Bezdroża ideologii gender - relacja

advertisement
BEZDROŻA
IDEOLOGII GENDER
WPROWADZENIE
NOWOMOWA GENDER
„Polega na manipulacji, a więc zamierzonym i skrytym działaniu,
mającym poprzez język zafałszować obraz rzeczywistości
w świadomości odbiorców. Badacze podkreślają, że w przypadku
nowomowy język już nie opisuje rzeczywistości, ale ją tworzy, by
narzucić użytkownikom tego spreparowanego języka właściwy dla
danej ideologii sposób myślenia i wartościowania.
Inaczej mówiąc, genderowa nowomowa jako system pojęć ma
„urobić” świadomość społeczeństwa tak, by bezrefleksyjnie
przyjmowało wpisane w jej ideologiczny przekaz założenia,
a także akceptowało ich społeczne konsekwencje. Jeśli do
wdrażania takiego zmanipulowanego języka są wykorzystywane
instytucje państwa, jak dzieje się to w niektórych krajach Europy
Zachodniej, to możemy wówczas mówić o propagandzie”.
Źródło: Rozmowa z portalem PCh24.pl dr Lidii Banowskiej, literaturoznawcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Read more: http://www.pch24.pl/genderowa-manipulacja-jezykiem,24670,i.html#ixzz3IrWSSLd1 http://www.pch24.pl/genderowamanipulacja-jezykiem,24670,i.html#ixzz3IrVt0Zfv
MOŻEMY MÓWIĆ O PROPAGANDZIE
PSEUDODZIEDZINY „GENDER STUDIES”
Oba człony samej nazwy tej dziedziny są podejrzane*.
Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym,
odnoszącym się do rodzaju, a nie do płci.
Słowo "studies" także powinno wzbudzić naszą
czujność, ponieważ cechuje ono niechybnie
pseudodziedziny, powstałe w celach propagandowych,
z nauką niewiele mających wspólnego.
„Nie każda nauka jest prawdziwa i nie każda prawda
jest naukowa*.
Karol Wojtyła”
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej poprawności
* www.youtube.com/watch?v=3EvapMfH_AA
MOŻEMY MÓWIĆ O PROPAGANDZIE
PSEUDODZIEDZINY „GENDER STUDIES”
• „Dotarła* do mnie z Polski przygnębiająca wiadomość.
Okazuje się mianowicie, że na UW istnieje wydział
"Gender Studies".
• Smutna to rzecz i niepokojąca; świadczy bowiem o tym,
że po Polsce krąży groźna amerykańska choroba,
z trudem uleczalna, zwana polityczną poprawnością.
Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą
i definitywną utratę zdrowego rozsądku, zdolności do
racjonalnego myślenia”.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
MOŻEMY MÓWIĆ O PROPAGANDZIE
sprawnie działających struktur
• Powołano Radę Programową Studium Podyplomowego
GENDER STUDIES (interdyscyplinarnego programu studiów,
realizowanego na kilku uczelniach w Polsce). Radę tworzą m.in.
obecna wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka,
• Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu działa
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Gender.
• W STATUCIE OBOK PROPAGOWANIA GENDER zapisana jest
POPULARYZACJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU FEMINIZMU
I ŚRODOWISKA LGBT.
• Ten międzynarodowy skrótowiec odnosi się do lesbijek, gejów, osób
biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako całości.
• W ogólnej definicji terminem LGBT określa się ogół osób, które
tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji
oraz osób o niezgodnej z biologiczną tożsamości płciowej.
Popularyzacja pozytywnego wizerunku środowiska
LGBT poprzez angażowanie się na rzecz:
• propagowaniu seksualnej „różnorodności” – nadawaniu
elastyczności tożsamości płciowej i seksualności
-ZNACZY TO: ZNISZCZENIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ MĘŻCZYZNY
I KOBIETY),
• pluralizacji form współżycia (nie tylko między kobietą
i mężczyzną), relacji i miłości (proponując uprawianie seksu „poza
kontekstem małżeństwa) - ZNACZY TO: LIKWIDACJĘ
MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
• usuwania granic przynależności kulturowej, etnicznej i religijnej
- ZNACZY TO: NISZCZENIE FUNDAMENTALNYCH WARTOŚCI
W SPOŁECZEŃSTWIE
Czy gender to ideologia ?
• IDEOLOGIA 1 (z gr. idéa – wyobrażenie, lógos – słowo, nauka),
zbiór idei, poglądów i przekonań opisujących rzeczywistość.
Ideologia określa wartości i cele, które mają uzasadniać
działania polityczne.
• GENDER 2 kulturowa tożsamość płci – „odnosi się do cech
kształtowanych przez społeczeństwo, „nadawanych”
kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi
niezależnie od płci biologicznej (sex)”.
1 “Słownik
Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman
Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.
2 Konferencja Ludnościowa w Pekinie (1995 r.)
Ideologia określa wartości i cele, które mają
uzasadniać działania polityczne:
• Unijne dyrektywy, powstałe na skutek aktywności organizacji
feministycznych po Konferencji Ludnościowej w Pekinie
zawarte w STRATEGII GENDER MAINSTREAMING, ujęte
zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej
w Traktacie Amsterdamskim w 1997 r. (jest on wiążący dla
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej).
• Polska od chwili wstąpienia do UE w 2004 roku musiała
dostosować swoje prawo wewnętrzne do zapisów prawa
wspólnotowego.
W kolejnych latach w Unii Europejskiej opracowano tzw.
“mapy drogowe”, czyli pięcioletnie programy działania.
Określają one najważniejsze obszary polityczne,
w których należy wdrożyć zasadę gender mainstreaming.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
(czyt. „konstytucja genderowa”) obliguje państwa do wprowadzenia
prawnego obowiązku przestrzegania założeń ideologii.
• ofiara przemocy nie może być dyskryminowana ze względu na płeć
biologiczną, płeć kulturowo-społeczną, tożsamość płciową,
orientację.
• zobowiązuje do czynnej likwidacji przemocy wobec kobiet poprzez
ofensywną i agresywną zmianę wzorców społecznych
i kulturowych, wykorzenienie uprzedzeń, zwyczajów, tradycji,
kultury, religii opartych na stereotypowym modelu roli kobiet
i mężczyzn (zakłada, że przemoc wobec kobiet jest systemowa, a jej
źródłem są religia, tradycja i kultura, które należy zwalczać jako
„stereotypy”).
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
• nakłada na państwa obowiązkowe wprowadzenie oficjalnych programów
nauczania na wszystkich poziomach edukacji promowanie „niestereotypowych
ról płci”.
• Trwożące są zapisy dotyczące prowadzenia monitoringu, inwigilacji i zbierania
danych o podejrzanych (Art.1 pkt.2, Art.11) oraz zobowiązanie sygnatariuszy do
zapewnienia programów leczenia przestępców (Art.16), (zapis zwraca uwagę na
możliwość leczenia osób krytykujących seksualne zachowania).
• wnoszącym o popełnienie przestępstwa może być każda osoba – przypadkowy,
czy nasłany świadek (Art. 18 pkt.4, Art.27).
• Na stronie Centrum Prawnego Ordo Iuris znajduje się analiza prawna Konwencji
• Przewiduje się, iż przestrzegania jej zapisów ma pilnować międzynarodowa
organizacja GREVIO, od decyzji której nie przewidziano żadnego odwołania…
Globalni ideolodzy narzucili gender poprzez międzynarodowe agencje,
jak ONZ i jej organy (UNESCO, WHO). Nowe „normy” dotarły do
poszczególnych krajów na szczeblach rządowych, teraz to one – na razie
na podstawie instrukcji – narzucają je w urzędach, szkołach i
przedszkolach. Promowane i finansowo wspierane są organizacje
szerzące ideologię gender*,
• W POLSCE WPROWADZA SIĘ GENDER POD PRZYKRYWKĄ
RÓWNOŚCI. Jak mówi dr Monika Kacprzak, wykładowca WSKSiM
w Toruniu, PROGRAMY RÓWNOŚCIOWE zakładają wychowanie do
równouprawnienia, niczym nieskrępowanej wolności i tolerancji
wobec wszelkiego rodzaju postaw, zachowań i wartości.
• Nauczanie, że istnieje wyraźna aksjologia zakładająca istnienie prawdy
absolutnej, ma być źródłem fundamentalizmu.
• Pożądanym efektem nowego wychowania ma stać się osobowość
tolerancyjna.
*Genderowa manipulacja językiem, w: http://www.pch24.pl/genderowa-manipulacja-jezykiem,24670,i.html (15.09.2014).
Eksperci Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
o programie "Równościowe przedszkole"
lk / br, Warszawa, 2014-01-23
Konkluzja: przedstawione do opinii
opracowanie jest w wielu miejscach
sprzeczne z założeniami edukacji
dziecka, a więc nie spełnia wymagań
merytorycznych i dydaktycznych
stawianych programom wychowania
przedszkolnego.
Istotnym uchybieniem proponowanych
nauczycielom treści wychowania jest
utożsamianie wprowadzania idei wychowania
równościowego w przedszkolu z wychowaniem
apłciowym. Czym innym jest bowiem
ujawnianie dyskryminacji ze względu na płeć,
obecnej w naszej kulturze i rozważny trening
zachowań prorównościowych, a czym innym
„wysadzanie dziecka” z jego biologicznej
płci i kształtowanie niechętnego stosunku
do niej.
Nie jest to tendencja zgodna z celami
ogólnospołecznymi, gwarancjami prawnymi
wychowania dzieci i dbałością o ich zdrowie
psychiczne. Dziecko ma prawo do uzyskania
wsparcia wychowawczego w kształtowaniu
swojej tożsamości płciowej.
„Lekcje równości - szkolna walka
z homofobią” w oparciu o:
• Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację
seksualną w Polsce Stowarzyszenie Lambda Warszawa,
Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2003. Sytuacja osób
biseksualnych i homoseksualnych w Polsce.
• Raport za lata 2005 i 2006, red. Abramowicz M.,
Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampania Przeciw
Homofobii, Warszawa 2007.
• Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce, raport 2008, red.
Krzemiński I., Instytut Socjologii UW, Warszawa 2009.
„Lekcje równości - szkolna walka
z homofobią*”
„Nie zbierano danych dotyczących tego, czy znają oni
jakieś nieheteroseksualne osoby w szkole i ile ich jest.
Respondenci i respondentki mieli możliwość napisania,
jakie inne osoby, spotykają się ich zdaniem z homofobią w
szkole. W odpowiedziach nie pojawiła się żadna nowa
kategoria osób doświadczających homofobicznej
przemocy w szkole, natomiast wszystkie komentarze
respondentów negowały istnienie homofobii w ich szkole
(przykładowe wypowiedzi: U nas nie ma takich
przypadków itp.)”.
* pod red. Świerszcz Jan , Szkolna walka z homofobią. Postawy i potrzeby szkolnej kadry i młodzieży, Kampania przeciw homofobii.
Warszawa 2012
DLACZEGO MÓWI SIĘ
O BEZDROŻACH
IDEOLOGII GENDER?
WALKA O RÓWNOŚĆ?
Niemiecki pedofil, Dieter Giesenking jest najbardziej
znanym lobbystą środowisk pedofilskich w Niemczech.
„Kto zapoznał się z moim stanowiskiem na mojej stronie
K13online, ten wie, że angażuję się na rzecz traktowania pedofili
na równi z homoseksualizmem, heteroseksualizmem,
biseksualizmem, trans- etc. Pedofile jako mniejszość seksualna
mają prawo do tego, aby domagać się uznania i akceptacji na
wszystkich płaszczyznach społecznych i politycznych. Pedofile
występują we wszystkich zawodach i warstwach społecznych.
Według szacunków Berlińskiej Charite mamy około 250 000
pedofili w Niemczech. Jesteśmy częścią społeczeństwa i nie
powinno się nas wykluczać…”
Powyższe i poniższe odpowiedzi na zestaw pytań ze strony Freiewelt.net pochodzą całkowicie w oryginale od Pana Gieseking’a
i zostały przeznaczone do publikacji. Redakcja Freiewelt.net nie dokonywała żadnych skrótów ani zmian. Wytłuszczenia pochodzą
od tłumacza.Tłumaczenie za http://www.freiewelt.net/interview/padophile-werden-langfristig-vom-bildungsplan-profitieren10027597/
WALKA O RÓWNOŚĆ?
•
•
•
•
•
Freiewelt.net: Czego oczekuje Pan dla pedofilów, gdy dzieci i młodzież naucza się już
akceptacji dla wielości seksualnych form pożądania i zachowań?
Dieter Giesenking : Również pedofile pozyskają z pewnością długofalowe korzyści z projektu
edukacyjnego „Bildungsplan 2015”. Jednakże tylko wówczas, gdy pedofilia będzie
przedstawiana jako miłość do dziecka, a nie jako coś złego, czego nie powinno
być. Homoseksualne dzieci potrzebują również w szkole pomocy i wsparcia w ich coming-in
in –out. Uczenie o różnorodności opcji seksualnych i tolerancji wobec wszystkich
mniejszości seksualnych nie powinno być pozostawione wyłącznie rodzicom, lecz powinno
być prowadzone również w szkołach , gdyż jest to zadanie dla całego społeczeństwa. W tym
sensie należy dzieci umacniać – podpisałbym się pod tym natychmiast…
…
FW: Pan popiera projekt edukacyjny Bildungplan 2015 w Badenii- Wirtembergii. Czy
pedofilia powinna również być omawiana podczas zajęć szkolnych?
DG: Podpisałem petycję popierającą projekt edukacyjny Bildungsplan 2015. Byłoby
naturalnie sensowne, gdyby plany nauczania obejmowały nie tylko homoseksualizm i inne
tożsamości seksualne, ale także uwzględniałyby pedofilię. Jest to w prawdzie mało
prawdopodobne, lecz gdyby stało się możliwe, pojawi się pytanie w jaki sposób należy
przedstawiać zagadnienie pedofilii. Najpierw należałoby poprowadzić na ten temat dyskusję.
Jestem ku temu otwarty i gotowy…
DLACZEGO MÓWI SIĘ
O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER?
-utopijne ideologie (dialektyka płci)
 W 1884 r. Engels pisał*: „w starym nie drukowanym
rękopisie napisanym przez Marksa i przeze mnie:
małżeństwo pojedynczej pary bynajmniej nie
wkracza do historii jako pojednanie między
mężczyzną i kobietą. … Przeciwnie, Zjawia się ono
jako ujarzmienie jednej płci przez druga, jako
PROKLAMOWANIE NIE ZNANEJ DOTYCHCZAS
W DZIEJACH PIERWOTNYCH WROGOŚCI PŁCI…
pierwsze przeciwieństwo klasowe jakie występuje
w historii, zbiega się z rozwojem antagonizmu
między kobiętą i mężczyzną w małżeństwie
pojedynczej pary, a pierwszy ucisk klasowyz uciskiem żeńskiej płci przez męską”.
*Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa
DLACZEGO MÓWI SIĘ
O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER?
-utopijne ideologie (dialektyka płci)
Ideologię tę promuje Shulamith Firestone w swej książce:
The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 r.,
modyfikując ideę walki klas, wzywa do
"REWOLUCJI KLAS PŁCIOWYCH"
(SEX-CLASS REVOLUTION):
"Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety)
musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją...
To oznacza, że celem nowej rewolucji jest nie tylko usunięcie
przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego,
lecz
WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI
-nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia".
WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI
-nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia
Prof. Roberto de Mattei z Uniwersytetu Europejskiego
w Rzymie wyjaśnia konsekwencje ideologii gender
w wyniku analizy publikacji pt. „Uwikłani w płeć. Feminizm
i polityka tożsamości”, autorki Judith Butler z 1990 r.,
który jest manifestem tej ideologii:
• klasyczne definicje męskości i kobiecości zostają
zanegowane jako przypadkowe i mało znaczące
konstrukcje społeczne,
• tradycyjna płeć biologiczna zostaje zastąpiona nową
płcią społeczną i psychologiczną.
JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI ZASTĄPIENIA PŁCI BIOLOGICZNEJ
NOWĄ PŁCIĄ SPOŁECZNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ?
ZNISZCZONA ZOSTANIE
PRAWIDŁOWA TOŻSAMOSĆ PŁCIOWA
JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI ZASTĄPIENIA PŁCI BIOLOGICZNEJ
NOWĄ PŁCIĄ SPOŁECZNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ?
NASTĄPIĄ ZABURZENIA OSOBOWOŚCI - badania na
Uniwersytecie Harvarda wykazały, że brak pewności tożsamości
płciowej (DEZORIENTACJA WOBEC MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ
TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ) u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa
prawdopodobieństwo WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W ICH ROZWOJU SEKSUALNYM, PSYCHICZNYM I FIZYCZNYM
i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki
traumatycznymi zaburzeniami
*Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood
Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics
20.02.2012 http://peditrics.aapppublications.org/contant/2012/02/15/peds.2011-1804
SLAJD Z POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
PT. ŻYCIE CZŁOWIEKA (DLA
UCZNIÓW GIMNAZJUM):
POKAZUJE, ŻE PŁEĆ DZIECKA
JEST ZDETERMINOWANA
W DNIU POCZĘCIA!
Zwolennicy ideologii gender (genderyści) twierdzą, że:
„płeć to sprawa osobistego wyboru, zaś określanie płci
dziecka po urodzeniu, na podstawie wyglądu
zewnętrznego to dokonywanie wyborów za dziecko”
(uznaje się za dyskryminację - stwierdzenie płci na
podstawie budowy anatomicznej).
Jak Tommy został Tammy?
Źródło: FoxNews.com
 W 2011r. w Kalifornii „RODZICE” 11 – letniego Tommy’ego postanowili dać swojemu
synkowi trochę więcej czasu na dojrzewanie niż to natura przewiduje, by mógł on
zdecydować, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką.
Według „RODZICÓW” (rodzicami są dwie kobiety) Tommy już w wieku trzech lat
stwierdził, że jest dziewczynką i nic nie dały tu zaprzeczenia „RODZICÓW”. Więc tym
bardziej teraz, gdy ma on już 11 lat (nadal chce być dziewczynką) nie ma powodu,
dla którego należałoby wywierać presję na chłopca. Od tego lata przyjmuje on
hormony.
Joel Baum dyrektor ds. edukacji i treningu
w kalifornijskiej organizacji Gender Spectrum:
„Chodzi tutaj o danie dzieciom i ich rodzinom
sposobności, by podejmowali właściwe decyzje”.
CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ?
Wielka Brytania w ramach szeroko pojętej
„tolerancji” usunęła z paszportów informację
o płci.
Takie działanie zostało podyktowane
„TROSKĄ” O DOBRE SAMOPOCZUCIE
TRANSSEKSUALISTÓW,
którzy podając informacje o swojej płci,
mogliby czuć się „zakłopotani”.
DLACZEGO MÓWI SIĘ
O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER?
Zdyskredytowano już teorię dr. Johna Monea
z Hopkins University w Baltimore (USA)
wprowadzajaca termin GENDER IDENTITY,
by określić, czy dana osoba czuje się kobietą czy
mężczyzną.
Badania prenatalne, wykazały, że już przed urodzeniem mózgi
chłopca i dziewczynki znacznie się różnią, co ma wpływ m.in. na
różne postrzeganie ruchów, kolorów i kształtów. Sprawia to np.,
że u chłopca istnieje "biologiczne przygotowanie" do używania
„męskich zabawek”, a u dziewczynki – „kobiecych” co
potwierdza fragment filmu
Norweski komik – krytyka polityki równości
(od 15’05”-19’):
http://www.youtube.com/watch?v=5oGL7njQwrg
Teoria dr. Moneya została zdyskredytowana przez
badania naukowe dotyczące rozwoju mózgu
Płeć somatyczna i jej wpływ na psychikę męską i psychikę kobiecą
Data publikacji: 2014-01-14 Źródło: uphs.upen.edu
• Sieć połączeń nerwowych w mózgu kobiety zasadniczo różni się od sieci
połączeń w mózgu mężczyzny. Z drugiej strony mózgi kobiet i mężczyzn
w zadziwiający sposób się uzupełniają. Naukowcy z Pensylwanii, którzy
przeprowadzili badania na dotychczas największej próbie losowej, wykazali,
iż między mężczyznami a kobietami istnieją istotne różnice neurobiologiczne,
które skutkują różnicami w zachowaniu.
• Szefowa badań prof. Ragini Verma z Zakładu Radiologii w Perelman School of
Medicine na Uniwersytecie w Pensylwanii wraz z kolegami odkryła, iż istniejące
lepsze połączenia neuronowe w obrębie poszczególnych półkul i ich specyficzny
układ pozwala mężczyznom na lepszą percepcję i koordynację działań.
W przeciwieństwie do tego, lepsze „okablowanie” u kobiet między lewą i prawą
półkulą ułatwia im myślenie analityczne i intuicyjne.
DLACZEGO MÓWI SIĘ
O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER?
Prof. Roberto de Mattei z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie
wyjaśnia konsekwencje:
- tradycyjna płeć biologiczna zostaje zastąpiona nową płcią
społeczną i psychologiczną- w takim ujęciu NIE MÓWI SIĘ JUŻ
O TOŻSAMOŚCI, ALE O ORIENTACJI SEKSUALNEJ PRZYJMUJĄCEJ
RÓŻNE KIERUNKI ROZWOJU heretoseksualny, homoseksualny,
transseksualny itd. w zależności od kontekstu społecznokulturowego, w którym dana jednostka będzie wzrastała i się
rozwijała”.
Nie mówi się już o tożsamości, ale o orientacji seksualnej,
która od 1993 r. nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
W 1981 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy* podjęło
rezolucję, w której apeluje do Światowej Organizacji Zdrowia, aby
usunęła homoseksualizm ze swojej Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób . Decyzję tę zaplanowano podjąć na spotkaniu w 1993 r.
Istotnie, WHO w 1993 r. wydała oświadczenie, iż orientacja
seksualna (hetero- czy homoseksualna) nie może być rozpatrywana
jako zaburzenie . W ten sposób przedstawiciele świata nauki
i polityki zdjęli z homoseksualizmu ów cień dezaprobaty, jaki wiązał
się z freudowskim wyrokiem zahamowania w rozwoju.
*DECYZJA WHO NIE JEST JEDNAK OWOCEM BADAŃ NAUKOWYCH ani pogłębionej refleksji nad
ludzką seksualnością, ale wynikiem presji i konformizmu o podłożu społecznym i politycznym.
Oświadczenie to jest bardzo mylące, ponieważ u wielu osób mających skłonności homoseksualne
i pragnących je przezwyciężać podważa się celowość i sensowność ich wysiłku.
Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna
nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
W trakcie konferencji w Baltimore USA (sierpień 2011 r.) działaczy
i specjalistów od zdrowia psychicznego
dyskutowano na temat ATRAKCYJNOŚCI SEKSUALNEJ DZIECI
i zastanawiano się, w jaki sposób można doprowadzić
– PODOBNIE JAK W PRZYPADKU HOMOSEKSUALIZMU –
DO WYKREŚLENIA PEDOFILII Z LISTY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO (APA).
Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.: Fred Berlin
z Johns Hopkins University School of Medicine, Renee Sorentino
z Harvard Medical School, John Sadler z University of Texas
Southwestern Medical Center, John Breslow z London School
of Economics and Political Science.
Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna
nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
•W dyskusji na temat pedofilii głos zabrało około 50 osób. PRAWIE
WSZYSCY PANELIŚCI ZGODZILI SIĘ, ŻE PEDOFILE SĄ „NIESPRAWIEDLIWIE
PIĘTNOWANI I DEMONIZOWANI PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO” i że „dzieci
z natury nie są w stanie wyrazić zgody” na seks z osobą dorosłą, dlatego
powinno się dopuścić do takiego aktu bez ich zgody.
• Omówiono także argumenty dorosłych osób na rzecz dopuszczalności
kontaktów seksualnych z dziećmi. Amerykańskie Towarzystwo
Psychologiczne ignoruje fakt, iż pedofile „żywią uczucia miłości
do dzieci”. TĘ „MIŁOŚĆ” MOŻNA ICH ZDANIEM PORÓWNAĆ DO
ZAFASCYNOWANIA HETEROSEKSUALNEGO dorosłych osób, jak również
do zafascynowania homoseksualnego. Dlatego – argumentują – APA
winna zmienić klasyfikację zaburzeń psychicznych, wykreślając z niej
pedofilię.
Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna
nie może być rozpatrywana jako zaburzenie

Sondaż przeprowadzony wśród uczniów i uczennic szkół
średnich metropolii waszyngtońskiej pokazał, że niektórzy
deklarują się jako homoseksualiści lub biseksualiści.
Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa
w homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko
z głębokim poranieniem emocjonalnym, które odbije się
później na ich życiu”

prof. F. Arvesú, którego dociekania wykazały, że ostateczne utrwalenie się
orientacji seksualnej może się przeciągać u niektórych aż do 25 roku życia:
„Jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym
homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim momencie,
ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te, kierowane ciekawością
i lękiem, mogą podejmować współżycie homoseksualne.
Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas mogą nie tylko
utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć rzeczywiste skłonności
homoseksualne
Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna
nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
Obserwuje się wśród młodych dezorientację dotyczącą
kolejnych etapów rozwoju psychoseksualnego
(homofilność jest odczytywana jako orientacja seksualna)
wg. E.Ericsona)
HETEROFILNOŚĆ
(upodobanie do osób płci przeciwnej)
HOMOFILNOŚĆ
(upodobanie do przebywania z osobami tej samej płci)
AUTOFILNOŚĆ
(upodobanie do samego siebie)
HOMOFILNY OKRES ROZWOJU
PSYCHOSEKSUALNEGO
to faza rozwoju psychoseksualnego, w której dominuje
zainteresowanie i fascynacja przedstawicielami własnej płci,
a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość,
a czasami i wrogość.
Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której
POGŁĘBIA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ PŁCI
(tzw. tożsamości płciowej) i jej specyficznej inności,
NIE MOŻE BYĆ MYLONA Z ORIENTACJĄ HOMOSEKSUALNĄ
Co to oznacza w praktyce?
Od tej pory wzywa się psychoanalizę, aby odstąpiła od „leczenia
zahamowania”, a włączyła się w udzielanie pomocy osobom
homoseksualnym w ich pełnej akceptacji „odmienności
seksualnej”. O ile wcześniej w psychoanalizie podejmowano
wysiłek, aby znaleźć argumenty na rzecz podjęcia walki ze
skłonnością homoseksualną, o tyle teraz chodzi raczej
o dostarczenie argumentów przeciw jakimkolwiek zmianom,
także wówczas, kiedy „klienci” są niezadowoleni ze swojej
orientacji homoseksualnej.
Na Zachodzie już wśród dzieci w przedszkolach oraz dzieci
i młodzieży szkolnej lansuje się pogląd, że para
homoseksualna to tacy sami rodzice jak para
heteroseksualna.
W ostatnich latach
pojawiło się bardzo
wiele publikacji, w
których sugeruje się, że
nie istnieje żadna
istotna różnica między
dziećmi
wychowywanymi przez
pary tej samej płci czy
przez rodziców
naturalnych.
Czy tezy tego typu są
wiarygodne?
Lansuje się pogląd, że para homoseksualna
to tacy sami rodzice jak para heteroseksualna
Amerykański socjolog, profesor Uniwersytetu w Austin, Mark Regnerus. przeprowadził
badania dorosłych dzieci deklarujących posiadanie homoseksualnych rodziców różnią się od grupy kontrolnej m.in. pod względem myśli samobójczych,
problemów z prawem, częstotliwości sięgania po narkotyki, kłopotami
w trwałości związków emocjonalnych, ilością zdrad w związkach, częstotliwości
korzystania z pomocy psychologicznej.
• Kolejne wnioski, które mogą zszokować dotyczą kwestii związanych z
doświadczeniami seksualnymi: 31% dzieci wychowywanych przez matki lesbijki
i 25% wychowywanych przez ojca geja podało, że BYLI PRZEZ RODZICÓW
ZMUSZANI DO SEKSU WBREW SWEJ WOLI.
• Jednak największe wrażenie robią dane o tożsamości seksualnej badanych - 61%
respondentów wychowywanych przez matki - lesbijki, a 71% przez ojców - gejów
określa siebie jako „całkowicie heteroseksualnych”, innymi słowy
W PRZYPADKU MATEK - LESBIJEK BLISKO 40%,
A W PRZYPADKU OJCÓW - GEJÓW BLISKO 30%
WYCHOWYWANYCH PRZEZ NICH DZIECI TO HOMO- LUB BISEKSUALIŚCI.
Wychowywana przez parę jednopłciową Christina Baker Klein dostarczyła do sądu
apelacyjnego w Teksasie swoją opinię na temat szkodliwości wychowywania się
dzieci w związkach homoseksualnych
•
•
•
Klein stwierdza m.in. że MATKA PRZEKONYWAŁA JĄ I JEJ BRATA DO NIENAWIŚCI WOBEC
CHRZEŚCIJAN I OSÓB HETEROSEKSUALNYCH. WPAJAŁA IM, IŻ „KULTURA GEJOWSKA”
I HOMOSEKSUALIŚCI „SĄ BARDZIEJ TWÓRCZY, A NAWET LEPSI POD KAŻDYM WZGLĘDEM
OD HETEROSEKSUALISTÓW”. Klein wspomina również, że matka bardzo wcześnie
zachęcała ją do kontaktów homoseksualnych, a homoseksualny kolega matki próbował
wykorzystać jej młodszego brata. Gdy Klein była młodą dziewczyną, jej matka wraz z
partnerką namawiały ją, by „otworzyła się na doznania seksualne i kontakty homoseksualne
z dorosłymi”. Klein wspomina, że do takich kontaktów zachęcane były także dzieci
wychowujące się w innych związkach homoseksualnych.
KOBIETA W OPINII PRZEKAZANEJ SĘDZIOM Z TEKSASU NAPISAŁA, ŻE WE WSPÓLNOCIE
HOMOSEKSUALNEJ DOMINOWAŁY DWIE RZECZY: SEKS I NIENAWIŚĆ. NIENAWIŚĆ
SZCZEGÓLNIE DO OSÓB WIERZĄCYCH, HETEROSEKSUALNYCH, BYŁYCH PARTNERÓW,
WSZYSTKICH PRZECIWNIKÓW AGENDY HOMOSEKSUALNEJ, A NAWET DO DZIECI
POCHODZĄCYCH Z WCZEŚNIEJSZYCH ZWIĄZKÓW HETEROSEKSUALNYCH.
Kobieta wspomina, jak wyglądało jej codzienne życie ze sfrustrowanymi, alkoholizującymi
się i narkotyzującymi kobietami w brudnym i zrujnowanym domu na przedmieściach
Nowego Jorku. Nigdy nie zaprosiła do siebie koleżanek ze szkoły. Nigdy nie miała przyjęcia
urodzinowego.
Źródło: americanthinker.com, AS.
CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ?
Ponumerowani rodzice
• Francuska partia socjalistyczna chce określenia
"rodzic nr 1" i rodzic nr 2".
• Kilka lat temu w Hiszpanii wprowadzono dwa
nowe terminy na określenie mamy i taty, a
mianowicie „rodzic A” i „rodzic B”.
• Kanada, a także w niektóre stany USA
umieszczają w oficjalnych dokumentach
nomenklatury „rodzic nr1” i „rodzic nr2”
Ważne są protesty nauczycieli oraz rodziców
• Litewskie Forum Rodziców zaprotestowało przeciw kolejnej genderowej
akcji, którą zorganizowały centrolewicowe władze.
• Chodzi o elektroniczne dzienniki, którymi posługują się wychowawcy
w około 500 szkołach w kraju. Okazuje się, że zamiast dotychczasowych
rubryk „ojciec” i „matka” pojawiły się nowe: „rodzic I” i „rodzic II”.
• Gdy rozległy się protesty nauczycieli oraz rodziców przeciw takiej
genderyzacji, głos zabrali przedstawiciele firmy komputerowej,
odpowiadającej za oprogramowanie elektronicznych dzienników. Wyjaśnili
oni, że zmiany podyktowane zostały technologicznymi wymogami
programu. Nikt jednak nie uwierzył w takie tłumaczenie.
• Szef Litewskiego Forum Rodziców Gintautas Bukauskas oświadczył, że
zdecydowana większość rodziców nie zrezygnuje nigdy z tradycyjnych
określeń „ojciec” i „matka”.
• Zresztą na całym świecie pierwsze słowo, jakie wypowiadają zazwyczaj
dzieci w swym życiu, brzmi „mama”, a nie „rodzic I”. Tak więc pod
wpływem społecznych protestów firma komputerowa oświadczyła, że
wycofuje się z genderowych pomysłów i wraca do normalnych pojęć.
IDEOLOGIA GENDER
NA BEZDROŻACH
Ideologia gender na bezdrożach
• Smutna to rzecz i niepokojąca*; świadczy bowiem o tym, że
po Polsce krąży groźna amerykańska choroba, z trudem
uleczalna, zwana polityczną poprawnością.
Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną
utratę zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia.
• W Stanach Zjednoczonych, po blisko dwudziestu latach
szaleństwa, zjawisko politycznej poprawności, od dawna
wyśmiewane, zaczyna już wymierać; w Polsce zaś, gdzie modne
ideologie zachodnie docierają z opóźnieniem, dopiero od
niedawna się rozwija…
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Po Polsce krąży groźna choroba, z trudem
uleczalna, zwana polityczną poprawnością
http://www.stop-seksualizacji.pl/
Zachęcam do obejrzenia filmu do 6’ 25”: Czy naprawdę chcemy takiej
edukacji seksualnej dla naszych dzieci?
•
Jeśli akty homoseksualne będą moralnie dopuszczalne –
a uznania tego domaga się lobby - to powinny mieć charakter
normatywny.
• Jeśli staną się standardem, powinny być stosowane
w codziennym życiu.
• JEŚLI BĘDĄ NORMATYWNE, POWINNY BYĆ NAUCZANE
W SZKOŁACH JAKO STANDARD*
Unia Europejska funduje
przedszkolakom z Chile
podręcznik przygotowany przez Ruch
dla Homoseksualnego Wyzwolenia i Integracji (MOVILH),
a sfinansowanego przez Unię Europejską
Informacja o wprowadzeniu „pomocy naukowej”
dla tak małych dzieci wywołała burzę
w społeczeństwie i sprzeciw większości rodziców*
• Przedstawiciele MOVILH twierdzą, że wprowadzenie takiej
książki do przedszkoli MA WŁAŚNIE „POMÓC PRZEKONAĆ
RODZICÓW, KTÓRZY MAJĄ MORALNE OBIEKCJE WOBEC
HOMOSEKSUALIZMU”. Lobby forsujące tę skandaliczną
publikację twierdzi, że tylko w ten sposób da się skutecznie
„zwalczyć stereotypy panujące w społeczeństwie”.
• Komentatorzy ostrzegają, że homoseksualiści nie bez powodu
obrali sobie za cel małe dzieci, doskonale zdając sobie sprawę,
że informacje dostarczone w tym wieku zakorzeniają się w
umyśle człowieka na długo. Stosują zresztą tę samą taktykę
zarówno na Starym Kontynencie, jak i w Stanach
Zjednoczonych. Ameryka Południowa, przywiązana do
wartości rodzinnych, to kolejny cel.
* http://www.naszdziennik.pl/swiat/112939,homoczytanki-dla-przedszkolakow.html
•
Jeśli akty homoseksualne będą moralnie
dopuszczalne - to powinny mieć charakter
normatywny.
• Jeśli będą normatywne, powinny być nauczane
w szkołach jako standard.
W Standardach edukacji seksualnej w Europie Na str.
12 i 13 zajdziemy:
„W Europie Środkowej i Wschodniej rozwój edukacji
seksualnej rozpoczął się wraz z upadkiem komunizmu.
Przed tym okresem w niektórych krajach
podejmowano pewne inicjatywy…W większości były to
działania w zakresie „przygotowania do małżeństwa i
życia w rodzinie”, które zaprzeczały faktowi, że
młodzi ludzie stopniowo coraz bardziej
interesują się związkami partnerskimi, a w
szczególności temu, iż mogliby oni być aktywni
seksualnie przed zawarciem związku
małżeńskiego”…
„W PRZYPADKU TEGO DOKUMENTU AUTORZY
CELOWO ORĘDOWALI ZA TYM, BY EDUKACJA
SEKSUALNA ROZPOCZYNAŁA SIĘ W MOMENCIE
NARODZIN”.
Kim są autorzy znajdziemy w przypisach niemal na
każdej stronie „Standardów”
Należy podkreślić, że opracowane przez
WHO „Standardy edukacji seksualnej
w Europie”
NIE MOGĄ STANOWIĆ
jak wyraźnie wskazano na str. 7 dokumentu
wytycznych do wprowadzenia opisanego
modelu edukacji seksualnej w Polsce.
POSZCZEGÓLNE KRAJE MAJĄ BOWIEM
WŁASNE WYTYCZNE I REGULACJE
W TYM ZAKRESIE.
Co to oznacza w praktyce?
„Standardy edukacji seksualnej w Europie”
od str. 33 CZĘŚĆ II: Matryca edukacji seksualnej… (matryca stanowi układ
tabelaryczny) „stanowi ramę, na podstawie której nauczyciele mogą
wybrać tematy szczególnie interesujące daną grupę osób”.
Str. 35 w rozdz. Dlaczego edukację seksualną należy rozpoczynać
przed czwartym rokiem życia? „Otaczające środowisko, np. inne dzieci
w przedszkolu i ich zainteresowanie własnym ciałem i ciałem innych
dzieci, także wpływa na uspołecznienie dziecka pod względem
seksualnym (seksualna socjalizacja)”.
Na str. 36 Na przykład w grupie wiekowej 0-4 lata dzieci powinny nabyć
umiejętność „szanowania równości płci”. Co prawda dokument mówi
dalej o chłopcach i dziewczynkach, ale na str. 27 odkrywa się o jaką płeć
chodzi (społeczno kulturową).
Co to oznacza w praktyce?
„Standardy edukacji seksualnej w Europie”
Na Str. 38/39 omawia się Grupę wiekową 0–4 lata:
• w kolumnie Informacje (wiedza) Przekaż informacje na temat m.in.
„Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja
w okresie wczesnego dzieciństwa… Dobre i złe doświadczenia
dotyczące własnego ciała/ co sprawia, że czujesz się dobrze? (słuchanie
własnego ciała)… Rodzaje związków Różne związki rodzinne”.
• W kolumnie Umiejętności Naucz dziecko m.in. „Rozmowa
o przyjemnych i nieprzyjemnych odczuciach dotyczących własnego
ciała. Wyrażanie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład
w kontekście „zabawy w lekarza”.
• Zaś w kolumnie Postawy m.in. „Pomóż dziecku rozwijać:
Respektowanie równości płci … Akceptacja różnych sposobów
stawania się członkiem rodziny Pozytywne nastawienie w stosunku do
własnej płci biologicznej i społecznokulturowej (dobrze jest być
dziewczynką lub chłopcem!)… Pozytywne nastawienie wobec różnych
stylów życia. Świadomość, że związki są różnorodne”.
Co to oznacza w praktyce?
„Standardy edukacji seksualnej w Europie”
Na Str. 40/41 omawia się Grupę wiekową 4–6 lat: i tu znajdujemy analogicznie
• w kolumnie Informacje (wiedza) Przekaż informacje na temat m.in. „Radość
i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego
dzieciństwa… Związki osób tej samej płci. Różne rodzaje związków (rodzinnych)…
• w kolumnie Umiejętności Naucz dziecko m.in. „Rozmowa dotycząca zagadnień
związanych z seksualnością (umiejętność komunikowania się). Umacnianie własnej
tożsamości płciowej. Budowanie i utrzymywanie związków.
• zaś w kolumnie Postawy m.in. „Akceptacja różnorodności Szacunek wobec różnic
w stylach życia… Akceptacja równych praw Szacunek dla różnych norm
związanych z seksualnością
Na Str. 42/43 omawia się Grupę wiekową 6–9 lat: i tu znajdujemy analogicznie
• w kolumnie Informacje (wiedza) Przekaż informacje na temat m.in. „Zadowolenie
i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/ autostymulacja).
Stosowny język seksualny”
• w kolumnie Umiejętności Naucz dziecko m.in. „Zrozumienie, że ludzie mogą
wpływać na własną płodność. Wybory dotyczące rodzicielstwa i ciąży,
bezpłodności, adopcji…
itd. Itd..
„Standardy edukacji seksualnej w Europie”
przypomnijmy* zdefiniowano trzy rodzaje
WYCHOWANIA SEKSUALNEGO:
• Typu A (abstinence-only sex education)-wychowanie
do abstynencji seksualnej - eliminacja ryzykownego
czynnika jakim jest wczesna inicjacja seksualna
• Typu B (biological sex education) – biologiczna edukacja
seksualna
• Typu C (comprehensive sex education)- edukacja
seksualna zawierająca oba powyższe podejścia
[za: American Academy of Pediatrics, Condom use by adolescents, „Pediatrics”, Vol. 107,
No. 6 June 2001]
Edukacja seksualna typu B
(biological sex education – biologiczna edukacja
seksualna - bez formacji)
NAUKA O PRAWACH REPRODUKCYJNYCH I SEKSUALNYCH
W TYM PRAWACH DOSTEPU MŁODZIEŻY DO USŁUG
REPRODUKCYJNYCH CZYT. ANTYKONCEPCJI I ABORCJI
(NAUCZANIE ZAKŁADANIA PREZERWATYW).
NIE WYELIMINOWAŁA WZROSTU LICZBY CIĄŻ WŚRÓD
NIELETNICH ORAZ PANDEMII STD
(ang. Sexually Transmitted Diseases
czyt. chorób przenoszonych drogą płciową)
Skutki edukacji seksualnej typu B
(uznanie prawa do informacji i usług w zakresie "zdrowia
reprodukcyjnego" osób w wieku 10-19 lat)
na przykładzie sytuacji w Niemczech
• u 12 letnich dzieci wystąpiły problemy z krążeniem krwi... jednemu uczniowi
zrobiło się niedobrze, zbladł wywrócił się, inne dzieci dostały hiperwentylacji...
•
http://www.express.de/panorama/kollaps-im-klassenzimmer-schueler-klappten-beim-sexualkundeunterricht-zusammen,2192,23530816.html
Skutki edukacji seksualnej typu B dzieci i młodzieży
w formie obowiązkowych to nadużycia seksualne :
• pośród samej młodzieży i dzieci, których liczba rośnie na
masowa skalę. Od lat 90- tych co roku w Niemczech
wychodzi na światło dzienne od 12.000 do 15.000
przypadków nadużyć seksualnych
• nie tylko między dorosłymi i dorosłych na dzieciach, lecz również
pomiędzy samymi dziećmi i młodzieżą?
Anita Heiliger, badająca nadużycia seksualne w Niemieckim
Instytucie Młodzieżowym (Deutschen Jugendinstitut), wykazuje, że
coraz więcej dzieci i młodzieży dokonuje nadużyć seksualnych
wobec siebie. „Znaczy to , że MŁODOCIANI W WIEKU OD 14
DO 16- ROKU ŻYCIA STANOWIĄ NAJWYŻSZĄ GRUPĘ RYZYKA
W POPEŁNIANIU NADUŻYĆ SEKSUALNYCH NA DZIECIACH”
Niemcy: Nie chcemy takiej
edukacji!
• Katolicy i protestanci w niemieckiej Badenii-Wirtembergii
krytykują plan tamtejszego rządu polegający na objęciu
wszystkich szkół programem „Akceptacja seksualnej
różnorodności”. Wspólnie wydali oświadczenie, w którym
zażądali unikania w szkołach „wszelkiej instrumentalizacji,
ideologizacji i indoktrynacji”, szczególnie w zakresie
tożsamości płciowej i planowania rodziny. Przeciwko
nauczycielowi, który koordynował akcję zbierania podpisów,
władze oświatowe wdrożyły postępowanie dyscyplinarne.
Niektóre media określają go jako „fundamentalistycznego
chrześcijanina”, a do sądu wpłynęło oskarżenie o
„zniesławienie i działalność wywrotową”. [Za: Radio
Watykańskie/ Opoka]
DLACZEGO W POLSKIEJ SZKOLE
NIE REALIZUJE SIĘ EDUKACJI
SEKSUALNEJ TYPU B?
Doświadczenia światowe, dotyczące zagrożeń oraz
nieskuteczności edukacji typu B i C sprawiły,
że w Polsce realizowana jest edukacja seksualna
„typu A” czyli promocja abstynencji seksualnej
w okresie dorastania.
Z badań CBOS była ona najczęściej wybieranym
przez rodziców modelem edukacji ich dzieci co
wpłynęło na wybór programów realizowanych
od roku 1998 w szkole na zajęciach wychowania
do życia w rodzinie.
Prawo oświatowe zapewnia rodzicom
wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim
„ Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie
i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje
uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży
poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i
świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.
[Preambuła oraz Art. 1. ust. 1 pkt. 2 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ]
58
Portal dla nauczycieli i rodziców
 Wychodząc naprzeciw nauczycielom przedmiotu wychowanie do
życia w rodzinie stworzono portal internetowy poświęcony temu
przedmiotowi:
http://www.wdz.edu.pl
 Adresatami portalu są nauczyciele wdżwr, rodzice oraz
pedagodzy
Rozdawanie prezerwatyw i nauka ich zakładania
w szkole stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia
Skuteczność prezerwatyw w ochronie przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową
wirus HIV wirus HPV chlamydioza kiła opryszczka typ 2 rzęsistkowica rzeżączka -
80% skuteczności
70% skuteczności
60% skuteczności
ograniczona skuteczność
ograniczona skuteczność
ograniczona skuteczność
90% skuteczności
Weller, S, Davis, K. (2004). Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV
transmission. The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK.
McKay, A. (2007). The effectiveness of latex condoms for prevention of STI/HIV. The Canadian Journal of
Human Sexuality, vol 16 (1-2)
Rozdawanie prezerwatyw i nauka ich
zakładania w szkole jest akceptacją
zachowań ryzykownych, zagrażających
zdrowiu i życiu wychowanków
Badania na nastolatkach w USA wykazały,
że po 2-3 latach od rozpoczęcia współżycia
seksualnego ok. 50-80% nastolatek jest
zarażonych HPV
(wirus brodawczaka ludzkiego).
61
Konsekwencje ryzykownych zachowań zakażenia wirusem HPV :
Konsekwencje ryzykownych zachowań zakażenia wirusem HPV
Jak wygląda bieżąca sytuacja?
 Bardzo wysoka zapadalność
i umieralność na raka szyjki
macicy
 Programy profilaktyki
wtórnej opartej na cytologii
nie mają wystarczającej
efektywności
 Znany czynnik niezbędny,
bez którego rak szyjki
macicy nie rozwinie się –jest
nim wirus HPV
Poprawa sytuacji :
 Eliminacja czynnika
niezbędnego dla rozwoju
raka szyjki macicy
i brodawek płciowych
jakim jest wczesna
inicjacja seksualna*
* Na podstawie informacji Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku
Czy jestem w grupie ryzyka zakażeń Chlamydia trachomatis?
Muszę sprawdzić, czy dotyczą mnie czynniki ryzyka*:
• czy rozpoczęłam współżycie przed 18 r.ż.?
• czy miałam wielu partnerów seksualnych?
• czy zdarzyły mi się inne choroby przenoszone drogą płciową
(np. zakażenie HPV, rzęsistkowica,opryszczka płciowa)?
• czy aktualnie mam poniżej 25 lat?
• czy stwierdzono u mnie rozległą ektopię gruczołową (tzw.
nadżerkę) tarczy szyjki macicy?
• czy stosowałam antykoncepcję hormonalną?
• czy zdarzyły mi się badania inwazyjne lub zabiegi
ginekologiczne?
*http://www.zdrowieintymne.pl/zdrowa-kobieta/swiadomazagrozen/chlamydioza
Szczepionka* – przeciwko HPV (Human
Papillomavirus)
• przytłaczająca ilość skutków ubocznych związanych ze szczepionką, (teraz agencje
zdrowia zachęcają pracowników służby zdrowia by nie zgłaszali niepożądanych
reakcji).
• nie daje gwarancji, lekarze nigdy nie udzielą dokładnych wyjaśnień
o ryzyku i korzyściach szczepionki bo sami ich nie znają (nigdy nie zbadano jej
absorpcji przez organizm, dystrybucji w nim, metabolizmu i wydalania szczepionki i
nie przeanalizowano jej składników)
• nie oszacowano korzyści z niej dla kobiet już zainfekowanych wirusem (aktywnych
seksualnie niezależnie od wieku)
• kiedy Gardasil dostał licencję w 2006 i 11-12-letnim dziewczynkom zaaplikowano 3
dawki szczepionki, zgłoszono tysiące przypadków nagłej utraty przytomności w
ciągu 24 godzin, bólów mięśni i osłabienia, choroby Guillaina Barre (GBS),
chronicznego zmęczenia, paraliżu twarzy, zapalenia mózgu, reumatoidalnego
zapalenia stawów, tocznia [lupus], zakrzepów krwi, zapalenia nerwu wzrokowego
[optic neuritis], stwardnienia rozsianego [multiple sclerosis], udarów mózgu,
ataków serca i innych poważnych problemów zdrowotnych, łącznie ze zgonami po
aplikacji szczepionki.
W POLSKIEJ SZKOLE REALIZOWANA JEST
EDUKACJA SEKSUALNA TYPU A
(WYCHOWANIE DO ABSTYNENCJI
SEKSUALNEJ DO DNIA ŚLUBU)
UWZGLĘDNIAJĄCA*
eliminację czynnika niezbędnego dla
rozwoju raka szyjki macicy
i brodawek płciowych jakim jest
wczesna inicjacja seksualna
* Na podstawie informacji Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku
Wychowanie do abstynencji seksualnej w okresie
dojrzewania realizowane w oparciu o:
„Polski model uznawany jest przez niektórych ekspertów
światowych za najdojrzalszy na Świecie” Opinia prof. Griffitha
Edwarsa wyrażona publicznie na konferencji w ENLAPRE w
Malmö, Szwecja.
 Polski model opiera się na Arystotelowskiej zasadzie
wyrzeczenia czyli abstynencji. Abstynencja to wielki cel,
trafiający przede wszystkim do młodzieńczego idealizmu, który
daje poczucie panowania nad sobą. Od starożytności
klasycznym celem wychowania było wyrobienie w człowieku
sprawności (cnót), które sprawiają, że wybór dobra przychodzi
sprawnie.
 Kierunki wychowania seksualnego przyjęte w 1993 r. przez XI
Światowy Kongres Seksuologii w Rio de Janerio
 Badania prof. Larsa Westrӧma, że wczesny seks jest przyczyną
niepłodności (publikacja„Medical Tribune”, nr 7/8 1993)
Wczesny seks przyczyną niepłodności*
Infekcje narządów płciowych spowodowane przez chlamydie
i wirusy Papilloma rozprzestrzeniają się epidemicznie wśród naszych
nastolatków.
Względna niedojrzałość układu immunologicznego (immunologiczne
dziewictwo) zwiększa w przypadku wczesnej inicjacji seksualnej
niebezpieczeństwo zakażeń wstępujących (chlamydie i wirusy HPV).
Zakażenie przebiega zwykle bezobjawowo i młode dziewczęta często nie
zwracają na nie uwagi. Tymczasem odległe następstwa rozciągają się od
niepłodności i ciąży ekotopowej, poprzez infekcje płodu, do nowotworów i
śmierci pacjentki – ubolewa prof. Westrӧm.
*„Medical Tribune”, nr 7/8 1993
Dlaczego młodzi ludzi zachowują się ryzykownie?
•
IDEOLOGIA GENDER NA BEZDROŻACH
• Radykalny feminizm wymiera w USA
dlatego, że został doprowadzony do absurdu
i niektóre feministki zdały sobie z tego sprawę.
• W Polsce jednak dopiero się zaczyna;
przygotujmy się zatem na dwadzieścia lat
nudnego absurdu – a także rozszerzającego
się stopniowo psychologicznego terroru
i cenzury.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Trzeba obronić Polskę przed próbami ratyfikacji genderowej
Konwencji Rady Europy O zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej!
„Wdrażanie przez państwo proponowanych przez Konwencję
postulatów ma być monitorowane przez szeroko
rozbudowany system kontroli unijnej.
Warto podkreślić, że w obecnej sytuacji naszego państwa,
które boryka się z tak wieloma problemami społecznymi i
finansowymi, proponuje się kosztowny eksperyment, w
dodatku nie służący dobru obywateli. Mamy świadomość, że
konieczne jest popieranie słusznych działań ochronnych
wobec osób doświadczających przemocy. Jednakże istniejące
już w Polsce przypisy prawne w pełni gwarantują ochronę
ofiar przemocy. Tym samym więc nie ma żadnej potrzeby jej
ratyfikacji”. Antoni Szymański
CO ROBIĆ?
Warto znać swoje prawa rodziców wynikające
z KonstytucjI RP
Art. 48. ust. 1 „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami.
Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,
a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania”
Art. 53. ust. 3 „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi
przekonaniami”.
Art. 72
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma
prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
73
Co robić?
[…]„W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie może skutecznie działać
sama, zasada pomocniczości wspiera miłość rodzicielską,
odpowiada dobru rodziny. Pomocniczość dopełnia w ten sposób
miłość rodzicielską, a równocześnie potwierdza jej fundamentalny
charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego
działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę,
a w pewnej mierze nawet ich zlecenie…”
Jan Paweł II List do Rodzin[ Rok Rodziny 1994]
74
Co możemy zrobić w roku kanonizacji Jana Pawła II
na nowo odkryć jego ujęcie teologii ciała
„Musimy odkryć teologię ciała*, a nie do niej powracać, bo
jej nie znamy. Teologia ciała była słusznie nazywana
przewrotem kopernikańskim, ale niestety za jej
upowszechnianiem nie poszła działalność duszpasterska
Kościoła. I to był może największy cień pracy duszpasterskiej
kapłanów w czasie pontyfikatu dziś Świętego Jana Pawła II,
który był kontynuatorem Papieża Pawła VI w tej dziedzinie”.
Wychowanie w duchu tej teologii znakomicie wyjaśnia
dr Wanda Półtawska w wykładzie:
www.youtube.com/watch?v=3EvapMfH_AA
od 2 do 16,5 minuty
*ks. abp. Henryk Hoser
Słowa Świętego Jana Pawła II
„Europa potrzebuje odkupienia” i konsekwentnie „świat potrzebuje
Europy odkupionej” - wypowiedziane we Włocławku
• W swojej homilii na zakończenie pielgrzymki w Warszawie
9 czerwca 1991 roku Ojciec Święty stwierdzał:
„ŻYJEMY TAK, JAKBY BÓG NIE ISTNIAŁ – I TO JEST TEŻ CZĘŚĆ DUCHA
EUROPEJSKIEGO, CZĘŚĆ EUROPEJSKIEJ, NOWOŻYTNEJ TRADYCJI”.
• Słowa te korespondowały z wygłoszonym (a raczej wykrzyczanym)
dwa dni wcześniej we Włocławku: wezwaniem do walki
z „cywilizacją pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas
i nadaje sobie nazwę europejskości”
i dramatycznym pytaniem postawionym przez papieża:
„CZY JEST TO CYWILIZACJA, CZY RACZEJ ANTYCYWILIZACJA?
KULTURA – CZY ANTY-KULTURA?”.
Co robić?
• Odpowiedzi na to pytanie jest wiele, bo dużo jest możliwości działania np.
portalu internetowym www.niedlagender.pl znajdziemy informacje o
zadaniach, jakie należy podjąć.
• Przede wszystkim trzeba informować swoich znajomych o zagrożeniach
płynących z ideologii. Ale do tego potrzebna jest wiedza, którą wcześniej
należy zgłębić (książki: Marguerite Peeters, Marka Czachorowskiego czy
pozycja „Rewolucja genderowa” wydana przez Wyższą Szkołę Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu).
• Ponadto rodzice nie mogą być bierni wobec treści, jakie są obecne w
szkołach ich dzieci na każdym jej szczeblu. Muszą kontrolować, czego
nauczane jest ich dziecko. Sprawdzanie podręczników, rozmowy z
nauczycielami i dyrekcją powinny wejść w nawyk dorosłych, a jeśli zajdzie
potrzeba, warto tworzyć grupy rodziców gotowych bronić swoich dzieci.
Najprostszym sposobem jest włączenie się do trójek klasowych czy rad
rodziców.
• Jeśli rodzice zauważą, że treści genderowe jednak są w szkole
wprowadzane, należy tworzyć lokalne struktury, koła lub stowarzyszenia
sprzeciwiające się ideologii. W grupie łatwiej jest przeciwdziałać zagrożeniu.
•
•
•
•
•
Źródła*
Irena Świerdzewska; Kobieta czy mężczyzna Tekst z Tygodnika Idziemy
Gabriele Kuby; Wykład wygłoszony w czasie konferencji: „Edukacja seksualna, ale jaka?” 12 maja
2012 Kraków
Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej poprawnościRzeczpospolita - 2000.01.29
Lucetta Scaraffia; Równość społeczna a ideologia «gender»
Wywiad Małgorzaty Jędrzejczyk z ks. abp. Henrykiem Hoserem (Radio Maryja 18 lutego)
Polecane strony internetowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/9237
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1023109,co-to-jest-gender-gender-niszczy-polske-genderniszczy-rodzine-gender-stop-ideologia-gender,id,t.html?cookie=1
Gabriele Kuby https://www.youtube.com/watch?v=MylOkOnd9eI
http://www.fronda.pl/a/z-papiezem-przeciw-homoherezji,20599.html
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/ideologia-gender-zagrozenie-dla-cywilizacji-wyklad-ks-profdariusza-oko/
CAŁA PRAWDA O GENDER https://www.youtube.com/watch?v=bynLkWA-OZw
Stanisław Michalkiewicz o Ideologii Gender https://www.youtube.com/watch?v=k2J2Ndyi4EM
Gender antychrześcijańska rewolucja kulturowa … https://www.youtube.com/watch?v=1Aa4Iyd7Jgo
http://www.rp.pl/artykul/1081891.html
http://niedlagender.pl/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/konwencja-rady-europy-przemyca-aborcje/
• DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Papież Jan Paweł II wskazywał, że:
„wszyscy wierni mają obowiązek przeciwstawiania się
zalegalizowaniu prawnemu związków homoseksualnych”
czytamy w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary z 2003 roku
(pkt. 10) oraz krytykują ideologię stojącą za takimi próbami.
Papież wielokrotnie, nazywał homoseksualizm „zachowaniem
dewiacyjnym, niezgodnym z zamysłem Bożym” (1994), „godnym
ubolewania wypaczeniem” (1999), stwierdzał też, że „akty
homoseksualne są niezgodne z prawami natury” (2005).
http://www.fronda.pl/a/z-papiezem-przeciw-homoherezji,20599.html
Por. także Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 20.
Download