wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

advertisement
IV.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ, TELETECHNICZNĄ, GAZOWĄ, C.O.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, WODNO-KANALIZACYJNĄ
I DESZCZOWĄ), PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY (TELEKOMUNIKACYJNEGO,
GAZOWEGO, WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ),
BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ
ISTNIEJĄCEGO
ZJAZDU,
BUDOWĄ
MIEJSC
POSTOJOWYCH, WIATY GOSPODARCZEJ, PYLONU, OGRODZENIA, Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI:
Gliwice, ul. Rybnicka 29
Działki nr ewid.:
286, obr. Trynek, jedn. ewid. Gliwice (budynek, wiata gospodarcza oraz
zagospodarowanie terenu)
1183 obr. Sikornik i 286 obr. Trynek (przebudowa zjazdu oraz budowa i
przebudowa przyłączy)
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
Jarosław Bubak
Okulickiego 57/116
31-637 Kraków
tel. 505090205
[email protected]
styczeń 2015 r.
INWESTOR:
JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:
DATA OPRACOWANIA:
AUTORZY PROJEKTU:
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Projektant:
mgr inż.
Jarosław Bubak
Sprawdzający:
inż.
Wojciech Bajowski
Specjalność: instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Numer uprawnień:
MAP/0045/POOE/13
Specjalność: instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Numer uprawnień:
GP.IV-63/174/75
Podpis
Podpis
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
Data
Data wprowadzenia rewizji
01.2015
Lp.
Wyszczególnienie
Nr rys.
1.
Metryka projektu
1
2.
Spis zawartości projektu
2
3.
Dokumenty formalno - prawne
3
4.
Opis techniczny
4
5.
Zestawienie podstawowych materiałów
5
6.
Lista kablowa
6
Rewizja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RYSUNKI
7.
Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RG
PW/EL/01
8.
Schemat ideowy tablicy piętrowej TP1
PW/EL/02
9.
Schemat ideowy tablicy piętrowej TP2
PW/EL/03
10.
Schemat ideowy tablicy najemcy TN
PW/EL/04
11.
Schemat ideowy tablicy piętrowej TP3
PW/EL/05
12.
Schemat ideowy tablicy zasilania gwar. TUPS
PW/EL/06
13.
Schemat ideowy tablicy piętrowej TP4
PW/EL/07
14.
Schemat ideowy tablicy potrzeb administrac. TPA
PW/EL/08
15.
Schemat ideowy tablicy oświetlenia zewn. TOZ
PW/EL/09
16.
Plan instalacji siły i gniazd wtykowych
– poziom +1
PW/EL/10
17.
Plan instalacji siły i gniazd wtykowych
– poziom +2
PW/EL/11
18.
Plan instalacji siły i gniazd wtykowych
– poziom +3
PW/EL/12
19.
Plan instalacji siły i gniazd wtykowych
– poziom +4
PW/EL/13
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
2
--Styczeń 2015
1/2
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
Data
Data wprowadzenia rewizji
01.2015
Lp.
Wyszczególnienie
Nr rys.
20.
Plan instalacji oświetlenia – poziom +1
PW/EL/14
21.
Plan instalacji oświetlenia – poziom +2
PW/EL/15
22.
Plan instalacji oświetlenia – poziom +3
PW/EL/16
23.
Plan instalacji oświetlenia – poziom +4
PW/EL/17
24.
Plan instalacji odgromowej i uziemiającej
PW/EL/18
Rewizja
INSTALACJE TELETECHNICZNE - RYSUNKI
25.
Plan sygnalizacji pożarowej – poziom +1
PW/EL/19
26.
Plan sygnalizacji pożarowej – poziom +2
PW/EL/20
27.
Plan sygnalizacji pożarowej – poziom +3
PW/EL/21
28.
Plan sygnalizacji pożarowej – poziom +4
PW/EL/22
29.
Schemat sygnalizacji pożarowej
PW/EL/23
30.
Schemat oddymiania klatki schodowej
PW/EL/24
31.
Schemat okablowania strukturalnego LAN
PW/EL/25
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - RYSUNKI
32.
Plan zewnętrznych linii kablowych oraz
oświetlenia terenu
PW/EL/26
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
2
--Styczeń 2015
2/2
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
3
--Styczeń 2015
1/1
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
OPIS TECHNICZNY
Część Opisowa ......................................................................................................................... 2
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
15.
16.
Przedmiot opracowania............................................................................................................... 2
Podstawa opracowania ............................................................................................................... 2
Zakres opracowania .................................................................................................................... 3
Podstawowe parametry zasilania:............................................................................................... 3
Zasilanie w energię elektryczną .................................................................................................. 4
Linie kablowe zasilające oraz oświetlenia zewnętrznego ........................................................... 4
Rozdzielnica główna budynku RG oraz dystrybucja energii elektrycznej w budynku................. 4
Tablice piętrowe TP oraz główne trasy kablowe ......................................................................... 5
Tablice najemców TN1, TN2, TN3 .............................................................................................. 6
Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ ...................................................................................... 6
Tablica potrzeb administracyjnych TPA ...................................................................................... 6
Tablica zasilania gwarantowanego TUPS................................................................................... 6
Instalacje wewnątrz budynku ...................................................................................................... 6
Oświetlenie zewnętrzne terenu ................................................................................................... 8
Ochrona odgromowa................................................................................................................... 8
Instalacja uziemiająca ................................................................................................................. 8
Ochrona przeciwpożarowa.......................................................................................................... 8
Ochrona przeciwprzepięciowa .................................................................................................... 9
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym ..................................................................... 9
System sygnalizacji pożarowej.................................................................................................. 10
System oddymiania klatek schodowych.................................................................................... 12
Instalacja okablowania strukturalnego ...................................................................................... 12
Połączenia szkieletowe światłowodowe.................................................................................... 12
Instalacyjny kabel światłowodowy............................................................................................. 12
Światłowodowe panele krosowe ............................................................................................... 13
Adaptery i złącza ....................................................................................................................... 13
Miedziane kable instalacyjne..................................................................................................... 14
Moduły przyłączeniowe ............................................................................................................. 14
Panele krosowe do obsługi transmisji danych .......................................................................... 15
Uwagi końcowe ......................................................................................................................... 18
Podstawowe normy i przepisy związane................................................................................... 18
Obliczenia Techniczne ........................................................................................................... 19
1.
Bilans i dobór kabli.................................................................................................................... 19
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
1 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
Część Opisowa
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w istniejącym budynku, który podlega przebudowie i rozbudowie na cele biurowo-usługowe.
Istniejący budynek zlokalizowany w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 29 wzniesiony został w pierwszej
połowie XX wieku i jest obiektem o wizerunku historycznym. Od 1975 roku budynek wykorzystywany był
jako dom kultury, a obecnie Inwestor Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje przystosować
budynek na cele biurowo-usługowe.
Przedmiotowy budynek po przebudowie będzie posiadał 4 kondygnacje, bez podpiwniczenia. Na
pierwszym poziomie zlokalizowany będzie tzw. Klub Konesera oraz pomieszczenia techniczne, drugi
poziom zawierał będzie trzy lokale biurowe na wynajem, na trzecim poziom swoje biuro posiadał będzie
Inwestor, a na czwartym poziomie zlokalizowane będzie sala konferencyjna oraz pomieszczenia
techniczne i magazynowe.
2. Podstawa opracowania
•
Zlecenie Inwestora,
•
•
Projekt architektoniczno – budowlany budynku,
Projekt wykonawczy branży wentylacyjnej,
•
•
Projekt wykonawczy branży wod-kan,
Uzgodnienia międzybranżowe,
•
•
Dane techniczno – ruchowe zaprojektowanych urządzeń,
Obowiązujące normy i przepisy
•
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami),
•
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
•
( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),
Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
2 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
3. Zakres opracowania
W zakresie instalacji elektrycznych:
• Rozdzielnica główna budynku wraz z sekcją pożarową
•
•
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych i ogólnego przeznaczenia
•
•
Instalacja dedykowanych wypustów zasilających urządzenia elektryczne
Instalacja ochrony przed oblodzeniem rynien, rur spustowych oraz wpustów dachowych
•
•
Główne trasy kablowe
Oświetlenie zewnętrzne
•
Tablice elektryczne: piętrowe, potrzeb administracyjnych, oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania
gwarantowanego dla biura Inwestora
•
•
Instalację odgromową i uziemiającą budynku
Instalację przeciwprzepięciową
•
•
Instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych
Instalację wyłączenia pożarowego
W zakresie instalacji teletechnicznych:
•
•
Instalację sygnalizacji pożarowej
Instalację oddymiania klatki schodowej
•
Instalację okablowania strukturalnego
4. Podstawowe parametry zasilania:
Parametry sieci SN:
układ sieci zasilającej SN: z izolowanym punktem neutralnym,
stacja transformatorowa nr G68 Rybnicka-Przedszkole/nN/1/5
Parametry sieci nn:
ZASILANIE PODSTAWOWE (z sieci elektroenergetycznej)
nr proj. złącza : 170370
moc przyłączeniowa: 70 kW
napięcie: 400/230 V, 50 Hz,
układ sieci zasilającej TN-C
zabezpieczenie przedlicznikowe: 160 A
układ pomiarowy: półpośredni
UWAGA: Demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego, rozbudowa rozdzielnicy niskiego napięcia
w stacji G68 (własność PGE), wykonanie przyłącza kablowego od stacji do ZZP, budowa ZZP z układem
pomiarowo-rozliczeniowym w granicy ogrodzenia, zasilanie kiosku Ruchu oraz punktu sprzedaży biletów
są przedmiotem odrębnego opracowania.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
3 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
5. Zasilanie w energię elektryczną
Budynek zasilany będzie linią kablową ze stacji transformatorowej nr G68 poprzez złącze kablowe wraz
z układem pomiarowym półpośrednim, zlokalizowanym w granicy ogrodzenia, zgodnie z warunkami
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez zakład energetyczny. Niniejszy projekt swoim
zakresem obejmuje budowę linii kablowej od zestawu ZZP w granicy ogrodzenia do projektowanej w
budynku rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RG.
5.1 Linie kablowe zasilające oraz oświetlenia zewnętrznego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kabel nn powinien być ułożony na głębokości 70 cm.
Projektowane linie kablowe nn należy ułożyć w rowie na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku. Kabel przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie nadsypać 15 cm warstwą ziemi. Na
całej długości kabla należy ułożyć folię kablową koloru niebieskiego, uzupełnić rów do pełna
ziemią (ubijając warstwami) oraz doprowadzić powierzchnię do stanu istniejącego. Odległość folii
od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą
z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel należy
założyć opaski ołowiane (lub plastikowe) co 10m informujące o typie, długości i relacji kabla.
Opaski winny być założone również przed i za rurami osłonowymi. Minimalna głębokość oraz
szerokość wykopu winna wynosić odpowiednio 0,8m oraz 0,4m. Kable wchodzące do budynku
oraz wychodzące z budynku należy przeprowadzać poprzez wodoszczelne przepusty kablowe.
Kabel zasilający rozdzielnicę po wprowadzeniu do budynku należy w rurze ochronnej
doprowadzić do pomieszczenia elektrycznego.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną odcinki
kabli chronić za pomocą rur ochronnych.
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać rozliczne wykopy próbne w celu
zinwentaryzowania istniejącej w ziemi sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej
oraz wodociągowej.
Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
5.2 Rozdzielnica główna budynku RG oraz dystrybucja energii elektrycznej w budynku
Projektuje się rozdzielnicę główną RG w wersji wolnostojącej, metalową, o szerokości 1150mm,
wysokości 1600mm, prądzie znamionowym 400A, stopniu ochrony IP40. Projektowana
rozdzielnica zlokalizowana będzie w pomieszczeniu elektrycznym na poziomie +1.
W projektowanej rozdzielnicy RG zainstalowane zostaną aparaty zabezpieczające wszystkie
wewnętrzne linie zasilające pozostałe tablice elektryczne w budynku, a także wszystkie subliczniki
energii elektrycznej, służące do kontroli zużycia przez poszczególne grupy użytkowników.
W celu prostych i sprawnych rozliczeń za energię elektryczną przyjęto następujący podział na
użytkowników budynku, pokrywający się z podziałem na tablice elektryczne:
• Tablica piętrowa TP1 – zasilać będzie wszystkie odbiory elektryczne zlokalizowane
w klubie konesera na poziomie +1, w tym urządzenia gastronomiczne związane z
technologią kuchni
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
4 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
•
Tablice TN1, TN2, TN3 – każda z tych tablic zasilać będzie wszystkie odbiory
zlokalizowane w przypisanym sobie lokalu
•
•
Tablica piętrowa TP2–zasilać będzie część socjalną dla lokali do wynajmu na poziomie +2
Tablica piętrowa TP3 – zasilać będzie wszystkie odbiory zlokalizowane w lokalu
•
biurowym, który użytkowany będzie przez Inwestora na poziomie +3
Tablica piętrowa TP4 – zasilać będzie wszystkie odbiory zlokalizowane w sali
•
konferencyjnej na poziomie +4
Tablica oświetlenia zewnętrznego – zasilać będzie wszystkie oprawy oświetlenia
zewnętrznego, a także zewnętrzne zestawy gniazd elektrycznych zlokalizowane w patio
oraz przy altanie
•
Tablica potrzeb administracyjnych TPA – zasilać będzie wszystkie odbiory związane z
potrzebami administracyjnymi budynku m.in. dźwig, kotłownia, wentylacja, gniazda
•
porządkowe, oświetlenie klatki schodowej, foyer, szafy GPD i BMS
Agregat chłodniczy nr 1 – agregat zlokalizowany w terenie, obsługujący klub konesera.
•
Zużycie energii przez ten agregat należy zsumować ze zużyciem przez tablicę TP1
Agregat chłodniczy nr 2 – agregat zlokalizowany w terenie, obsługujący 3 lokale biurowe
przeznaczone na wynajem, zlokalizowane na poziomie +2. Zużycie energii przez ten
agregat należy podzielić proporcjonalnie do powierzchni lokali najemców oraz zsumować
•
ze zużyciem przez odpowiednie tablice TN
Agregat chłodniczy nr 3 – agregat zlokalizowany w terenie, obsługujący biuro Inwestora
zlokalizowane na poziomie +3. Zużycie energii przez ten agregat należy zsumować ze
zużyciem przez tablicę TP3
Na każdym ww. odpływie w rozdzielnicy głównej RG do ww. tablicy, zostanie zainstalowany
trójfazowy elektroniczny licznik energii elektrycznej z wyjściem do instalacji BMS.
W rozdzielnicy RG zostanie wydzielona także sekcja pożarowa, zasilana z przed wyłącznika
głównego. Sekcja ta zasilać będzie wszystkie odbiory, które muszą funkcjonować w czasie pożaru
m.in. centrale sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatki schodowej, hydrofor, zasilacze ppoż.
sterownik bramy wjazdowej oraz szlabanu. Sekcja ta nie będzie opomiarowana za pomocą
sublicznika.
5.3 Tablice piętrowe TP oraz główne trasy kablowe
W budynku głównym przewidziano jeden szacht elektryczny od poziomu +1 do poziomu +4.
Tablice zlokalizowane będą: TP1 w korytarzu klubu konesera na poziomie +1, TP2 i TP3
w szachcie elektrycznym na poziomie odpowiednio +2 i +3, TP4 w schowku firmy sprzątającej na
poziomie +4.
Tablice piętrowe projektuje się jako natynkowe, o prądzie znamionowym 160A, wyposażone
w aparaturę modułową. W tablicach tych należy przewidzieć miejsce na sterownik instalacji BMS.
Wszystkie tablice zlokalizowane w szachcie elektrycznym będą przysłonięte za pomocą
elementów maskujących. Należy zapewnić drzwi rewizyjne umożliwiające dostęp do nich w celu
bieżącej eksploatacji, a także w przypadku przyszłej rozbudowy instalacji.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
5 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
5.4 Tablice najemców TN1, TN2, TN3
Tablice te projektuje się w pomieszczeniach najemców w pobliżu drzwi wejściowych do lokali.
Projektuje się je jako podtynkowe, o prądzie znamionowym 160A, wyposażone w aparaturę
modułową. W tablicach tych należy przewidzieć miejsce na sterownik instalacji BMS.
5.5 Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ
Projektuje się dedykowaną tablicę elektryczną zasilającą obwody oświetlenia zewnętrznego oraz
zestawy zewnętrznych gniazd elektrycznych. Tablica ta zlokalizowana będzie w pom.
elektrycznym na poziomie parteru. Tablicę oświetlenia zewnętrznego projektuje się jako
natynkową, o prądzie znamionowym 160A, wyposażoną w aparaturę rozdzielczą,
zabezpieczającą i sterującą. Sterowanie obwodami oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie
z systemu BMS. W tym celu każdy odpływ wyposażony będzie w stycznik. W tablicach tej należy
przewidzieć miejsce na sterownik instalacji BMS
5.6 Tablica potrzeb administracyjnych TPA
Projektuje się tablicę elektryczną zasilającą wszystkie urządzenia związane z potrzebami
administracyjnymi budynku. Tablica ta zlokalizowana będzie w pom. elektrycznym na poziomie
parteru. Tablicę oświetlenia zewnętrznego projektuje się jako natynkową, o prądzie znamionowym
160A, wyposażoną w aparaturę rozdzielczą, zabezpieczającą i sterującą. Sterowanie obwodami
oświetlenia odbywać się będzie z systemu BMS. W tym celu każdy odpływ oświetleniowy
wyposażony będzie w stycznik. W tablicy tej należy przewidzieć miejsce na sterownik instalacji
BMS.
5.7 Tablica zasilania gwarantowanego TUPS
Projektuje się dedykowaną tablicę elektryczną zasilania gwarantowanego TUPS, na potrzeby
biura Inwestora zlokalizowanego na poziomie +3. Tablica ta zlokalizowana będzie w szachcie na
poziomie +3 oraz zasilać będzie gniazda komputerowe, szafę okablowania strukturalnego PPD na
potrzeby biura Inwestora. W pomieszczeniu biurowym 2.07 zainstalowany zostanie UPS wraz
z baterią, umożliwiający podtrzymanie zasilania przez 8 minut przy obciążeniu 8kW. Projektowany
UPS wykonany będzie w technologii VFI true on-line, posiadał będzie wejście 3f i wyjście 3f oraz
zewnętrzny układ obejściowy. W przypadku użycia przeciwpożarowego wyłącznika prądu, obwody
posiadające podtrzymanie zasilane z UPSa również zostaną pozbawione zasilania.
5.8 Instalacje wewnątrz budynku
Oświetlenie
2
Instalację oświetleniową wewnątrz budynku projektuje się wykonać przewodem YDY 3x1.5 mm .
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników, przycisków, zegara, a także
za pomocą czujników ruchu i obecności poprzez system BMS. Instalacja BMS, rozmieszczenie
czujników oraz doprowadzenie do nich przewodów są przedmiotem odrębnego opracowania.
W salach konferencyjnych na poziomach +3 oraz +4 oświetlenie przystosowane będzie do
regulacji natężenia poprzez sterownik BMS.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
6 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
Gniazda elektryczne
Instalację gniazd wtyczkowych 1-faz. ogólnego przeznaczenia oraz gniazd 1-faz. Typu DATA
należy wykonać przewodami typu YDY lub YDYp 3 x 2.5 mm2 prowadzonymi w korytkach
elektrycznych, rurkach instalacyjnych, jak również pod tynkiem. Przewody do gniazd
zainstalowanych w puszkach podłogowych należy układać w rurach o podwyższonej odporności
na zgniatanie, prowadzonych w podłodze. Pokrywy puszek podłogowych dostosować do typu
posadzki.
Ochrona przez zamarznięciem, wpustów dachowych, rynien oraz rur spustowych
Ochrona rynien oraz rur spustowych należy wykonać za pomocą przewodów grzewczych
stałooporowych o mocy grzewczej 20W/mb. Przewody te należy układać podwójnie w rynnach
oraz pojedynczo w rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów. Zarówno wpusty
dachowe (wyposażone w przewód grzewczy) jak i przewody w rynnach i rurach spustowych
sterowane będą poprzez regulator zainstalowany w tablicy TPA. Regulator ten współpracował
będzie w dwoma czujnikami wilgotności oraz jednym czujnikiem temperatury zainstalowanym na
zewnątrz.
Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie awaryjne będzie spełniało warunek minimalnego natężenia oświetlenia 5 lx, liczonego
na poziomie podłogi wzdłuż osi drogi ewakuacji oraz 0,5 lx na jej brzegach. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia nie może być większy niż 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska olśnienia. Dodatkowo należy zapewnić 5 lx w punktach p.poż. np. przy
wyłącznikach pożarowych, hydrantach. Oprawy awaryjne będą zlokalizowane we wszystkich
ciągach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach (korytarze, klatki schodowe, hole
wejściowe) oraz w pomieszczeniach technicznych. Oprawy oświetlenia awaryjnego przewidziano
także w pobliżu wejść do wind, urządzeń p.poż. (wyłączniki pożarowe, gaśnice, hydranty).
Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje się autonomiczne źródła energii – akumulatory
z inwerterami. Dla opraw oświetlenia awaryjnego przewiduje się czas pracy awaryjnej taw = 1 h.
Minimalna wysokość montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego h ≥ 2 m.
Oprawy kierunkowe (wskazujące wyjście z pomieszczeń i kierunek ewakuacji) będą umieszczone
w ciągach komunikacyjnych. Będą to podświetlane znaki zasilane z autonomicznych źródeł,
zapewniające świecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku napięcia, wyposażone w
piktogramy informacyjne. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać
certyfikat CNBOP.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
7 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
6. Oświetlenie zewnętrzne terenu
Projektuje się oświetlenie zewnętrzne terenu, na które składało się będzie:
•
Oświetlenie drogi dojazdowej od bramy wjazdowej do parkingu za pomocą słupków
•
oświetleniowych niskich
Oświetlenie parkingu za pomocą opraw montowanych na słupach i wysięgnikach
•
•
Oświetlenie patio za pomocą opraw wpuszczanych w murek
Oświetlenie koron wybranych drzew istniejących oraz projektowanej zieleni
•
•
Oświetlenie ścieżek, dojść do altany
Oświetlenie w altanie
•
•
Oświetlenie we wiatach oraz śmietniku przy patio
Oświetlenie w murkach przy wyjściu z budynku
•
Iluminacja budynku od strony ulicy Rybnickiej za pomocą dwóch naświetlaczy
Sterowanie załączeniem oświetlenia odbywać się będzie za pomocą instalacji BMS wg schematu
ustalonego przez Inwestora.
7. Ochrona odgromowa
Projektuje się instalację odgromową zgodnie z III poziomem ochrony odgromowej. Na dachu budynku
należy umieścić zwody poziome z druty FeZn Ø8mm. Zwody należy podłączyć do złącz kontrolnych za
pomocą przewodów odprowadzających prowadzonych po ścianach zewnętrznych.
Złącza kontrolno-pomiarowe montować w gruncie/bruku. Należy przyłączyć je do projektowanego uziomu
otokowego za pomocą bednarki FeZn 30x4 w miejscach pokazanych na rysunku.
Obróbki blacharskie i inne metalowe elementy nie wchodzące do budynku należy podpiąć do instalacji
odgromowej za pomocą zwodów.
8. Instalacja uziemiająca
Projektuje się uziom otokowy ułożony po zewnętrznym obrysie budynku w odległości 1m fundamentu.
Uziom wykonać z bednarki FeZn 30x4 mm ułożonej pionowo. W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG
należy zainstalować główną szynę wyrównawczą GSW.
Do ww. szyny GSW oraz do szybu windowego należy wykonać wypusty z uziomu otokowego za pomocą
bednarki FeZn 30x4 mm.
9. Ochrona przeciwpożarowa
Projektuje się główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku zlokalizowany przy wejściu do budynku.
Wyłącznik ten wykonany będzie jako przycisk współpracujący z cewką wybijakową wyłącznika głównego
oraz z zasilaczem UPS zlokalizowanym na poziomie +3.
Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie pozbawia zasilania urządzeń, których działanie jest
konieczne w czasie pożaru. Zasilanie ww. urządzeń wykonać zespołami kablowymi E90.
Wszystkie przejścia tras kablowych przez ściany o wytrzymałości ogniowej oraz pomiędzy
kondygnacjami zabezpieczyć uszczelnieniem ogniochronnym.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
8 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
10. Ochrona przeciwprzepięciowa
Ponieważ budynek zasilany będzie linią kablową i posiada instalację odgromową projektuje się
dwustopniową ochronę przed przepięciami. W rozdzielnicy głównej RG należy zainstalować ogranicznik
przepięć typu 1. W pozostałych rozdzielnicach na obiekcie należy zainstalować ochronniki typu 2.
11. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych zaprojektowano układ sieci
TN-S (rozdział przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy RG) oraz przewidziano:
Zainstalowanie w rozdzielni głównej szyny wyrównawczej i przyłączenie do niej:
•
instalacji uziemienia,
•
•
szyny PEN rozdzielnicy RG – przewodem LgY 35 mm²,
ogranicznika przepięć – przewodem LgY 16 mm²,
•
kanałów wentylacyjnych, metalowej konstrukcji budynku, instalacji wykonanych z metalu
wchodzących do budynku np. kanalizacja, woda – przewodem LgY 16 mm²,
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem pośrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (wyłączników ochronnych
różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowoprądowym 30 mA, które jednocześnie
uzupełniają ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Zastosowane przekroje przewodów, zabezpieczenia
zwarciowe i wyłączniki różnicowoprądowe zapewnią skuteczność ochrony zgodną z PN-IEC 60364.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
9 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
INSTLACJE TELETECHNICZNE
12. System sygnalizacji pożarowej
W obiekcie zakłada się wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego zapewniającej
całkowitą ochronę wszystkich jego przestrzeni. System sygnalizacji alarmu pożarowego musi spełniać
wszystkie wymogi obowiązujących norm i przepisów przewidzianych dla urządzeń tego typu oraz
posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty.
Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji alarmu pożarowego zastosowanego w budynku
jest wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium, zaalarmowanie obsługi o zagrożeniu pożarowym,
uruchomienie nadajników monitoringu pożarowego dla przesłania sygnałów alarmowych do Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz wysterowanie odpowiednich urządzeń
technicznych odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową budynku.
Przyczyny powstawania pożarowej w podobnych obiektach, zależą przede wszystkim od przeznaczenia
pomieszczeń w tych budynkach, rodzaju składowanych i przetwarzanych materiałów, stanu instalacji
elektrycznych, gazowych, technologicznych, ilości osób przebywających lub pracujących oraz ich stanu
świadomości o istniejących zagrożeniach pożarowych.
Najczęstszymi przyczynami powstawania pożaru są :
•
•
zaprószenie ognia spowodowane np. przez niedopałki papierosa,
zły stan instalacji elektrycznych powodujący zwarcia z jednoczesnym powstaniem łuku
elektrycznego, przeciążenie kabli spowodowane instalacją i podłączeniem dodatkowych
odbiorników energii elektrycznej, lub pogorszeniem się izolacji kabli,
•
•
niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych np. urządzeń grzewczych, zły ich stan
techniczny spowodowany nie usuwaniem na bieżąco usterek, brak okresowych przeglądów
urządzeń,
podpalenia.
W większości analizowanych przypadków pożarów w podobnych obiektach, pożar rozpoczyna się
w pomieszczeniach: usługowych, gospodarczych, magazynach, socjalnych, od powstania
ogólnego zadymienia, następnie pojawią się płomienie z równoczesnym wydzielaniem się dużej
ilości czarnego, toksycznego dymu powstałego ze palenia się tworzyw sztucznych, wykładzin,
elementów drewnopochodnych, farb itd.
Analiza i ocena sposobów oraz środków koniecznych do neutralizacji zagrożeń pożarowych.
Czynnikami przeciwdziałającymi powstawaniu zagrożenia pożarowego są :
•
•
•
•
•
rozwiązania architektoniczno– budowlane,
podział na wydzielone strefy pożarowe,
procesy organizacyjne pracy,
szkolenie pracowników i ochrony obiektu w zakresie przepisów przeciwpożarowych,
s yst e m s yg n al i z ac ji p oż a row ej.
Pierwsze cztery czynniki przeciwdziałające powstawaniu zagrożenia pożarowego, nie są przedmiotem
niniejszego opracowania.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
10 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
Projekt niniejszy obejmuje system sygnalizacji pożarowej, zapewniający wczesne wykrywanie pożaru,
celem ochrony ludzi, mienia, danych oraz środowiska przed skutkami
pożaru. System sygnalizacji pożarowej pełni rolę polegającą na automatycznym, niezależnym od
człowieka zidentyfikowania zagrożenia pożarowego w początkowej jego fazie oraz przekazanie
alarmu pożarowego, odpowiednim służbom i powiadamianiu ludzi będącym w bezpośrednim zasięgu
zagrożenia pożarowego.
Zainstalowanie adresowalnych czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych zapewnia wczesne
wykrycie i zlokalizowanie zagrożenia pożarowego oraz natychmiastowe powiadomienie o jego
zaistnieniu.
Projekt niniejszy przewiduje zainstalowanie adresowalnej centralki sygnalizacji pożarowej,
w pomieszczeniu elektrycznym. Do centralki zostaną połączone:
•
•
adresowalne wielosenorowe czujki dymu, temperatury
adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe,
•
•
adresowalne moduły sterująco – monitorujące,
nieadresowalne sygnalizatory optyczno – akustyczne.
Adresowalne moduły umożliwią sterowanie i monitorowanie następujących urządzeń:
•
•
klapy pożarowe
centralka oraz instalacja oddymiania klatki schodowej
•
•
zasilacz pożarowy 230 VAC / 24 V DC.
winda osobowa,
•
•
zawór wody użytkowej,
hydrofor ppoż.
•
•
szlaban wjazdowy, brama wjazdowa
kontrola dostępu
•
wyłączenie urządzeń wentylacyjnych
Do centralki sygnalizacji pożarowej zostanie podłączone Urządzenie Transmisji Alarmu Pożarowego
(UTA) w celu bezpośredniego przekazania alarmowych sygnałów pożarowych do Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.
Usługa monitoringu umożliwi przekazywanie do bazy monitoringu następujących sygnałów:
•
•
uszkodzenie centralki sygnalizacji pożarowej,
zanik zasilania 230 V AC w urządzeniu transmisji alarmu,
•
sabotaż w urządzeniu transmisji alarmu.
Centrala sygnalizacji pożarowej i urządzenia do transmisji alarmowych sygnałów pożarowych (UTA)
muszą posiadać certyfikat C.N.B.O.P. w Józefowie.
Projekt niniejszy nie przewiduje zainstalowania urządzenia transmisji alarmu pożarowego.
Urządzenia te są własnością firmy realizującej usługi monitoringu pożarowego i zostaną użyczone
po podpisaniu przez Inwestora stosownej umowy. Inwestor dokona wyboru firmy zapewniającej
najkorzystniejsze warunki techniczne i finansowe monitoringu pożarowego.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
11 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
13. System oddymiania klatek schodowych
W projektowanym budynku na klatce schodowej wykonany zostanie system zasilania i sterowania
siłownikami klap dymowych, siłownikiem klapy napowietrzającej (drzwi) oraz współpraca systemu
z czujkami optycznymi dymu sygnalizacji pożarowej.
W budynku na klatce schodowej (4 klapy x 2 siłowniki x 1,2A) oraz nad szybem windowym (1 klapa x
1 siłownik x 2A) przewidziano dachowe klapy dymowe oddymiające klatkę schodową oraz klapy
napowietrzające klatkę schodową (4 okna x 2 siłowniki x 1A). Sterowanie klapami dymowymi oraz
napowietrzającymi odbywać się będzie elektrycznie. Zastosowany system spełniać będzie rolę systemu
oddymiania w razie pożaru oraz przewietrzania dla utrzymania właściwych warunków środowiskowych
wewnątrz obiektu. Alarmowe uruchomienie instalacji możliwe będzie poprzez czujki optyczne dymu jak
również poprzez przyciski ręcznego oddymiania.
Centrala oddymiająca wyposażona będzie w bezobsługowe akumulatory zapewniające poprawną pracę
instalacji przez 72 godziny, w przypadku braku zasilania 230V, 50Hz. Z uwagi na duże obciążenie
prądowe wszystkich dobranych siłowników, zaprojektowano dwie centrale oddymiania: pierwsza 16A
(master), druga 8A (slave). Druga centrala oddymiana, używana będzie jedynie jako „rozszerzenie”
zakresu prądowego centrali pierwszej. Zasilanie siłowników klap oddymiających, drzwi napowietrzających,
połączenia pomiędzy przyciskami oddymiania, przewietrzania, połączenie z centralką pogodową oraz
czujkami dymu wykonać zgodnie ze schematem połączeń zawartym w instrukcji montażu centralki.
14. Instalacja okablowania strukturalnego
Projektuje się zainstalowanie gniazd okablowania strukturalnego w zestawach gniazd typu PEL-1
naściennych oraz w puszkach podłogowych. W celu zapewnienia dostępu do bezprzewodowej sieci WiFi
w budynku oraz w altanie przewidziano zainstalowanie bezprzewodowych punktów dostępowych.
Lokalizacja urządzeń pokazana została razem z gniazdami elektrycznymi na planach instalacji gniazd
wtykowych. Projektowany, wewnątrzbudynkowy system okablowania strukturalnego zgodnie z ISO 11801
ed.2.2 składać się będzie z 2 podsystemów tj.: podsystemu okablowania pionowego oraz podsystemu
okablowania poziomego. Poniżej zebrano wymagania na poszczególne podsystemy.
Podsystem okablowania pionowego (szkielet):
14.1 Połączenia szkieletowe światłowodowe
Światłowodowe połączenia szkieletowe dedykowane są do obsługi protokołów transmisji danych.
Na potrzeby niniejszego projektu założono realizację tych połączeń poprzez standardowe
połączenia oparte na kablu instalacyjnym poprzez spawanie włókien.
14.2 Instalacyjny kabel światłowodowy
W celu umożliwienia realizacji światłowodowych połączeń szkieletowych, pionowy podsystem
okablowania strukturalnego został oparty na kablu spełniającym wymagania zebrane w tabeli.
Kat. kabla wg ISO11801 ed.2.2
Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888
Powłoka zewnętrzna
Budowa kabla
Taśma absorbująca wilgoć
Ochrona przeciw gryzoniom
Wzmocnienie kabla
Klasyfikacja ogniowa powłoki zew.
Standardy klasyfikacji ogniowej:
OS2
I/A-DQ(ZN=B)H
Uniwersalna
Luźna tuba
tak
tak
Włókno szklane
LSZH
IEC 60754-2 test na stopień kwasowości gazów
IEC 61034 test na gęstość zadymienia
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
12 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
14.3 Światłowodowe panele krosowe
Wyspecyfikowane powyżej kable światłowodowe należy właściwie wprowadzić i zaterminować w
panelach światłowodowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności
funkcjonalno użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu
okablowania przez cały okres jego eksploatacji:
- Panele światłowodowe muszą umożliwiać bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metrów luźnej tuby
w granicach swojej konstrukcji, tak żeby pole spawów i krosowe było odseparowane od miejsca
składowania rezerwy
- Panele światłowodowe w swojej przestrzeni muszą być wyposażone w elementy umożliwiające
bezpieczne zainstalowanie pigtaili o długości min 2m
- Panel światłowodowy musi stanowić element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla
instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy aż do wejścia do panela
- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny się charakteryzować konstrukcją półścisłej
tuby ułatwiającej zdejmowanie zewnętrznego bufora
- Panele muszą umożliwiać swobodny dostęp do części połączeniowej oraz pola spawów bez
narażania rezerwy luźnej tuby na naprężenia mogące spowodować jej pęknięcie
- W projekcie założono możliwość zakończenia w panelu do 72 włókien światłowodowych w
przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakończonych adapterem typu SC duplex.
- Panele muszą mieć możliwość terminowania mniejszej ilości włókien z jednoczesnym
zapewnieniem późniejszej ekspansji aż do docelowej ilości 72 włókien
- Panele muszą stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do wykonania spawów i ułożenia kabli
wewnątrz przełącznicy. W skład kompletu muszą wejść:
•
komplet pigtaili
•
•
komplet adapterów połączeniowych
tacki spawów
•
•
magazynki spawów
komplet osłonek termokurczliwych lub alternatywnych
•
•
system organizacji zapasu pigtaili
system zapewniający bezpieczne wprowadzenia kabla do przełącznicy
- Panele światłowodowe muszą umożliwiać wymianę płyty czołowej, co pozwoli na zmianę
użytego standardu złączy w każdym momencie użytkowania
- Konstrukcja paneli światłowodowych musi gwarantować nieprzekroczenie dozwolonych kątów
gięcia kabli krosowych zabezpieczając je przed naprężeniami, w szczególności przed
zgięciem/przytrzaśnięciem przez drzwi szafy.
14.4 Adaptery i złącza
Adaptery światłowodowe będące na wyposażeniu kaset powinny charakteryzować się
następującymi własnościami:
- Zastosowane w adapterach połączeniowych tuleje powinny być ceramiczne co poprawia
mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia
własności optyczne całego połączenia.
- Adaptery światłowodowe muszą być wyposażone w półprzeźroczyste zaślepki przeciwkurzowe,
które pod wpływem oświetlenia toru transmisyjnego źródłem światła widzialnego zmieniają kolor,
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
13 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
znacznie ułatwiając identyfikację połączeń bez ryzyka uszkodzenie wzroku osoby z obsługi
serwisowej.
- Kolorystyka adapterów połączeniowych będących na wyposażeniu paneli ma umożliwiać
identyfikację kabli światłowodowych i być zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj: dla jednomodów PC
niebieski
Złącza światłowodowe będące częścią składową każdego kabla krosowego, preterminowanego
oraz pigtaila są kluczowym elementem światłowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu
muszą charakteryzować się szeregiem właściwości, które zagwarantują użytkownikowi, z jednej
strony taki poziom wydajności, który umożliwi obsługę żądanych aplikacji transmisji danych, a z
drugiej własności mechaniczne zapewniające bezpieczne użytkowanie sieci. Poniżej zestawiono
żądane cechy dla złączy światłowodowych:
- Zastosowane w panelach złącza muszą charakteryzować się wartościami IL (strata wtrąceniowa)
oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metodą zgodnie z IEC
61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL
- Ferule złączy powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera
(niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego
połączenia
- Złącza światłowodowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami
wydajnościowymi:
Podsystem okablowania poziomego:
14.5 Miedziane kable instalacyjne
Połączenia poziome miedziane po skrętce 4 parowej dedykowane są do obsługi transmisji danych
i opierają się na nieekranowanym kablu 4P o wydajności kategorii 6A.
Szczegółowe wymagania dla kabla zawiera poniższa tabela.
Kategoria
Kat.6A
Zgodność ze standardami
Klasyfikacja ogniowa
Ekranowanie
ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1
IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-10-1
LSZH
IEC 60332-1;
IEC 60754-2;
IEC 61034
U/UTP
Klasa separacji
wg EN50174-2 *
Częstotliwość trans. [GHz]
B
0.65
ø żył [AWG] *
23
Max ø kabla [mm]
7.2
14.6 Moduły przyłączeniowe
Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego
mające bezpośredni wpływ na wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg
wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych:
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
14 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
- W ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego
rodzaju modułu we wszystkich zastosowanych platformach
- Moduły muszą jednocześnie umożliwiać wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180˚)
oraz prostopadle (90˚) co ma szczególne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzeń
kablowa jest bardzo ograniczona.
- Kategoria zastosowanego miedzianego modułu przyłączeniowego zgodnie z założeniami
projektowymi musi spełniać wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawę do uzyskania wydajności
toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajność ta
jest wystarczająca do obsługi aplikacji LAN do 10GBase-T
- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC, jako
powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną.
- Dla zachowania elastyczności systemu, moduły muszą jednocześnie mieć możliwość terminacji
żył typu drut jak i linka w następujących rozpiętościach średnic:
AWG 22- 26 AWG dla drutu
AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki
- Moduły muszą obsługiwać możliwie szeroką gamę kabli, stąd niezbędne jest zapewnienie obsługi
kabli o średnicy żyły wraz z powłoką aż do min 1.5 mm
- Konstrukcja modułu musi umożliwiać obsługę kabli o średnicy zewnętrznej do 10mm.
- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantować niezależność jakości
uzyskanego kontaktu od stanu i jakości samego narzędzia terminującego.
- Moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B
- moduł muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego
do obudowy modułu.
- Moduły muszą obsługiwać technologię PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)
- Żyły kabla instalacyjnego muszą być w obrębie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania PoE
- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.
- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 750 cykli połączeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.
- Dla zagwarantowania właściwych parametrów transmisji piny modułów muszą być pokryte
warstwą złota o grubości min 0,7 µm.
14.7 Panele krosowe do obsługi transmisji danych
Wyspecyfikowane powyżej kable miedziane należy właściwie wprowadzić i zaterminować w
panelach krosowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno
użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania
przez cały okres jego eksploatacji:
Panel 1U HD 48 portów
- Panel musi zajmować 1U miejsca w szafie 19”
- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę aż do 48 portów
- Panel musi umożliwiać kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiązania
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
15 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
- System w skład, którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie portów
przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda
- Konstrukcja panela musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą na przyszłe
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania:
- łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A
- łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej
- jednoczesnej dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy
- Konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od przodu co wydatnie usprawnia
jego obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy z innych stron
- Panel musi umożliwiać zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portów w
dowolnym momencie jego użytkowania bez konieczności rozłączania istniejących połączeń
- Panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń.
Dodatkowo każdy port musi być ponumerowany
- Obudowa panela musi być w kolorze szarym
Administracja i etykietowanie:
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same
oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych
użytkowników oraz na panelach.
Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającej trasy kablowe i
rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do
dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych
Odbiory:
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność
parametrów z wymaganiami norm Klasy EA /Kategorii 6A zgodnie z normami.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące
warunki:
1) Instalacja
Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz
wytycznymi norm w szczególności:
•
EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 Specyfikacja i zapewnienie jakości
•
EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.
Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
16 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
•
EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. – Industrial
premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
•
EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information
technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym
2) Pomiary sieci
Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm, w
szczególności:
•
EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing
of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania
•
EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
•
ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology –Implementation and operation of
customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling
telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obsługa
okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania
światłowodowego
Mierniki użyte w procesie pomiarowym muszą uzyskać aprobatę producenta systemu okablowania.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierać:
- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych
- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.
- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i
przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej)
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
17 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu)
bezpłatnej gwarancji.
15. Uwagi końcowe
Ze względu na charakter budynku, szczegółowe rozmieszczenie łączników instalacyjnych, gniazd
wtyczkowych, wypustów elektrycznych i inne uzgodnić na budowie z Inwestorem.
Podczas realizacji związanej z wykonywaniem instalacji wewnętrznych należy zwrócić szczególną
uwagę, aby wykonywane prace były zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami
technicznymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary kontrolne, a wyniki pomiarów
winny być przedstawione w formie protokołów.
Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych
wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest
zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji
montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w
części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej
winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
16. Podstawowe normy i przepisy związane
[1]
PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
[2]
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
[3]
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
[4]
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż
[5]
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia
[6]
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[7]
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
[8]
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 12,2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
18 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
Obliczenia Techniczne
1.
Bilans i dobór kabli
Moc urządzeń elektrycznych użytkowanych w budynku charakteryzują dwie podstawowe wielkości:
moc zainstalowana, która jest sumą mocy odbiorników zainstalowanych na stałe jak i przenośnych,
moc szczytowa (obliczeniowa), którą oblicza się stosując współczynniki zapotrzebowania i jednoczesności
załączania poszczególnych odbiorników. Moc szczytowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkość
tą przyjmuje się do celów projektowania instalacji.
ZASILANIE Z SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
- warunki przyłączenia nr G/EKA/3303/2014 z 31.03.2014 r.
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
19 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
4
--Styczeń 2015
20 / 20
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
L.p.
Oznaczenie
I
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość
kpl
1
kpl
1
kpl
1
kpl
3
kpl
1
kpl
1
kpl
1
kpl
1
kpl
1
kpl
34
kpl
19
kpl
16
kpl
36
kpl
17
kpl
1
kpl
9
kpl
3
kpl
16
kpl
2
kpl
2
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
1
RG
2
TP1
3
TP2
4
TN
5
TP3
6
TUPS
7
TP4
8
TPA
9
TOZ
Rozdzielnica elektryczna, In=400A, IP 40,
w obudowie wolnostojącej
Rozdzielnica natynkowa In=160A, IP 43
metalowa 6x24 modułów, drzwi pełne
Rozdzielnica natynkowa In=160A, IP 43
metalowa 6x24 modułów, drzwi pełne
Rozdzielnica podtynkowa In=160A, IP 43
metalowa 3x24 modułów, drzwi pełne
Rozdzielnica natynkowa In=160A, IP 43
metalowa 4x24 modułów, drzwi pełne
Rozdzielnica natynkowa In=160A, IP 43
metalowa 3x24 modułów, drzwi pełne
Rozdzielnica natynkowa In=160A, IP 43
metalowa 4x24 modułów, drzwi pełne
Rozdzielnica natynkowa In=160A, IP 43
metalowa 6x24 modułów, drzwi pełne
Rozdzielnica natynkowa In=160A, IP 43
metalowa 4x24 modułów, drzwi pełne
* wyposażenie rozdzielnic wg schematów ideowych
II
GNIAZDA ELEKTRYCZNE
6
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
230V 16A
Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym
230V 16A
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
230V 16A bryzgoszczelne
Punkt elektryczno-logiczny zawierający zestaw gniazd:
2x230V, 2 x 230V DATA, 2 x RJ45 kat. 6A (1x komputer,
1x telefon)
Puszka podłogowa 12 mod. wyposażona w: 2 x 230V,
2 x 230V DATA, 2 x RJ45 kat. 6A(1x komputer, 1x telefon)
Zestaw gniazd 1-faz i 3-faz. wraz z rozłącznikiem 0-I
III
OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1
2
3
4
PEL-1
5
PEL-1 puszka
1
A2
2
C1
3
C2
4
D1
5
E1
Oprawa oświetlenia podstawowego, montaż p/t, IP44, źródło
światła 29W, np. Luxiona NP/014128
Oprawa oświetlenia podstawowego, montaż p/t, IP20, źródło
światła 35W, przesłona opalizowana, np. Luxiona NP/014128
Oprawa oświetlenia podstawowego, montaż p/t, IP20, źródło
światła 55W, barwa 840, przesłona opalizowana, np. Luxiona
NP/014128
Oprawa oświetlenia podstawowego zwieszana, źródło światła
72W, np. Luxiona NP/014128
Oprawa oświetlenia podstawowego kinkiet, źródło światła 11 W,
np. Luxiona NP/014128
5
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Rewizja :
Data
--Styczeń 2015
Arkusz:
1/6
Zespół Projektowy:
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
mgr inż. Jarosław Bubak
NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
inż. Wojciech Bajowski
L.p.
Oznaczenie
6
F1
7
G1
8
B
10
L1
11
L2
12
N1
13
N2
14
N3
15
N4
16
N5
17
M1
18
R1
19
R2
20
EW1
21
EW2
22
AW1
23
AW2
24
AW4
K1aw
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość
kpl
10
kpl
4
kpl
85
kpl
26
kpl
9
kpl
5
kpl
4
kpl
15
kpl
9
kpl
15
kpl
2
kpl
8
kpl
14
kpl
22
kpl
3
kpl
31
kpl
1
kpl
9
kpl
2
Oprawa oświetlenia podstawowego, n/t, IP65, źródło światła 37W,
klosz z poliwęglanu, np. Luxiona NP/014128
Oprawa oświetlenia podstawowego, p/t, IP65, źródło światła 33W,
przesłona z szyby hartowanej matowej, np. Luxiona NP/014128
Oprawa oświetlenia podstawowego typu downlight, p/t, IP20,
źródło światła LED 24W 2400lm 3000K, np. ERCO 83237
Oprawa oświetlenia podstawowego typu downlight, p/t, IP20,
źródło światła LED 18W 1800lm 3000K, np. ERCO 80024
Oprawa oświetlenia podstawowego typu downlight, p/t, IP20,
źródło światła LED 18W 1800lm 3000K, np. ERCO 80022
Oprawa oświetlenia podstawowego montowana na szynę,
ściemniana IP20, źródło światła LED 12W 1200lm 3000K, np.
ERCO 71671 wraz z akcesoriami
Oprawa oświetlenia podstawowego montowana na szynę,
ściemniana IP20, źródło światła LED 12W 1200lm 3000K, np.
ERCO 77766 wraz z akcesoriami
Oprawa oświetlenia podstawowego nastropowa/naścienna IP20,
źródło światła LED 12W 1200lm 3000K, np. ERCO 71631
Oprawa oświetlenia podstawowego montowana na szynę,
ściemniana IP20, źródło światła LED 12W 1200lm 3000K, np.
ERCO 71631
Oprawa oświetlenia podstawowego montowana na szynę,
ściemniana IP20, źródło światła LED 12W 1200lm 3000K, np.
ERCO 71617
Oprawa oświetlenia podstawowego naścienna IP20, źródło
światła LED 12W 1200lm 3000K, np. ERCO 65083
Oprawa oświetlenia podstawowego nastropowa IP44, źródło
światła 2x TC TELI 26W 3600lm, np. BEGA 3643
Oprawa oświetlenia podstawowego naścienna IP44, źródło
światła LED 9,5W 1000lm, np. BEGA 3326
Oprawa oświetlenia awaryjnego wyposażona w źródło światła
LED, ewakuacyjna jednostronna, montaż n/t, IP22, 2h, AT, praca
na ciemno, np. Verso LED
Oprawa oświetlenia awaryjnego wyposażona w źródło światła
LED, ewakuacyjna dwustronna, montaż n/t, IP22, 2h, AT, praca
na ciemno, np. Verso LED
Oprawa oświetlenia awaryjnego wyposażona w źródło światła
LED, optyka do przestrzeni otwartych, montaż p/t, IP22, 2h, AT,
praca na ciemno, np. Point LED
Oprawa oświetlenia awaryjnego wyposażona w źródło światła
LED, optyka do przestrzeni otwartych, montaż p/t, IP65, 2h, AT,
praca na ciemno
Oprawa oświetlenia awaryjnego wyposażona w źródło światła
LED, optyka do przestrzeni otwartych, montaż n/t, IP22, 2h, AT,
praca na ciemno np. Point LED
Oprawa oświetlenia podstawowego, naścienna, IP20, źródło
światła 37W + moduł awaryjny 2h AT + termostat
IV
1
2
Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny
Łącznik instalacyjny zwierny wraz z ramkami - oświetlenie
ŁĄCZNIKI ELKTRYCZNE
kpl
kpl
4
43
3
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk w obudowie
zewnętrznej
kpl
1
5
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Rewizja :
Data
--Styczeń 2015
Arkusz:
2/6
Zespół Projektowy:
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
mgr inż. Jarosław Bubak
NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
inż. Wojciech Bajowski
L.p.
Oznaczenie
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość
Drabinka kablowa metalowa 100/60 (pionowe trasy szacht)
Drabinka kablowa metalowa 200/60 (pionowe trasy szacht)
Rurki ochronne karbowane ICTA 3422 o średnicy 25mm
mb
mb
mb
20
80
100
V
1
2
3
4
TRASY KABLOWE
Uchwyty kablowe zwykłe i E90
szt.
5
Rury ochronne PCV gładkie RL wraz z uchwytami
mb
6
Rury ochronne PCV karbowane
Masa ogniochronna do przejść przez stropy i ściany o
odporności ogniowej
mb
wg
potrzeb
wg
potrzeb
wg
potrzeb
kg
wg
potrzeb
szt.
mb
mb
4
180
80
mb
kpl
180
1
mb
mb
95
160
kpl
3
kpl
3
kpl
5
kpl
21
kpl
16
kpl
5
kpl
2
kpl
4
kpl
2
7
VI
1
2
3
INSTALACJA ODGROMOWA
Złącze kontrolne do montażu na elewacji
Drut fi 8mm wraz z podporami, uchwytami, złączami
Bednarka FeZn 30x4 – przewód odprowadzający
VII
1
2
INSTALACJA UZIEMIENIA
Bednarka FeZn 30x4 wraz z uchwytami montażowymi
Główna szyna uziemiająca
VIII
GŁÓWNE KABLE I PRZEWODY
1
2
3
4
YKXS 4 x 70 (zasilanie podstawowe z ZK)
YKY 5 x 1 (sterowanie bramą i szlabanem)
Wg listy kablowej
Pozostałe przewody wg planów i schematów
IX
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
1
A1
2
A1+wysięgnik
3
A2
4
B
5
C
6
D
7
E
8
F
9
G
Słup oświetleniowy (ROSA Sal-60) wraz z oprawą,
Oprawa wyposażona w źródło światła
1xLED 48W warm white np. ERCO 33238000 Parscoop
Słup oświetleniowy (ROSA Sal-60) wraz z oprawą
i wysięgnikiem 2m (ROSA Wr-61)
Oprawa wyposażona w źródło światła
1xLED 48W warm white np. ERCO 33238000 Parscoop
Słup oświetleniowy (ROSA Sal-60) wraz z oprawą
Oprawa wyposażona w źródło światła
1xLED 24W warm white np. ERCO 34256000 Powercast
Lampa oświetleniowa typu słupek np. Erco Lightmark
Oprawa montowana w ścianie/murku np. Erco Lightmark
wbudowany
Oprawa na słupie do oświetlenia koron drzew, np. Erco
Grasshoper
Naświetlacz przeznaczony do iluminacji budynku np. Erco
Lightscan
Oprawa oświetleniowa szczelna IP 65, źródło światła 37W
(3 wiaty, śmietnik)
Oprawa oświetleniowa szczelna typu projektor np. Erco
Beamer 12W
5
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Rewizja :
Data
--Styczeń 2015
Arkusz:
3/6
Zespół Projektowy:
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
mgr inż. Jarosław Bubak
NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
inż. Wojciech Bajowski
L.p.
10
Oznaczenie
H
11
12
13
14
15
16
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość
kpl
4
kpl
1
kpl
1
mb
mb
mb
mb
250
1500
400
Oprawa do iluminacji fasady, montowana w posadzce
tarasu na poz. +3 np. Erco Site 32808.000
Zestaw wolnostojący gniazd zewnętrznych 3f i 1f z
rozłącznikiem np. PCE Moser TerraMo-Sta-05
Zestaw naścienny gniazd zewnętrznych 3f i 1f z
rozłącznikiem w obudowie metalowej IP 66 np. PCE
Argenta
YKYżo 3x4 0.6/1kV
YKYżo 3x2.5 0.6/1kV
YKYżo 5x4 0.6/1kV
17
Rura ochronna DVR 50
Piasek, Folia
X
SYSTEM ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO UPS
UPS o mocy 10 kVA, autonomia 5 minut, 3f/3f, VFI (true
on-line, podwójna konwersja energii):
1
UPS ESTER DSP 10 o mocy 10 kVA marki
Inform/Legrand Group
Zestaw baterii na 5 min przy obciążeniu 8kW,
umieszczone wewnątrz UPS'a.
2
wg
potrzeb
wg
potrzeb
kpl
1
kpl
1
kpl
2
kpl
2
kpl
2
kpl
1
kpl
1
kpl
mb
mb
kpl
5
50
150
5
szt.
szt.
szt.
szt.
52
100
4
100
szt.
1
OCHRONA PRZED ZAMARZNIĘCIEM RYNIEN
I RUR SPUSTOWYCH
XI
VCDR 20/800 - Stałooporowy przewód grzejny
20W/m, dł. 40m
VCDR 20/1140 - Stałooporowy przewód grzejny
20W/m, dł. 57m
ETOR-55 - Czujnik wilgoci do rynien
ETF-744/99 - Zewnętrzny czujnik temperatury
powietrza w hermetycznej obudowie
ETO2-4550 - Sterownik ETO2-4550
1
2
3
4
5
XII
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Zestawienie kabli
U/UTP 4P 650MHz LSZH op.500m
LT-cable-indoor-12-os2
LT-cable-outdoor-4-os2
KB500 Velcro tape 5m
Zestawienie elementów gniazd końcowych
Mounting Plate 45x45 mm, angled, wt
Module RJ45/u-C6A ISO-fr-1
Pa-C6Au-1-gy-st-rj45u-st-rj45u-a-0.5
Pa-C6Au-1-gy-st-rj45u-st-rj45u-a-2.0
Zestawienie elementów w szafie PPD
Szafka naścienna SJ2 19" 1-sekcyjna 12U/500
z drzwiami szklanymi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Rewizja :
Data
--Styczeń 2015
Arkusz:
4/6
Zespół Projektowy:
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
mgr inż. Jarosław Bubak
NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
inż. Wojciech Bajowski
L.p.
Oznaczenie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
XIII
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość
Termostat KTS 1141 (zamykający)
Zespół wentylacyjny 230V 22W do szafek naściennych
SJ2, SD2
Listwa zasilająca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
Przełącznica 1U 19 cali UniRack dla 24xSC/PC duplex,
wyposażona w 6xSC/PC duplex, SM 9/125um; G652D
Patchcord ze złączami SC/PC Simplex-SC/PC Simplex;
kabel simplex 2,5mm; SM 9um; J G652 dł.2m
PP HD-19" 1U-empty
MH HD-4x 12x /uModule RJ45/u-Cat 6A ISO-sp-1
Pa-C6Au-1-gy-st-rj45u-st-rj45u-a-1.0
19" 1U Jumper Plastic Ring Panel
Zestawienie elementów w szafie GPD
Szafa serwerowa SE 19" 42U 800x1000 z cokołem 100mm
Termostat KTS 1141 (zamykający)
Panel wentylacyjny dachowy PWD-2W 380x380mm z 2
wentylatorami
Listwa zasilająca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
Przełącznica 1U 19 cali UniRack dla 24xSC/PC duplex,
wyposażona w 8xSC/PC duplex, SM 9/125um; G652D
Patchcord ze złączami SC/PC Simplex-SC/PC Simplex;
kabel simplex 2,5mm; SM 9um; J G652 dł.2m
PP HD-19" 1U-48xRJ45-C6A ISO/uPa-C6Au-1-gy-st-rj45u-st-rj45u-a-1.0
Pa-C6Au-1-gy-st-rj45u-st-rj45u-a-2.0
19" 1U Jumper Plastic Ring Panel
Centrala telefoniczna KX-TDA100CE wraz z wyposaż.
WiFi w altanie i budynku
D-Link konwerter FastEthernet
10/100BaseTX (RJ45)-100BaseFX MM (SCDuplex)-2km
D-Link Wireless AC750 Dual Band Fast
Ethernet 10/100
Obudowa zewnętrzna IP65 15x11x7, do montażu zasilacza
dostępowego w altanie
Zewnętrzny punkt dostępowy w altanie np. Ubiquiti Unifi
UAP Outdoor 802.11b/g/n 300Mb/s Long Range
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
2
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
1
26
26
2
szt.
szt.
1
1
szt.
1
szt.
2
szt.
1
szt.
2
szt.
szt.
szt.
szt.
2
40
40
3
kpl.
1
szt.
1
szt.
4
szt.
1
szt.
1
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
1
1
2
1
1
1
kpl.
kpl.
2
79
INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Centrala IQ8Control C
Centrala IQ8Control C jedn. podstawowa, bez wyposaz.
Dodatkowa obudowa na akumulatory
Akumulator 12V /25Ah certyfikat VdS
Zespol obslugi centrali C/M z drukarka bez zwijarki, PL
Karta peryferii centrali C/M z 1 gniazdem na mikromoduł
Mikromoduł pętli esserbus central IQ8Control/8000
ELEMENTY LINIOWE
Czujki punktowe
IQ8 O2T czujka opt-opt-temp seria IQ8, 3 sensory
IQ8 O czujka optyczna seria IQ8
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Rewizja :
Data
--Styczeń 2015
Arkusz:
5/6
Zespół Projektowy:
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
mgr inż. Jarosław Bubak
NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
inż. Wojciech Bajowski
L.p.
Oznaczenie
9
Wyszczególnienie
21
Gniazdo czujki IQ8
Wskaznik zadzialania czujki programowalny, aktywny 4
LED
Przyciski ROP
ROP IQ8 analog. - elektronika z izolatorem, EN54-11
Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybka
Folie opisowe dla ROP IQ8 duze ROP - 70490X 10szt/op.
Moduły liniowe
Uniwersalny modul 4G2R 4 wejscia, 2 wyjscia
Obudowa modulow EBK szara, natynkowa
Modul EBK 12R - 12 wyjsc opcjonalne zas. 12-24VDC
Izolator zwarc modulow EBK nowy typ - elektroniczny
Obudowa modulow EBK szara, natynkowa
SYGNALIZATORY
Sygnalizator akust/opt , czerwony
ZASILACZE
Zasilacz buforowy 7A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP,
bez akumulatorów
Akumulator 12V /25Ah certyfikat VdS
XIV
INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jedn.
Ilość
kpl.
85
kpl.
27
kpl.
kpl.
kpl.
.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
6
6
10
kpl.
4
kpl.
2
kpl.
4
kpl.
1
kpl.
2
kpl.
1
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
2
2
2
4
1
1
1
RZN 4416-M - Centrala oddymiania modułowa
16A / AdComNet
AKKU TYP 4 - Akumulator 12V / 12Ah
RZN 4408-K - Centrala oddymiania kompaktowa
AdComNet
AKKU TYP 3 - Akumulator 12V / 3,2Ah
TR 42 - Przekaźnik NO/NC alarm + uszkodzenie
IM 44-K/M - Moduł impulsu dla central RZN K/M
RT 45 - Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej
LT 43 PL - Przycisk przewietrzania podtynkowy
AP-LT - Obudowa natynkowa
WRG 82 - Czujka pogodowa 24 V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Rewizja :
Data
--Styczeń 2015
Arkusz:
6/6
Zespół Projektowy:
Inwestycja
2
2
2
2
2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
mgr inż. Jarosław Bubak
NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
inż. Wojciech Bajowski
Nr rysunku:
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Inwestycja
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
CELE BIUROWO-USŁUGOWE PRZY UL. RYBNICKIEJ W GLIWICACH
Rewizja :
Data
Arkusz:
6
--Styczeń 2015
1/1
Zespół Projektowy:
mgr inż. Jarosław Bubak
inż. Wojciech Bajowski
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards