umowa-chrzciny - Gospoda w Dolinie

advertisement
Gospoda w Dolinie
UMOWA CHRZCINY
W dniu..........................pomiędzy:
Panią/Panem/Państwem..................................................................................zamieszkałym (i) w
........................................................................................................................legitymującym (i) się
dowodem osobistym....................................................................zwanym(i) dalej Zleceniodawcą
a
Gospodą w Dolinie, Wierzchoniów 43a, 24-120 Kazimierz Dolny, reprezentowaną przez Pełnomocnika
Jacka Sobolewskiego legitymującym się dowodem osobistym nr: ANI 172025 zwanym dalej
Wykonawcą zawarto umowę następującej treści:
§1
Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do organizacji przyjęcia chrzcin na rzecz Zleceniodawcy. W
tym celu dokonuje się rezerwacji ……………… oddzielnych miejsc na sali restauracyjnej obiektu
Gospoda w Dolinie położonego w Wierzchoniowie 43a, dnia.............................. od godz. ……….do
godz. ………
§2
Rezerwacja terminu przyjęcia chrzcin została potwierdzona przez Zleceniodawcę wpłatą zadatku na
rzecz Wykonawcy w kwocie 900zł.
§3
Cena za organizację przyjęcia wynosi:
a) dorośli i osoby w wieku od 12 lat 116zł
b) za dzieci w wieku do 12 lat 50% ceny za osobę dorosłą.
c) wynajem sali i obsługa kelnerska (obrusy, zastawa) wliczona w cenę usługi.
d) cena obejmuje 3 gorące dania (1danie: zupa+danie), 8 przystawek, deser.
e) napoje zimne i ciepłe bez ograniczeń.
Cena nie zawiera: alkoholu, ciasta, gościńców, owoców, dekoracji sali.
§4
Ostateczna liczba gości zostanie podana przez Zleceniodawcę na 10 dni przed dniem chrzcin .
§5
Należność za organizację przyjęcia zostanie uregulowane na 10 dni przed terminem chrzcin.
§6
Odstąpienie od umowy:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę, zadatek nie zostanie zwrócony.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawca otrzyma zwrot
zadatku w dwukrotnej wysokości.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w trakcie 10 dni przed terminem
wesela należność która została wpłacona przez Zleceniodawcę zgodnie z par.5 zostanie w ciągu
10 dni w całości zwrócona.
§7
Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń wynikłych w trakcie
trwania imprezy powstałych z winy gości.
§8
Menu ustalone zostanie w terminie 10 dni przed przyjęciem z okazji chrzcin w porozumieniu z
Zleceniodawcą z kilku propozycji przedstawionych przez Wykonawcę.
§9
Wszelkie dodatkowe usługi np.: stół wiejski, beczka piwa, ognisko przejażdżka bryczką, samochodem
terenowym, lot balonem są uzgadniane indywidualnie ze Zleceniodawcą za dodatkową dopłatą.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
...................................................
podpis Zleceniodawcy
........................................................
podpis Wykonawcy
tel kontaktowy: 533 533 084
Tel…………………………….
e-maill…………………………
[email protected]dawdolinie.pl
FB: https://web.facebook.com/GospodaWDolinie/
WWW: www.gospodawdolinie.pl
Download