iv.10. polaryzacja światła

advertisement
OPTYKA – Polaryzacja światła
Spis treści
IV.10. POLARYZACJA ŚWIATŁA .................................................................................... 35
O10.1. Modelowe przedstawienie zjawiska polaryzacji .................................................. 35
O10.1.1 (O-133) Modele fali świetlnej .............................................................................. 35
O10.1.2 (O-134) Model polaryzatora i analizatora ......................................................... 36
O10.2. Otrzymywanie i analiza światła spolaryzowanego .............................................. 37
O10.2.1 (O-135) Polaryzacja i analiza światła za pomocą polaroidów. Sprawdzenie
prawa Malusa ..................................................................................................................... 37
O10.2.2 (O-136) Polaryzacja światła przy odbiciu .......................................................... 38
O10.2.4. Polaryzacja światła przy podwójnym załamaniu ............................................. 39
O10.2.4.a (0-141) Kryształ szpatu islandzkiego ............................................................... 39
O10.2.4.b (O-142) Demonstracja podwójnego załamania światła w kalcycie przy
pomocy grafoskopu ............................................................................................................ 39
O10.2.4.c (O143) Podwójne załamanie światła w kalcycie ............................................. 39
O10.2.4.d (O-144) Kryształ kalcytu jako analizator ....................................................... 40
O10.2.5 (O-148) Zjawisko dichroizmu ............................................................................. 40
O10.3. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji ........................................................................ 41
O10.3.1. (O-153) Model skręcenia płaszczyzny polaryzacji ........................................... 41
O10.3.2 (O-156) Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez roztwór cukru .................... 41
O.10.3.3 (O-157) Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez kwarc ................................. 42
O10.4. Badanie kryształów w świetle spolaryzowanym .................................................. 42
O10.4.1. (O-183) Demonstracja własności ćwierćfalówki ............................................... 43
O10.4.2 (O-179) Polaryzacja chromatyczna .................................................................... 44
O10.4.2. (O-177) Polaryzacja chromatyczna płytki krystalicznej o skokowo
zmieniających się grubościach .......................................................................................... 44
O10.5. Dwójłomność wymuszona ciał niekrystalicznych ................................................ 45
O10.5.1 (O-163) Podwójłomność wymuszona polimetakrylanu metylu (pleksiglasu)
poddanego ściskaniu .......................................................................................................... 45
O10.5.2 (O-165) Rozkład naprężeń w modelach z przezroczystych tworzyw sztucznych
lub szkła ............................................................................................................................... 45
O10.5.3 (O-167) Podwójne załamanie w celofanie........................................................... 46
IV.10. POLARYZACJA ŚWIATŁA
O10.1. Modelowe przedstawienie zjawiska polaryzacji
O10.1.1 (O-133) Modele fali świetlnej
Do demonstracji poprzecznego charakteru fali może służyć kartonowy krążek nasunięty na
drewniany pręcik lub zaostrzony ołówek. Na krążku wykreślone są kreski ilustrujące kierunki
drgań wektora świetlnego (rys. O10.1.1.a).
35
OPTYKA – Polaryzacja światła
Rys. O10.1.1.a
Rys.O10.1.1.b
Bardzo prostym modelem może być zwykła szczotka druciana, służąca do mycia naczyń
szklanych. Ta sama szczotka ściśnięta między dwiema płytkami szklanymi może posłużyć
jako model promienia spolaryzowanego (rys. O10.1.1.b).
Rozchodzenie się fali świetlnej możemy również modelować korzystając z długiego węża
gumowego przytwierdzonego jednym końcem do ściany lub sufitu. Potrząsając rytmicznie
drugi koniec w kierunku prostopadłym do kierunku gumy, wytwarzamy na niej poprzeczną
falę biegnącą, mogącą być modelem fali świetlnej.
O10.1.2 (O-134) Model polaryzatora i analizatora
Działanie polaryzatora i analizatora demonstrujemy za pomocą rurki gumowej i dwóch
drewnianych ram (rys. O10.1.2.a)
Rys. O10.1.2.a
Działanie polaryzatora. Do demonstracji działania polaryzatora jedną z ram
przymocowujemy do brzegu stołu i przesuwamy przez nią rurkę gumową, której jeden koniec
jest przymocowany na stałe a drugi trzyma eksperymentator. Porusza on ręką nadając rurce
drgania w różnych płaszczyznach. Będzie to odpowiednik fali niespolaryzowanej. Rama
wymusza na fali niespolaryzowanej kierunek drgań odpowiadający kierunkowi szczeliny, co
ujawnia się tym, że poza ramą odbywają się drgania już tylko w jednej płaszczyźnie
(rys. O10.1.2.a). Najprościej zrealizować można drgania o pionowej płaszczyźnie drgań;
można jednak umocować ramę w jakimkolwiek dowolnym położeniu, wykazując tym samym
możliwość zmiany płaszczyzny polaryzacji.
Działanie polaryzatora i analizatora. Dla stwierdzenia polaryzacji fali konieczne jest użycie
analizatora. Jest nim taka sama rama przymocowana również do stołu. Jeśli ramy ustawić
szczelinami równolegle jedna względem drugiej, to drgania wychodzące z ramy pierwszej
(polaryzator) odbywają się w jednej płaszczyźnie i są przepuszczane przez ramę drugą
(analizator).
Do demonstracji działania polaryzatora (P) i analizatora (A) w pozycji skrzyżowanej należy
ustawić drugą ramę tak, aby jej płaszczyzna była prostopadła do płaszczyzny pierwszej. Jeśli
36
OPTYKA – Polaryzacja światła
pierwsza rama ustawiona jest pionowo, to drugą kładziemy na podstawce, na połowie wysokości ramy pierwszej (rys. O10.1.2.b). Obraz rozchodzenia się drgań wzdłuż rurki gumowej
jest w tym przypadku następujący: do pierwszej ramy dochodzą drgania nieuporządkowane,
między pierwszą i drugą ramą – drgania uporządkowane są w jednej płaszczyźnie, poza druga
ramą – kompletny zanik drgań. Można wykazać, że w przypadku nieprostopadłego ustawienia
analizatora (np. 450 ), drgania przechodzą częściowo przez analizator.
P
A
Rys. O10.1.2.b
O10.2. Otrzymywanie i analiza światła spolaryzowanego
Omawianie tego zagadnienia dobrze jest rozpocząć od pokazania istoty polaryzacji światła
przy użyciu dwóch polaroidów.
O10.2.1 (O-135) Polaryzacja i analiza światła za pomocą polaroidów. Sprawdzenie
prawa Malusa
Doświadczenie wykazujące polaryzację światła i analizę jego polaryzacji pokazuje
schematycznie rys. O10.2.1.
Rys. O10.2.1
Na początku ustawiamy ostry obraz wąskiej wiązki światła z rzutnika z wstawioną diafragmą
kołową na ekranie E. Następnie w drogę promieni wprowadzamy polaryzator P. Plamka
świetlna na ekranie nieco ściemnieje i zabarwi się dzięki zjawisku dichroizmu, jakie
występuje w polaroidzie. Mamy teraz na ekranie plamkę oświetloną światem
spolaryzowanym. Aby sprawdzić spolaryzowanie światła, wstawiamy teraz analizator A.
Stwierdzamy, że plamka świetlna na ekranie uległa jeszcze większemu ściemnieniu.
Obracając analizator naokoło osi pokrywającej się z kierunkiem biegu promieni stwierdzamy
ciągłą zmianę jasności plamki (prawo Malusa). Prawie całkowite wygaszenie światła
otrzymujemy przy skrzyżowanych kierunkach przepuszczania polaryzatora i analizatora,
największą jasność – przy równoległych kierunkach przepuszczania obu układów. Dla
pełnego wykazania kontrastu obu oświetleń najlepiej jest przytłumić światło w audytorium.
Polaryzator najlepiej ustawić tak, aby jego kierunek przepuszczania był pionowy.
37
OPTYKA – Polaryzacja światła
O10.2.2 (O-136) Polaryzacja światła przy odbiciu
Jeśli promień światła białego pada na polerowaną powierzchnię dielektryka, to promień
odbity okazuje się częściowo spolaryzowany. Stopień polaryzacji jest tym większy, im kąt
padania jest bardziej zbliżony do kąta Brewstera. Promień odbity jest całkowicie
spolaryzowany przy kącie padania , określonym równaniem
tg  = n,
0
gdzie n oznacza współczynnik załamania danego dielektryka. Dla szkła  
(kąt 
Schemat tego doświadczenia pokazany jest na rys. O10.2.2.
Rys. O10.2.2
Równoległa wiązka światła z rzutnika z umieszczoną w nim kołową diafragmą, po odbiciu od
płytki szklanej P i po przejściu przez analizator pada na ekran lub ścianę. Płytka odbijająca
umieszczona jest w oprawie pozwalającej zarówno na zmianę kąta padania promieni na
płytkę jak i na obracanie płytki naokoło osi pokrywającej się z kierunkiem promienia
padającego. Analizator umieszczony jest również w oprawie umożliwiającej jego obracanie.
Doświadczenie pokazujemy w następującym porządku:
1. Płytkę odbijającą ustawiamy „na oko” tak, aby wiązka promieni padała na nią pod kątem
Brewstera. Należy pamiętać, że dla różnych płytek (np. z różnych gatunków szkła) kąt ten
będzie różny. Przy obrocie analizatora jasność obrazu zmienia się w sposób ciągły,
zgodnie z prawem Malusa. Gdy kierunki przepuszczania polaryzatora i analizatora są
skrzyżowane, obraz prawie całkowicie gaśnie. Całkowitego wygaszenia nie otrzymamy
nigdy, gdyż w przypadku światła białego, jakim się posługujemy, dla każdej długości fali
mamy inny kąt całkowitej polaryzacji. Optymalne ustawienie na kąt Brewstera
przeprowadzamy w następujący sposób: przy dowolnej pozycji płytki względem wiązki
promieni padających obracamy analizator tak, aby otrzymać największe zaciemnienie
obrazu. Mamy teraz okazję wykazania, że przy dowolnym kącie padania stopień
polaryzacji jest mniejszy od jedności. Nie zmieniając pozycji analizatora nachylamy
powoli płytkę P do takiej pozycji, przy której mamy prawie całkowite wygaszenie plamki
świetlnej na ekranie.
2. Dobrze jest postawić zamiast płytki szklanej P zwykłe metaliczne zwierciadło i obracając
analizator pokazać, że w tym przypadku natężenie plamki świetlnej na ekranie nie zmienia
się. Oznacza to, ze promień światła odbity od metalicznego zwierciadła nie jest
spolaryzowany liniowo.
3. Można odwrócić doświadczenie używając płytkę szklaną jako analizator, a używany
przedtem analizator zamienić na polaryzator P.
Natężenie promienia odbitego pod katem pełnej polaryzacji (570 dla szkła) jest niewielkie ze
względu na to, że zdolność odbijająca tych powierzchni jest niewielka (rzędu 15%).
38
OPTYKA – Polaryzacja światła
Natężenie promieni spolaryzowanych przez odbicie można podwyższyć, jeśli przy odbiciu
używać nie jednej płytki a stosu płytek ułożonych jedna na drugą. Każde następne odbicie
wnosi do wiązki promieni odbitych swój wkład procentowy, a sumaryczne natężenie w
rezultacie wzrasta.
Równocześnie wzrasta stopień polaryzacji wiązki załamanej. Przy padaniu światła pod kątem
Brewstera polaryzacja promieni załamanych jest maksymalna, lecz nie całkowita, ułamek
energii światła spolaryzowanego w promieniu załamanym jest równy tej części energii
promienia padającego, która odbiła się od powierzchni, tj. również rzędu 15%. Jest rzeczą
oczywistą, że każde następne odbicie podwyższa stopień polaryzacji wiązki załamanej.
O10.2.4. Polaryzacja światła przy podwójnym załamaniu
O10.2.4.a (0-141) Kryształ szpatu islandzkiego
Kryształ szpatu islandzkiego (kalcytu) jest modelowym materiałem służącym do ilustracji
występowania polaryzacji przy podwójnym załamaniu. Na wstępie dobrze jest pokazać model
komórki elementarnej kalcytu (CaCO3) oraz naturalny kryształ i pokazać na nich kierunki
głównych osi optycznych oraz podkreślić, jak rodzaj komórki elementarnej kryształu wpływa
na kształt kryształów oraz kąty między płaszczyznami jego ścian.
O10.2.4.b (O-142) Demonstracja podwójnego załamania światła w kalcycie przy pomocy
grafoskopu
Na płycie grafoskopu kładziemy foliogram z tekstem o odpowiedniej wielkości liter. Na
foliogramie kładziemy kryształ kalcytu i ustawiamy obiektyw na ostre widzenie
pojawiającego się teraz podwójnego napisu.
Pokazawszy podwójny napis należy obracać kryształ w płaszczyźnie napisu i zwrócić uwagę
słuchaczy na nieruchomą pozycję napisu wytworzonego przez promienie zwyczajne i na
przesuwanie się obrazu pochodzącego od promieni nadzwyczajnych.
O10.2.4.c (O143) Podwójne załamanie światła w kalcycie
Demonstrację podwójnego załamania w kalcycie oraz własności polaryzacyjne promienia
zwyczajnego (z) i nadzwyczajnego (n) można również przeprowadzić korzystając z układu
pokazanego na rys. O10.2.4.c.
Rys. O10.2.4.c
39
OPTYKA – Polaryzacja światła
Smukła równoległa wiązka świata z rzutnika z umieszczoną w nim przesłoną o otworze
kołowym pada na płytkę kalcytu K, gdzie ulega rozdzieleniu na wiązkę zwyczajną i
nadzwyczajną. Za płytką kalcytu umieszczony jest analizator A w postaci polaroidu oraz
ekran. Otwór w przesłonie musi być na tyle mały, by na ekranie obrazy promieni
zwyczajnego i nadzwyczajnego były rozdzielone. Ostrość ich nastawiamy przesuwając
obiektyw rzutnika. Na początku należy usunąć analizator i obracając pytkę kalcytu pokazać,
że obraz promienia zwyczajnego, leżący na przedłużeniu promienia centralnego, pozostaje na
miejscu, drugi natomiast obraz odpowiadający biegowi promienia nadzwyczajnego, opisuje
okrąg naokoło obrazu pierwszego. Następnie w bieg promieni wstawiamy analizator A w
postaci polaroidu o dość szerokim polu widzenia, aby mógł objąć oba promienie – zwyczajny
(z) i nadzwyczajny (n). Obracając analizator naokoło osi równoległej do promienia,
uzyskujemy kolejne wygaszenie raz jednego, raz drugiego obrazu. Analizator winien być
zaopatrzony we wskazówkę, pokazującą kierunek przepuszczanych drgań i zarazem
pozwalającą śledzić słuchaczom ruch analizatora. Za pomocą wskaźnika na analizatorze
pokazujemy, że przy obrocie analizatora wygasza się obrazy kolejno co 900. Świadczy to o
tym, że płaszczyzny polaryzacji w promieniu zwyczajnym i nadzwyczajnym są do siebie
prostopadłe.
Nie zmieniając położenia analizatora obracamy kryształ i znów pokazujemy to samo
rozjaśnienie i wygaszanie obrazów co 900. Wyjaśnienie tego efektu jest takie samo, jak
poprzednio.
O10.2.4.d (O-144) Kryształ kalcytu jako analizator
Eksperyment ten pokazuje nam, że gdy na kryształ kalcytu pada wiązka światła
spolaryzowanego, to ulega ona również rozszczepieniu na dwie wiązki: zwyczajną i
nadzwyczajną. Doświadczenie to przeprowadzamy podobnie jak opisane powyżej (O10.2.4.c)
z tą różnicą, że analizator A w postaci polaroidu umieszczony jest przed kryształem kalcytu, a
nie za nim.
W tym przypadku, podobnie jak i poprzednim, przy obrocie polaroidu uzyskujemy kolejne
wygaszanie jednego z dwóch obrazów na ekranie. Wygaszanie ma miejsce wówczas, gdy
płaszczyzna drgań wektora E światła spolaryzowanego przepuszczonego przez polaroid
pokrywa się albo z płaszczyzną drgań wektora E promienia zwyczajnego, albo promienia
nadzwyczajnego.
O10.2.5 (O-148) Zjawisko dichroizmu
Niektóre ciała dwójłomne mają właściwość silniejszego pochłaniania jednego z załamanych
promieni, zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Pochłanianie może być tak silne, że po
przebyciu dostatecznie grubej płytki na drugą stronę przechodzi tylko jeden z promieni.
Zjawisko to nosi nazwę dichroizmu, a kryształy, w których jest ono obserwowane, kryształów
dichroicznych. Do takich kryształów należy turmalin, który pochłania silnie promienie
zwyczajne o kierunku drgań CD, a słabo nadzwyczajne o kierunku drgań AB. Pochłanianie
promienia nadzwyczajnego zależy od barwy światła, najsłabiej pochłaniane są promienie
barwy zielonej.
40
OPTYKA – Polaryzacja światła
Rys. O10.2.5
Wobec tego płytka turmalinowa przepuszcza światło spolaryzowane liniowo z zabarwieniem
zielonawym. Polaryzacja światła przez płytkę turmalinową wykazać możemy wstawiając ja
na drodze wiązki światła naturalnego oraz umieszczając za nią analizator w postaci polaroidu.
Obracając analizator, potwierdzamy kolejno wygaszenie i rozjaśnienie obrazu na ekranie.
Schemat układu doświadczalnego jest podobny do pokazanego na rys. O10.2.4.c, tylko w
miejsce kryształu kalcytu wstawiony jest kryształ turmalinu.
O10.3. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji
O10.3.1. (O-153) Model skręcenia płaszczyzny polaryzacji
Do modelowego przedstawienia zjawiska skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła przez
ośrodki optycznie czynne można posłużyć się falownicą Juliusa opisaną w MATERIAŁACH
POMOCNICZYCH Z FIZYKI CZ.III (F1.4). Składa się ona z szeregu poprzeczek
zamocowanych w równych odstępach w kierunku prostopadłym do naprężonego drutu. Układ
ten przedstawia liniowo spolaryzowaną wiązkę światła, przy czym drut wyobraża promień
fali, a poprzeczki kierunki drgań wektora pola elektrycznego. Skręcając ostatnią poprzeczkę o
pewien kąt, powodujemy skręcenie pozostałych poprzeczek o kąt proporcjonalny do ich
odległości od punktu zamocowania. Cały układ przedstawia wiązkę światła w ośrodku
skręcającym. Na modelu tym doskonale widać zależność proporcjonalną między kątem
skręcenia a grubością warstwy skręcającej.
O10.3.2 (O-156) Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez roztwór cukru
Do demonstracji tego efektu stosujemy układ przedstawiony schematycznie na rys.O10.3.2.
Rys.O10.3.2
41
OPTYKA – Polaryzacja światła
Równoległa wiązka światła z rzutnika przechodzi przez polaryzator P, kuwetę z roztworem
cukru K, analizator A i pada na ekran E. Na początku nie umieszczamy kuwety z roztworem
miedzy skrzyżowanymi polaryzatorem i analizatorem. Na ekranie otrzymujemy ciemne pole
widzenia. Następnie między analizatorem i polaryzatorem wstawiamy kuwetę z roztworem
cukru. Widzimy rozjaśnienie pola widzenia na ekranie. Przez obrót analizatora przywraca się
z powrotem ciemność.
Ustawianie na ciemność powtarzamy kilkakrotnie zarówno wtedy, kiedy roztworu nie ma,
jak i wtedy, gdy roztwór jest ustawiony na drodze promieni. Kąt skręcenia płaszczyzny
polaryzacji zależny jest zarówno od stężenia roztworu cukru jak i długości drogi wiązki
światła w roztworze. Stężony roztwór cukru można otrzymać rozpuszczając 300 g cukru w
400 ml gorącej przegotowanej wody. Roztwór ten należy następnie przefiltrować przez watę.
Do pokazu można użyć rozcieńczonego roztworu (10-20%). Raz przygotowany roztwór może
być długo przechowywany, gdy doda się do niego kilka kropel alkoholu.
O.10.3.3 (O-157) Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez kwarc
Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez kwarc demonstrujemy za pomocą układu opisanego
w poprzednim pokazie (O10.3.2). Zamiast roztworu cukru umieszczamy teraz w bieg wiązki
światła płytkę kwarcową wyciętą prostopadle do osi optycznej oraz filtr barwny.
Demonstrujemy następujące zjawiska:
1. Bez filtru barwnego, wstawiamy między skrzyżowany polaryzator i analizator płytkę
kwarcową. Widzimy rozjaśnienie i zabarwienie obrazu na ekranie.
2. W układzie, jak powyżej, ustawiamy w bieg wiązki dodatkowo filtry barwne: najpierw
czerwony, a następnie zielony. Stwierdzimy, że po wygaszeniu światła przez obrót
analizatora w układzie z filtrem czerwonym, zamiana filtru czerwonego na zielony
wymaga dodatkowego obrotu analizatora. Wyjaśniamy słuchaczom, że efekt ten
spowodowany jest dyspersją kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji.
O10.4. Badanie kryształów w świetle spolaryzowanym
Gdy na płytkę krystaliczną O, wycięta równolegle do jej osi optycznej, pada wiązka światła
liniowo spolaryzowanego (rys. O10.4.a), to między wychodzącymi razem z płytki
promienieniami zwyczajnym i nadzwyczajnym wystąpi różnica faz  równa
(n  n n ) d
 Z
 2 .

Zależna jest ona od różnicy współczynników załamania promieni zwyczajnego i
nadzwyczajnego (nZ - nn), grubości płytki d oraz długości fali 
nadzwyczajny są spójne, lecz ponieważ drgają w płaszczyznach prostopadłych, nie mogą ze
sobą interferować. Światło takie jest spolaryzowane eliptycznie. Jeżeli światło to pada na
polaroid (analizator A), to światło wychodzące z niego będzie liniowo spolaryzowane
(rys. O10.4.a). Amplituda natężenia pola elektrycznego tego promieniowania E’ jest
wynikiem składania rzutów amplitud natężenia pola elektrycznego promieniowania
zwyczajnego EZ i promieniowania nadzwyczajnego En na kierunek przepuszczania
analizatora A (rys. O10.4.b). Ponieważ teraz drgania tych promieni odbywają się w jednej
42
OPTYKA – Polaryzacja światła
płaszczyźnie i są spójne, więc wystąpi miedzy nimi interferencja. Jeśli oznaczymy przez 
kąt między kierunkiem przepuszczania analizatora a osią główną kryształu, to dla kąta 
równego 450 światło wychodzące z analizatora będą cechować najbardziej intensywne barwy
interferencyjne. Przy tym bowiem kącie amplitudy rzutów pola elektrycznego
promieniowania zwyczajnego E 'Z i nadzwyczajnego E 'n będą równe (rys. O10.4.b).
Rys. O10.4
Amplitudę natężenia wypadkowego pola elektrycznego E’ można obliczyć zgodnie z prawem
dodawania dwóch drgań odbywających się w tym samym kierunku. Zależy ona od kąta
przesunięcia fazowego  między obydwoma drganiami. Dla kąta  = /2+2m różnica dróg
promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego (nZ - nn) d = m+/4 (m – dowolna liczba
całkowita lub zero). Płytka krystaliczna, wycięta równolegle do głównej osi optycznej i
spełniająca powyższy warunek nosi nazwę ćwierćfalówki.
O10.4.1. (O-183) Demonstracja własności ćwierćfalówki
Demonstrację własności ćwierćfalówki przeprowadzamy przy użyciu układu pokazanego na
rys. O10.4.1.
Grubość ćwierćfalówki jest dobrana zwykle do długości fali żółtego światła sodu. Dlatego
doświadczenie to najlepiej przeprowadzić w świetle monochromatycznym żółtym,
otrzymanym przez zastosowanie filtru żółtego.
Dla demonstracji własności ćwierćfalówki ustawiamy polaryzator i analizator w pozycji
skrzyżowanej, wprowadzamy filtr barwny i umieszczamy płytkę ćwierćfalową w miejscu S
(rys. O10.4.1).
Rys. O10.4.1
Przebieg doświadczenia jest następujący:
1. Płytkę ćwierćfalową ustawiamy tak, że jej oś optyczna tworzy dowolny kąt z kierunkiem
przepuszczania polaryzatora. Przy obrocie analizatora na ekranie otrzymujemy okresowe
43
OPTYKA – Polaryzacja światła
maksima i minima oświetlenia wskutek tego, że drgania wychodzące z płytki są drganiami
spolaryzowanymi eliptycznie. Przy tej pozycji analizatora ciemności nie otrzymuje się
nigdy.
2. Przy skrzyżowanej pozycji analizatora względem polaryzatora ćwierćfalówkę ustawiamy
w pozycji diagonalnej (jej oś optyczna tworzy kąt 450 z kierunkiem przepuszczania
polaryzatora). W tym przypadku światło po przejściu ćwierćfalówki jest spolaryzowane
kołowo, obrót analizatora nie wywołuje żadnych zmian oświetlenia na ekranie.
O10.4.2 (O-179) Polaryzacja chromatyczna
Polaryzacja chromatyczna. Zjawisko interferencji światła spolaryzowanego w kryształach
prowadzi do występowania barw interferencyjnych. Do demonstracji zjawisk tego rodzaju
trzeba mieć zestaw płytek o różnej grubości, wyciętych równolegle do osi optycznej w
przypadku kryształu jednoosiowego lub równolegle do płaszczyzny osi optycznych – w
przypadku kryształu dwuosiowego. Najlepiej nadają się do tego celu płytki gipsu lub miki
rozłupane wzdłuż płaszczyzn łupliwości. Takie płytki mocujemy w obracających się
oprawach i umieszczamy w miejscu S układu pokazanego na rys. O10.4.1. Za pomocą
obiektywu (soczewki O) odtwarzamy na ekranie obraz powierzchni płytki w pozycji
równoległej analizatora do polaryzatora lub po jego usunięciu (polaryzator może być
pozostawiony).
Zjawisko to możemy demonstrować następująco:
1. Usunąwszy płytkę krystaliczna doprowadzamy polaryzator i analizator do pozycji
skrzyżowanej. Na ekranie mamy ciemność. Wstawiamy płytkę krystaliczną na swoje
miejsce. W polu widzenia pojawia się barwa interferencyjna.
2. Obracamy analizator o kat 900. Barwa pola widzenia zmienia się na dopełniającą. Przy
dalszym obrocie o kąt 450 barwa znika.
3. Przy skrzyżowanej pozycji analizatora względem polaryzatora obracamy płytkę
krystaliczną o cały kąt pełny. Obserwujemy kolejne czterokrotne znikanie barwy płytki i
kolejne czterokrotne występowanie maksymalnego zabarwienia.
4. Pokazujemy doświadczenia 1, 2, 3 na płytkach innej grubości. Na ekranie występują
wówczas inne barwy.
Szczególnie piękne barwy obserwujemy w przypadku płytek o niejednakowej grubości.
Bardzo ładny obraz barwny dają np. nierówno rozłupane płytki gipsu umieszczone w
skrzyżowanej pozycji analizatora względem polaryzatora. Mamy w tym przypadku wzorzyste
barwne desenie, odpowiadające miejscom o różnej grubości.
O10.4.2. (O-177) Polaryzacja chromatyczna płytki krystalicznej o skokowo
zmieniających się grubościach
Jest to inna wersja opisanego powyżej eksperymentu. Schemat zestawu eksperymentalnego
jest również identyczny z opisanym powyżej. Płytkę krystaliczną o skokowo zmieniających
się grubościach umieszczamy w miejscu S układu przedstawionego na rys. O10.4.1. Na
początku usuwamy z układu analizator i ustawiamy na ekranie ostry obraz płytki. Następnie
wstawiamy analizator. Na ekranie widzimy barwny obraz płytki, w którym różnym
grubościom płytki odpowiadają różne barwy. Przy obrocie analizatora barwy te zmieniają się,
przy czym każda z nich przechodzi w odpowiednią barwę dopełniającą.
44
OPTYKA – Polaryzacja światła
O10.5. Dwójłomność wymuszona ciał niekrystalicznych
O10.5.1 (O-163) Podwójłomność wymuszona polimetakrylanu metylu (pleksiglasu)
poddanego ściskaniu
Do demonstracji posługujemy się kostką polimetakrylanu metylu wyciętą z płyty o grubości
około 0.5÷1cm. Kostkę S poddajemy naciskowi umieszczając ją w uchwycie stalowym,
którego wygląd podaje rys. O10.5.1. Demonstracje przeprowadzamy za pomocą układu
podanego na rys. O10.4.1. Uchwyt z kostką S umieszczamy pomiędzy polaryzatorem P
i analizatorem A. Obiektyw O rzuca obraz powierzchni kostki na ekran E.
Rys. O10.5.1
Ustawienie na ostrość przeprowadzamy bez
analizatora i bez wywierania nacisku na kostkę.
Teraz na drodze wiązki światła ustawiamy analizator
i obracamy go tak, aby na ekranie otrzymać
ciemność. Na kostkę wywieramy nacisk powoli
przykręcając śrubę. Pole widzenia powoli rozjaśnia
się i przy dostatecznym nacisku śruby występują
charakterystyczne barwy interferencyjne zależne od
rozkładu naprężeń w kostce.
Ustawiwszy obraz na maksymalną jasność usuwamy
na chwilę analizator i stwierdzamy, że barwy
interferencyjne znikają. Stanowi to potwierdzenie
faktu, że obserwowane zjawisko zawdzięczamy
interferencji światła spolaryzowanego.
O10.5.2 (O-165) Rozkład naprężeń w modelach z przezroczystych tworzyw sztucznych
lub szkła
Podwójne załamanie, wywołane przez naprężenia, stanowi bazę doświadczalną specjalnego
działu nauki o właściwościach sprężystych ciał, który nosi nazwę fotoelastyczności. Wiele
skomplikowanych rozkładów naprężeń, trudnych do analizy matematycznej, może być w ten
sposób badane przy pomocy metody optycznej.
Zwykły celuloid lub pleksiglas w arkuszach o grubości 2-3 mm jest doskonałym materiałem
do demonstracji naprężeń w modelach mechanicznych. Można na przykład wyciąć z takiego
celuloidu haczyk i rozciągnąć go za pomocą ciężarka.
Rozkład naprężeń w modelu możemy obserwować posługując się układem opisanym w
poprzednim doświadczeniu (rys. O10.4.1), w którym zamiast imadła z kostką pleksiglasu,
wstawiamy badany model.
Odkształcenie ciał izotropowych można wywołać nie tylko przez ciśnienie, ale i przez różnice
temperatur. Jeśli np. ogrzejemy nierównomiernie płytkę szklaną, wówczas rozszerza się ona
niejednakowo w różnych miejscach, powstają w niej naprężenia. O nierównomierne ogrzanie
w szkle jest bardzo łatwo, ze względu na jego małe przewodnictwo cieplne.
Bardzo interesująco wygląda też pokaz naprężeń w płytce ze szkła zwierciadłowego o
odpowiednim kształcie umieszczone w metalowym pierścieniu. Naprężenia związane są z
nieznaczną różnicą rozmiarów pierścienia i płytki, tak że pierścień przed nałożeniem na
45
OPTYKA – Polaryzacja światła
płytkę musiał być nagrzany. Pokaz naprężeń przeprowadzamy jak na rys. O10.4.1 z
zachowaniem następującej kolejności:
1. Umieszczamy płytkę w oprawce na drodze wiązki równoległej światła spolaryzowanego
(bez analizatora). Ogniskujemy obraz powierzchni płytki na ekranie. Pole widzenia jest
jasne.
2. Polaryzator i analizator ustawiamy w pozycji skrzyżowanej bez płytki szklanej. Pole
widzenia jest ciemne.
3. Pomiędzy analizatorem i polaryzatorem umieszczamy płytkę szklaną, pole widzenia
rozjaśnia się. W przypadku silnych naprężeń widać jaskrawe zabarwienie miejsc silniej
zdeformowanych.
4. Obracamy analizator do pozycji równoległej względem polaryzatora i stwierdzamy
zmianę barw na obrazie.
O10.5.3 (O-167) Podwójne załamanie w celofanie
Zwykły celofan używany do opakowań jest doskonałym materiałem dwójłomnym. Te
wyróżnione właściwości optyczne zawdzięcza celofan procesom technologicznym, jakie
występują przy jego produkcji; pojawiają się wówczas naprężenia towarzyszące rozciąganiu
cienkich warstewek. Zjawisko dwójłomności celofanu i występowanie barw interferencyjnych
pokazujemy w świetle spolaryzowanym za pomocą układu podanego na rys. O10.4.1.
Należy uprzednio przygotować szereg pasków celofanu o różnej grubości i umieszczać je
kolejno pomiędzy skrzyżowanym polaryzatorem i analizatorem. Wystąpią wówczas na
ekranie barwy interferencyjne. Specjalnie interesująco wygląda obraz kawałka zgniecionego
celofanu. Zgniatając i rozciągając go rękami, można otrzymać gamę kolorów i odcieni,
zmieniających się w fantastycznych zestawieniach. Podwójne załamanie występuje również w
innych foliach np. teflonowych czy poliestrowych stosowanych w rzutnikach pisma i mimo
że efekt w nich jest słabszy niż w celofanie, to jednak celowe jest również ich pokazanie.
46
Download