Lista potencjalnych opiekunów naukowych oraz zakres tematyczny

advertisement
Lista potencjalnych opiekunów naukowych
oraz zakres tematyczny prac doktorskich
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ
dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw. PWr.
tel. 320- 31 68, pokój, 114 D-1
[email protected]
Z przyjemnością rozważę aplikacje od kandydatów na studia doktoranckie. Jestem zwolennikiem
filozofii pracuj ciężko, baw się dobrze. Przykładowe tematy prac doktorskich do rozważenia:
1. Biomedyczne przetwarzanie sygnałów i obrazów
2. Statystyczne przetwarzanie sygnałów i obrazów
3. Detekcja i estymacja
4. Metoda bootstrap
I am pleased to consider applications from prospective PhD students. I advocate the work hard, play
hard philosophy. General topics for considerations include but are not limited to: 1. Biomedical
signal and image processing
2. Statistical signal and image processing
3. Detection and estimation
4. Bootstrap techniques
dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz
tel. (71) 320 28 61, 320 46 65, pokój 117 D-1
[email protected]
Przetwarzanie biosygnałów i statystyczna analiza danych klinicznych,
Matematyczne modelowanie hydrodynamiki płynów mózgowych (krwi i płynu mózgowordzeniowego),
Analiza dynamicznych zależności pomiędzy ciśnieniami, objętościami i przepływami występującymi
w mózgu,
Wieloparametrowe monitorowanie i analiza sygnałów rejestrowanych u pacjentów wymagających
intensywnej opieki medycznej.
Biosignal processing and statistical analysis of clinical data,
Mathematical modeling of cerebral hydrodynamics (cerebral blood flow and cerebrospinal fluid
circulation),
Analysis of dynamic interaction between pressures, volumes and flows in the brain
Multimodal monitoring and analysis of signals recorded in patients required medical intensive care.
dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. nadzw. PWr.
tel. 320-31-68, pokój 04, 114 D-1
[email protected]
Badanie wpływu promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na tkanki, białka, nukleotydy i
aminokwasy przy zastosowaniu różnych technik spektralnych t.j. znakowanie spinowe (spektroskopia
paramagnetycznego rezonansu elektronowego), ATR-FTIR i Ramana (spektroskopie oscylacyjne),
UV-Vis oraz fluorescencyjna.
Studies of the influence of near infrared radiation on tissue, proteins, nucleotides, and aminoacids by
means of different spectroscopic methods such as: Spin labels (ESR spectroscopy), ATR-FTIR and
Raman (vibrational spectroscopy), UV-Vis and fluorescence.
dr hab. Marta Kopaczyńska
tel. 71-320-25-11, pokój 115a, D-1
[email protected]
Wysokorozdzielcze badania próbek biologicznych oraz biomateriałów na poziomie
monomolekularnym przy zastosowaniu mikroskopii sił atomowych (AFM), mikroskopii z sondą
Kelvina (KPM), mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Obrazowanie i charakterystyka
nanostrukturalna kompleksów biologicznych, biorącymi udział w procesach komórkowych. Inżynieria
biomedyczna, synteza i charakterystyka nowych nanomateriałów.
High-resolution microscopic studies of biological samples and biomaterials at the single molecule
level by using Atomic Force Microscope (AFM), Kelvin Probe Microscopy (KPM), fluorescence and
confocal microscopy. Biological imaging and nanostructural characterization of biological complexes
involved in cell processes. Biomedical engineering, synthesis and characterization of new
nanomaterials.
dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw. PWr.
tel. 320-39-74, pokój 219, D-1
[email protected]
Bioinformatyka: modelowanie białek, sekwencji biologicznych, szlaków metabolicznych (metody
obliczeniowe). Zastosowanie elektroporacji w elektrochemioterapii nowotworów (metody
doświadczalne, współpraca z Uniwersytetem Medycznym)
Bioinformatics: modeling of proteins, biological sequences, metabolic pathways (computational
methods). Application of electroporation to electrochemotherapy of cancers (experimental methods,
collaboration with Medical University).
dr hab. Krystian Kubica, prof. nadzw. PWr.
tel. 320-39-74, pokój 115, D-1
[email protected]
Modelowanie procesów fizjologicznych. Biofizyka błon biologicznych. Badanie własności błon
techniką symulacji komputerowej (przejścia fazowe, transport przez błony). Teoretyczne badania
oddziaływań cząsteczek biologicznie aktywnych z błonami biologicznymi (cząsteczek
modyfikujących fizjologiczne własności błon: związki glono-, grzybo-, bakteriobójcze, sondy
fluorescencyjne i spinowe, oksydanty i antyoksydanty).
Modeling of the physiological phenomena. Biophysics of biological membranes. Membrane properties
modeling by computer simulation technique (gel-fluid phase transition, appearance of ripple phase,
membrane permeability).
Theoretical study of the interaction between biologically active compounds and membranes and the
influence of molecular probes on membrane.
Modeling of peristaltic contractions of segments of intestine.
Modeling the influence of lipid oxidation, role of antioxidants on membrane electroporation.
prof. dr hab. inż Marek Langner
tel. 320-28-25, pokój 02 D-1
[email protected]
Techniki fluorescencyjne, kierowane nośniki leków, agregaty lipidowe, oddziaływanie związków
niskocząsteczkowych z dwuwarstwą lipidową, struktura i dynamika dwuwarstwy lipidowej,
biofizyczne podstawy farmakokinetyki, agregaty makrocząsteczkowe.
Fluorescence techniques, targeted drug delivery systems, lipid aggregates, interaction of low
molecular weight molecules with lipid bialyers, lipid bilayer structure and dynamics, biophysical
foundations of farmacokinetics, macromoleclar aggregates
dr hab. inż. Mirosław Łątka
Tel. 320-28-61, pokój 117, D-1
[email protected]
Nieliniowe i niestacjonarne własności sygnałów biomedycznych. Zastosowanie elektroencefalografii i
obrazowania medycznego w diagnostyce chorób afektywnych i schizofrenii. Modelowanie
hemodynamiki mózgowej u pacjentów z ciężkimi urazami mózgu. Zastosowanie urządzeń mobilnych
w diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami równowagi.
Nonlinear and nonstationary analysis of physiological time series. Application of qualitative
electroencephalography and medical imaging to diagnosis of depression and schizophrenia. Modeling
of cerebral hemodynamics in patients with traumatic brain injuries. Application of mobile devices to
diagnosis and management of balance disorders.
dr hab. inż. Zbigniew Moroń, prof. nadzw. PWr.
tel. 320- 44 63, pokój 219/2 , 118a D-1
[email protected]
Bioelektronika. Pomiary biomedyczne i ich
i systemów biomedycznych, elektronika medyczna.
instrumentalizacja,
modelowanie
struktur
Bioelectronics. Biomedical measurements and instrumentation, modeling of biomedical structures and
systems, medical electronics.
prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, prof. zw. PWr.
tel. 320 65 80, pokój 219/1, D-1
[email protected]
Badanie możliwości wzmocnienia oddziaływania fotodynamicznego w obecności nanocząsteczek
srebra. Opracowanie metody łączenia nanostruktur ze światłouczulaczami. Nowe metody medycznej
diagnostyki optycznej w oparciu o zjawiska transiluminacyjne, fluorescencyjne i polaryzacyjne.
Metody biometryczne.
Examination of photodynamic activity enhancement by noble metal nanoparticles. Methods for doping
of nanostructures with photosensibilizators. New methods for optical medical diagnostic based on
transillumination, fluorescence and polarization. Biometrics methods. Examination of the influence of
physical agents on human body.
dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
tel. 320-25-11, pokój 115a, D-1
[email protected]
Moje zainteresowania naukowe dotyczą:
1. zastosowania krzemionkowych materiałów zol-żelowych związane z unieruchamianiem
nowych potencjalnych fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej (PDT) - projektowanie
aplikatorów światłowodowych do terapii wewnątrznarządowej oraz opracowanie aplikatorów
domieszkowanych fotouczulaczami stosowanymi w terapii fotodynamicznej.
2. materiałów zol-żelowych wytwarzanych na bazie związków krzemu i tytanu oraz
domieszkowania tych materiałów związkami fotoaktywnymi - opracowanie optymalnej
procedury syntezy tych materiałów oraz eliminacja problemów występujących podczas
nanoszenia powłok na obiekty planarne oraz tubularne (pierścienie, rurki).
My scientific interests focus on:
1. applications of sol-gel materials, e.g. related to the immobilization of new potential
photosensitizers in the photodynamic therapy (PDT) - construction of fiber optic applicators
in the intracavitary therapy and the development of applicators doped with photosensitizers
applied in photodynamic therapy.
2. sol-gel materials produced on the basis of silica and titanium compounds and doped with
photo-active compounds. The presence of titanium influences the refractive index of sol-gel
material which may be potentially used in designing fiber optic applicators. My research
covers, among other things, preparing the optimal synthesis procedure for those materials and
eliminating problems arising in spin-coating planar and tubular objects (rings, tubes).
Download