
wygrabienie trawnika z drobnych gałązek),
 wywiezieniu zanieczyszczeń nie później niż w dniu następnym do godz. 8°° po
zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym nie dopuszcza się pozostawienia
nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
III. KONSERWACJA URZADZEŃ PARKOWYCH
1. Wiosenne grabienie alejek żwirowych
Czynność polega na:
 jednorazowym wygrabieniu zanieczyszczeń organicznych i śmieci,
 wyrównaniu i osuszeniu nawierzchni.
8
2. Gracowanie alejek żwirowych i ziemno-żwirowych
Czynność polega na:




grabieniu z uzupełnieniem wyrw i ubytków,
zastabilizowaniu nawierzchni gliniasto-żwirowych poprzez wałowanie
systematycznym usuwaniu chwastów,
sprzątaniu poprzez zamiatanie oraz wygrabianie miejsc szczególnie narażonych na
drobne zaśmiecanie /kapsle, pety papierosowe, itp./
3. Naprawa ławek
Czynność polega na:
 demontażu uszkodzonych elementów,
 zakupie, dostarczeniu i zamontowaniu, bądź uzupełnieniu w sposób umożliwiający
użytkowanie zgodnie ze sposobem przeznaczenia.
4. Malowanie ławek
Czynność polega na:
 zakupie i dostarczeniu odpowiedniej ilości preparatu wg zaleceń producent
 oczyszczeniu powierzchni do stanu pierwotnego,
 pomalowaniu preparatem wskazanych przedmiotów.
5. Mycie ławek
Czynność polega na:
 zakupie i dostarczeniu odpowiednich środków,
 dokładnym umyciu całego przedmiotu.
IV. MODERNIZACJA I URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI
1. Zakładanie trawnika
Czynność polega na:











usunięciu z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń;
zdjęciu warstwy ziemi 15 cm poniżej krawężnika,
przekopaniu na głębokość ok. 25 cm (w obrębie drzew ręcznie)
wyrównaniu powierzchni;
zakupie, dostarczeniu i równomiernym rozłożeniu żyznej warstwy ziemi - na wysokość
5 cm poniżej krawężnika,
zwałowaniu powierzchni,
wysianiu odpowiedniej mieszanki traw w sposób pozwalający na uzyskanie
odpowiedniego zagęszczenia,
przykryciu nasion,
powtórnym zwałowaniu wałem z kolczatką (lub hakowanie),
zabezpieczeniu wykonanego odcinka prac ogrodzeniem lub taśmą umocowaną na
drewnianych, ciśnieniowo impregnowanych kołkach - do czasu wzejścia trawy,
uprzątnięciu terenu (zamiatanie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika),
9
 wywiezieniu zanieczyszczeń po zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym
nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto,
 wykonaniu l - szego koszenia, zwałowaniu powierzchni.
Należy zastosować mieszanki traw następujących gatunków i odmian:
gatunki traw
Festuca rubra
Agrostis capillaries
Festuca ovina
Loliurn perenne
odmiany traw
Nimba, Leo
Niwa, Igeka
Sima, Niko
Niga, Nira
2. Sadzenie drzew
Czynność polega na:




namoczeniu roślin,
wyznaczeniu miejsc sadzenia,
zakupie, przygotowaniu, dostarczeniu i rozłożeniu żyznej warstwy ziemi,
wykopaniu dołów o wymiarach umożliwiających umieszczenie:
- 10 cm warstwy mieszanki ziemi na dnie dołu,
- w szerokości - bryfa + ca 10 cm na uzupełnienie mieszanką ziemi,
- w głębokości - szyja korzeniowa na poziomie gruntu rodzimego,
 zakupie, dostawie i rozmieszczeniu zaimpregnowanych pali w dole na głębokość min.
30 cm poniżej powierzchni dna dołu i ca 7- 10 cm od pnia drzewa,
 sprawdzeniu bryły korzeniowej, ewentualne wycięcie korzeni zakrzywionych
i splątanych,
 rozmieszczeniu drzewa w dole i posadzeniu,
 umocowaniu pali do pnia drzewa wiązaniem w 2- ch miejscach:
- w pobliżu górnej części pala,
- ca 45 cm powyżej powierzchni gruntu,
 wypełnieniu wolnych przestrzeni pomiędzy bryłą a ścianami dołu mieszanką ziemi
urodzajnej i lekkim ugnieceniu,
 uformowaniu misy drzewa o średnicy min. 2 x rzut korony,
 obfitym podlaniu,
 wymulczowaniu korą lub zrębkami warstwą min. 10 cm,
 uprzątnięciu terenu (zamiatanie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika),
 wywiezieniu zanieczyszczeń po zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym
nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
3. Sadzenie krzewów form naturalnych
Czynność polega na:




namoczeniu roślin,
wyznaczeniu miejsc sadzenia,
zakupie, przygotowaniu, dostarczeniu i rozłożeniu żyznej warstwy ziemi,
wykopaniu dołów lub rowów o wymiarach umożliwiających umieszczenie:
- 10 cm warstwy mieszanki ziemi na dnie dołu,
10
- w szerokości-bryła lub rząd + ca 10 cm na uzupełnienie mieszanką ziemi,
- w głębokości - szyja korzeniowa na wysokości poziomu gruntu rodzimego,
 sprawdzeniu bryły korzeniowej, ewentualne wycięcie korzeni zakrzywionych i
splątanych,
 rozmieszczeniu krzewu w dole i posadzeniu,
 wypełnieniu wolnych przestrzeni pomiędzy bryłą a ścianami dołu mieszanką ziemi
urodzajnej i lekkim ugnieceniu,
 uformowaniu misy wokół krzewu lub skupiny w odległości min. 0,5 m od rzutu korony,
 obfitym podlaniu,
 wymulczowaniu korą lub zrębkami warstwą min. 10 cm,
 uprzątnięciu terenu (zamiatanie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika),
 wywiezieniu zanieczyszczeń po zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym
nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
5. Przesadzanie młodych krzewów
Czynność polega na:












wykopaniu krzewów w miejscu wskazanym,
zasypaniu dołów ziemią rodzimą,
zadołowaniu roślin,
wyznaczeniu miejsca posadzenia,
przewiezieniu na miejsce sadzenia,
rozmieszczeniu krzewu w dole i posadzeniu,
wypełnieniu wolnych przestrzeni pomiędzy bryłą a ścianami dołu mieszanką ziemi
urodzajnej i lekkim ugnieceniu,
uformowaniu misy wokół krzewu lub skupiny w odległości min. 0,5 m od rzutu korony,
obfitym podlaniu,
wymulczowaniu korą lub zrębkami warstwą min. 10 cm,
uprzątnięciu terenu (zamiatanie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika),
wywiezieniu zanieczyszczeń po zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym
nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
6. Obsadzenie kwietników roślinami jednorocznymi
7. Obsadzenie rabat roślinami cebulowymi lub kłączami
8. Obsadzenie pojemników kwiatami sezonowymi
Czynność polega na:
 wyznaczeniu miejsc sadzenia,
 wybraniu gruntu rodzimego (podłoża z pojemników) warstwą 20 cm,
 zakupie, przygotowaniu, dostarczeniu i rozłożeniu (wypełnieniu pojemników) żyznej
warstwy ziemi z dodatkiem hydroabsorbentu,
 rozścielenie 5 cm warstwy mieszanki ziemi na dnie dołka,
 sprawdzeniu bryły korzeniowej, ewentualne wycięcie korzeni zakrzywionych
i splątanych,
 rozmieszczeniu roślin i posadzenie,
 wypełnieniu wolnych przestrzeni pomiędzy roślinami mieszanką ziemi urodzajnej
i lekkim ugnieceniu, aby powstało zagłębienie na zbieranie się wody,
 uformowaniu brzegów rabaty w odległości min. 0,2 m od ostatniego rzędu roślin, '
 obfitym podlaniu,
 wymulczowaniu korą warstwą min. 3 cm,
 uprzątnięciu terenu (zamiatanie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika),
 wywiezieniu zanieczyszczeń po zakończeniu wykonywanego odcinka prac, przy czym
nie dopuszcza się pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto.
11
9.
Zakup drzew form piennych
10. Zakup drzew i krzewów form naturalnych
11. Zakup bylin
12. Zakup roślin cebulowych i kłączowych
Czynność polega na:
 zamówieniu u producenta w odpowiednim czasie ustalonych roślin spełniających
wymogi norm szkółkarskich i Zamawiającego,
 zakupie i dostarczeniu na miejsce sadzenia roślin nieuszkodzonych, w dobrym
stanie zdrowotnym.
13. Montaż konstrukcji kwietnikowych na lampach
Czynność polega na:
 wyznaczeniu miejscu montażu
 zamontowaniu kwietników na słupach lamp parkowych,
14. Zakup konstrukcji kwietnikowych na lampy
Czynność polega na:
 zamówieniu u producenta w odpowiednim czasie ustalonych produktów spełniających
wymogi norm technicznych i Zamawiającego,
 zakupie i dostarczeniu ich na miejsce zamontowania
V. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
1. Zbieranie śmieci luzem
Czynność polega na;
 zebraniu z trawnika, tzn. wybraniu wszystkich zanieczyszczeń w tym również
niedopałków, kapsli, itp.,
 załadunku w szczelnie zawiązywane worki i wywóz zanieczyszczeń do utylizacji
w dniu sprzątania,
2. Zamiatanie alejek parkowych.
Czynność polega na:
 mechanicznym lub ręcznym pozamiataniu całej powierzchni drogi,
 zebraniu zanieczyszczeń w pryzmy i ich wywóz nie później niż jedną godzinę po
zakończeniu pracy na danym odcinku robót.
3. Zimowe oczyszczanie alejek parkowych.
Czynność polega na:
 mechanicznym lub ręcznym usunięciu śniegu z całej szerokości drogi (łącznie z
krawężnikiem) do naturalnej nawierzchni - nie później niż w godzinę po ustąpieniu
opadów i wywóz na zwałkę,
 mechanicznym lub ręcznym usunięciu lodu z całej szerokości drogi (łącznie z
krawężnikiem) do naturalnej nawierzchni - nie później niż w godzinę po wystąpieniu
zjawiska i wywóz na zwałkę oraz posypanie piaskiem bez dodatku chlorku sodu, bądź
innych związków chemicznych,
 przy braku ww. zjawisk atmosferycznych przez okres 3 dni kalendarzowych należy
doczyścić do naturalnej nawierzchni alejki parkowe wraz z krawężnikami, a zebrane
12
zanieczyszczenia wywieźć na zwałkę, nie później niż do godz. 8°° rano dnia następnego
po zakończeniu prac na danym odcinku.
13
Download